Vzdělávací plán

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitele prvního stupně základní školy dle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium k rozšíření odborné kvalifikace dle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Primární pedagogika

Primární pedagogika poskytuje jednak základní teoretická východiska v procesu formování profesionálních učitelských dovedností se specifickým zřetelem k výchovně-vzdělávacímu procesu na 1. stupni, jednak jde o jejich aplikaci do reálných didaktických situací s cílem utváření dovedností efektivního řízení vyučovacího procesu. Smyslem předmětu je, aby účastníci vzdělávacího programu hlouběji porozuměli především systémovému, kurikulárnímu a psychodidaktickému kontextu raně školního vzdělávání.

1. Didaktika – předmět, základní pojmy
2. Obsah výuky – struktura učiva, kurikulární dokumenty, učebnice
3. Taxonomie vzdělávacích cílů, stanovení cílů, výběr učiva, efektivní práce s výukovými cíli
4. Didaktické zásady v primární škole
5. Didaktické metody v primární škole – přehled a charakteristika, jejich uplatnění se zřetelem na věkové zvláštnosti žáků primární školy, netradiční metody výuky, aktivizující didaktické metody
6. Didaktické metody v primární škole – přehled a charakteristika, jejich uplatnění se zřetelem na věkové zvláštnosti žáků primární školy, netradiční metody výuky, aktivizující didaktické metody (pokračování tématu)
7. Organizační formy vyučování v primární škole – přehled a charakteristika organizačních forem, jejich uplatnění v primární škole, individualizace a diferenciace ve vyučování, specifika jednotlivých forem vyučování ve vztahu k různým vyučovacím předmětům, netradiční formy vyučování
8. Pedagogická evaluace a její zásady, význam evaluace ve výchovně vzdělávacím procesu primární školy, evaluace práce školy a jejích výchovně vzdělávacích výsledků, evaluační kritéria pro práci školy, učitelů a žáků, charakteristika základních metod a forem prověřování a hodnocení, jejich uplatnění v primární škole, pedagogicko-psychologické zásady, prověřování a hodnocení
9. Pedagogická diagnostika v primární škole – její úkoly, předmět a zvláštnosti v primární škole, metody pedagogické diagnostiky při poznávání a posuzování osobnosti žáka, diagnostika školní třídy i rodinného prostředí, hodnocení a prognóza rozvoje žáka jako součást pedagogické anamnézy
10. Příprava učitele na vyučování, plánování výuky – tematický plán, denní příprava na vyučování, využití mezipředmětových vztahů, individuální přístup k žákům, zásady psychohygieny, specifika malotřídní výuky
11. Specifika elementárních ročníků, adaptace na školní prostředí, školní zralost
12. Učitel primární školy – požadavky a předpoklady k výkonu učitelské profese, vliv učitele na školní úspěch žáka, pedagogická komunikace
13. Klima školy, atmosféra výuky, prostředí výuky
14. Sebereflexe učitele

Práce s žáky se SVP a s mimořádně nadanými žáky

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s diagnostikou speciálních vzdělávacích potřeb žáků a specifiky žáků mimořádně nadaných. Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou schopni popsat způsob práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádně nadanými žáky, vypracovat pro ně individuální vzdělávací plán a vysvětlit rozdíl mezi integrací a inkluzí ve vzdělávání.

1. Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie
2. Specifické poruchy učení – dyskalkulie, dysmúzie, dyspraxie, dyspinxie
3. Autismus
4. Poruchy řeči
5. Specifické poruchy chování – ADHD, ADD
6. Lehká mentální retardace
7. Práce s mimořádně nadanými žáky
8. Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

Psychologie primárního vzdělávání

V předmětu jsou probírána hlavní témata vývojové psychologie se zaměřením na kognitivní vývoj žáka na 1. stupni ZŠ. Účastník vzdělávacího programu je veden k uvědomění si možnosti aplikace poznatků z obecné didaktiky, kognitivní psychologie a psychologie učení do praxe. Ve výuce je kladen důraz na činnostní princip a využívání názorného výukového materiálu k usnadnění pochopení učiva.

1. Školní a rodinná socializace – význam a rozdíly rodinné a školní socializace
2. Pedagogická psychologie, předmět a základní témata, výchova a výuka, výchova v rodině, rodinné styly, komunikace školy a rodiny, výchova ve škole
3. Kognitivní procesy a motivace v mladším školním věku, učení, teorie učení, produktivní postupy učení žáků, styly učení, komunikace ve škole, motivace žáků, motivační rozhovor
4. Schopnosti a jejich rozvíjení, talentované dítě ve škole, vyhledávání a práce s talenty, komunikace s rodiči
5. Morální vývoj člověka
6. Základní úkoly mladšího školního věku
7. Vývoj myšlení, vývoj řeči, mimointelektové předpoklady pro zahájení a plnění povinné školní docházky a také sociální vývoj žáka na 1. stupni ZŠ – morální vývoj, vývoj vztahů, role školáka
8. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky, význam školní výchovy a pobytu mezi vrstevníky
9. Kritická místa ve vývoji dítěte
10. Provázanost mezi teorií vyučování a psychologií učení (praktické ukázky)

Inkluze a inkluzivní didaktika

Předmět vymezuje téma inkluze s cílem získání informací o inkluzivní didaktice a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i v zahraničí. Dílčím cílem je seznámit účastníky s prostředky inkluze, speciálně pedagogickou inkluzivně orientovanou diagnostikou žáků se specifickými potřebami ve vzdělávacím procesu a organizací výuky v inkluzivní třídě s ohledem k typu speciálně vzdělávací potřeby.

1. Kompetence učitelů, asistent pedagoga v inkluzivním vyučování
2. Specifika inkluzivního prostředí v inkluzivním vzdělávání
3. Vedení diferencované třídy
4. Podpůrná opatření
5. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
6. Hodnocení v inkluzivním vzdělávání

Český jazyk a sloh s didaktikou

Předmět shrnuje problematiku didaktiky jazykové, komunikační a slohové výchovy ve výuce na 1. stupni ZŠ. Obsahem předmětu jsou metody práce učitele, způsob organizace jazykového vyučování a organizace výuky slohu. Součástí předmětu jsou praktická cvičení a ukázky rozličných didaktických materiálů.

1. Fonetika a fonologie – fyziologie a analýza mluvidel, hlásky – artikulace a klasifikace (samohlásky a souhlásky, akustika samohlásek a souhlásek, třídění českých souhlásek) zvukové prostředky souvislé řeči (segmentace, rytmus, modulace řeči – intonace, kadence, tempo, barva hlasu), ortoepie a ortofonie (zásady ortoepické výslovnosti, pravidla, vady řeči, výslovnostní styly), grafémika – grafický systém češtiny, písmo, pravopis
2. Stratifikace národního jazyka – spisovný jazyk, interdialekty, dialekty, sociolekty
3. Lexikologie – pojmenování a slovo, slovo a jeho význam (antonyma, synonyma,
slova citově zabarvená, slova vícevýznamová, spisovná, nespisovná,
homonyma)
4. Slovotvorba – slovotvorné kategorie a typy, slovotvorné procesy (derivace, abreviace, kompozice)
5. Slovotvorba – stavba slova (předpona, kořen, příponová část, slovotvorný základ, slovotvorná analýza)
6. Morfologie – formální a funkční morfologie, gramatické kategorie vyššího řádu, gramatické kategorie nižšího řádu, substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia, verba, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce
7. Morfologie – gramatické kategorie vyššího řádu, gramatické kategorie nižšího řádu, substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia, verba, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce (pokračování tématu)
8. Syntax – syntax závislostní valenční a nevalenční, věta a výpověď, základová větná struktura, gramatický větný vzorec, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjádření, větné členy – druhy větných členů
9. Syntax – vedlejší věty, souvětí podřadné a souřadné, syntax mluvené řeči – se zřetelem k potřebám učitelů na 1. stupni ZŠ
10. Didaktické praktikum jazyka českého – základní principy, metodické postupy a metody používané ve výuce českého jazyka
11. Didaktické praktikum jazyka českého – výukové materiály, ukázky praktických činností, obsah učiva – osnovy, schválené učebnice, tematické celky v jazykovém vyučování na 1. stupni ZŠ, druhy jazykových cvičení a diktátů
12. Didaktické praktikum jazyka českého – hodnocení a klasifikace
13. Stylistika – funkční styly, projevy mluvené a psané
14. Makrokompozice a mikrokompozice – slohové postupy a útvary
15. Didaktické praktikum ze slohu – vyhledávání porušení normy správného vyjadřování v mluvených i psaných projevech, invenční, stylizační a kompoziční cvičení, vlastní literární tvorba
16. Didaktické praktikum ze slohu – hodnocení slohových cvičení na 1. stupni ZŠ

Literatura pro děti a mládež s didaktikou

Účastníci vzdělávacího programu získají základní povědomí o dětském čtenářství, budou schopni vysvětlit literární pojmy, charakterizovat jednotlivé literární druhy a žánry a orientovat se v dílech významných literátů. Osvojí si způsoby, jak rozvíjet čtenářské strategie a koncipovat strukturu vyučovací hodiny. Součástí předmětu jsou praktická cvičení a ukázky rozličných didaktických materiálů.

1. Čtenář a čtenářství, čtenářská gramotnost, význam literatury
2. Literární pojmy
3. Literární druhy
4. Literární žánry
5. Lidová a autorská pohádka, fantasy
6. Poezie pro děti
7. Příběhová próza s dětským hrdinou
8. Próza s dívčí hrdinkou
9. Dobrodružná literatura pro děti a mládež
10. Literatura s přírodní tematikou
11. Historická a životopisná tematika v české literatuře pro děti a mládež
12. Významní zástupci literárních žánrů z dějin národní i světové literatury
13. Braková literatura
14. Metody a formy práce, hodnocení žáků
15. Didaktické pomůcky a výukové materiály
16. Praktikum literární výchovy – rozbor literárního díla, didaktická interpretace, způsoby zápisu z četby (vedení čtenářského deníku), tvorba přípravy do výuky, recenze literárního díla

Didaktika čtení a psaní

Cílem předmětu je uvědomění si důležitosti dovednosti číst a psát jako elementárního prostředku gramotnosti. Současně se účastníci vzdělávacího programu seznamují teoreticky i prakticky s problematikou výuky čtení a psaní na 1. stupni ZŠ. Po absolvování předmětu budou účastníci vzdělávacího programu správně didakticky vést žáky ZŠ v nácviku čtení a psaní.

1. Problematika školní zralosti
2. Vývoj písma
3. Normalizované tvary tiskacího a psacího písma
4. Metodické postupy výuky čtení
5. Metodické postupy výuky psaní
6. Didaktické pomůcky a výukové materiály
7. Didaktické praktikum – práce s Živou abecedou a Slabikářem
8. Didaktické praktikum – práce s písankami, grafomotorická cvičení
9. Didaktické praktikum – tvorba přípravy do výuky čtení a psaní
10. Didaktické praktikum – hodnocení ve výuce čtení a psaní

Integrovaný vědní základ s didaktikou prvouky, vlastivědy, přírodovědy a environmentální výchovy

Obsah učiva integrovaného vědního základu vychází z učiva dle RVP ZV pro 1. stupeň doporučeného ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Účastníci získají všeobecný přehled z oblasti živé a neživé přírody, oblasti zeměpisné, dějepisné a občansko-výchovné.

Didaktika prvouky, přírodovědy a environmentální výchovy se zabývá základy neživé přírody, botaniky a zoologie s důrazem na využití ve výuce prvouky, přírodovědy a environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ. Základy přírodních věd jsou aplikovány v námětech pro praktické aktivity ve výuce prvouky, přírodovědy a environmentální výchovy včetně metodik. Důraz je kladen na modelové příklady práce s vybranými tématy přírodovědné části prvouky, přírodovědy a environmentální výchovy v rámci výuky neživé přírody, botanické a zoologické části učiva. Samostatná činnost účastníků vzdělávacího programu je cílená na tvorbu prezentací a pracovních listů a jejich ověření ve výuce prvouky, přírodovědy a environmentální výchovy.

Didaktika vlastivědy se zabývá teorií a praxí v oblasti zeměpisné, historické a občansko-výchovné. Orientuje se na pojetí, cíle a úkoly vlastivědy. Zabývá se otázkami uplatnění vhodných metod, forem a prostředků ve vyučování vlastivědy. Samostatná činnost účastníků vzdělávacího programu je cílená na tvorbu prezentací a pracovních listů a jejich ověření ve výuce vlastivědy.

1. Místo, kde žijeme – naše vlast, Evropa a svět, práce s mapou a plánem
2. Lidé kolem nás – právo a spravedlnost, globální problémy
3. Lidé a čas – regionální památky a pověsti
4. Člověk a jeho zdraví – lidské tělo, péče o zdraví
5. Člověk a zdraví – dopravní výchova
6. Rozmanitost přírody – živá příroda (orientace v systému organismů, stavba a funkce těl rostlin, hub a živočichů)
7. Rozmanitost přírody – vlastnosti látek, neživá příroda – složky neživé přírody, vesmír a Země
8. Rozmanitost přírody – ekologie a ochrana přírody, přehled zástupců světové flóry a fauny, poznávání živých i neživých přírodnin, ekosystémové pojetí výuky, pozorování a práce s přírodninami, rizika v přírodě
9. Enviromentální výchova – ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
10. Didaktické postupy při výuce přírodovědné, zeměpisné, dějepisné i občansko-výchovné – metody práce učitele
11. Organizační formy výuky a vyučovací prostředky ve výuce prvouky, přírodovědy, environmentální výchovy a vlastivědy
12. Učební materiály a pomůcky, analýza učebnic, práce s naučnou literaturou
13. Mezipředmětové vztahy – jejich využití ve výuce
14. Příprava učitele do výuky prvouky (včetně tvorby testů, pracovních listů, přípravy didaktických her a plánování projektů)
15. Příprava učitele do výuky přírodovědy a environmentální výchovy (včetně tvorby testů, pracovních listů, přípravy didaktických her a plánování projektů)
16. Příprava učitele do výuky vlastivědy (včetně tvorby testů, pracovních listů, přípravy didaktických her a plánování projektů)
17. Prověřování a hodnocení – hodnotící metody, reflexe
18. Didaktické praktikum – praktické ukázky k danému tématu při výuce, náměty na školní experimenty
19. Didaktické praktikum – tvorba projektu a zvolené téma
20. Didaktické praktikum – tvorba projektu a zvolené téma (dokončení tématu)

Algebra a aritmetika s didaktikou

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se s budováním základních aritmetických pojmů u žáků na 1. stupni ZŠ, zejména budování představ o čísle a osvojení si číselných operací ve slovních situacích a slovních úlohách. Obsahem předmětu jsou metody a formy práce učitele, způsob organizace vyučování hodiny matematiky a možnosti hodnocení žáků. Součástí předmětu jsou praktická cvičení a ukázky rozličných didaktických materiálů.

1. Přirozená čísla na 1. stupni základní školy – zavedení přirozených čísel v matematice (čísla kardinální, čísla ordinální, prvky Peanovy množiny), zavedení přirozených čísel na 1. stupni ZŠ, postupné budování polookruhu všech přirozených čísel od 1. do 5. ročníku ZŠ
2. Binární relace v učivu matematiky a jejich vlastnosti, ekvivalence, uspořádání, zobrazení
3. Úkoly numerace v jednotlivých ročnících: čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání přirozených čísel, zaokrouhlování přirozených čísel.
4. Desítková soustava, zápis čísel v desítkové soustavě, soustavy se základem různým od čísla 10, římské číslice
5. Operace s přirozenými čísly, matematická podstata a vyvození operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v oboru přirozených čísel, vlastnosti operací, zvládnutí pamětných spojů jednotlivých operací, algoritmy písemných operací, násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení se zbytkem
6. Využití výrokové logiky v učivu matematiky 1. stupně, rovnost, nerovnost, rovnice, nerovnice v učivu
7. Propedeutika pojmu zlomek
8. Desetinná čísla v reálných situacích
9. Funkce v učivu matematiky 1. stupně ZŠ – rozvoj funkčního myšlení, závislosti z praktického života
10. Rozvoj kombinačního myšlení – úlohy s kombinatorickými náměty
11. Elementy teorie grafů a jejich využití v učivu matematiky 1. stupně ZŠ
12. Práce s daty, základní prvky matematické statistiky (jednoduchá statistická šetření, tabulky, diagramy, aritmetický průměr)
13. Orientace v čase, jednotky času a hmotnosti, některé objemové jednotky, čtení jízdních řádů
14. Aplikační úlohy, slovní úlohy, metodika jejich řešení, projekty, nestandardní aplikační úlohy a problémy
15. Aktivní si osvojování matematické terminologie a symboliky v základních okruzích RVP ZV vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace: číslo a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty a nestandardní aplikační úlohy a problémy
16. Organizace vyučovacího procesu – vyučovací principy, vyučovací metody a formy práce v hodině matematiky
17. Organizace vyučovacího procesu – vyučovací hodina matematiky (motivace, expozice, fixace učiva), příprava na vyučovací hodinu
18. Prostředky materiální a technické – učebnice matematiky, pracovní sešity, sbírky úloh, metodické příručky, didaktické časopisy, odborná a didaktická literatura, učební pomůcky (pomůcky demonstrační, pomůcky žákovské), didaktická technika, prostředky výpočetní techniky, využití multimediálních prostředků
19. Hodnocení a klasifikace ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
20. Tvorba projektu ve výuce matematiky

Geometrie s didaktikou

Účastníci vzdělávacího programu se zorientují v problematice systému geometrických pojmů v rovině a prostoru, geometrických zobrazení a teorie míry. Obsahem předmětu jsou metody a formy práce učitele, způsob organizace vyučování hodiny geometrie a možnosti hodnocení žáků. Součástí předmětu jsou praktická cvičení a ukázky rozličných didaktických materiálů.

1. Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ, různé přístupy k zavádění základních pojmů v geometrii, základní pojmy: přímka, polopřímka, úsečka, rovina, vzájemná poloha přímek v rovině – rovnoběžnost a kolmost přímek, lomená čára
2. Učivo o trojúhelníku, obvod trojúhelníku, čtyřúhelníky, rovnoběžníky, pravoúhelníky, obvod a obsah obdélníku a čtverce
3. Kružnice, kruh
4. Tělesa a jejich sítě, rozvoj prostorové představivosti, stavby z krychlí, zobrazování těles
5. Osová souměrnost, osově souměrné útvary, posunutí, kreslení ve čtvercové síti
6. Míra v učivu geometrie – délka úsečky, obsah geometrického útvaru, jednotky délky, jednotky obsahu
7. Základní pravidla rýsování, rozvoj konstrukčních schopností, základní konstrukce
8. Organizace vyučovacího procesu – vyučovací principy, vyučovací metody a formy práce
9. Organizace vyučovacího procesu – vyučovací hodina geometrie (motivace, expozice, fixace učiva), příprava na vyučovací hodinu
10. Prostředky materiální a technické – učebnice matematiky, pracovní sešity, sbírky úloh, metodické příručky, didaktické časopisy, odborná a didaktická literatura, učební pomůcky (pomůcky demonstrační, pomůcky žákovské), didaktická technika, prostředky výpočetní techniky, využití multimediálních prostředků
11. Hodnocení a klasifikace ve výuce geometrie na 1. stupni
12. Tvorba projektu ve výuce geometrie

Hudební výchova s didaktikou

Účastníci vzdělávacího programu získají teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k výuce hudební výchovy na 1. stupni. Seznámí se s pojmy z hudební teorie, s díly významných hudebních umělců, s organizací výuky hudební výchovy a metodami nácviku hudebních činností. Součástí obsahu předmětu je hra na nástroj (klavír nebo kytaru), kde se již předpokládá, že účastník při zahájení vzdělávání na nástroj umí hrát.

1. Hudební teorie – notopis, stupnice, intonační metody, opěrné písně, rytmus, metrum, tempo, dynamika, vyjádření výrazu, takt, taktování
2. Hudební teorie – hlavní akordy v dur i moll, transpozice, přednesová označení, základní harmonické funkce (T, S, D), kadence, hudební formy, druhy hudebních nástrojů
3. Hlasová výchova – dechová, hlasová a artikulační cvičení, hlasová hygiena, hlasový rozsah
4. Dějiny hudby – hudební období a ukázky z české hudby (poslechové činnosti), hlavní představitelé jednotlivých hudebních období a jejich hudební díla, hudební styly
5. Dějiny hudby – hudební období a ukázky ze světové hudby (poslechové činnosti), hlavní představitelé jednotlivých hudebních období a jejich hudební díla, hudební styly
6. Hra na nástroj – hudební doprovod k písním a hlasovým cvičením
7. Hra na nástroj – hudební doprovod k písním a hlasovým cvičením (pokračování tématu)
8. Základní didaktické a hudebně psychologické problémy
9. Dětská hudební tvořivost – rytmus a hry s rytmem, instrumentální činnosti – Orffův instrumentář, práce s říkadlem, melodií, tvorba partitury
10. Didaktika pěveckých a nástrojových činností – vyučovací metody, metody nácviku písně – postupy při nácviku písní (procvičení rytmu, melodie, textu, zpěv písně zpaměti s doprovodem hudebního nástroje)
11. Didaktika poslechových a hudebně pohybových činností – vyučovací metody, možnosti práce s poslechem, písně s hrou na tělo a s pohybovým doprovodem
12. Struktura vyučovacích hodin hudební výchovy – hudební činnosti, složky hudebního vyučování
13. Příprava, plánování, realizace a reflexe vyučovací hodiny
14. Hudebně didaktická literatura

Výtvarná výchova s didaktikou

Účastníci vzdělávacího programu si osvojí praktické dovednosti z oblasti malířských a grafických postupů a technik, prostřednictvím kterých se u žáků 1. stupně prohlubuje a rozvíjí tvořivost, výtvarné cítění, myšlení, kresebné, malířské a grafické dovednosti. Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s díly významných představitelů jednotlivých epoch výtvarného umění, s možnostmi plošné a prostorové tvorby a hodnocením ve výtvarné výchově. Součástí obsahu předmětu je metodika výuky a způsoby hodnocení žáků.

1. Kresba – základní pojmosloví, kresebné postupy a techniky, způsoby dělení
2. Malba a grafika – základní pojmosloví, malířské a grafické postupy a techniky, způsoby dělení
3. Teorie barev, práce s různým typem materiálu, volba tématu, jeho zpracování a reflexe
4. Dějiny umění – epochy výtvarného umění, jejich charakteristika
5. Dějiny umění – významní činitelé národních a světových dějin výtvarného umění, jejich díla
6. Plošná a prostorová a plastická tvorba – modelování (haptika, tvarování prostorové konstruování, výtvarný přepis skutečnosti), interpretace výtvarného díla
7. Významní národní ilustrátoři pro děti, ilustrace ke knížkám
8. Muzejní edukace – metody a formy
9. Příprava, plánování, realizace a reflexe vyučovacích jednotek
10. Interpretace dětského výtvarného projevu
11. Seznámení s kurikulárními dokumenty, odbornými publikacemi a metodicky zaměřenou literaturou
12. Hodnocení ve výtvarné výchově – druhy hodnocení, formy hodnocení, didaktické funkce hodnocení
13. Tvorba projektu
14. Tvorba projektu (dokončení tématu)

Tělesná výchova s didaktikou

Po absolvování tohoto předmětu budou účastníci schopni samostatně vést hodinu tělesné výchovy s cílem rozvíjet u žáků jejich pohybové schopnosti, motorické funkce a koordinaci pohybu. Obsahem předmětu jsou metodické postupy, obsahová náplň hodiny, způsob hodnocení žáků a praktický nácvik. Účastníci vzdělávacího programu absolvují výuku na plaveckém bazénu, u všech se předpokládá, že jsou „plavci“. Součástí obsahu předmětu je 1denní kurz turistiky a pobytu v přírodě.

1. Hygiena a bezpečnost v tělesné výchově, motorika a fyziologie tělesné zátěže: Motorické předpoklady žáka, věkové a pohlavní zvláštnosti v mladším školním věku, pohybové schopnosti a dovednosti, tělesná zdatnost ve školním pojetí, reakce organizmu na zatěžování, únava, kompenzační a relaxační cvičení
2. Gymnastika – rytmicko-pohybová průprava, technika akrobatického cvičení a cvičení s náčiním, využití netradičních pomůcek, taneční kroky, názvosloví, záchrana, dopomoc
3. Pohybové a sportovní hry – průprava, pohybové aktivity (honičky, přeběhy, přetahy, kooperativní hry, iniciační hry, soutěžní hry), kreativita učitele a žáka, modifikace pohybových her
4. Atletika – atletická abeceda, průpravná cvičení, atletické hry, atletika soutěžně a hrou, pravidla
5. Plavání – dýchání, hry ve vodě, nácvik plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak)
6. Plavání – nácvik plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak) – dokončení tématu, nejčastější chyby a jejich korekce, dopomoc vyčerpanému plavci, záchrana tonoucího
7. Úpoly, úpolové hry
8. Kurz turistiky a pobytu v přírodě: formy turistiky, turistické dovednosti, orientace v terénu a základy topografie, cvičení a hry v přírodním prostředí, modifikované sportovní aktivity – 1. část
9. Kurz turistiky a pobytu v přírodě: formy turistiky, turistické dovednosti, orientace v terénu a základy topografie, cvičení a hry v přírodním prostředí, modifikované sportovní aktivity – 2. část
10. Kurz turistiky a pobytu v přírodě: formy turistiky, turistické dovednosti, orientace v terénu a základy topografie, cvičení a hry v přírodním prostředí, modifikované sportovní aktivity – 3. část
11. Kurz turistiky a pobytu v přírodě: formy turistiky, turistické dovednosti, orientace v terénu a základy topografie, cvičení a hry v přírodním prostředí, modifikované sportovní aktivity – 4. část
12. Didaktické zásady v tělesné výchově
13. Metodicko-organizační formy tělesné výchovy
14. Didaktické postupy, metody, styly, jejich aplikace a trendy
15. Struktura a obsah hodiny tělesné výchovy
16. Příprava učitele do výuky
17. Měření výkonů a hodnocení žáků
18. Tvorba projektu

Pracovní a technická výchova s didaktikou

Účastníci vzdělávacího programu si osvojí práci s různými druhy materiálů, kde uplatní svou vlastní tvořivost, a zároveň se seznámí s obsahem pracovních činností zakotveným v RVP ZV (Člověk a svět práce). Součástí obsahu předmětu jsou metodické postupy výuky a způsoby hodnocení žáků.

1. Technické myšlení, technická gramotnost
2. Druhy materiálů – práce s drobným technickým materiálem – vlastnosti, možnosti zpracování, pomocný a netradiční materiál
3. Druhy materiálů – práce s přírodním materiálem – vlastnosti, možnosti zpracování, sběr a uchovávání přírodního materiálu
4. Význam pracovní a technické výchovy, složky technické výchovy, postavení v kurikulu (RVP)
5. Pracovní pomůcky a nástroje, pracovní techniky
6. Bezpečnost ve výuce
7. Základy pěstitelství – péče o pokojové a zahradní rostliny, vypěstování rostliny ze semene, konstrukční činnosti
8. Stolování – prostírání, pravidla slušného chování
9. Vybavení kuchyně, skladování potravin, příprava pokrmu
10. Organizační formy pracovní výchovy, metody, didaktické principy
11. Příprava učitele do výuky, odborné publikace a metodicky zaměřená literatura
12. Hodnocení žáků a reflexe učitele

Anglický jazyk s didaktikou

Vstupním předpokladem předmětu je jazyková kompetence účastníka vzdělávacího programu na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. V průběhu výuky bude účastník seznámen s tématy vhodnými k výuce na 1. stupni ZŠ se zaměřením na rozšíření slovní zásoby korespondující s těmito tématy. V jazykové rovině je důraz kladen především na ústní projev účastníka vzdělávacího programu s ohledem na fonetickou správnost ve vyjadřování, která hraje při zprostředkování jazyka žákům na 1. stupni klíčovou roli. Součástí jazykové přípravy jsou kromě znalostí jazykovědných disciplín i základy literatury pro děti a mládež. Didaktika cizího jazyka pro 1. stupeň ZŠ rozšiřuje profesní didaktické kompetence učitele s ohledem na výuku cizího jazyka pro děti mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka mladšího školního věku a s nimi související priority ve výuce cizího jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v cizím jazyce a rozvoj audioorálních dovedností. Pozornost je také věnována zásadám rozvoje a upevnění dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní) a systémů (gramatika, výslovnost, slovní zásoba) vzhledem k potřebám žáků této věkové skupiny. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí formy výuky, způsoby přípravy učebních materiálů a strategie výuky cizího jazyka. Náplní předmětu je též práce s chybou a způsoby hodnocení žáků.

1. Cíle a obsah jazykového vyučování na 1. stupni ZŠ, učební osnovy pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ
2. Základy fonetiky a fonologie – fonetická abecedy, transkripce, rytmus, přízvuk, větná intonace, přídechy, nácvik správné výslovnosti – říkanky, básničky, písničky, jazykolamy
3. Metody a postupy v počátečním vyučování – výuka cizího jazyka na 1. stupni ZŠ, úvodní audio-orální kurz, didaktické jazykové hry včetně „prstových her“
4. Výuka slovní zásoby – metody nácviku
5. Poslech s porozuměním – metody nácviku poslechu s porozuměním
6. Ústní vyjadřování – metody nácviku gramatických struktur
7. Čtení s porozuměním – metody nácviku čtení s porozuměním
8. Psaní – metody nácviku psaného projevu
9. Formy výuky, plánování výuky, příprava učitele
10. Tvorba vlastních výukových materiálů
11. Práce s učebnicemi, slovníky, hodnocení učebních materiálů, příklady dobré praxe
12. Literatura pro děti a mládež – příběhy, pohádky, poezie
13. Využití didaktické techniky ve výuce, tvorba digitálního obsahu výuky
14. Hodnocení žáků, práce s chybou a reflexe učitele
15. Tvorba projektu
16. Tvorba projektu (dokončení tématu)

Dramatická výchova s didaktikou

Obsahem předmětu je divadelnost a dramatičnost jako princip umění, života a edukace. V didaktické části si účastníci vzdělávacího programu rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy při vedení žáků v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy v rámci samostatného předmětu, ale také je budou schopni aplikovat ve výuce jiných předmětů.

1. Různé podoby a formy dramatické výchovy
2. Proces dramatické výchovy, jeho prvky a struktura
3. Typy dramaticko-výchovných lekcí
4. Metody a techniky dramatické výchovy
5. Učivo dramatické výchovy
6. Cíle a plánování učiva v dramatické výchově – plánování hodiny, příprava učitele, reflexe
7. Hodnocení a diagnostika v dramatické výchově
8. Hlavní směry a typy dramatické výchovy u nás a ve světě
9. Hra v dramatické výchově – princip využití průpravných her a cvičení a jejich využití při práci s literárním textem
10. Dramatické hry a improvizace – využití dramatické hry a improvizace jako základní metody dramatické výchovy, druhy improvizací, improvizační cvičení a techniky
11. Využití literární situace jako východiska pro situaci dramatickou, práce s příběhem – příběhová struktura lekce
12. Strukturované drama
13. Využití prvků dramatické výchovy v dalších oblastech (předmětech)
14. Tvorba vlastního výukového materiálu
15. Tvorba projektu
16. Tvorba projektu (dokončení tématu)

Seminář k závěrečné práci I

Účastníci vzdělávacího programu jsou seznámeni s významem a cílem zpracování závěrečné práce, jsou vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat s účastníky vzdělávacího programu, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce.

1. Závěrečná práce jako projekt, obsahové a formální náležitosti závěrečné práce
2. Shromažďování, třídění a vyhodnocení nasbíraných dat

Seminář k závěrečné práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde účastníci vzdělávacího programu samostatně zpracovávají zvolené téma vztahující se k vzdělávacímu programu, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce, účastníci připravují závěrečnou prezentaci své práce.

1. Výzkumná činnost v pedagogické praxi
2. Prezentace závěrečné práce

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s žáky 1. stupně ZŠ s důrazem na rozvoj schopnosti analyzovat vlastní pedagogickou činnost.