Přijímací řízení

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli studium bez školného. Nemáme zájem o uchazeče, kteří se na vysoké školy hlásí proto, že se spokojí s jakýmkoliv vysokoškolským vzděláním nebo titulem. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí, které jim pomohou ke kvalitnímu CV. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.

Studenti, kteří od akademického roku 2021/2022 nastoupí k prezenční formě studia ve kterémkoliv z našich studijních programů, od nás zdarma obdrží iPad nebo MacBook, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání – jsou to takové moderní školní uniformy. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Bakalářské studijní programy

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících bakalářských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia,
 • Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v prezenční a kombinované formě studia,
 • Information and Communication Security (Cybersecurity) v prezenční formě studia,
 • Sociální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia,
 • Social Policy and Social Work v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém z bakalářských studijních programů jsou následující:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jeho ekvivalentu (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • naplnění kritéria prospěchu ze střední školy,
 • výsledek školního písemného testu studijních předpokladů,
 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti.
Prospěch

Kritériem prospěchu se rozumí:

 • hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, a to průměrný stupeň prospěchu za poslední 3 vysvědčení za 2. pololetí, která je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky, přičemž je-li doložený průměrný stupeň prospěchu uchazeče menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 40 bodů,
 • nebo složení mezinárodní maturitní zkoušky (IB Diploma Programme), které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Je-li doložený výsledek mezinárodní maturity uchazeče roven 24 a více bodům, získá uchazeč 40 bodů, a je-li menší než 24 bodů, získá 0 bodů.
 • V případě studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security se posuzuje pouze průměrný prospěch z matematiky nebo informatiky za poslední 3 vysvědčení za 2. pololetí, která je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky, přičemž je-li doložený průměrný stupeň prospěchu uchazeče menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 20 bodů.
Test studijních předpokladů

Výsledkem školního písemného testu studijních předpokladů je percentil. Podle dosaženého percentilu může uchazeč v této části získat maximálně 20 bodů.

Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí. S výjimkou studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security nejsou v průběhu pohovoru prověřovány odborné znalosti uchazeče. Z této části může uchazeč získat maximálně 20 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je prorektor pro studium, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba. V případě studijních programů Informační a komunikační bezpečnost a Information and Communication Security získá uchazeč z této části maximálně 40 bodů.

Kompetence

Kritériem kvalifikované kompetentnosti se rozumí doložené úspěchy uchazeče spočívající zejména v:

 • absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v souhrnné délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímajících institucí,
 • praxe v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 2 roky, doložená potvrzením zaměstnavatele, vysílající organizace, nebo čestným prohlášením uchazeče, není-li to jinak možné,
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem,
 • účast na Středoškolské odborné činnosti v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí,
 • aktuální a doložené členství v Mense ČR,
 • uznání úspěchů typově ekvivalentních.

Naplní-li uchazeč kritérium podle některého z uvedených bodů, získá 10 bodů. Maximální počet bodů za naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti je 20.

Praxe

Studium v následujících bakalářských studijních programech je zaměřeno profesně:

 • Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v prezenční a kombinované formě studia,
 • Information and Communication Security (Cybersecurity) v prezenční formě studia,
 • Sociální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia,
 • Social Policy and Social Work v prezenční formě studia.

Uchazečům o studium v profesně zaměřených studijních programech je možné k bodovému hodnocení za jednotlivé části přijímací zkoušky přičíst následující počet bodů, a to až do maximální celkové výše 100 bodů, naplní-li některou z těchto podmínek:

 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 5let (5 bodů),
 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 10 let (10 bodů),
 • praxe nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 20 let (20 bodů).

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 40 bodů.

Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících navazujících magisterských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, z.ú. je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • naplnění kritéria prospěchu z vysoké školy,
 • výsledek školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy,
 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti.
Prospěch

Kritériem prospěchu se rozumí vážený studijní průměr v předchozím studiu na vysoké škole, a to za poslední 2 ročníky, které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Je-li doložený vážený studijní průměr z předchozího studia na vysoké škole menší nebo roven 1,5, získá uchazeč 40 bodů.

Znalostní test

Výsledkem školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy je percentil. Podle dosaženého percentilu může uchazeč v této části získat maximálně 20 bodů.

Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí. V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče. Z této části může uchazeč získat maximálně 20 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je prorektor pro studium, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Kompetence a praxe

Kritériem kvalifikované kompetentnosti se rozumí doložené úspěchy uchazeče spočívající zejména v:

 • absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v souhrnné délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímajících institucí,
 • praxe v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, nebo dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 5 let, doložená potvrzením zaměstnavatele, vysílající organizace, nebo čestným prohlášením uchazeče, není-li to jinak možné,
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni C1 doložené příslušným certifikátem,
 • zapojení do vědecko-výzkumné činnosti v rámci projektu řešeného na vysoké škole doložené potvrzením hlavního řešitele projektu,
 • aktuální a doložené členství v Mense ČR,
 • uznání úspěchů typově ekvivalentních.

Naplní-li uchazeč kritérium podle některého z uvedených bodů, získá 10 bodů. Maximální počet bodů za naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti je 20.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 40 bodů.

Harmonogram přijímacího řízení

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 23. 8. 2021.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 28. 8. 2021.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 23. 8. 2021 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 1. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2019. ISBN 978-80-86572-80-2.
KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 2. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-81-9.

Studijní program Hospodářská politika a správa

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská a sociální politika. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2019. ISBN 978-80-87291-23-8.
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. (2. díl) Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-69-7.
KOTLÁN, Igor a kol. Základy společenských věd I. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-75-8.

Studijní program Informační komunikační bezpečnost

DANNHOFEROVÁ, Jana a Tomáš FOLTÝNEK. Teoretické základy informatiky. Brno: Mendelova univerzita, 2018. ISBN 978-80-7509-640-1
VANÍČEK, Jiří et al. Teoretické základy informatiky. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-4-1.

Studijní program Sociální politika a sociální práce

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. (2. díl) Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. ISBN 978-80-86572-69-7.
MÁTEL, Andrej. Teorie sociální práce I. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2220-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.