Informace o studijních programech

Bakalářský studijní program
Ekonomika a management (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management je příprava absolventů, kteří pochopí strukturu a fungování jakéhokoliv typu ekonomiky a budou schopni ji řídit s využitím moderních manažerských metod. Jedná se tedy o studium řízení ekonomiky bez ohledu na její velikost, příslušnost k soukromému, či veřejnému sektoru, ziskový, nebo neziskový charakter, právní formu, národní, mezinárodní, či nadnárodní charakter apod. Obsahové zaměření programu tak vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů v nejrůznějších manažerských pozicích v soukromém i ve veřejném sektoru, tzn. v podnicích, nadnárodních korporacích, v mezinárodně působících firmách, v úřadech, v orgánech územní samosprávy a v dalších organizacích veřejného či neziskového sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, managementu a struktury a fungování ekonomiky podniku, ČR a světa. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů mají studenti možnost se úžeji profilovat v oblasti řízení dílčích typů ekonomiky. Během studia získají odborné znalosti i praktické dovednosti nutné pro výkon praxe vedoucího pracovníka, stejně jako jazykové kompetence. Díky tomu budou připraveni na další studium nebo zaměstnání nejen v ČR, ale také v zahraničí. Součástí studia je absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech orientovaných na oblast managementu a správy.

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management se uplatní zejména jako:

 • korporátní manažer,
 • finanční a projektový manažer,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích,
 • manažer ve veřejném sektoru nebo v neziskovém sektoru,
 • podnikatel.

Bakalářský studijní program
Hospodářská politika a správa (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa je příprava absolventů vybavených kompetencemi pro kvalifikovaný výkon samostatného pracovníka v hospodářsko-politické oblasti, zejména v oblasti měnové, v bankovnictví a pojišťovnictví, v orgánech a institucích EU, v orgánech státní správy a samosprávy či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou fiskální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a financování. Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na hospodářskou politiku a správu.

Absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborný pracovník:

 • v centrální bance, komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • v ústředních orgánech státní správy a v orgánech samosprávných celků,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

Navazující magisterský studijní program
Manažerská ekonomie (Ing.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Manažerská ekonomie je zaměřen na aplikaci ekonomické teorie a metod v procesu manažerského rozhodování na úrovni soukromého i  veřejného sektoru ekonomiky. Cílem studia v tomto programu je příprava absolventů, kteří budou vybaveni vysoce specializovanými znalostmi z oblasti manažerské ekonomie sloužícími  jako základ originálního myšlení nebo výzkumu a budou schopni kritického uvědomování si znalostí v tomto oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi. Absolventi dále získají speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí manažerské ekonomie. Absolventi studijního programu budou také schopni řídit a transformovat pracovní nebo studijní kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy, a nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům nebo za posuzování strategických výkonů týmů.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Manažerská ekonomie se uplatní jako:

 • korporátní manažer, zejména finanční a projektový manažer na úrovni strategického řízení,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích na střední a vrcholové úrovni,
 • manažer v neziskovém sektoru, ve veřejném sektoru na střední a vrcholové úrovni,
 • podnikatel.

Navazující magisterský studijní program
Hospodářská politika a správa (Ing.)

Absolvent dvouletého navazujícího programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturou či prostřednictvím zahraniční stáže nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako odborný analytik či manažer v těchto typech institucí a organizací:

 • bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, pojišťovny a další finanční instituce),
 • orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací,
 • veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy a samospráva, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové organizace),
 • firmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém managementu).

Doktorský studijní program
Hospodářská politika a správa (Ph.D.)

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky se sofistikovanými znalostmi v oboru hospodářské politiky a správy, kteří budou ovládat vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu, vývoji a inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí a odborných postupů v oblasti hospodářské politiky a správy. Absolventi doktorského studijního programu budou schopni vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru hospodářské politiky a správy.

Absolvent doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako:

 • pracovník vrcholového managementu ve veřejném i soukromém sektoru,
 • vedoucí pracovník ekonomického úseku mezinárodní nebo nadnárodní organizace,
 • hlavní ekonom,
 • centrální bankéř,
 • hlavní analytik,
 • vědecko-výzkumný pracovník,
 • akademický pracovník.