Poslání a vize

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řadí Vysokou školu PRIGO mezi výzkumné organizace, což dokládá, že škola naplňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. To umožňuje další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli studium bez školného. Nemáme zájem o uchazeče, kteří se na vysoké školy hlásí proto, že se spokojí s jakýmkoliv vysokoškolským vzděláním nebo titulem. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí, které jim pomohou ke kvalitnímu CV. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.

Studenti, kteří od akademického roku 2021/2022 nastoupí k prezenční formě studia ve kterémkoliv z našich studijních programů, od nás zdarma obdrží iPad, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Primárním cílem Vysoké školy PRIGO je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání, tedy školou zaměřenou na realizaci základního i aplikovaného výzkumu s vysoce kvalitními výsledky a s rozvinutými vnějšími a zahraničními vztahy. Vysoká škola PRIGO je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Vysoká škola PRIGO je členem CAMBAS – České asociace MBA škol. Vedle akreditovaných programů bakalářského a navazujícího magisterského studia nabízí také vzdělávání v profesních manažerských programech. Nejen tyto programy, ale zejména programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) organizačně zajišťuje náš Institut celoživotního vzdělávání. Jsme také členy České společnosti ekonomické, Hospodářské komory, European Research Institute for Social Work, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace společenské odpovědnosti a dalších organizací včetně Rady vysokých škol. Rektorka Vysoké školy PRIGO je členkou České konference rektorů. Spolupracujeme také s firemní sférou, kde je na základě memoranda o spolupráci naším partnerem zejména společnost Tieto.

Vysoká škola PRIGO uzavřela memoranda o spolupráci s několika zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou se stala University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Další spolupráci jsme navázali s partnery v Evropě a Číně. Opakovaně jsme získali grantové prostředky z programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho nových výměnných pobytů nejen v zemích EU. Své studenty také připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava studenty připravujeme také na výběrová řízení do institucí EU, zejména na EPSO testy (European Personnel Selection Office).

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Činnost vysoké školy

Vysoká škola PRIGO realizuje zejména následující společensky prospěšnou činnost:

  • nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru,
  • zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech, založené na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce,
  • realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům,
  • vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu definovaném českými právními předpisy, tedy vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium ekonomických disciplín,
  • přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti,
  • celoživotní vzdělávání a vzdělávání v rámci univerzity třetího věku,
  • profesní manažerské vzdělávání,
  • pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,
  • udělování stipendií.

Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahy

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční vztahy a spolupráci s praxí

Ing. Martin Murín, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu VŠEO

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. prorektorka pro vnější vztahy
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. prorektorka pro strategii a rozvoj
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Michaela Tichá, Ph.D. prorektorka pro studium
Mgr. Sabina Vaňková prorektorka pro zahraniční vztahy a spolupráci s praxí
Ing. Martin Murín, Ph.D. ředitel Výzkumného ústavu VŠEO
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu CŽV
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. vedoucí CEMNAS
Ing. Jaroslav Šigut vedoucí Informačního centra
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D. vedoucí katedry podnikové ekonomiky a práva
Ing. Boris Navrátil, CSc. zástupce vedoucí katedry ekonomie a hospodářské politiky
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. zástupce vedoucí katedry sociálních věd a sociální politiky
Tereza Činčalová/Veronika Szlaurová zástupkyně studentů

Vědecká rada

Interní členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M. Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
prof. Yusuke Matsuzawa, D.D.S., Ph.D. Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitality, Japonsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, proděkan
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, ředitel
PhDr. Zdeněk Starý Okresní Hospodářská komora, Karviná, ředitel úřadu
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, rektor

Mezinárodní evaluační panel

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Patrizia Gazzola Università degli Studi dell’Insubria, Itálie
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Tereza Vichrová zástupce studentů

Disciplinární komise

Ing. Michaela Tichá, Ph.D. předsedkyně
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Adam Kudrna
Tereza Vichrová

Pobočka České společnosti ekonomické v Havířově při Vysoké škole PRIGO

Vedení

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Předseda

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.