Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Vysoká škola PRIGO nabízí akreditované programy celoživotního vzdělávání, které jsou zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy.

Využití absolutoria uvedených studijních programů je velmi široké. Například podle nyní schválené novely zákona o pedagogických pracovnících, umožní absolvování těchto jednoročních programů každému vysokoškolákovi v rámci své odbornosti působit na střední škole, základní škole nebo dalším typu školy jako kvalifikovaný učitel i bez nutnosti studia na pedagogické fakultě, a tudíž má možnost být zařazen do platové tabulky pro kvalifikované učitele se státní garancí platu ve výši 130 % průměrné mzdy.

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, a to pomocí kombinace individualizace výuky a moderních didaktických metod. Tento přístup aplikujeme také při vzdělávání pedagogů na Vysoké škole PRIGO. Nejenže se jím řídí samotná výuka v programech DVPP, ale při vzdělávání pedagogy zároveň vedeme k tomu, aby sami později ve své praxi podobný přístup využívali a aby se řídili jeho principy.

Usilujeme o to, aby pedagogové, kteří absolvují naše vzdělávací programy, pochopili, jaké jsou potřeby vzdělávání ve 21. století, aby byli přístupní novým metodám výuky a technologiím, které můžeme využívat, a aby i oni u svých dětí, žáků a studentů tak, jako my ve školách PRIGO, rozvíjeli jejich individualitu, kritické myšlení, úctu k sobě navzájem, ale také respekt k ostatním a okolnímu prostředí – aby jim nabízeli školu pro život takový, jaký bude.

Pokud vás zajímají další informace, potom si můžete poslechnout náš podcast o DVPP nebo kontaktovat studijní oddělení vysoké školy.

Pro akademický rok 2023/2024 nabízíme vzdělávání v následujících programech:

  • Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • Učitelství pro mateřskou školu
  • Studium pedagogiky
  • Speciální pedagog
  • Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu

Garant programu:
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (250 hodin)

Průběh výuky:
1 blok (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/měsíc
Celkem: 8 bloků
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 39.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 3.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Garant programu:
Mgr. Kateřina Musiol Kuchnová, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (250 hodin)

Průběh výuky:
2 bloky (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/měsíc
Celkem: 14 bloků
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 29.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 2.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Učitelství pro mateřskou školu

Garant programu:
Mgr. Olga Machačová

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (250 hodin)

Průběh výuky:
2 bloky (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/měsíc
Celkem: 12 bloků
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 29.900 Kč při jednorázové platbě, nebo 2.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Studium pedagogiky

Garant programu:
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (120 hodin)

Průběh výuky:
1 blok (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/měsíc
Celkem: 9 bloků

Školné činí 24.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 2.490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Speciální pedagog

Garant programu:
Mgr. et Mgr. Jana Skalková

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 a půl roku (380 hodin)

Průběh výuky:
2 bloky (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/měsíc
Celkem: 20 bloků
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 49.900 Kč při jednorázové platbě, nebo 3.290 Kč měsíčně (platba 18 měsíců).

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Garant programu:
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (100 hodin)

Průběh výuky:
1 blok (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/2 měsíce
Celkem: 4 bloky
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 19.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 1.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Další informace o DVPP Vám poskytne studijní oddělení vysoké školy na tel. čísle +420 596 411 350. Kontaktovat můžete také přímo ředitelku Institutu celoživotního vzdělávání  
Ing. Natalii Uhrovou, Ph.D. nebo nás navštivte osobně na studijním oddělení. Těšíme se na Vás!

Přihláška ke vzdělávání

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 27. 10. 2023.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 990 Kč. Poplatek je splatný do 27. 10. 2023 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.