Vzdělávací plán

Studium pro ředitele škol a školských zařízení – kombinovaná forma

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Management školského zařízení, v jehož čele stojí ředitel, má z pohledu právní úpravy nepřeberné množství povinností ve vztahu k účastníkům toho, kterého stupně vzdělávání, zaměstnancům, zřizovateli či orgánům veřejné moci. Ředitel školského zařízení musí pro svou funkci získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu, řízení, organizace, financování, psychologie, ochrany osobních údajů a v neposlední řadě také školského práva. Předmět si klade za cíl seznámit účastníky vzdělávacího programu se základy školského práva, jakožto specifické právní oblasti spadající do práva správního. Obsah předmětu je koncipován tak, aby účastník získal základní znalosti ohledně pramenů školského práva, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání, základní organizace školského zařízení, správního řízení, řešení stížností vč. kooperace s Českou školní inspekcí, školské matriky či ochraně osobních údajů.

1. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
2. Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin (základní vyučovací jazyk, povolení vyučování některých předmětů v cizím jazyce, vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách)
3. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (definice, podpůrná opatření – členění podpůrných opatření
4. Povinná školní docházka (obecné informace, odklad povinné školní docházky)
5. Předškolní vzdělávání (cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění, jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání)
6. Základní vzdělávání (cíle základního vzdělávání, stupně vzdělávání, organizace základního vzdělávání, průběh základního vzdělávání, nepřítomnost žáka a povinnosti s tím spojené, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, přezkum hodnocení, opravné zkoušky, ukončení základního vzdělávání)
7. Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
8. Rada a školská rada (ředitel školy, rada – působnost, funkční období)
9. Správní řízení (obecné informace o správním řízení)
10. Řešení stížností a Česká školní inspekce (působnost a pravomoci České školní inspekce, výstup inspekční činnosti a projednání s ředitelem školy, inspekční zpráva)
11. Rejstřík škol a školských zařízení, matrika a poskytování informací (rejstřík škol a školských zařízení – účinky, vedení, zapisované údaje, náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku, posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení, výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, rejstřík školských právnických osob, matrika – vedení dokumentace)
12. Ochrana osobních údajů (základní zásady nakládání s osobními údaji)

Cílem modulu je seznámit účastníky s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Účastníci se v rámci vzdělávacího programu učí se veškerým aspektům pracovně právní kontraktace, zabývají se problematikou výpovědi, dohod o ukončení pracovního poměru, výpočtů dovolené při různé délce pracovního poměru atd.

1. Pracovněprávní vztahy a jejich zásady; právní postavení zaměstnavatele
2. Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, rozsah práce a společné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr); pracovní poměr
3. Kolektivní smlouva (obecné informace, náležitosti kolektivní smlouvy, postup při uzavírání kolektivní smlouvy, působnost odborové informace); Odbory – organizace zajišťující trvalou ochranu sociálních a ekonomických zájmů zaměstnanců
4. Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty (souhlas zaměstnance, podmínky pro vyslání na pracovní cestu, náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování)
5. Popisy práce a organizace práce pedagogických zaměstnanců (náplň práce – jak ji sestavit, co by měla obsahovat) a nepedagogických zaměstnanců
6. Péče o zaměstnance (pracovní podmínky, odborný rozvoj); Zdravotní a sociální pojištění (oznamovací povinnost zaměstnavatele, plátce, odvody); základní hygienické předpisy; mateřská a rodičovská dovolená
7. Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu (katalog prací, zařazení zaměstnance do platové třídy, způsob odměňování zaměstnanců, mzda, plat a odměna z dohody, příplatky a odměny)
8. BOZP, PO a CO na škole (předcházení ohrožení života a zdraví při práci, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, práva a povinnosti zaměstnance, dokumentace BOZP a PO, seznámení s riziky na pracovišti, pracovně-lékařské služby, pracovní doba, práce přesčas, přestávka v práci a bezpečnostní přestávka, školení zaměstnanců a ověření znalostí)
9. Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance (dovolená za kalendářní rok a její poměrná část, dovolená za odpracované dny, důvody překážek v práci na straně zaměstnance a náhrada mzdy)
10. Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (obecné informace, vnitřní předpis, pracovní řád); pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných (zakázané práce těhotným a mladistvým, pracovní doba)
11. Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
12. Systém školního stravování (systém kritických bodů – HACCP, spotřební koš, výživové normy pro školní stravování, finanční limity na nákup potravin, rozsah služeb školního stravování, formy kontroly, jídelníček ve školním stravování, výběrovost jídla ve školních jídelnách)

Cílem modulu je, aby účastník vzdělávacího programu získal komplexní znalosti z oblasti financování školy včetně praktických aplikací. Výuka je zaměřena na problematiku získávání příspěvků od státu, rozpočet školy předkládaný zřizovateli, čerpání finančních prostředků ze svých fondů a také na celkový pohled na problematiku finančního práva a daňového systému.

1. Základní a doplňkové finanční toky ve školství
2. Finanční autonomie a řízení; finanční podpora rodin a žáků
3. Finanční kontrola v oblasti školství
4. Rozpočet školy
5. Poplatky ve veřejném školství; soukromé školství
6. Hospodaření školní jídelny
7. Zúčtování nákladů a výnosů; zásoby
8. Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
9. Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
10. Zásady pro zadávání veřejných zakázek
11. Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku; zásady inventarizace majetku
12. Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů; daně a daňová přiznání

Cílem modulu je získání znalostí v oblasti řízení školského zařízení. Absolvováním předmětu získají účastníci teoretické i praktické znalosti z oblasti školského managementu, ekonomického řízení a plánování, aktuální školské legislativy, pedagogiky, psychologie a systému evaluace pedagogického procesu. Dále si osvojí strategii jednání se zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli. Významným výstupem bude schopnost účastníků vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat partnery pro jejich realizaci.

1. Školský management, školský systém
2. Cíle a plány školy; vedení a řízení školy; hlavní řídící procesy
3. Finanční management školy
4. Schválené vzdělávací programy; základní pedagogická dokumentace
5. Plány sestavované ředitelem školy
6. Organizační struktura školy; řízení pracovních porad; delegování pravomocí
7. Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
8. Evaluace školy, autoevaluace; kvalita a efektivita práce
9. Vnitřní a vnější komunikace
10. Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška…)
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů; činnost výchovného poradce na škole
12. Soustava oborů vzdělání

Odborná stáž bude probíhat na vybraných školách nebo školských zařízeních. Účastníkům vzdělávacího programu vzdělávací instituce nabídne školy, ve kterých mohou stáž vykonat, a se kterými má možnost stáže smluvně dojednanou, případně si školu účastníci kurzu volí sami po dohodě s realizátorem kurzu.

Cílem odborné stáže je seznámit se s organizací školy nebo školského zařízení, s manažerskými postupy na dané škole a získat tak cenné zkušenosti v oblasti řízení, propojit a ověřit si získané teoretické znalosti a dovednosti s praxí.

Záměrem je poznat problematiku školského managementu – řízení a vedení ředitele školy v prostředí konkrétní školy. Cílem je rozvíjet kompetence v oblasti manažerských dovedností a seznámit účastníky s dokumentací školy, s platnou legislativou, s plánováním ŠVP, s hospitační činností, s evaluací školy apod.