Competencies for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí

Studenti, kteří nastoupí ke studiu v našich bakalářských studijních programech od akademického roku 2020/2021, budou mít možnost absolvovat unikátní program celoživotního vzdělávání Competencies for Master’s Degree. V tomto programu jsou studenti systematicky připravováni na studium v magisterských programech (Master’s Degree) prestižních univerzit ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou pokračovat ve studiu po úspěšném absolvování bakalářského studia u nás.

Tento program je určen pro talentované a zejména motivované studenty z České republiky, kteří chtějí získat kvalitní zahraniční vzdělání a s tím spojenou jistotu zaměstnání na prestižních pozicích.

Zahraniční magisterské studium, zejména na univerzitách ve Velké Británii a USA, trvá zpravidla dva roky, v některých případech pouze jeden rok. Přijímací řízení je specifické, ale na většinu jeho relevantních součástí se dá velmi dobře připravit. Příprava na Vysoké škole PRIGO probíhá ve dvou rovinách. Především jde o styl výuky na naší vysoké škole, která se v rámci zákonných možností soustřeďuje na používání moderních metod výuky srovnatelných právě s prestižními zahraničními univerzitami.

Ve druhé rovině studentům nabízíme účast v unikátním programu Competencies for Master’s Degree (CMD), který jsme připravili tak, aby studenty nad rámec studia v akreditovaných bakalářských programech systematicky připravoval na přijímací řízení a studium v prestižních magisterských programech zahraničních univerzit. V rámci tohoto programu studenty vedeme k dobrovolnickým a mimoškolním aktivitám, neboť právě účast na těchto aktivitách bývá zahraničními univerzitami v procesu přijímacího řízení vyžadována. Jako jedna z mála v ČR se Vysoká škola PRIGO účastní prestižního anglického programu vévody z Edinburghu (DofE). Naši studenti se pak v rámci programu CMD budou setkávat s úspěšnými absolventy zahraničních univerzit, jako jsou například University of Oxford, University of Cambridge nebo Harvard University. Náplní tohoto programu je také návštěva zmíněných prestižních škol a setkání s jejich studenty či pedagogy.

Účast v programu CMD Vysoké školy PRIGO NENÍ podmínkou studia v bakalářských studijních programech naší vysoké školy, ale je činností dobrovolnou.

Vzhledem k tomu, že součástí programu CMD je zkušenost se specifickým stylem výuky v bakalářských studijních programech tak, jak jej realizujeme na Vysoké škole PRIGO, není studium v programu CMD bez současného studia v některém našem bakalářském studijním programu možné, neboť na něj systematicky navazuje.

Program CMD je vhodný také pro uchazeče o zaměstnání v některé z institucí EU. Vedle testů EPSO (European Personnel Selection Office), na které studenty rovněž připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava, jsou totiž na uchazeče kladeny obdobné požadavky jako na zájemce o studium v magisterských programech zahraničních vysokých škol.

Další informace o přijímačkách a studiu na prestižních zahraničních univerzitách si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 2. 10. 2020.

Termín písemné i ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na sobotu 3. 10. 2020 (včetně CMD).

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 2. 10. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Školné

Školné v programu CMD je stanoveno na 33.000 Kč/akademický rok.

50% SLEVA!!! Pro studenty s nástupem k bakalářskému studiu na Vysoké škole PRIGO od akademického roku 2020/2021 je školné stanoveno na 16.500 Kč/ akademický rok.

Účast v programu je tříletá, celkové školné je tak ve výši 49.500 Kč (po SLEVĚ). V případě předčasného ukončení účasti v programu bude zbytek nesplaceného školného doměřen do plné výše 49.500 Kč (po SLEVĚ). Školné za tento program je splatné spolu se školným za studium v bakalářském studijním programu. Bližší informace naleznete v sekci Školné.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v programu CMD je splnění podmínek pro přijetí v některém z bakalářských studijních programů Vysoké školy PRIGO a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni B1 dle SERRJ (maturitní zkouška nebo certifikát odpovídající úrovně).

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 3), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

  1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
  2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
  3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) a 3), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění test dle bodu 3), je povinen tuto skutečnost doložit vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

  • kritérium prospěchu,
  • kritérium kvalifikované kompetentnosti.

Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v programu CMD je naplněno, pokud uchazeč doloží prospěch do průměru 1,5 (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

Při splnění uvedeného kritéria splňuje uchazeč kritérium prospěchu. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného oboru. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než kapacita oboru, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující okamžik doručení přihlášky ke studiu.

Kritérium kvalifikované kompetentnosti pro prominutí přijímací zkoušky je považováno za splněné v případě, že je naplněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

a) absolvování zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v oboru, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímající instituce,
b) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem.
c) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
d) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až c) potvrzené rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).

V případě naplnění kapacit má ve všech případech přednost kritérium prospěchu před kritériem kvalifikované kompetentnosti. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.