Vzdělávací plán

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Management školského zařízení, v jehož čele stojí ředitel, má z pohledu právní úpravy nepřeberné množství povinností ve vztahu k účastníkům toho, kterého stupně vzdělávání, zaměstnancům, zřizovateli či orgánům veřejné moci. Ředitel školského zařízení musí pro svou funkci získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu, řízení, organizace, financování, psychologie, ochrany osobních údajů a v neposlední řadě také školského práva. Předmět si klade za cíl seznámit účastníky vzdělávacího programu se základy školského práva, jakožto specifické právní oblasti spadající do práva správního. Obsah předmětu je koncipován tak, aby účastník získal základní znalosti ohledně pramenů školského práva, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání, základní organizace školského zařízení, správního řízení, řešení stížností vč. kooperace s Českou školní inspekcí, školské matriky či ochraně osobních údajů.

1. Základy práva, systém práva
2. Vzdělávací soustava v České republice
3. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – Ústava – základní listina práv a svobod, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
4. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – zákoník práce
5. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – správní řád
6. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – zákon o kontrole, nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
7. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství – vyhlášky MŠMT
8. Vnitřní předpisy školy
9. Práva a povinnosti účastníků vzdělávání
10. Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin (základní vyučovací jazyk, povolení vyučování některých předmětů v cizím jazyce, vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách)
11. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů (definice, podpůrná opatření – členění podpůrných opatření)
12. Povinná školní docházka (obecné informace, odklad povinné školní docházky)
13. Předškolní vzdělávání (cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění, jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání)
14. Základní vzdělávání (cíle základního vzdělávání, stupně vzdělávání, organizace základního vzdělávání, průběh základního vzdělávání, nepřítomnost žáka a povinnosti s tím spojené, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, přezkum hodnocení, opravné zkoušky, ukončení základního vzdělávání)
15. Střední vzdělávání I (cíl středního vzdělávání, stupeň středního vzdělávání, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, přihláška, obsah a forma přijímacích zkoušek, hodnocení výsledků přijímacího řízení, další kola přijímacího řízení, zápisový lístek)
16. Střední vzdělávání II (organizace středního vzdělávání, průběh středního vzdělávání, důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, hodnocení výsledků vzdělávání žáků)
17. Střední vzdělávání III (ukončování středního vzdělávání, závěrečná zkouška, maturitní zkouška, přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky, nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou) a vyšší odborné vzdělávání
18. Vzdělávání v konzervatoři (cíle vzdělávání na konzervatoři, stupně vzdělávání na konzervatoři, přijímání ke vzdělávání na konzervatoři, ukončování vzdělávání na konzervatoři)
19. Orgány školské právnické osoby – ředitel, rada
20. Školská rada
21. Správní řízení
22. Řešení stížností a Česká školní inspekce (působnost a pravomoci České školní inspekce, výstup inspekční činnosti a projednání s ředitelem školy, inspekční zpráva)
23. Kontrolní funkce České školní inspekce
24. Rejstřík škol a školských zařízení, matrika a poskytování informací (rejstřík škol a školských zařízení – účinky, vedení, zapisované údaje, náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku, posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení, výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, rejstřík školských právnických osob, matrika – vedení dokumentace)
25. Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je seznámit účastníky s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Účastníci se v rámci vzdělávacího programu učí se veškerým aspektům pracovně právní kontraktace, zabývají se problematikou výpovědi, dohod o ukončení pracovního poměru, výpočtů dovolené při různé délce pracovního poměru atd.

1. Pracovněprávní vztahy a jejich zásady
2. Právní postavení zaměstnavatele
3. Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, rozsah práce a společné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr)
4. Pracovní poměr (obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru, dohoda, výpověď a výpovědní důvody, okamžité zrušení pracovního poměru, skončení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, odstupné)
5. Kolektivní smlouva (obecné informace, náležitosti kolektivní smlouvy, postup při uzavírání kolektivní smlouvy, působnost odborové informace)
6. Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty (souhlas zaměstnance, podmínky pro vyslání na pracovní cestu, náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování)
7. Popisy práce a organizace práce pedagogických zaměstnanců (náplň práce – jak ji sestavit, co by měla obsahovat)
8. Popisy práce a organizace práce nepedagogických zaměstnanců
9. Péče o zaměstnance (pracovní podmínky, odborný rozvoj)
10. Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu (katalog prací, zařazení zaměstnance do platové třídy, způsob odměňování zaměstnanců, mzda, plat a odměna z dohody, příplatky a odměny)
11. Zdravotní a sociální pojištění (oznamovací povinnost zaměstnavatele, plátce, odvody)
12. BOZP, PO a CO na škole (předcházení ohrožení života a zdraví při práci, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, práva a povinnosti zaměstnance, dokumentace BOZP a PO, seznámení s riziky na pracovišti, pracovně-lékařské služby, pracovní doba, práce přesčas, přestávka v práci a bezpečnostní přestávka, školení zaměstnanců a ověření znalostí)
13. Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance (dovolená za kalendářní rok a její poměrná část, dovolená za odpracované dny, důvody překážek v práci na straně zaměstnance a náhrada mzdy)
14. Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (obecné informace, vnitřní předpis, pracovní řád)
15. Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných (zakázané práce těhotným a mladistvým, pracovní doba)
16. Mateřská a rodičovská dovolená
17. Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
18. Základní hygienické předpisy (nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ČSN 56 9606 pravidla správné hygienické a výrobní praxe, obecné principy hygieny potravin, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, zákon č. 185/2001, o odpadech, vyhláška č. 381/2001, katalog odpadů, vyhláška č. 310/2005, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
19. Systém školního stravování (systém kritických bodů – HACCP, spotřební koš, výživové normy pro školní stravování, finanční limity na nákup potravin, rozsah služeb školního stravování, formy kontroly, jídelníček ve školním stravování, výběrovost jídla ve školních jídelnách)
20. Odbory – organizace zajišťující trvalou ochranu sociálních a ekonomických zájmů zaměstnanců

Cílem modulu je, aby student získal komplexní znalosti z oblasti financování školy včetně praktických aplikací. Výuka je zaměřena na problematiku získávání příspěvků od státu, rozpočet školy předkládaný zřizovateli, čerpání finančních prostředků ze svých fondů. A také celkový pohled na problematiku finančního práva, daňového systému apod. jsou zde rozebírány otázky devizového práva, veřejného bankovního práva, veřejného pojišťovnického práva, rozpočtového práva nebo práva celního.

1. Základní finanční toky ve školství
2. Doplňkové finanční toky ve školství
3. Finanční autonomie a řízení
4. Finanční kontrola v oblasti školství
5. Rozpočet školy
6. Poplatky ve veřejném školství
7. Soukromé školství
8. Finanční podpora rodin a žáků
9. Hospodaření školní jídelny
10. Zúčtování nákladů a výnosů
11. Zásoby
12. Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
13. Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
14. Zásady pro zadávání veřejných zakázek I
15. Zásady pro zadávání veřejných zakázek II
16. Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
17. Zásady inventarizace majetku
18. Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů
19. Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
20. Daně a daňová přiznání

Cílem modulu je získání znalostí v oblasti řízení školského zařízení. Absolvováním předmětu získají účastníci teoretické i praktické znalosti z oblasti školského managementu, ekonomického řízení a plánování, aktuální školské legislativy, pedagogiky, psychologie a systému evaluace pedagogického procesu. Dále si osvojí strategii jednání se zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli.
Významným výstupem bude schopnost účastníků vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat partnery pro jejich realizaci.

1. Školský management, školský systém
2. Cíle a plány školy
3. Vedení a řízení školy
4. Hlavní řídící procesy
5. Finanční management školy
6. Schválené vzdělávací programy
7. Základní pedagogická dokumentace
8. Plány sestavované ředitelem školy
9. Organizační struktura školy
10. Řízení pracovních porad
11. Delegování pravomocí
12. Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
13. Evaluace školy, autoevaluace
14. Kvalita a efektivita práce
15. Vnitřní komunikace
16. Vnější komunikace
17. Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška…)
18. Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů
19. Činnost výchovného poradce na škole
20. Soustava oborů vzdělání

Cílem stáže je zvýšit odborné kompetence účastníků vzdělávacího programu, rozvíjet u nich vlastní schopnosti, vnitřně přijímat a rozvíjet nové praktiky při řízení chodu školy a školského zařízení.