Informace o studijních programech

Bakalářský studijní program
Ekonomika a management (Bc.)

Cílem studia v tříletém studijním programu Ekonomika a management je příprava absolventů, kteří pochopí strukturu a fungování jakéhokoliv typu ekonomiky a budou schopni ji řídit s využitím moderních manažerských metod. Jedná se tedy o studium řízení ekonomiky bez ohledu na její velikost, příslušnost k soukromému, či veřejnému sektoru, ziskový, nebo neziskový charakter, právní formu, národní, mezinárodní, či nadnárodní charakter apod. Obsahové zaměření programu tak vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů v nejrůznějších manažerských pozicích v soukromém i ve veřejném sektoru, tzn. v podnicích, nadnárodních korporacích, v mezinárodně působících firmách, v úřadech, v orgánech územní samosprávy a v dalších organizacích veřejného či neziskového sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, managementu a struktury a fungování ekonomiky podniku, ČR a světa. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů mají studenti možnost se úžeji profilovat v oblasti řízení dílčích typů ekonomiky. Během studia získají odborné znalosti i praktické dovednosti nutné pro výkon praxe vedoucího pracovníka, stejně jako jazykové kompetence. Díky tomu budou připraveni na další studium nebo zaměstnání nejen v ČR, ale také v zahraničí. Součástí studia je absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech orientovaných na oblast managementu a správy.

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management se uplatní zejména jako:

 • korporátní manažer,
 • finanční a projektový manažer,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích,
 • manažer ve veřejném sektoru nebo v neziskovém sektoru,
 • podnikatel.

Bakalářský studijní program
Hospodářská politika a správa (Bc.)

Cílem studia v tříletém studijním programu Hospodářská politika a správa je příprava absolventů vybavených kompetencemi pro kvalifikovaný výkon samostatného pracovníka v hospodářsko-politické oblasti, zejména v oblasti měnové, v bankovnictví a pojišťovnictví, v orgánech a institucích EU, v orgánech státní správy a samosprávy či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou fiskální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a financování. Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na hospodářskou politiku a správu.

Absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborný pracovník:

 • v centrální bance, komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • v ústředních orgánech státní správy a v orgánech samosprávných celků,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

Navazující magisterský studijní program
Manažerská ekonomie (Ing.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Manažerská ekonomie je zaměřen na aplikaci ekonomické teorie a metod v procesu manažerského rozhodování na úrovni soukromého i  veřejného sektoru ekonomiky. Cílem studia v tomto programu je příprava absolventů, kteří budou vybaveni vysoce specializovanými znalostmi z oblasti manažerské ekonomie sloužícími  jako základ originálního myšlení nebo výzkumu a budou schopni kritického uvědomování si znalostí v tomto oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi. Absolventi dále získají speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí manažerské ekonomie. Absolventi studijního programu budou také schopni řídit a transformovat pracovní nebo studijní kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy, a nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům nebo za posuzování strategických výkonů týmů.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Manažerská ekonomie se uplatní jako:

 • korporátní manažer, zejména finanční a projektový manažer na úrovni strategického řízení,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích na střední a vrcholové úrovni,
 • manažer v neziskovém sektoru, ve veřejném sektoru na střední a vrcholové úrovni,
 • podnikatel.

Navazující magisterský studijní program
Hospodářská politika a správa (Ing.)

Absolvent dvouletého navazujícího programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturou či prostřednictvím zahraniční stáže nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako odborný analytik či manažer v těchto typech institucí a organizací:

 • bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, pojišťovny a další finanční instituce),
 • orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací,
 • veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy a samospráva, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové organizace),
 • firmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém managementu).

Doktorský studijní program
Hospodářská politika a správa (Ph.D.)

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky se sofistikovanými znalostmi v oboru hospodářské politiky a správy, kteří budou ovládat vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu, vývoji a inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí a odborných postupů v oblasti hospodářské politiky a správy. Absolventi doktorského studijního programu budou schopni vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru hospodářské politiky a správy.

Absolvent doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako:

 • pracovník vrcholového managementu ve veřejném i soukromém sektoru,
 • vedoucí pracovník ekonomického úseku mezinárodní nebo nadnárodní organizace,
 • hlavní ekonom,
 • centrální bankéř,
 • hlavní analytik,
 • vědecko-výzkumný pracovník,
 • akademický pracovník.

Přijímací řízení

Stavíme na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Ke studiu přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu. Nabízíme stipendium 1 047 000 Kč za celou dobu studia ve všech stupních a také bezplatně iPad.

Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit také v rámci přijímacího řízení na prvním místě zohledňujeme motivační dopis nebo video uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Uvedené pak ověříme při osobním motivačním pohovoru. Při něm se také snažíme uchazeče lépe poznat a zároveň mu představit naši jedinečnou vzdělávací koncepci a požadavky, které na své studenty klademe. Díky tomu máme možnost s uchazečem navázat od počátku vztah a ujasnit si vzájemná očekávání.

Bakalářské studijní programy

Ke studiu se pro akademický rok 2024/2025 přijímají uchazeči do následujících tříletých bakalářských studijních programů:

 • Ekonomika a management v prezenční formě studia,
 • Economy and Management v prezenční formě studia,
 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém z bakalářských studijních programů jsou následující:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jeho ekvivalentu (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního dopisu nebo videa a eseje,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • hodnocení eseje na aktuální společenské téma.
Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

 • Za tímto účelem uchazeč dokládá spolu s přihláškou ke studiu také motivační dopis.
 • Motivační dopis může uchazeč nahradit motivačním videem. Způsob doložení videa uchazeč konzultuje se studijním oddělením, které mu sdělí další informace.
 • V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče, avšak bude přihlíženo ke studijním výsledkům z předchozího studia uchazeče, případně ke složení mezinárodní maturitní zkoušky (IB Diploma Programme), pakliže je u pohovoru doloží. Hodnocení studijních výsledků tvoří až 50 % výsledku ústního odborného a motivačního pohovoru.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je rektor, prorektor, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Esej

Uchazeč spolu s přihláškou ke studiu dále předloží esej v rozsahu 300-500 slov na aktuální společenské téma dle vlastního výběru. Cílem požadavku na předložení eseje je prověřit schopnost uchazeče vyjádřit se ke zvolenému tématu v předepsaném rozsahu, stejně jako jeho schopnost identifikovat aktuální společenské problémy, ať již na národní, evropské či světové úrovni.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě doporučení hodnotitele, kterým je garant studijního programu, vedoucí katedry nebo jimi pověřená osoba.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 60 bodů.

Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu se pro akademický rok 2024/2025 přijímají uchazeči do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů:

 • Manažerská ekonomie v prezenční formě studia,
 • Managerial Economics v prezenční formě studia,
 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního dopisu nebo videa a eseje,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • hodnocení eseje na aktuální ekonomické téma.
Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

 • Za tímto účelem uchazeč dokládá spolu s přihláškou ke studiu také motivační dopis.
 • Motivační dopis může uchazeč nahradit motivačním videem. Způsob doložení videa uchazeč konzultuje se studijním oddělením, které mu sdělí další informace.
 • V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče, avšak bude přihlíženo ke studijním výsledkům z předchozího studia uchazeče, pakliže je u pohovoru doloží. Hodnocení studijních výsledků tvoří až 50 % výsledku ústního odborného a motivačního pohovoru.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je rektor, prorektor, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Esej

Uchazeč spolu s přihláškou ke studiu dále předloží esej v rozsahu 300-500 slov na aktuální ekonomické téma dle vlastního výběru. Cílem požadavku na předložení eseje je prověřit schopnost uchazeče vyjádřit se ke zvolenému odbornému tématu v předepsaném rozsahu, stejně jako jeho schopnost identifikovat aktuální ekonomické problémy, ať již na národní, evropské či světové úrovni.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě doporučení hodnotitele, kterým je garant studijního programu, vedoucí katedry nebo jimi pověřená osoba.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 60 bodů.

Doktorské studijní programy

Ke studiu se zahájením v letním semestru akademického roku 2023/2024  a pro akademický rok 2024/2025 se přijímají uchazeči do následujících tříletých doktorských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního videa a rámcových tezí doktorské disertační práce,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která je realizována formou ústního pohovoru a je zaměřena na posouzení předpokladů pro výkon vědecko-výzkumné práce uchazeče a na ověření jeho znalostí z oblasti hospodářské politiky a správy.

K přijímací zkoušce uchazeč předloží rámcové teze disertační práce. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je rovněž kritická diskuze k rámcovým tezím. Rámcové teze doktorské disertační práce slouží zejména k posouzení předpokladů uchazeče pro přípravu disertační práce a jeho publikační činnost. Doporučená struktura a rozsah tezí jsou blíže specifikovány příslušnou vyhláškou o podmínkách přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech.

Harmonogram přijímacího řízení

Termín uzávěrky přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je stanoven na 31. 8. 2024.
Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení byl stanoven na 31. 5. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven na 7. 6. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 3. kolo přijímacího řízení je stanoven na 13. 9. 2024.

Termín uzávěrky přihlášek do doktorských studijních programů se zahájením studia v zimním semestru akademického roku 2024/2025 byl stanoven na 31. 5. 2024.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 6. 6. 2024.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný vždy k příslušnému datu uzávěrky přihlášek na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka. V případě studijních programů realizovaných v cizím jazyce činí poplatek 120 EUR.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu university@eruni.org.

Den otevřených dveří

Jelikož je pro nás individuální přístup ke studentům na prvním místě, Den otevřených dveří probíhá formou individuálních či skupinových schůzek uchazečů se zástupci vedení školy, a to po celý leden a únor. Během osobní schůzky může škola poskytnout personalizované informace a odpovědi na míru konkrétním potřebám uchazeče.

Pokud se chcete sami, s kamarády, rodiči či dalšími uchazeči zúčastnit Dne otevřených dveří na naší škole, kontaktujte nás e-mailem na hana.tislerova@eruni.org nebo telefonicky na číslo +420 604 491 021 a domluvte si individuální termín schůzky. Těšíme se na Vás!

Školné a stipendium

Školné

Pro studenty, kteří jsou přijati na základě 2. kola a následujících kol přijímacího řízení, je standardní školné ve výši 9.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99.900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Studenti mohou na úhradu školného čerpat stipendium ze sociálního programu pro talentované studenty. V žádosti o poskytnutí tohoto stipendia je nutné prokázat mimořádný talent, a to na základě výsledků přijímacího řízení a doložit tíživou sociálně ekonomickou situaci.

Akce pro studium bez školného, kterou čerpali studenti přijatí na základě prvního kola přijímacího řízení, již byla ukončena.

Stipendium

Všichni studenti získají také vysoké stipendium, které je v souhrnné výši 69.000 Kč v bakalářském, 168.000 Kč v navazujícím magisterském a 810.000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium ve všech stupních 1.047.000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Bližší rozčlenění stipendií podle semestrů je ke stažení zde.

Platební údaje
Číslo účtu: 2131120685/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Studenti přijatí ve všech kolech přijímacího řízení mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia. Zároveň od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.