Competences for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí

Studenti, kteří nastoupí ke studiu v našich bakalářských studijních programech, budou mít možnost absolvovat unikátní program celoživotního vzdělávání Competences for Master’s Degree. V tomto programu jsou studenti systematicky připravováni na studium v magisterských programech (Master’s Degree) prestižních univerzit ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou pokračovat ve studiu po úspěšném absolvování bakalářského studia u nás.

Tento program je určen pro talentované a zejména motivované studenty z České republiky, kteří chtějí získat kvalitní zahraniční vzdělání a s tím spojenou jistotu zaměstnání na prestižních pozicích.

Zahraniční magisterské studium, zejména na univerzitách ve Velké Británii a USA, trvá zpravidla dva roky, v některých případech pouze jeden rok. Přijímací řízení je specifické, ale na většinu jeho relevantních součástí se dá velmi dobře připravit. Příprava na Vysoké škole PRIGO probíhá ve dvou rovinách. Především jde o styl výuky na naší vysoké škole, která se v rámci zákonných možností soustřeďuje na používání moderních metod výuky srovnatelných právě s prestižními zahraničními univerzitami.

Ve druhé rovině studentům nabízíme účast v unikátním programu Competences for Master’s Degree (CMD), který jsme připravili tak, aby studenty nad rámec studia v akreditovaných bakalářských programech systematicky připravoval na přijímací řízení a studium v prestižních magisterských programech zahraničních univerzit. V rámci tohoto programu studenty vedeme k dobrovolnickým a mimoškolním aktivitám, neboť právě účast na těchto aktivitách bývá zahraničními univerzitami v procesu přijímacího řízení vyžadována. Jako jedna z mála v ČR se Vysoká škola PRIGO účastní prestižního anglického programu vévody z Edinburghu (DofE). Naši studenti se pak v rámci programu CMD budou setkávat s úspěšnými absolventy zahraničních univerzit, jako jsou například University of Oxford, University of Cambridge nebo Harvard University. Náplní tohoto programu je také návštěva zmíněných prestižních škol a setkání s jejich studenty či pedagogy.

Účast v programu CMD Vysoké školy PRIGO není podmínkou studia v bakalářských studijních programech naší vysoké školy, ale je činností dobrovolnou.

Vzhledem k tomu, že součástí programu CMD je zkušenost se specifickým stylem výuky v bakalářských studijních programech tak, jak jej realizujeme na Vysoké škole PRIGO, není studium v programu CMD bez současného studia v některém našem bakalářském studijním programu možné, neboť na něj systematicky navazuje.

Program CMD je vhodný také pro uchazeče o zaměstnání v některé z institucí EU. Vedle testů EPSO (European Personnel Selection Office), na které studenty rovněž připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava, jsou totiž na uchazeče kladeny obdobné požadavky jako na zájemce o studium v magisterských programech zahraničních vysokých škol.

Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 2. 2023.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 10. 3. 2023.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 28. 2. 2023 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Další informace o přijímačkách a studiu na prestižních zahraničních univerzitách si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Školné

Studium v paralelním programu CMD je studentům Vysoké školy PRIGO poskytováno zdarma.