Poslání a vize

Vysoká škola PRIGO (PRIGO University College) je hlavní organizační složkou Evropské výzkumné univerzity (European Research University), která má státní souhlas působit v České republice jako univerzitní vysoká škola. To ji umožňuje nabízet všechny stupně vysokoškolského studia, počínaje tříletým bakalářským studiem (Bc.), přes dvouleté navazující magisterské studium (Ing.) až po tříleté postgraduální doktorské studium (Ph.D.). Absolvování zmíněných studijních programů je uznatelné ve všech zemích Evropské unie. Tyto akademické studijní programy jsou akreditované českým Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Evropská výzkumná univerzita je jedinou soukromou univerzitou v ČR sídlící mimo Prahu a patří mezi pouhé čtyři univerzity v České republice z téměř třiceti soukromých vysokých škol.

Evropská výzkumná univerzita vznikla na sklonku léta roku 2023, a to po dvou letech náročného řízení a posuzování ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, které zahrnovalo validaci všech relevantních oblastí, zejména vzdělávací a výzkumné činnosti, resp. internacionalizace.

Vysoká škola PRIGO tvoří základní organizační složku ERUNI. Svým téměř pětadvacetiletým úspěšným fungováním položila základ vzniku Evropské výzkumné univerzity. V rámci univerzity zajišťuje Vysoká škola PRIGO organizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a celoživotního vzdělávání včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo univerzity třetího věku. Doktorské studium organizačně zajišťuje Fakulta doktorských studií Evropské výzkumné univerzity, rovněž s participací Vysoké školy PRIGO. Diplomy ve všech studijních a vzdělávacích programech vydává na základě státního souhlasu, zákona o vysokých školách a dalších relevantních předpisů Evropská výzkumná univerzita.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli možnost využívat sociální program pro talentované studenty. Studenti mohou také obdržet atraktivní prospěchová nebo vědecká stipendia.

Ke studiu přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.

Studenti, kteří nastoupí do kteréhokoliv z našich studijních programů, od nás bezplatně obdrží iPad, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Pro studenty, kteří jsou přijati na základě 1. kola přijímacího řízení, je studium pro celou dobu bez školného a je hrazeno ze stipendijního fondu.

Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit také v rámci přijímacího řízení na prvním místě zohledňujeme motivační dopis nebo video uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Uvedené pak ověříme při osobním motivačním pohovoru. Při něm se také snažíme uchazeče lépe poznat a zároveň mu představit naši jedinečnou vzdělávací koncepci a požadavky, které na své studenty klademe. Díky tomu máme možnost s uchazečem navázat od počátku vztah a ujasnit si vzájemná očekávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řadí Evropskou výzkumnou univerzitu mezi výzkumné organizace, což dokládá, že škola naplňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. To umožňuje další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy. Realizujeme excelentní výzkum a jsme nově také nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Jsme také členem CAMBAS – České asociace MBA škol. Vedle akreditovaných studijních programů tak nabízíme také vzdělávání v profesních manažerských programech. Nejen tyto programy, ale zejména programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a univerzitu třetího věku organizačně zajišťuje náš Institut celoživotního vzdělávání.

Vysoká škola PRIGO je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Na základě partnerských memorand a smluv spolupracujeme s mnoha zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou univerzity je University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Spolupráci však realizujeme také s partnery v Evropě a v mnoha dalších zemích. Opakovaně jsme získali grantové prostředky z programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho nových výměnných pobytů nejen v zemích EU. Své studenty také připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava studenty připravujeme také na výběrová řízení do institucí EU, zejména na EPSO testy (European Personnel Selection Office).

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Činnost vysoké školy

Vysoká škola PRIGO realizuje zejména následující společensky prospěšnou činnost:

  • nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru,
  • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, založené na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce,
  • realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům,
  • vzdělávání mimořádně nadaných studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium ekonomických disciplín,
  • přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti,
  • celoživotní vzdělávání a vzdělávání v rámci univerzity třetího věku,
  • profesní manažerské vzdělávání,
  • pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,
  • udělování stipendií.

Organizační struktura

Vedení Vysoké školy PRIGO

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
děkan

Mgr. Anežka Liparová
proděkanka pro vnitřní záležitosti

Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA
proděkan pro vnější vztahy

Kolegium děkana Vysoké školy PRIGO
Ing. Emil Adámek, Ph.D. děkan
Mgr. Anežka Liparová proděkanka pro vnitřní záležitosti
Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA proděkan pro vnější vztahy
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání
Hana Tišlerová vedoucí studijního oddělení
Vedení Evropské výzkumné univerzity

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prorektor

Kolegium rektorky Evropské výzkumné univerzity
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. prorektor
Ing. Emil Adámek, Ph.D. děkan Vysoké školy PRIGO
Ing. Lenka Fabíková děkanka Fakulty doktorských studií
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání
Pavla Kuchařová vedoucí kanceláře rektorky
Výzkumný ústav

ERUNI Open Research

Vědecká rada Vysoké školy PRIGO

Interní členové Vědecké rady
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
Ing. Natálie Uhrová, Ph.D. místopředsedkyně
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ing. Linda Foltýnová, DiS.
Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA
Mgr. Anežka Liparová
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Boris Navrátil, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Externí členové Vědecké rady
Ing. Josef Bělica, MBA Statutární město Havířov, primátor
Ing. Petr Machej Okresní Hospodářská komora, Karviná
Ing. Michal Ztratil Okresní správa sociálního zabezpečení, Ostrava

Vědecká rada Evropské výzkumné univerzity

Interní členové Vědecké rady
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Lenka Fabíková
Externí členové Vědecké rady
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, USA
doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M. Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, Praha
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, Maďarsko
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze
prof. Yusuke Matsuzawa, D.D.S., Ph.D. Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitaly, Japonsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, Slovensko
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Oborová rada doktorských studijních programů

Předseda
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Evropská výzkumná univerzita
Místopředsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Evropská výzkumná univerzita
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. Evropská výzkumná univerzita
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Michal Kejak, MA, CSc. CERGE-EI Praha
doc. Ing. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Univerzita Karlova
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. Masarykova univerzita
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Evropská výzkumná univerzita
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Masarykova univerzita
prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. Masarykova univerzita
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Evropská výzkumná univerzita
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ondřej Dostál

Disciplinární komise

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. předsedkyně
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Ondřej Dostál
Jaroslav Fulneček

Evaluační panel ERUNI

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Patrizia Gazzola Università degli Studi dell’Insubria, Itálie
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko