PriorityGO

Vize a mise škol PRIGO

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, a to kombinací individualizace výuky a moderních didaktických metod. Školy PRIGO se zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v budoucím životě. Důraz je kladen na kulturní tradice a hodnoty vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

Filozofie škol PRIGO je tedy jasně daná a neustále se přizpůsobuje vývoji společnosti. Víme, koho vzděláváme a jak ho vychováváme. Máme jasnou představu, odkud a kam jdeme a kam směřujeme. Stejně jako naši žáci a studenti, i my děláme chyby, ze kterých se ale snažíme poučit. Zároveň se učíme od nejlepších. Spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol z USA, Velké Británie, Německa, Francie a dalších zemí, a to nejen v podobě mobilit, ale zejména sdílením příkladů dobré praxe.

Desatero principů PriorityGO
 1. Škola pro život, jaký bude
  Máme vizi. Být školou pro život takový, jaký bude. Vycházíme z hodnot českého kulturního prostředí. Využíváme dobré prvky našeho vzdělávacího systému a inspirujeme se pouze příklady vhodné praxe ze zahraničí. Českou vzdělávací tradici aplikujeme tak, aby odpovídala potřebám 21. století i roli České republiky v evropském a globálním prostoru. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Do výuky a vyvážené nabídky mimoškolních akcí zahrnujeme sportovní a kulturní aktivity i činnosti potřebné v běžném životě, jako jsou domácí a řemeslné dovednosti.
 2. Rozvoj osobnosti
  Máme misi. Při ní vycházíme z teze, že hranice v rozvoji jsou pouze hranicemi v mysli lidí. Snažíme se, aby náš žák nebo student vynakládal své úsilí zejména do rozvoje toho, v čem je dobrý, a neplýtval svým potenciálem v oblastech, kde jsou jeho možnosti omezeny. Učíme ho také pracovat s chybou a s jeho silnými a slabými stránkami. Podporujeme rozvoj kreativity, kterou považujeme za základ rozvoje osobnosti. Podobně se snažíme přispět k osobnostnímu rozvoji našich pedagogů. Harmonii pak nalézáme prostřednictvím identifikace vhodných skupin pedagogů a žáků tak, aby jejich vzájemná interakce byla kompatibilní s jejich osobnostními charakteristikami i cíli učení. Naše školy se zaměřují také na rozvoj a vzdělávání talentovaných osobností, tedy těch, jejichž schopnosti výrazně přesahují obvyklý průměr, avšak důraz klademe vždy na otevřenost a rovnost šancí.
 3. Kritické myšlení
  Nebojíme se používat vlastní rozum. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody, rozvoj přenositelných kompetencí, aktivní přístup k institutu zpětné vazby, sebehodnocení a sebereflexe. Podporujeme samostatnost v rozhodování a přijetí zodpovědnosti za své jednání. Učíme žáky a studenty nepodléhat prvnímu dojmu, vhodně pracovat se záplavou informací a nepřejímat bezmyšlenkovitě tradované názory. Snažíme se podporovat vytváření vlastního kvalifikovaného názoru za použití kritického odstupu a omezovat povrchnost využívání informací. U všech podporujeme přirozenou zvídavost a touhu po vědění, stejně jako všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních aktivit. Naším cílem je výchova k celoživotnímu učení a příprava na budoucí život, kde je nutné kriticky přijímat a zpracovávat informace a žádoucí pružně reagovat na dynamické změny potřeb společnosti.
 4. Individualizace
  Jsme jedineční. Výuka v našich školách je vysoce individualizovaná a zahrnuje do ní také osobní a kariérové poradenství, což nám umožňuje rozvíjet jedinečné schopnosti každého člověka. Omezujeme tradiční frontální způsoby výuky na rozumné minimum a v této oblasti přejímáme osvědčenou zahraniční zkušenost. Individualizaci nechápeme jen jako snížení počtu žáků nebo studentů vzdělávaných jedním pedagogem. Podstatu tohoto procesu vnímáme jako příležitost k nalezení silných a slabých stránek každého vzdělávaného i vzdělávajícího. Soustředíme se na aktivní práci sloužící k rozvoji individuálních potřeb s cílem dosažení maximální uplatnitelnosti v dalším studiu a životě. Aplikujeme vstřícný a přátelský přístup ke každému, protože vzdělávání chápeme jako veřejnou službu a poslání. Naše žáky i studenty ale vychováváme k přiměřenému respektu k autoritám, pravidlům slušného chování a k toleranci k ostatním členům společnosti. Podporujeme rozvoj dovedností v oblasti etiky.
 5. Mentoring
  Mezigeneračně se učíme. Vycházíme z unikátní příležitosti přenosu mezigenerační zkušenosti mezi našimi školami, které pokrývají celou vzdělávací soustavu a zahrnují děti od dvou let věku až po seniorní posluchače univerzity třetího věku. Vytváříme příležitosti pro rozvíjení mezigeneračního respektu a výměnu zkušeností uvnitř všech škol a mezi školami navzájem. Starší žáci a studenti se stávají mentory těch mladších, což umožňuje zvýšit výrazně kvalitu vzdělávacího procesu i jejich zodpovědnost. Podobně dochází k mentoringu i mezi jednotlivými skupinami našich pedagogů. Neformálními akcemi pro všechny věkové skupiny podporujeme rozvoj přirozeného respektu mezi generacemi.
 6. Projektový přístup
  Podporujeme zodpovědnost a týmovou práci. Ve výuce využíváme aktivizující vyučovací metody, které zahrnují diskuze, řešení problémů nebo simulace skutečných událostí. Nad to však stavíme komplexní metody, které v sobě propojují různé prvky didaktického systému, zejména pak metody rozvíjející kritické myšlení, metody kooperativní výuky a projektového vyučování. Spolupráce na projektech žáky a studenty vede k lepšímu pochopení současných výzev i kulturně historického vývoje společnosti. Projektový přístup k řešení problémů směřujeme k využití v dalším životě i práci a za tím účelem intenzivně spolupracujeme s praxí. Podporujeme také kreativní a třeba i trochu netradiční nebo rizikové projekty, které nás ale posouvají dále.
 7. Chytrá škola
  Jsme moderní. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Soustřeďujeme se na využívání moderních technologií ve výuce i v oborové nabídce, ale vždy s přihlédnutím k cílům studia i rozvoji osobnosti vzdělávaného. Jsme smart školou. Našimi prioritami jsou konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi.
 8. Internacionalizace
  Učíme se od nejlepších. Považujeme za nezbytné a klíčové rozvíjet přesah vzdělání dosaženého doma směrem k zahraniční zkušenosti nebo uplatnění. Ve většině programů nabízíme alternativu celého studia nebo jen některých předmětů ve světovém jazyce a jazykové kompetence u žáků a studentů rozvíjíme také při mimoškolních aktivitách. Podporujeme mezinárodní studentské výměny a zahraniční stáže v průběhu studia i po jeho skončení a snažíme se našim studentům pomoci i v zahraničním pracovním uplatnění. Mezinárodní mobility žáků, studentů i pedagogů jsou na nadstandardní úrovni. Do výuky zahrnujeme výchovu zaměřenou na poznání jiných kultur a zvyklostí, včetně jejich limitů v našem prostoru, a to také prostřednictvím participace studentů a pedagogů ze zahraničí na život našich škol.
 9. Etika
  Respektujeme tradiční hodnoty. Proto se v souladu se zvyklostmi v našem kulturním prostoru a také s ohledem na výzvy okolního globalizovaného prostředí zaměřujeme na formální i neformální přenos zkušeností i morálních postulátů do výchovy, a to vždy se zřetelem na stupeň konkrétního studia a věk vzdělávaného. Podporujeme charitativní a dobrovolnické akce. Naše žáky a studenty vedeme k respektu normativních systémů, jako jsou morálka, právo nebo náboženství, a k chápání významu společenských hodnot. Vždy ale volíme vyvážený, racionální a nedogmatický přístup.
 10. Udržitelnost
  Jsme lidé. Naše žáky a studenty vychováváme nejen k úctě k sobě navzájem, ale také k respektu k okolnímu prostředí. Vhodným mixem výukových, ale zejména dobrovolnických mimoškolních aktivit je směřujeme k trvale udržitelnému chování, environmentální šetrnosti a pochopení globálních problémů, a to vždy nedogmatickým a rozumným přístupem založeným na uvědomění si celospolečenské odpovědnosti. Podporujeme volnočasové aktivity žáků a studentů, a to zejména ty, které u nich spoluutvářejí odpovědnosti za okolí, umožní jim chápat roli veřejného života a aktivní účasti na něm.

Strategická rada PRIGO

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO stejně jako naplňování filozofické koncepce a evaluaci všech procesů řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Je šestičlenná a skládá se ze tří členů předsednictva a dalších tří členů. SRP je garantem dodržování pravidel přístupu PriorityGO. Výkonným řízením agendy PriorityGO je pověřena ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy Ing. Zdeňka Maralíková.

Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat. Zřizovatelská práva ke školám PRIGO vykonává Předsednictvo SRP nebo některý z jeho členů, a to postupem podle zřizovatelských nebo zakladatelských listin.

Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemnice

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D., MBA

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat, nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme SMART školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Od září 2021 byl na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na Vysoké škole PRIGO budou nyní iPady vybaveni všichni nově nastupující studenti prezenční formy studia všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Stejně tak budou vybaveni i všichni akademičtí pracovníci. V dalších letech budou ve školách PRIGO postupně vybaveni také všichni ostatní žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní i mimoškolní aktivity i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.