Přijímací řízení

S účinností od 5. března 2020 se ke studiu na Vysoké škole PRIGO pro akademický rok 2020/2021 přijímají uchazeči do následujících studijních programů:

 • bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa (studijní plán),
 • bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
 • navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa (studijní plán).

Bakalářské studium má standardní délku tři roky. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se absolventům přiznává titul „Bakalář“ uváděný ve zkratce „Bc.“ před jménem. Navazující magisterské studium pak má standardní délku dva roky a po jeho úspěšném ukončení je absolventům přiznán titul „Inženýr“ uváděný ve zkratce „Ing.“ před jménem. Všechny studijní programy jsou akreditovány a realizovány v prezenční a kombinované formě studia a v prezenční formě nejen v českém, ale také anglickém jazyce. V bakalářských studijních programech uchazečům nabízíme možnost účasti v unikátním programu Competencies for Master’s Degree. Více informací naleznete ZDE.

Podmínky přijetí pro bakalářské studijní programy

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí pro navazující magisterské studijní programy

 • ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké škole PRIGO je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 3), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

 1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů (bakalářské programy), nebo v podobě testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy (navazující magisterský program),
 2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
 3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů (bakalářské programy), nebo v podobě testu pro navazující magisterské studium ekonomie (navazující magisterský program) ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) a 3), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testu dle bodu 3), je povinen tuto skutečnost doložit vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

 • kritérium prospěchu (všechny programy),
 • kritérium kvalifikované kompetentnosti (bakalářské studijní programy).

Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky je stanoveno následovně:

a) bakalářské studijní programy: prospěch do průměru 1,5 (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení),
b) navazující magisterský studijní program: prospěch do průměru 1,5 (vážený studijní průměr za celé studium v posledním absolvovaném vysokoškolském studijním programu z oblasti Ekonomické obory potvrzený vysokou školou, kde jej uchazeč absolvoval, případně doložení vysokoškolského diplomu s výsledkem studia „prospěl s vyznamenáním“ nebo ekvivalentním).

Při splnění uvedeného kritéria pro danou formu studia splňuje uchazeč kritérium prospěchu. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného programu. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než kapacita příslušného programu, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující okamžik doručení přihlášky ke studiu.

Kritérium kvalifikované kompetentnosti pro prominutí přijímací zkoušky je považováno za splněné v případě, že je naplněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

a) absolvování zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v oboru, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímající instituce,
b) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem.
c) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
d) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až c) potvrzené rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).

V případě naplnění kapacit příslušného bakalářského studijního programu má ve všech případech přednost kritérium prospěchu před kritériem kvalifikované kompetentnosti. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 2. 10. 2020.

Termín písemné i ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na sobotu 3. 10. 2020.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 2. 10. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Příprava na písemnou školní přijímací zkoušku

KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 1. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-80-2.
KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 2. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-81-9 .

Příprava na ústní pohovor
studijní program Sociální politika a sociální práce

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-69-7.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0211-0.

studijní program Hospodářská politika a správa

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská a sociální politika. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2019. ISBN 978-80-87291-23-8.
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978 80 86572-69-7.
KOTLÁN, Igor a kol. Základy společenských věd IBrno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-75-8.