Katedra sociálních věd a sociální politiky

Členové katedry

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.
vedoucí katedry
garantka oboru Sociální práce

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
PhDr. Viera Vavrečková, Ph.D.
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Šárka Faltová
Mgr. Iveta Malíková
Mgr. Jana Skalková
Mgr. Jiří Staňa
Mgr. Marcela Stryjová
Mgr. Šárka Ulčáková
Ing. Michal Ztratil

Garantované předměty

Psychologie a sociologie
Sociální politika
Zdraví a nemoc – psychosociální aspekty
Úvod do sociologické teorie
Odborná praxe a supervize I. – lV.
Psychohygiena a sociálně-psychologické dovednosti v sociální práci
Sociální problematika rodin – Metody sociální práce s rodinou
Metody sociální práce se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými
Metody sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky
Metody sociální práce s jednotlivcem
Metody poradenské praxe v sociální práci
Metody sociální práce se skupinou a komunitou
Sociálně psychologický výcvik
Menšinové a etnické skupiny
Sociální zabezpečení
Krizová intervence
Sociální patologie
Kazuistický seminář I. – II.
Sociální práce
Sociální poradenství
Sociální služby a standardy kvality
Teorie a metody sociální práce
Sociální poradenství a supervize
Základy sociální práce
Úvod do studia a dějin sociální práce
Diplomový seminář