Přijímací řízení

Stavíme na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Ke studiu přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu. Nabízíme stipendium 1.047.000 Kč za celou dobu studia ve všech stupních a také bezplatně iPad.

Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit také v rámci přijímacího řízení na prvním místě zohledňujeme motivační dopis nebo video uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Uvedené pak ověříme při osobním motivačním pohovoru. Při něm se také snažíme uchazeče lépe poznat a zároveň mu představit naši jedinečnou vzdělávací koncepci a požadavky, které na své studenty klademe. Díky tomu máme možnost s uchazečem navázat od počátku vztah a ujasnit si vzájemná očekávání.

Bakalářské studijní programy

Ke studiu se pro akademický rok 2024/2025 přijímají uchazeči do následujících tříletých bakalářských studijních programů:

 • Ekonomika a management v prezenční formě studia,
 • Economy and Management v prezenční formě studia,
 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém z bakalářských studijních programů jsou následující:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jeho ekvivalentu (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního dopisu nebo videa a eseje,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • hodnocení eseje na aktuální společenské téma.
Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

 • Za tímto účelem uchazeč dokládá spolu s přihláškou ke studiu také motivační dopis.
 • Motivační dopis může uchazeč nahradit motivačním videem. Způsob doložení videa uchazeč konzultuje se studijním oddělením, které mu sdělí další informace.
 • V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče, avšak bude přihlíženo ke studijním výsledkům z předchozího studia uchazeče, případně ke složení mezinárodní maturitní zkoušky (IB Diploma Programme), pakliže je u pohovoru doloží. Hodnocení studijních výsledků tvoří až 50 % výsledku ústního odborného a motivačního pohovoru.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je rektor, prorektor, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Esej

Uchazeč spolu s přihláškou ke studiu dále předloží esej v rozsahu 300-500 slov na aktuální společenské téma dle vlastního výběru. Cílem požadavku na předložení eseje je prověřit schopnost uchazeče vyjádřit se ke zvolenému tématu v předepsaném rozsahu, stejně jako jeho schopnost identifikovat aktuální společenské problémy, ať již na národní, evropské či světové úrovni.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě doporučení hodnotitele, kterým je garant studijního programu, vedoucí katedry nebo jimi pověřená osoba.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 60 bodů.

Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu se pro akademický rok 2024/2025 přijímají uchazeči do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů:

 • Manažerská ekonomie v prezenční formě studia,
 • Managerial Economics v prezenční formě studia,
 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního dopisu nebo videa a eseje,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:

 • výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru,
 • hodnocení eseje na aktuální ekonomické téma.
Rozhovor

Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

 • Za tímto účelem uchazeč dokládá spolu s přihláškou ke studiu také motivační dopis.
 • Motivační dopis může uchazeč nahradit motivačním videem. Způsob doložení videa uchazeč konzultuje se studijním oddělením, které mu sdělí další informace.
 • V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče, avšak bude přihlíženo ke studijním výsledkům z předchozího studia uchazeče, pakliže je u pohovoru doloží. Hodnocení studijních výsledků tvoří až 50 % výsledku ústního odborného a motivačního pohovoru.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je rektor, prorektor, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.

Esej

Uchazeč spolu s přihláškou ke studiu dále předloží esej v rozsahu 300-500 slov na aktuální ekonomické téma dle vlastního výběru. Cílem požadavku na předložení eseje je prověřit schopnost uchazeče vyjádřit se ke zvolenému odbornému tématu v předepsaném rozsahu, stejně jako jeho schopnost identifikovat aktuální ekonomické problémy, ať již na národní, evropské či světové úrovni.

Z této části může uchazeč získat maximálně 50 bodů na základě doporučení hodnotitele, kterým je garant studijního programu, vedoucí katedry nebo jimi pověřená osoba.

Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud v souhrnu za jednotlivé části přijímací zkoušky získá alespoň 60 bodů.

Doktorské studijní programy

Ke studiu se zahájením v letním semestru akademického roku 2023/2024  a pro akademický rok 2024/2025 se přijímají uchazeči do následujících tříletých doktorských studijních programů:

 • Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia,
 • Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.

Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:

 • řádně ukončené studium v kterémkoliv z magisterských vysokoškolských studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky a doložení jejích příloh, zejména motivačního videa a rámcových tezí doktorské disertační práce,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky, která je realizována formou ústního pohovoru a je zaměřena na posouzení předpokladů pro výkon vědecko-výzkumné práce uchazeče a na ověření jeho znalostí z oblasti hospodářské politiky a správy.

K přijímací zkoušce uchazeč předloží rámcové teze disertační práce. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je rovněž kritická diskuze k rámcovým tezím. Rámcové teze doktorské disertační práce slouží zejména k posouzení předpokladů uchazeče pro přípravu disertační práce a jeho publikační činnost. Doporučená struktura a rozsah tezí jsou blíže specifikovány příslušnou vyhláškou o podmínkách přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech.

Harmonogram přijímacího řízení

Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven na 31. 5. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven na 7. 6. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 8. 3. 2024.

Termín uzávěrky přihlášek do doktorských studijních programů se zahájením studia v zimním semestru akademického roku 2024/2025 je stanoven na 31. 5. 2024.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 6. 6. 2024.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný vždy k příslušnému datu uzávěrky přihlášek na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka. V případě studijních programů realizovaných v cizím jazyce činí poplatek 120 EUR.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu university@eruni.org.