doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.

Maria Vašutová je členkou Katedry sociálních věd Evropské výzkumné univerzity a členkou Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. Je garantkou bakalářských studijních programů Sociální politika a sociální práce a Social Policy and Social Work na Evropské výzkumné univerzitě. Garantuje předměty Úvod do psychologické teorie, Vývojová a sociální psychologie a Sociální patologie. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, obor Učitelství, a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Psychologie. Doktorské studium Psychologie (Ph.D.) ukončila na Univerzitě Palackého v Olomouci. V oboru Sociální práce se habilitovala (doc.) publikací s názvem Adjustační problémy u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Sedmnáct let působila na Katedře psychologie (dříve sociální práce) Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Na této fakultě osm let zastávala funkci proděkanky pro studium.

Maria Vašutová je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti Psychologie, členkou oborové rady doktorského studijního programu Integrativní sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, zasedá v redakční radě polského odborného časopisu Zeszyt naukowy prac ukrainoznawczych Akademie Jakuba Paradyża v Gorzówie Wielkopolskim. Na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních studií, externě pracuje jako vědecký pracovník a současně je členkou tamního řešitelského týmu v rámci projektu TAČR, ArticifialIntelligence, Media and Law. Její odborná a publikační činnost směřuje do oblasti psychologie pro pomáhající profese, vývojové psychologie, sociální práce, biodromálního poradenství v rámci životní dráhy člověka a do oblasti sociálně-patologického chování v období dětství a dospívání. V těchto oblastech publikovala monografie, odborné knihy, řadu učebních textů a odborných článků doma i v zahraničí. Aktuálně byla vydána její kniha s názvem Biodromální psychologie pro pomáhající profese (2020).

Konzultační hodiny: Čt lichý 12:00-13:00 hod., Čt sudý 11:00-12:00 hod.

Kancelář: 205

Mob.: +420 731 620 806

E-mail: maria.vasutova@eruni.org

Profil na ORCID