Poslání a vize

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou. Nedávno byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena mezi výzkumné organizace, a bylo tak validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené umožní další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Vysoká škola PRIGO vstoupila již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Primárním cílem Vysoké školy PRIGO je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání, tedy školou zaměřenou na realizaci základního i aplikovaného výzkumu s vysoce kvalitními výsledky a s rozvinutými vnějšími a zahraničními vztahy. Vysoká škola PRIGO je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Vysoká škola PRIGO je členem CAMBAS – České asociace MBA škol. Vedle akreditovaných programů bakalářského a navazujícího magisterského studia nabízí nejen studium MBA, ale také dalších profesních manažerských programů, které vedou k získání titulů BBA, DBA, MPA nebo LL.M. Jsme také členy České společnosti ekonomické, European Research Institute for Social Work, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Hospodářské komory a dalších organizací včetně Rady vysokých škol. Spolupracujeme také s firemní sférou, kde je na základě memoranda o spolupráci naším partnerem zejména společnost Tieto.

Vysoká škola PRIGO uzavřela memoranda o spolupráci s několika zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou se stala University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Další spolupráci jsme navázali s partnery v Evropě a Číně. Získali jsme grantové prostředky z programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho nových výměnných pobytů nejen v zemích EU. Své studenty nově připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava studenty připravujeme také na výběrová řízení do institucí EU, zejména na EPSO testy (European Personnel Selection Office).

Činnost vysoké školy

Vysoká škola PRIGO realizuje zejména následující společensky prospěšnou činnost:

  • nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru,
  • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech, založené na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce,
  • realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům,
  • vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu definovaném českými právními předpisy, tedy vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium ekonomických disciplín,
  • přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti,
  • celoživotní vzdělávání a vzdělávání v rámci univerzity třetího věku,
  • profesní manažerské vzdělávání,
  • pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,
  • udělování stipendií.

Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy

Ing. Martin Murín, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu VŠEO

Katedry

Struktura kateder schválená Správní radou VŠP
(detaily o platné struktuře viz vnitřní předpisy VŠP)

Katedra ekonomie a hospodářské politiky
Katedra podnikové ekonomiky a práva
Katedra sociálních věd a sociální politiky
Katedra kvantitativních metod a informatiky
Katedra jazyků

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. prorektorka pro strategii a rozvoj
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Michaela Tichá, Ph.D. prorektorka pro studium
Ing. Sabina Vaňková prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy
Ing. Martin Murín, Ph.D. ředitel Výzkumného ústavu VŠEO
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. vedoucí CEMNAS
Ing. Jaroslav Šigut vedoucí Institutu CŽV a Informačního centra
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Tereza Činčalová/Veronika Szlaurová zástupkyně studentů

Akademická rada

Interní členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
Ing. Josef Bělica Statutární město Havířov, primátor
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
Mgr. Jana Feberová Statutární město Havířov, náměstkyně primátora pro školství a kulturu
PaedDr. Milada Halíková Statutární město Havířov, členka zastupitelstva
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, proděkan
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, ředitel
doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Praha
PhDr. Zdeněk Starý Okresní Hospodářská komora, Karviná, ředitel úřadu
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, rektor

Mezinárodní evaluační panel

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Tereza Vichrová zástupce studentů

Disciplinární komise

Ing. Michaela Tichá, Ph.D. předsedkyně
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Adam Kudrna
Tereza Vichrová