Poslání a vize

Vysoká škola PRIGO (PRIGO University College) je hlavní organizační složkou Evropské výzkumné univerzity (European Research University), která má státní souhlas působit v České republice jako univerzitní vysoká škola. To ji umožňuje nabízet všechny stupně vysokoškolského studia, počínaje tříletým bakalářským studiem (Bc.), přes dvouleté navazující magisterské studium (Ing.) až po tříleté postgraduální doktorské studium (Ph.D.). Absolvování zmíněných studijních programů je uznatelné ve všech zemích Evropské unie. Tyto akademické studijní programy jsou akreditované českým Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Evropská výzkumná univerzita je jedinou soukromou univerzitou v ČR sídlící mimo Prahu a patří mezi pouhé čtyři univerzity v České republice z téměř třiceti soukromých vysokých škol.

Evropská výzkumná univerzita vznikla na sklonku léta roku 2023, a to po dvou letech náročného řízení a posuzování ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, které zahrnovalo validaci všech relevantních oblastí, zejména vzdělávací a výzkumné činnosti, resp. internacionalizace.

Vysoká škola PRIGO tvoří základní organizační složku ERUNI. Svým téměř pětadvacetiletým úspěšným fungováním položila základ vzniku Evropské výzkumné univerzity. V rámci univerzity zajišťuje Vysoká škola PRIGO organizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a celoživotního vzdělávání včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo univerzity třetího věku. Doktorské studium organizačně zajišťuje Fakulta doktorských studií Evropské výzkumné univerzity, rovněž s participací Vysoké školy PRIGO. Diplomy ve všech studijních a vzdělávacích programech vydává na základě státního souhlasu, zákona o vysokých školách a dalších relevantních předpisů Evropská výzkumná univerzita.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli možnost využívat sociální program pro talentované studenty. Studenti mohou také obdržet atraktivní prospěchová nebo vědecká stipendia.

Ke studiu přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.

Studenti, kteří nastoupí do kteréhokoliv z našich studijních programů, od nás bezplatně obdrží iPad, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Pro studenty, kteří jsou přijati na základě 1. kola přijímacího řízení, je studium pro celou dobu bez školného a je hrazeno ze stipendijního fondu.

Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání. Zájemce pak ve speciálním programu CMD připravíme na další studium v zahraničí.

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit také v rámci přijímacího řízení na prvním místě zohledňujeme motivační dopis nebo video uchazeče, ve kterém se zaměří na své dosavadní úspěchy, předpoklady a motivaci ke studiu. Uvedené pak ověříme při osobním motivačním pohovoru. Při něm se také snažíme uchazeče lépe poznat a zároveň mu představit naši jedinečnou vzdělávací koncepci a požadavky, které na své studenty klademe. Díky tomu máme možnost s uchazečem navázat od počátku vztah a ujasnit si vzájemná očekávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řadí Evropskou výzkumnou univerzitu mezi výzkumné organizace, což dokládá, že škola naplňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. To umožňuje další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy. Realizujeme excelentní výzkum a jsme nově také nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Jsme také členem CAMBAS – České asociace MBA škol. Vedle akreditovaných studijních programů tak nabízíme také vzdělávání v profesních manažerských programech. Nejen tyto programy, ale zejména programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a univerzitu třetího věku organizačně zajišťuje náš Institut celoživotního vzdělávání.

Vysoká škola PRIGO je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Na základě partnerských memorand a smluv spolupracujeme s mnoha zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou univerzity je University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Spolupráci však realizujeme také s partnery v Evropě a v mnoha dalších zemích. Opakovaně jsme získali grantové prostředky z programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho nových výměnných pobytů nejen v zemích EU. Své studenty také připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava studenty připravujeme také na výběrová řízení do institucí EU, zejména na EPSO testy (European Personnel Selection Office).

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.