Akreditované studijní programy

Vysoká škola PRIGO nabízí studium v následujících akreditovaných studijních programech:
 • Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa v českém jazyce (Ing.)
 • Navazující magisterský studijní program Economic Policy and Public Administration v anglickém jazyce (Ing.)
 • Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Economic Policy and Public Administration v anglickém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Information and Communication Security (Cybersecurity) v anglickém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Social Policy and Social Work v anglickém jazyce (Bc.)

Standardní doba studia činí ve všech akreditovaných bakalářských studijních programech tři roky a v navazujících magisterských programech pak dva roky.

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa (Bc.)

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný pracovní výkon samostatného pracovníka v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech a institucích EU, v měnové oblasti, v bankovnictví a pojišťovnictví či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou fiskální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a financování. Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na hospodářskou politiku a správu.

Absolventi bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborní pracovníci

 • v ústředních orgánech státní správy,
 • v orgánech samosprávných celků,
 • v komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • na úřadech práce, správě sociálního zabezpečení, finančních úřadech,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa (Ing.)

Absolvent se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturu či prostřednictvím zahraniční stáže nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce. Uplatnění absolventů jako odborných analytiků či manažerů lze nalézt v těchto typech institucí a organizací:

 • veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy a samospráva, orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové organizace),
 • bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, pojišťovny a další finanční instituce),

firmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém managementu).

Bakalářský studijní program Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) (Bc.)

Program je zaměřený na získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast kybernetické bezpečnosti operačních systémů, počítačových sítí, databází a informačních systémů. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT. Absolventi budou vybaveni jak komplexním teoretickým základem oboru, tak praktickými dovednostmi. Tento studijní program tak umožní absolventům jak přímé uplatnění v praxi, tak i pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • technické prostředky počítačových systémů a sítí,
 • informační a počítačová bezpečnost,
 • operační systémy,
 • komunikační technologie
 • databázové systémy,
 • správa informačních systémů.

Absolventi programu Informační a komunikační bezpečnost získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nejen pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu, ale také přímo nastoupit na pracovní pozice související s kybernetickou bezpečností IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu. Absolventi tak získají předpoklady pro práci na pozicích správce počítačové sítě, správce informační systémů, data manager, pracovník zodpovědný za bezpečnosti IS/ICT, architekt sítí a systémů menšího a středního rozsahu, odborný pracovník dodavatelů služeb cloud computingu, ERP systémů. Zaměstnavateli absolventů budou především odborné firmy poskytující služby v oblasti IS/ICT, zejména provozovatelé počítačových sítí, správci dat, cloud computing firmy, telekomunikační firmy, bezpečnostní konzultanti. Dále všechny střední a velké firmy provozující vlastní IS/ICT infrastrukturu.

Absolventi najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které s ohledem na předpisy ke kybernetické bezpečnosti budou muset nasadit specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Absolvent může také pracovat na pozicích:

 • manažer kybernetické bezpečnosti,
 • architekt kybernetické bezpečnosti,
 • auditor kybernetické bezpečnosti.

Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce (Bc.)

Cílem studia je příprava odborníků v oblasti sociální politiky a sociální práce, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat, která poskytuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 110 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem studia je tedy rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Studijní program poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky a dovednosti nutné pro práci s klientem a dalšími subjekty, stejně jako kompetence jazykové. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP. Do výuky jsou dále v potřebném rozsahu zapojeni odborníci z praxe, kteří garantují provázanost studijního programu z praxí a jeho profesní zaměření.

Absolvent bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce:

 • má znalosti sociální politiky, teorií a metod sociální práce, metod sociologického výzkumu, relevantních výsečí práva a právní teorie, psychologie, filozofie a etiky, sociologie, teorie etnických a menšinových skupin a teorie zdraví a nemoci relevantní pro výkon sociální práce,
 • rozumí cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a klientů,
 • rozumí odlišnostem sociální práce od jiných pomáhajících oborů,
 • má znalosti postupů budování a udržení pomáhajícího vztahu ke klientovi, zná rizika tohoto vztahu a umí jim předcházet,
 • má znalosti etických teorií a principů relevantních pro sociální práci, včetně způsobu jejich aplikace při reflexi činnosti sociálních pracovníků,
 • zná základní postupy managementu, zejména ve veřejné správě,
 • rozumí možnostem, podmínkám a omezením aplikace teoretických přístupů a metod sociální práce a příbuzných oborů při práci s klienty nebo při zajišťování podmínek sociální práce s klienty,
 • dokáže posoudit životní situaci klientů a identifikovat přitom problémové interakce a potřeby klienta,
 • umí navrhnout, realizovat a zhodnotit pomáhající intervenci v souladu s etickými požadavky na výkon sociální práce,
 • dokáže reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon sociální práce,
 • je schopen využít podporu supervizora při tvořivém zvládání etických, odborných, skupinových nebo osobních problémů vynořujících se v procesu řešení úkolů sociální práce.

Absolvent bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce se uplatní zejména:

 • v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové práce, práce s rodinou,
 • při pomoci lidem získávat služby a komunitní zdroje,
 • v oblasti podpory změn v organizaci, koordinaci komplexní pomoci, komunitní práci a zapojování se do sociálních a politických aktivit, jejichž cílem je ovlivnit sociální politiku a ekonomický rozvoj společnosti,
 • ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí (ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, Úřad práce České republiky a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální začleňování, prevence).

Informace o studiu sociální práce si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Competencies for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí

Studenti, kteří nastoupí ke studiu v našich bakalářských studijních programech od akademického roku 2021/2022, budou mít možnost absolvovat unikátní program celoživotního vzdělávání Competencies for Master’s Degree. V tomto programu jsou studenti systematicky připravováni na studium v magisterských programech (Master’s Degree) prestižních univerzit ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou pokračovat ve studiu po úspěšném absolvování bakalářského studia u nás.

Přijímací řízení

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli studium bez školného. Nemáme zájem o uchazeče, kteří se na vysoké školy hlásí proto, že se spokojí s jakýmkoliv vysokoškolským vzděláním nebo titulem. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí, které jim pomohou ke kvalitnímu CV. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.

Studenti, kteří od akademického roku 2021/2022 nastoupí k prezenční formě studia ve kterémkoliv z našich studijních programů, od nás zdarma obdrží iPad nebo MacBook, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání – jsou to takové moderní školní uniformy. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Bakalářské studijní programy

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících bakalářských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia,
 • Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v prezenční a kombinované formě studia,
 • Information and Communication Security (Cybersecurity) v prezenční formě studia,
 • Sociální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia,
 • Social Policy and Social Work v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém z bakalářských studijních programů jsou následující:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jeho ekvivalentu (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • naplnění kritéria prospěchu ze střední školy,
 • výsledek školního písemného testu studijních předpokladů,
 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti.
Prospěch

Kritériem prospěchu se rozumí:

 • hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, a to průměrný stupeň prospěchu za poslední 3 vysvědčení za 2. pololetí, která je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky, přičemž je-li doložený průměrný stupeň prospěchu uchazeče menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 40 bodů,
 • nebo složení mezinárodní maturitní zkoušky (IB Diploma Programme), které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Je-li doložený výsledek mezinárodní maturity uchazeče roven 24 a více bodům, získá uchazeč 40 bodů, a je-li menší než 24 bodů, získá 0 bodů.
 • V případě studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security se posuzuje pouze průměrný prospěch z matematiky nebo informatiky za poslední 3 vysvědčení za 2. pololetí, která je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky, přičemž je-li doložený průměrný stupeň prospěchu uchazeče menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 20 bodů.
Test studijních předpokladů

Výsledkem školního písemného testu studijních předpokladů je percentil. Podle dosaženého percentilu může uchazeč v této části získat maximálně 20 bodů.

Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí. S výjimkou studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security nejsou v průběhu pohovoru prověřovány odborné znalosti uchazeče. Z této části může uchazeč získat maximálně 20 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je prorektor pro studium, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba. V případě studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security získá uchazeč z této části maximálně 40 bodů.

Kompetence

Kritériem kvalifikované kompetentnosti se rozumí doložené úspěchy uchazeče spočívající zejména v:

 • absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v souhrnné délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímajících institucí,
 • praxe v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 2 roky, doložená potvrzením zaměstnavatele, vysílající organizace, nebo čestným prohlášením uchazeče, není-li to jinak možné,
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem,
 • účast na Středoškolské odborné činnosti v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí,
 • aktuální a doložené členství v Mense ČR,
 • uznání úspěchů typově ekvivalentních.

Naplní-li uchazeč kritérium podle některého z uvedených bodů, získá 10 bodů. Maximální počet bodů za naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti je 20.

Praxe

Studium v následujících bakalářských studijních programech je zaměřeno profesně:

 • Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v prezenční a kombinované formě studia,
 • Information and Communication Security (Cybersecurity) v prezenční formě studia,
 • Sociální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia,
 • Social Policy and Social Work v prezenční formě studia.

Uchazečům o studium v profesně zaměřených studijních programech je možné k bodovému hodnocení za jednotlivé části přijímací zkoušky přičíst následující počet bodů, a to až do maximální celkové výše 100 bodů, naplní-li některou z těchto podmínek:

 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 5let (5 bodů),
 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 10 let (10 bodů),
 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 20 let (20 bodů).

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 40 bodů.

Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících navazujících magisterských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • naplnění kritéria prospěchu z vysoké školy,
 • výsledek školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy,
 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti.
Prospěch

Kritériem prospěchu se rozumí vážený studijní průměr v předchozím studiu na vysoké škole, a to za poslední 2 ročníky, které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Je-li doložený vážený studijní průměr z předchozího studia na vysoké škole menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 40 bodů.

Znalostní test

Výsledkem školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy je percentil. Podle dosaženého percentilu může uchazeč v této části získat maximálně 20 bodů.

Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí. V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče. Z této části může uchazeč získat maximálně 20 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je prorektor pro studium, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Kompetence a praxe

Kritériem kvalifikované kompetentnosti se rozumí doložené úspěchy uchazeče spočívající zejména v:

 • absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v souhrnné délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímajících institucí,
 • praxe v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 5 let, doložená potvrzením zaměstnavatele, vysílající organizace, nebo čestným prohlášením uchazeče, není-li to jinak možné,
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni C1 doložené příslušným certifikátem,
 • zapojení do vědecko-výzkumné činnosti v rámci projektu řešeného na vysoké škole doložené potvrzením hlavního řešitele projektu,
 • aktuální a doložené členství v Mense ČR,
 • uznání úspěchů typově ekvivalentních.

Naplní-li uchazeč kritérium podle některého z uvedených bodů, získá 10 bodů. Maximální počet bodů za naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti je 20.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 40 bodů.

Harmonogram přijímacího řízení

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 23. 8. 2021.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 28. 8. 2021.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 23. 8. 2021 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 1. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2019. ISBN 978-80-86572-80-2.
KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 2. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-81-9 .

Studijní program Hospodářská politika a správa

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská a sociální politika. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2019. ISBN 978-80-87291-23-8.
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. (2. díl) Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-69-7.
KOTLÁN, Igor a kol. Základy společenských věd I. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-75-8.

Studijní program Informační komunikační bezpečnost

DANNHOFEROVÁ, Jana a Tomáš FOLTÝNEK. Teoretické základy informatiky. Brno: Mendelova univerzita, 2018. ISBN 978-80-7509-640-1
VANÍČEK, Jiří et al. Teoretické základy informatiky. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-4-1.

Studijní program Sociální politika a sociální práce

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. (2. díl) Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-69-7.
MÁTEL, Andrej. Teorie sociální práce I. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2220-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.

Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2021/2022

(Výše školného se vztahuje na studijní programy realizované v českém jazyce)

V prezenční formě u nás studujete zdarma!

Studentům prezenční formy studia všech studijních programů realizovaných v českém jazyce, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek, je školné plně hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je tedy nulová. Studium bez platby školného je garantováno po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

V kombinované formě u nás studujete se stipendiem!

Studentům kombinované formy studia všech studijních programů, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek, je 50 % školného hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je v případě 12 měsíčních splátek ve výši 4.950 Kč/měsíc nebo 49.500 Kč/ročně v případě jednorázové platby. Výše školného je garantována po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

Pozn.: Standardní výše školného ve všech studijních programech jinak činí 9.900 Kč/měsíc v případě 12 měsíčních splátek. Standardní jednorázová splátka školného je jinak ve výši 99.900 Kč/rok.