doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Marie Macková byla jmenována docentkou v oboru Zdravotně sociální péče, v roce 2016, který odpovídá oblasti Sociální práce. Je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro oblast Sociální práce. Doc. Macková v daném oboru v posledních pěti letech vykonávala vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost. Z jejího profesního životopisu lze zmínit jako nejdůležitější 7 publikací v časopise evidovaném v databázích Web of Science nebo SCOPUS, vždy v oboru Sociální práce nebo oborech příbuzných. Doc. Macková má 45 citací svých prací. Neustále pracuje na svém profesním růstu a v současnosti dokončuje své druhé Ph.D. studium v programu Sociální lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň se účastní programu podpory VŠP k zahájení profesorského řízení v oboru Sociální práce. Doc. Macková se také podílí na tvůrčí činnosti VŠP a je aktuálně řešitelkou nebo spoluřešitelkou nově získaných projektů TAČR, EACO a smluvního výzkumu. Doc. Macková se zapojuje do mezinárodní spolupráce formou stáží a konferencí. Odborně působí také jako věcný gestor na Ministerstvu práce a sociálních věcí a má praktickou zkušenost z výkonu práce sociálního pracovníka. Je spoluzakladatelkou celosvětového informačního webu pro sociální pracovníky v hospicích a členkou Evropské organizace pro sociální práci v paliativní péči. Mimo to je aktivním dobrovolným poradcem v rámci internetové poradny v oblasti sociální a psychologické a bojuje za práva osob se zdravotním postižením, zejména majitelů asistenčních a vodicích psů. V neposlední řadě lze zmínit, že doc. Macková získala za svou činnost několik ocenění, například žena regionu za Olomoucký kraj, a to za svůj přínos v oblasti paliativní péče v sociální práci. V celorepublikovém srovnání získala cenu odborné poroty a ambasadorek.

Konzultační hodiny: Čt 10:00 – 11:00 hod.

Mob.: +420 603 365 984

E-mail: marie.mackova@prigo.cz