Vzdělávací plán

Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy dle § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Obecná pedagogika

Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pojmy pedagogiky. Po jeho absolvování tak budou rozumět základním termínům užívaným v pedagogice, budou chápat klasifikaci pedagogiky na jednotlivé disciplíny a budou znát stručné dějiny pedagogiky. Seznámí se také se základními aspekty jednotlivých pedagogických disciplín, pedagogickou evaluací a reflexí.

1. Vymezení a předmět studia pedagogiky, základní pojmy obecné pedagogiky
2. Klasifikace disciplín pedagogiky
3. Principy moderní pedagogiky
4. Nejvýznamnější problémy současné pedagogiky
5. Soudobé teorie vzdělávání
6. Osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické praxe
7. Alternativní způsoby vzdělávání
8. Dějiny pedagogiky a školství
9. Systém výchovy a vychovávání, výchovně-vzdělávací soustava
10. Pedagogická psychologie
11. Pedagogická evaluace
12. Pedagogická reflexe

Psychologie pro učitele a ve školní praxi

Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními aspekty psychologie jako vědeckého oboru. Účastníci si osvojí základní znalosti z oboru psychologie, seznámí se se základní terminologií, pojmy a koncepty psychologie člověka. Předmět je zaměřen zejména na psychologické pojetí učiva z hlediska učitele i žáka a rozlišení typu učení. Účastníci vzdělávacího programu se také seznámí s možnostmi zjišťování klimatu třídy a školy a po absolvování předmětu dokážou popsat příčiny školní zátěže a jak tuto zátěž zvládat.

1. Předmět psychologie – vymezení, metody, cíle a začlenění do systému věd
2. Výklad základních pojmů obecné psychologie
3. Psychické procesy I – vědomí, nevědomí, vnímání, imaginace, řeč
4. Psychické procesy II – emoce, motivace
5. Psychické procesy III – myšlení, paměť, učení, pozornost
6. Využití psychologie v pedagogických oborech
7. Poznávání žáků učitelem – obtíže a chyby při poznávání osobnosti, shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji
8. Osobnost učitele – vztah učitel dítě
9. Styly učení
10. Intelekt a tvořivost
11. Učení a motivace
12. Zvládání školní zátěže
13. Učitelský stres, psychohygiena
14. Klima školní třídy, sociální klima školy
15. Schopnosti a jejich rozvíjení, talentované dítě ve škole, poruchy učení, komunikace s rodiči
16. Význam školní výchovy a pobytu mezi vrstevníky – sociální chování a sociální dovednosti

Vývojová psychologie

Předmět seznamuje účastníky s jednotlivými vývojovými fázemi z hlediska psychologického vývoje osobnosti. Důraz je kladen na komunikaci, myšlení a celkový vývoj osobnosti. Absolventi budou schopni popsat a definovat jednotlivá vývojová období člověka od početí do smrti a budou připraveni rozpoznat vývojové krize osobnosti.

1. Předmět a principy studia vývojové psychologie – základní teoretické poznatky
2. Činitelé ovlivňující vývoj, zákony vývojových změn
3. Historie vývojové psychologie – vývojové teorie
4. Periodizace duševního vývoje – charakteristika vývojových období člověka, biologické a psychosociální aspekty jednotlivých vývojových fází, vývojové krize – vývoj řeči a komunikace, myšlení, osobnosti
5. Období prenatální, novorozenecké
6. Období kojenecké a batolecí
7. Předškolní období
8. Mladší školní věk
9. Období pubescence
10. Období adolescence
11. Období dospělosti a stáří
12. Morální vývoj člověka, generační a mezigenerační vlivy

Pedagogická diagnostika

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s vymezením pojmu pedagogická diagnostika, zásadami a typy pedagogické diagnostiky a diagnostickými metodami.

1. Vymezení pojmu pedagogická diagnostika
2. Typy pedagogické diagnostiky
3. Zásady diagnostického procesu, etapy diagnostického procesu
4. Metody pedagogické diagnostiky
5. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků
6. Diagnostika sociálních vztahů ve třídě
7. Diagnostika sociálního klimatu ve třídě
8. Diagnostika zájmů žáků
9. Diagnostika žákova vztahu k předmětu
10. Diagnostika žákova sebepojetí

Speciální pedagogika

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s předmětem a cílem speciální pedagogiky, s jednotlivými druhy postižení a specifiky mimořádně nadaných žáků. Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou schopni popsat způsob práce s mimořádně nadanými žáky, jednotlivé druhy postižení z hlediska speciální pedagogiky a vypracovat pro žáka individuální vzdělávací plán.

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její předmět a cíle
2. Socializace osob se speciálními potřebami, integrace versus inkluze
3. Základní dělení speciální pedagogiky – somatopedie, logopedie
4. Základní dělení speciální pedagogiky – surdopedie, tyflopedie
5. Základní dělení speciální pedagogiky – etopedie, psychopedie
6. Specifické poruchy učení
7. Specifické poruchy chování – ADHD, ADD
8. Autismus a vady řeči
9. Práce s mimořádně nadanými žáky
10. Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

Pedagogická komunikace

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s prostředky verbální a neverbální komunikace a s různými styly interpersonální komunikace. Zdůrazňuje specifika profesní komunikace, komunikace s klienty, s rodiči dětí, vyzdvihuje význam efektivní komunikace s rodiči a spolupráce s nimi. Zároveň u účastníků vzdělávacího programu rozvíjí komunikační dovednosti jako jednu z vysoce žádoucích měkkých kompetencí. Věnuje se také předcházení konfliktů a neopomíjí kulturu písemného projevu.

1. Profesní komunikace, komunikace s klientem
2. Profesionální zásady při komunikaci s rodiči, komunikace s žákem
3. Verbální komunikace, druhy verbální komunikace
4. Neverbální komunikace, druhy neverbální komunikace
5. Sociální role, status a autorita učitele
6. Komunikační strategie při řešení konfliktů, efektivní komunikace
7. Kultura písemného projevu
8. Chyby při komunikaci
9. Reflexe a autoregulace vlastní komunikace – metody, způsoby a techniky
10. Sociální percepce a faktory, které ji ovlivňují

Obecná didaktika

Cílem předmětu je porozumět vymezení a významu didaktiky jako vědní disciplíny a vztahu obecné didaktiky a oborových didaktik, vymezit klíčové prvky vyučovacího procesu a objasnit vztah mezi nimi, objasnit rozdíl mezi vyučováním, které je orientováno k látce a učiteli, a vyučováním, které je orientováno především na žáka, vymezit základní profesní kompetence současného učitele, umět formulovat výukové cíle aprobačního předmětu v různých úrovních náročnosti, porozumět didaktické transformaci učiva z hlediska činnosti učitele, pochopit procesy tvorby didaktické analýzy učiva a přípravy učitele na vyučování, zdůvodnit výběr metody v konkrétní vyučovací hodině, uvědomit si didaktické možnosti a meze jednotlivých vyučovacích metod a forem z hlediska uplatnění ve svém aprobačním předmětu v systému ostatních metod a pochopit základní vazby organizační formy na klíčové prvky vyučovacího procesu. Účastníci se seznámí s pedagogickými dokumenty, různými druhy hodnocení práce žáků a pochopí význam sebereflexe učitele.

1. Didaktika, předmět didaktiky, vymezení didaktiky jako vědní disciplíny
2. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik
3. Vyučovací proces – základní kategorie procesu vyučování a jejich vztahy
4. Typy výuky, cyklus výuky, fáze výuky
5. Cíl procesu vyučování – členění cílů výuky, práce učitele s výukovým cílem, taxonomie výukových cílů, motivační význam cíle
6. Obsah výuky – činitelé obsahu vzdělávání, zdroje vzdělávacího obsahu, didaktická transformace učiva, složky obsahu vzdělávání, faktory ovlivňující výběr a strukturaci obsahu učiva
7. Teorie základního učiva, formální a materiální vzdělávání, didaktická analýza učiva
8. Vyučovací metody – klasifikace metod a charakteristika metod
9. Vyučovací metody – klasifikace metod a charakteristika metod (dokončení tématu)
10. Organizační formy vyučování – klasifikace forem vyučování, klasické a alternativní formy organizační formy, individualizované vyučování, diferenciace v procesu vyučování
11. Didaktické prostředky výuky – materiální prostředky, učební pomůcky, didaktická technika, učebnice
12. Hodnocení – druhy hodnocení
13. Příprava na vyučování – typy příprav
14. Didaktické principy
15. Vyučovací hodina – dělení vyučovacích hodin, fáze vyučovacích hodin, analýza vyučovací hodiny
16. Vzájemné vztahy učitele a žáků ve vyučování – vyučování orientované na učitele, na žáka, kompetence učitele
17. Klima školy, atmosféra výuky, prostředí výuky
18. Sebereflexe učitele
19. Pedagogické dokumenty – vzdělávací standard, vzdělávací program, kurikulum, učební plán, učební osnovy, tematický plán, Bílá kniha
20. Vybrané legislativní dokumenty vztahující se k profesi učitele (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání, vyhláška o středním vzdělávání, RVP), ŠVP

Inkluze a inkluzivní didaktika

Předmět vymezuje téma inkluze s cílem získání informací o inkluzivní didaktice a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i ve srovnání se zahraničím. Dílčím cílem je seznámit účastníky vzdělávacího programu s prostředky inkluze, speciálně pedagogickou inkluzivně orientovanou diagnostikou žáků se specifickými potřebami ve vzdělávacím procesu, organizací výuky v inkluzivní třídě s ohledem k typu speciálně vzdělávací potřeby.

1. Inkluzivní vzdělávání – vývoj, srovnání se zahraničím
2. Vymezení pojmů v inkluzivním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání v systému vzdělávání
4. Kompetence učitelů
5. Specifika inkluzivního prostředí v inkluzivním vzdělávání
6. Vedení diferencované třídy
7. Podpůrná opatření
8. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
9. Hodnocení v inkluzivním vzdělávání
10. Asistent pedagoga v inkluzivním vyučování

Oborová a předmětová didaktika I

Účastníci vzdělávacího programu si volí z nabídky povinně volitelných předmětů 1 předmět, který odpovídá charakteru vzdělávacího oboru, který vystudovali v rámci předchozího magisterského studia. Cílem předmětu je porozumět základním didaktickým principům a metodám výuky aplikovaným na konkrétní předmět. Účastníci se seznámí s transformací učiva z RVP do ŠVP, začleněním průřezových témat a uvědomí si specifika využití mezipředmětových (mezioborových) vztahů. V rámci prezenční části výuky budou využívány metody aktivizující účastníky vzdělávacího programu, bude využívána forma skupinové práce založena na vzájemné interakci vyučujícího a účastníků vzdělávacího programu s využitím formativního hodnocení dle Dylana Wilama.

1. Vymezení obsahu a základních pojmů předmětu, interdisciplinární vztahy
2. Didaktické principy aplikované na konkrétní předmět
3. Didaktické principy aplikované na konkrétní předmět (dokončení tématu)
4. Metody aplikované na konkrétní předmět
5. Metody aplikované na konkrétní předmět (dokončení tématu)
6. Formy výuky aplikované na konkrétní předmět
7. Tvorba vlastních výukových materiálů
8. Tvorba vlastních výukových materiálů (pokračování tématu)
9. Tvorba vlastních výukových materiálů (dokončení tématu)
10. Tvorba testů
11. Tvorba testů (pokračování tématu)
12. Tvorba testů (dokončení tématu)
13. Nástroje pro ověřování výsledků učení žáků
14. Nástroje pro ověřování výsledků učení žáků (dokončení tématu)
15. Obsah učiva, RVP pro základní vzdělávání
16. Obsah učiva, RVP pro střední vzdělávání
17. Obsah učiva, RVP pro gymnázia
18. ŠVP, mezipředmětové (mezioborové vztahy)
19. RVP – průřezová témata
20. Tvorba vlastních výukových materiálů – portfolio
21. Tvorba vlastních výukových materiálů – portfolio (dokončení práce)
22. Tvorba testů – portfolio
23. Tvorba testů – portfolio (dokončení práce)

Oborová a předmětová didaktika II

Předmět navazuje svým obsahem na předmět Oborová a předmětová didaktika I. Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se způsoby hodnocení a s formulacemi výukových cílů pro daný předmět. Účastníci se naučí tvořit vlastní přípravy, využívat různé didaktické prostředky ve výuce, tvořit tematický plán pro svůj předmět a reflektovat svou pedagogickou činnost. Pozornost je rovněž věnována tvorbě vzdělávacích obsahů s využitím digitálních technologií. Stěžejní metodou využívanou ve výuce je projektové vyučování založené na kooperaci účastníků vzdělávacího programu s využitím formativního hodnocení dle Dylana Wilama.

1. Tvorba tematického plánu
2. Tvorba tematického plánu (dokončení tématu)
3. Problematika hodnocení – možnosti hodnocení pro daný obor či předmět
4. Chyby při hodnocení a opatření vedoucí k vyloučení vzniku chyb při hodnocení
5. Struktura vyučovací hodiny
6. Struktura vyučovací hodiny (dokončení tématu)
7. Didaktické prostředky
8. Didaktické prostředky (dokončení tématu)
9. Příprava učitele do výuky
10. Příprava do výuky, formulace vzdělávacích cílů (dokončení tématu)
11. Reflexe učitele
12. Tvorba digitálních vzdělávacích obsahů
13. Tvorba digitálních vzdělávacích obsahů (dokončení tématu)
14. Multimediální zdroje
15. Projekty ve škole
16. Projekty ve škole (dokončení tématu)
17. Prezentace učiva na PC 1– portfolio
18. Prezentace učiva na PC 2 – portfolio
19. Zpracování přípravy do výuky 1
20. Zpracování přípravy do výuky 2
21. Zpracování přípravy do výuky 3
22. Zpracování projektu
23. Zpracování projektu (dokončení práce)

Seminář k závěrečné práci I

Účastníci vzdělávacího programu jsou seznámeni s významem a cílem zpracování závěrečné práce, jsou vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat s účastníky vzdělávacího programu, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce.

1. Závěrečná práce jako projekt, obsahové a formální náležitosti závěrečné práce
2. Shromažďování, třídění a vyhodnocení nasbíraných dat

Seminář k závěrečné práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde účastníci vzdělávacího programu samostatně zpracovávají zvolené téma vztahující se k vzdělávacímu programu a jejich oboru, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce. Účastníci připravují závěrečnou prezentaci své práce, kde uplatní znalosti z předmětu Pedagogická komunikace.

1. Výzkumná činnost v pedagogické praxi
2. Prezentace závěrečné práce

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s žáky 2. stupně ZŠ nebo SŠ a rozvoj schopností analyzovat vlastní pedagogickou činnost.