Vzdělávací plán

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy – kombinovaná forma

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitele v mateřské škole dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol.

Předškolní pedagogika I

Předškolní pedagogika I seznámí účastníky vzdělávacího programu se školskou legislativou pro pedagogy MŠ, obeznámí je se základními vzdělávacími programy, které vychází z RVP PV, naučí je se plně orientovat v tomto závazném dokumentu pro MŠ, a především používat jej pro přípravu a realizaci bezpečné a správné výuky v MŠ. Veškeré teoretické základy budou podpořeny kreativními způsoby reálnými metodami výuky, k čemuž poslouží mimo jiné i videonahrávky pedagogů MŠ při jejich práci s dětmi.

1. Předškolní pedagogika a její specifika, základní pojmy a klasifikace předškolní pedagogiky
2. Školní legislativa pro pedagogy v MŠ a vzdělávací soustava, RVP PV závazný dokument MŠ
3. Školská poradenská zařízení – PPP, SPC
4. Vzdělávací obsah a vzdělávací oblasti, cíle předškolní výchovy a vzdělávání
5. Školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program
6. Další dokumenty v MŠ – třídní kniha, evidence úrazů, přehled docházky, omluvný list
7. Evaluace, Autoevaluace – pedagogy, třídy; Pedagogicko-didaktické koncepce předškolní pedagogiky
8. Metody a formy práce s dětmi a konkrétní příklady vzdělávacích metod
9. Tvorba a význam portfolia dítěte
10. Zdraví a bezpečnost dětí v MŠ a počty dětí

Předškolní pedagogika II

Předškolní pedagogika II rozšiřuje znalosti studentů v oblasti historie předškolního vzdělávání, pro lepší pochopení a představivost souvislostí současných trendů ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Studenti se po absolvování předmětu budou plně orientovat v záležitostech spjatých s organizací předškolního vzdělávání. Budou schopni podpořit spolupráci s rodinou v návaznosti základního vzdělání na předškolní vzdělávání. Plně porozumí problematice předškolní zralosti a připravenosti. V neposlední řadě se seznámí, jak pracovat s dítětem, které má speciální vzdělávací potřeby. Studenti také budou seznámeni s některými alternativními koncepcemi předškolního vzdělávání. Veškeré teoretické základy budou podpořeny kreativními způsoby reálnými metodami výuky, k čemuž poslouží mimo jiné i videonahrávky pedagogů MŠ při jejich práci s dětmi.

1. Historický vývoj předškolního vzdělávání
2. Předškolní vzdělávání v České republice
3. Proměny cílů předškolní výchovy a organizace předškolního vzdělávání
4. Hra jako základní prostředek vzdělávání dětí předškolního věku
5. Spolupráce mateřské školy s rodinou
6. Předškolní pedagog, jeho komunikace s dětmi
7. Dítě jako subjekt vzdělávání, vzdělávání dětí do 3 let; Diagnostika předškolního dítěte – školní zralost a školní připravenost
8. Návaznost předškolního a základního vzdělávání
9. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; Inovativní koncepce vzdělávání
10. Alternativní koncepce předškolního vzdělávání – Waldorfské mateřské školy, Montessoriovské mateřské školy, Daltonský plán

Základy speciální pedagogiky

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s diagnostikou speciálních vzdělávacích potřeb dětí a specifiky dětí mimořádně nadaných. Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou schopni popsat způsob práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádně nadanými dětmi, vypracovat pro ně individuální vzdělávací plán a vysvětlit rozdíl mezi integrací a inkluzí ve vzdělávání.

1. Socializace osob se speciálními potřebami, integrace x inkluze
2. Poradenský systém speciální pedagogiky
3. Základní dělení speciální pedagogiky – somatopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, etopedie, psychopedie
4. Specifické poruchy chování – ADHD, ADD, autismus
5. Práce s mimořádně nadanými dětmi
6. Individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory

Psychologie preprimárního vzdělávání

Předmět je zaměřen na psychologické pojetí výchovy a vzdělávání z hlediska učitele i dítěte. Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s možnostmi zjišťování klimatu třídy a školy.

1. Učení versus zrání
2. Výchova a vzdělávání; význam předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky; vzdělávání – mateřská škola – vstup do mateřské školy – zralost pro MŠ
3. Strukturování náplně výchovně vzdělávacího procesu, výchovné a vzdělávací strategie (hra jako prostředek k učení, prostředí jako prostředek k učení)
4. Komunikace ve škole, motivace dětí, motivační rozhovor
5. Osobnost učitele, učitelský stres, psychohygiena; klima školní třídy
6. Kritická místa ve vývoji dítěte – Jak na dětský vztek, vzdor? Odměny x tresty, pravidla, hranice
7. Schopnosti a jejich rozvíjení, talentované dítě v mateřské škole, vyhledávání a práce s talenty, nadané děti, komunikace s rodiči; dítě s poruchami chování
8. Provázanost mezi teorií vzdělávání a psychologií učení (praktické ukázky)

Integrativní didaktika

Předmět vymezuje téma inkluze s cílem získání informací o integrativní didaktice a vyučování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i ve srovnání se zahraničím. Dílčím cílem je seznámit účastníky s prostředky inkluze, zaměřit se také na předcházející stupeň integrace a důraz klást na kvalitu výuky, komplexní péči a individuální přístup. Dále se účastníci zaměří na pedagogickou diagnostiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dokáží se orientovat ve školní dokumentaci a spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními. Seznámí se s moderními metodami, technologiemi a dalšími prvky z oblasti projektového vyučování, které se dají efektivně využít během inkluzivní výuky. Zaměří se na organizaci výuky a spolupráci s asistentem pedagoga.  Důraz je kladen také na evaluaci výuky, způsoby hodnocení a reflexi z reálné pedagogické praxe.

1. Specifika inkluzivního prostředí v inkluzivním vzdělávání, osobnost učitele a jeho kompetence v inkluzivním vzdělávání
2. Identifikace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami, inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
3. Legislativa inkluzivního vzdělávání, stupně podpory, podpůrná opatření a tvorba IVP
4. Úloha asistenta pedagoga v inkluzivním vyučování, vedení diferencované třídy, možnosti vzdělávání
5. Hodnocení a reflexe v inkluzivním vzdělávání
6. Spolupráce a komunikace s rodiči (učitel – dítě – rodič)

Mateřský jazyk

Cílem předmětu je osvojit si správné používání mateřského jazyka jako komunikačního nástroje, užívaného při komunikaci s dětmi, rodiči, spolupracovníky a se širokou veřejností.

1. Obecné poučení o jazyce
2. Základy fonetiky a fonologie – správná výslovnost, zvukové prostředky řeči
3. Tvoření slov
4. Normativní pojetí jednotlivých slovních druhů
5. Zásady tvorby a analýzy české věty
6. Zásady textové syntaxe
7. Rozvoj řečových dovedností u předškolních dětí – formy a metody, didaktické hry
8. Učitelova příprava aktivit rozvíjejících řeč u dětí
9. Hodnocení dětí
10. Reflexe učitele

Dětská literatura

Předmět Dětská literatura je určen k prohloubení znalostí účastníků vzdělávacího programu z literatury zaměřené na děti předškolního věku. Zejména je v rámci předmětu účastníkům vysvětlena potřeba literatury ve vzdělávacím a výchovném procesu. Dále se účastníci seznamují s konkrétními literárními díly, jež jsou určeny pro děti. Součástí předmětu je rovněž literární rozbor těchto děl.

1. Přínosy dětské literatury
2. Historie české a světové dětské literatury
3. Knihy pro předškoláky, ukázky knížek a ilustrací
4. Poezie, bajky, literatura s přírodní tematikou
5. Příběhy s dětským hrdinou
6. Dobrodružná literatura a komiks
7. Formy a metody práce s literárním dílem
8. Rozbor literárních děl
9. Příprava učitele
10. Hodnocení dětí, reflexe učitele

Příprava na čtení a psaní

Cílem předmětu je seznámení účastníků vzdělávacího programu s možnostmi rozvoje motorických dovedností dětí.

1. Správný úchop psacího prostředku
2. P-L orientace
3. Koordinace zraku a oka
4. Grafomotorická cvičení a cvičení na rozvoj jemné motoriky
5. Dechová, artikulační a hlasová cvičení
6. Písmena abecedy
7. Hry na rozvoj paměti, pozornosti a pozorovacích schopností
8. Využití didaktického materiálu, názorné ukázky
9. Posouzení rozumové stránky u zápisu do 1. ročníku
10. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele

Dramatická výchova

Předmět Dramatická výchova je určen k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem předmětu je představit účastníkům vzdělávacího programu základní pojmy dramatické výchovy a zdůraznit její potřebu v předškolním vzdělávání. Součástí obsahu předmětu jsou rovněž praktické činnosti dramatické výchovy, zejména je obsah předmětu zaměřen na smyslová cvičení, základy dechových a hlasových cvičení, zásady správné artikulace, frázování, rytmus a přízvuk. V rámci praktických činností se účastníci vzdělávacího programu naučí zejména, jak využívat hudbu a zpěv v dramatické výchově. Obsah předmětu přiblíží účastníkům rovněž význam loutkového divadla. Část praktických činností je zaměřena také na pantomimu, balet a tanec.

1. Specifika dramatické výchovy pro děti předškolního věku
2. Cíle, obsahová náplň, metody dramatické výchovy a techniky dramatické výchovy
3. Předpoklady učitele dramatické výchovy
4. Praktické činnosti, smyslová cvičení
5. Principy dramatických her, aplikace dramatických her, ukázky dramatických her
6. Praktické činnosti, dechová cvičení, hlasová cvičení, artikulace, frázování, rytmus, přízvuk
7. Dramatické činnosti, klasifikace dramatických děl, zásady tvorby dramatických děl‘
8. Scénáře, libreta, muzikály; hudba a zpěv v dramatické výchově pro děti; dramatická výchova a sociální učení
9. Loutkové divadlo, význam loutkového divadla, výroba loutek
10. Pantomima, balet a tanec pro děti

Nauka o přírodě

Cílem modulu Nauka o přírodě je seznámit účastníky vzdělávacího programu s možnostmi, jak mohou děti objevovat a poznávat živou a neživou přírodu, s čím vším se v ní mohou setkat a jak mohou přírodu využívat. Jednotlivá témata jsou dávána do kontextu tak, aby účastníci byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o přírodě předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o prožitkové a situační učení se zapojením co nejvíce smyslů. Pozornost je rovněž věnována přípravě učitele na vzdělávání dětí, jejich hodnocení a reflexi učitele.

1. Složky živé přírody (rostliny, živočichové, houby)
2. Složky neživé přírody (voda, vzduch, horniny a nerosty, sluneční soustava, střídání ročních období, podnebí a klima, počasí)
3. Didaktika nauky o přírodě – prožitkové učení, situační učení, učení všemi smysly, vzdělávání v přírodě, využití demonstračního materiálu, projektová činnost
4. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele

Matematika pro předškoláky

Cílem předmětu Matematika pro předškoláky je seznámit účastníky vzdělávacího programu s utvářením předmatematických a matematických představ u dětí předškolního věku. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o utváření předmatematických a matematických představ předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky a příběhy. Účastníci si vytvoří zásobník matematických her, který budou moci využít při práci s dětmi. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

1. Porovnávání, přiřazování, třídění a uspořádání
2. Uvažování a usuzování
3. Kvantita – neurčitá kvantita (množství), číslo, určitá kvantita (počet)
4. Potíže při osvojování předmatematických/matematických dovedností; ovlivnění úrovně předmatematických/matematických představ
5. Metody a formy rozvoje předmatematických a matematických představ u předškolních dětí
6. Hry (tematické, konstruktivní, deskové, společenské), hádanky, rozpočitadla, pohádky a nejčastěji využívané didaktické pomůcky
7. Pohybové hry (labyrinty, překážkové dráhy, míčové hry)
8. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele

Didaktika hudební výchovy

Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu s hudebně pohybovými aktivitami vhodnými pro děti předškolního věku, s významem hudebních činností v předškolním věku, se základy hry na rytmické a melodické nástroje a naučit je základům hlasové hygieny. Součástí předmětu je také přehled dějin hudby a hra na nástroj (klavír nebo kytaru), kde se již předpokládá, že účastník při zahájení vzdělávání na nástroj umí hrát.

1. Dějiny hudby – hudební období a ukázky z české i světové hudby (poslechové činnosti), hlavní představitelé jednotlivých hudebních období a jejich hudební díla, hudební styly
2. Klasifikace hudebních činností, hudební činnost v předškolním vzdělávání
3. Hlasová výchova
4. Hudebně pohybová výchova – hudebně pohybové činnosti
5. Nauka o hudebních nástrojích
6. Praktické hudební činnosti a hudební poslech
7. Instrumentální hra
8. Dětské lidové taneční hry
9. Hra na rytmické a melodické nástroje; hra na nástroj – hudební doprovod k písním a hlasovým cvičením
10. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele

Didaktika výtvarné výchovy

Předmět je určen k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné výchovy. Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pojmy a s názvoslovím výtvarné výchovy, specifiky výtvarné výchovy pro děti předškolního věku a naučit je konkrétním výtvarným činnostem vhodným pro děti v mateřské škole. Účastníkům jsou představeny pokročilé výtvarné techniky, součástí předmětu jsou rovněž dějiny výtvarného umění.

1. Teorie barev, práce s různým typem materiálu, volba tématu
2. Výtvarné techniky a výtvarné činnosti pro předškolní děti – kresba, malba a grafika
3. Plošná a prostorová a plastická tvorba – modelování (haptika, tvarování prostorové konstruování)
4. Významní národní ilustrátoři pro děti, ilustrace ke knížkám
5. Vývoj a zvláštnosti dětského projevu; kompetence k výtvarným aktivitám získané na konci předškolního vzdělávání
6. Muzejní edukace – metody a formy
7. Plánování výtvarné činnosti a příprava učitele
8. Seznámení s odbornými publikacemi, kurikulárními dokumenty, metodicky zaměřenou literaturou; hodnocení výtvarné činnosti a reflexe

Didaktika pracovní výchovy

Cílem předmětu je poskytnout účastníkům vzdělávacího programu poznatky o vlastnostech, využití a možnostech zpracování různého druhu materiálu a praktickou průpravu v osvojování základních pracovních a tvůrčích dovedností při práci s těmito druhy materiálu. Součástí obsahu předmětu je i vlastní praktická kreativní činnost účastníků vzdělávacího programu.

1. Technické myšlení, technická gramotnost
2. Druhy materiálů – práce s drobným technickým materiálem a s přírodním materiálem
3. Pracovní pomůcky a nástroje, pracovní techniky; bezpečnost ve výchovně vzdělávacím procesu
4. Základy pěstitelství – péče o pokojové a zahradní rostliny, vypěstování rostliny ze semene, konstrukční činnosti
5. Stolování – prostírání, pravidla slušného chování
6. Vybavení kuchyně, příprava pokrmu
7. Organizační formy a metody pracovní výchovy
8. Didaktické principy
9. Příprava učitele, odborné publikace a metodicky zaměřená literatura
10. Hodnocení dětí a reflexe učitele

Didaktika pohybových činností

Předmět je určen k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem předmětu je naučit účastníky vzdělávacího programu základům pohybových aktivit, zdravotního a koordinačního cvičení, psychomotoriky a kondičního cvičení, vysvětlit jim, jak tyto dovednosti aplikovat při každodenní práci s dětmi. Po absolvování předmětu budou účastníci vzdělávacího programu ovládat teoretické i praktické dovednosti atletiky, míčových her, gymnastiky, dechových cvičení, budou rozumět zásadám bezpečného kondičního cvičení a budou schopni propojit pohybovou a hudební nauku.

1. Základy pohybové aktivity, bezpečnost při pohybových aktivitách
2. Pohybový vývoj u dítěte předškolního věku, význam pohybu v životě dítěte, specifika pohybové aktivity dětí předškolního věku
3. Spontánní pohybové aktivity dětí v předškolním období, jejich význam, význam podmínek pro spontánní aktivity
4. Základy atletiky, míčové hry pro děti a gymnastika pro děti; základy psychomotoriky, psychomotorické pomůcky
5. Kondiční cvičení dětí předškolního věku; dechová cvičení; rozcvičení pro děti, protahování, regenerace
6. Teorie zdravotního cvičení, specifika zdravotního cvičení dětí předškolního věku, zdravotní cvičení dětí s pohybovým omezením

Anglický jazyk s didaktikou

Vstupním předpokladem předmětu je jazyková kompetence účastníka vzdělávacího programu na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. V průběhu výuky bude účastník seznámen s tématy vhodnými k výuce v MŠ se zaměřením na rozvoj slovní zásoby korespondující s těmito tématy. V jazykové rovině je důraz kladen především na ústní projev účastníka vzdělávacího programu s ohledem na fonetickou správnost ve vyjadřování, která hraje při zprostředkování jazyka dětem v MŠ klíčovou roli. Součástí jazykové přípravy jsou kromě znalostí jazykovědných disciplín i základy literatury pro děti a mládež. Didaktika cizího jazyka pro MŠ rozšiřuje profesní didaktické kompetence učitele s ohledem na výuku cizího jazyka pro děti předškolního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky dítěte předškolního věku a s nimi související priority ve výuce cizího jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v cizím jazyce a rozvoj audioorálních dovedností. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí formy výuky, způsoby přípravy učebních materiálů a strategie výuky cizího jazyka. Náplní předmětu je též způsob hodnocení dětí.

1. Cíle a obsah jazykového vyučování v MŠ
2. Základy fonetiky a fonologie – fonetická abeceda, transkripce, rytmus, přízvuk, větná intonace, přídechy, nácvik správné výslovnosti
3. Metody a postupy v počátečním vyučování – výuka cizího jazyka v MŠ
4. Říkanky, básničky, písničky, jazykolamy, rozpočitadla, didaktické jazykové hry včetně „prstových her“
5. Nácvik slovní zásoby; poslechové činnosti
6. Využití dramatiky v anglickém jazyce – divadélko s maskami
7. Využití anglického jazyka při výtvarných, pracovních a pohybových činnostech
8. Formy výuky AJ, plánování výuky AJ, příprava učitele
9. Práce s učitelskými učebnicemi, tvorba vlastních výukových materiálů, prezentací, hodnocení učebních materiálů, příklady dobré praxe; literatura pro děti a mládež – příběhy, pohádky, poezie
10. Hodnocení dětí a reflexe učitele

Zdraví a nemoc, první pomoc

Práce s lidmi, ať již s dětmi nebo jejich rodiči bývá často spojena s nemocností, tělesným, smyslovým nebo duševním postižením. Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se specifiky, vývojovými vadami a různými druhy onemocnění dětí, s teoretickými i praktickými základy první pomoci s důrazem na první pomoc u dětí a se základy problematiky hygieny a epidemiologie. Za tímto účelem jsou účastníci, mimo jiné, seznámeni s častými nemocemi a úrazy, které se vyskytují u dětí. Akcentována bude také problematika duševního zdraví a nemoci.

1. Pojem zdraví a nemoc, hodnocení zdraví a jeho problémy
2. Zdravotní problematika dětského věku, dětská onemocnění
3. Duševní onemocnění, závislosti, psychiatrická péče
4. Vrozené vývojové vady
5. Nemoci dýchací soustavy
6. Poruchy imunity, alergie
7. První pomoc u bezvědomí a resuscitace – kardiopulmonální resuscitace
8. Základy záchrany tonoucího
9. Úrazy u dětí; krvácení a zlomeniny; popáleniny a omrzliny
10. Hygiena a epidemiologie

Seminář k závěrečné práci I

Účastníci vzdělávacího programu jsou seznámeni s významem a cílem zpracování závěrečné práce, jsou vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat s účastníky vzdělávacího programu, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce.

1. Závěrečná práce jako projekt, obsahové a formální náležitosti závěrečné práce
2. Shromažďování, třídění a vyhodnocení nasbíraných dat

Seminář k závěrečné práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde účastníci vzdělávacího programu samostatně zpracovávají zvolené téma vztahující se k vzdělávacímu programu, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce, účastníci připravují závěrečnou prezentaci své práce.

1. Výzkumná činnost v pedagogické praxi
2. Prezentace závěrečné práce

Odborná praxe I

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je poznat reálné prostředí mateřské školy, seznámit se s jeho chodem, vzděláváním dětí ve všech oblastech a pedagogickou dokumentací.

Odborná praxe II

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi v MŠ a rozvoj schopností analyzovat vlastní pedagogickou činnost.