Vzdělávací plán

Učitelství pro mateřskou školu

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitele v mateřské škole dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium k rozšíření odborné kvalifikace dle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Předškolní pedagogika

Cílem předmětu je doplnit pedagogické znalosti účastníků vzdělávacího programu o specifika předškolního vzdělávání. Účastníci se budou po absolvování předmětu orientovat v základním názvosloví a klasifikaci předškolní pedagogiky. Budou obeznámeni se smyslem a cíli předškolního vzdělávání a výchovy. Předmět je zaměřen rovněž na současný i minulý stav předškolního vzdělávání v České republice, včetně proměn cílů v oblasti předškolní výchovy a jejích koncepcí. Účastníci vzdělávacího programu se budou po absolvování předmětu orientovat v záležitostech spojených s organizací předškolního vzdělávání, spolupráci s rodinou v návaznosti základního vzdělávání na předškolní vzdělávání. V neposlední řadě budou v rámci předmětu účastníci obeznámeni s některými alternativními koncepcemi předškolního vzdělávání.

1. Předškolní pedagogika a její specifika
2. Základní pojmy a klasifikace předškolní pedagogiky
3. Cíle předškolní výchovy a vzdělávání
4. Předškolní pedagog, jeho komunikace s dětmi
5. Dítě jako subjekt vzdělávání, vzdělávání dětí do 3 let
6. Historický vývoj předškolního vzdělávání
7. Předškolní vzdělávání v České republice
8. Pedagogicko-didaktické koncepce předškolní pedagogiky
9. Proměny cílů předškolní výchovy
10. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
11. Organizace předškolního vzdělávání
12. Metody a formy práce s dětmi
13. Hra jako základní prostředek vzdělávání dětí předškolního věku
14. Spolupráce mateřské školy s rodinou
15. Návaznost předškolního a základního vzdělávání
16. Alternativní koncepce předškolního vzdělávání – Waldorfské mateřské školy, Montessoriovské mateřské školy, Daltonský plán

Základy speciální pedagogiky

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu s diagnostikou speciálních vzdělávacích potřeb dětí a specifiky dětí mimořádně nadaných. Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou schopni popsat způsob práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádně nadanými dětmi, vypracovat pro ně individuální vzdělávací plán a vysvětlit rozdíl mezi integrací a inkluzí ve vzdělávání.

1. Socializace osob se speciálními potřebami, integrace x inkluze
2. Speciálně pedagogická diagnostika, poradenský systém speciální pedagogiky
3. Základní dělení speciální pedagogiky – somatopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, etopedie, psychopedie
4. Specifické poruchy chování – ADHD, ADD, autismus
5. Práce s mimořádně nadanými dětmi
6. Individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory

Psychologie preprimárního vzdělávání

Předmět je zaměřen na psychologické pojetí výchovy a vzdělávání z hlediska učitele i dítěte. Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s možnostmi zjišťování klimatu třídy a školy, přičemž jsou vedeni k uvědomění si možnosti aplikace poznatků z psychologie preprimárního vzdělávání do každodenní praxe.

1. Učení versus zrání
2. Výchova a vzdělávání, výchova v rodině, rodinné styly, komunikace školy a rodiny, výchova ve škole
3. Význam předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky
4. Vzdělávání – mateřská škola – vstup do mateřské školy – zralost pro MŠ
5. Strukturování náplně výchovně vzdělávacího procesu, výchovné a vzdělávací strategie (hra jako prostředek k učení, prostředí jako prostředek k učení)
6. Komunikace ve škole, motivace dětí, motivační rozhovor
7. Osobnost učitele, učitelský stres, psychohygiena
8. Klima školní třídy
9. Kritická místa ve vývoji dítěte – Jak na dětský vztek, vzdor? Odměny x tresty, pravidla, hranice
10. Schopnosti a jejich rozvíjení, talentované dítě v mateřské škole, vyhledávání a práce s talenty, nadané děti, komunikace s rodiči
11. Dítě s poruchami chování
12. Provázanost mezi teorií vzdělávání a psychologií učení (praktické ukázky)

Inkluze a inkluzivní didaktika

Předmět vymezuje téma inkluze s cílem získání informací o inkluzivní didaktice a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i v zahraničí. Dílčím cílem je seznámit účastníky s prostředky inkluze, speciálně pedagogickou inkluzivně orientovanou diagnostikou žáků se specifickými potřebami ve vzdělávacím procesu a organizací výuky v inkluzivní třídě s ohledem k typu speciálně vzdělávací potřeby.

1. Kompetence učitelů, asistent pedagoga v inkluzivním vyučování
2. Specifika inkluzivního prostředí v inkluzivním vzdělávání
3. Vedení diferencované třídy
4. Podpůrná opatření
5. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
6. Hodnocení v inkluzivním vzdělávání

Mateřský jazyk

Cílem předmětu je osvojit si správné používání mateřského jazyka jako komunikačního nástroje, užívaného při komunikaci s dětmi, rodiči, spolupracovníky a se širokou veřejností.

1. Obecné poučení o jazyce
2. Základy fonetiky a fonologie – správná výslovnost, zvukové prostředky řeči
3. Pravopis
4. Pravopis (dokončení tématu)
5. Tvoření slov
6. Tvoření slov (dokončení tématu)
7. Normativní pojetí jednotlivých slovních druhů
8. Normativní pojetí jednotlivých slovních druhů (dokončení tématu)
9. Zásady tvorby a analýzy české věty
10. Zásady textové syntaxe
11. Rozbor slova a věty
12. Rozvoj řečových dovedností u předškolních dětí – formy a metody
13. Rozvoj řečových dovedností u předškolních dětí – didaktické hry
14. Učitelova příprava aktivit rozvíjejících řeč u dětí
15. Hodnocení dětí
16. Reflexe učitele

Dětská literatura

Předmět Dětská literatura je určen k prohloubení znalostí účastníků vzdělávacího programu z literatury zaměřené na děti předškolního věku. Zejména je v rámci předmětu účastníkům vysvětlena potřeba literatury ve vzdělávacím a výchovném procesu. Dále se účastníci seznamují s konkrétními literárními díly, jež jsou určeny pro děti. Součástí předmětu je rovněž literární rozbor těchto děl.

1. Přínosy dětské literatury
2. Historie české a světové dětské literatury
3. Knihy pro předškoláky, ukázky knížek a ilustrací
4. Poezie
5. Bajky, literatura s přírodní tematikou
6. Příběhy s dětským hrdinou
7. Dobrodružná literatura
8. Komiks
9. Formy a metody práce s literárním dílem
10. Rozbor literárních děl
11. Příprava učitele
12. Hodnocení dětí, reflexe učitele
13. Projekt
14. Projekt (dokončení tématu)

Příprava na čtení a psaní

Cílem předmětu je seznámení účastníků vzdělávacího programu s možnostmi rozvoje motorických dovedností dětí jako prostředek přípravy na čtení a psaní.

1. Správný úchop psacího prostředku
2. P-L orientace
3. Koordinace zraku a oka
4. Grafomotorická cvičení
5. Cvičení na rozvoj jemné motoriky
6. Dechová, artikulační a hlasová cvičení
7. Písmena abecedy
8. Hry na rozvoj paměti, pozornosti a pozorovacích schopností
9. Využití didaktického materiálu, názorné ukázky
10. Posouzení rozumové stránky u zápisu do 1. ročníku
11. Příprava učitele
12. Hodnocení dětí, reflexe učitele
13. Projekt
14. Projekt (dokončení tématu)

Dramatická výchova

Předmět Dramatická výchova je určen k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem předmětu je představit účastníkům vzdělávacího programu základní pojmy dramatické výchovy a zdůraznit její potřebu v předškolním vzdělávání. Součástí obsahu předmětu jsou rovněž praktické činnosti dramatické výchovy, zejména je obsah předmětu zaměřen na smyslová cvičení, základy dechových a hlasových cvičení, zásady správné artikulace, frázování, rytmus a přízvuk. V rámci praktických činností se účastníci vzdělávacího programu naučí zejména, jak využívat hudbu a zpěv v dramatické výchově. Obsah předmětu přiblíží účastníkům rovněž význam loutkového divadla. Část praktických činností je zaměřena také na pantomimu, balet a tanec.

1. Specifika dramatické výchovy pro děti předškolního věku
2. Cíle dramatické výchovy, obsahová náplň dramatické výchovy
3. Metody dramatické výchovy, techniky dramatické výchovy
4. Předpoklady učitele dramatické výchovy
5. Praktické činnosti, smyslová cvičení
6. Principy dramatických her, aplikace dramatických her, ukázky dramatických her
7. Praktické činnosti, dechová cvičení, hlasová cvičení, artikulace, frázování, rytmus, přízvuk
8. Dramatické činnosti, klasifikace dramatických děl, zásady tvorby dramatických děl
9. Scénáře, libreta, muzikály
10. Hudba a zpěv v dramatické výchově pro děti
11. Dramatická výchova a sociální učení
12. Loutkové divadlo, význam loutkového divadla, výroba loutek
13. Pantomima, balet a tanec pro děti
14. Projekt

Nauka o přírodě

Cílem předmětu Nauka o přírodě je seznámit účastníky vzdělávacího programu s živou i neživou přírodou, rozmanitými jevy v přírodě a přírodou v různých koutech světa. Jednotlivá témata jsou situována do kontextu tak, aby účastníci byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o přírodě předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

1. Složky živé a neživé přírody
2. Voda
3. Vzduch
4. Horniny a nerosty
5. Sluneční soustava
6. Střídání ročních období
7. Podnebí a klima, počasí
8. Rostliny
9. Živočichové
10. Houby
11. Práce s mapou ČR a světa – povrch, vodstvo, města
12. Didaktika nauky o přírodě – formy a metody s využitím demonstračního materiálu (obrázky, modely), atlasů, map, didaktické hry
13. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele
14. Projekt

Matematika pro předškoláky

Cílem předmětu Matematika pro předškoláky je seznámit účastníky vzdělávacího programu s utvářením předmatematických a matematických představ u dětí předškolního věku. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o utváření předmatematických a matematických představ předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky a příběhy. Účastníci si vytvoří zásobník matematických her, který budou moci využít při práci s dětmi. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

1. Porovnávání
2. Přiřazování
3. Třídění
4. Uspořádání
5. Uvažování a usuzování
6. Kvantita – neurčitá kvantita (množství), číslo, určitá kvantita (počet)
7. Potíže při osvojování předmatematických/matematických dovedností
8. Co ovlivňuje úroveň předmatematických/matematických představ
9. Metody a formy rozvoje předmatematických a matematických představ u předškolních dětí
10. Hry (tematické, konstruktivní, deskové, společenské), hádanky, rozpočitadla, pohádky a nejčastěji využívané didaktické pomůcky
11. Pohybové hry (labyrinty, překážkové dráhy, míčové hry)
12. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele
13. Projekt
14. Projekt (dokončení tématu)

Didaktika hudební výchovy

Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pojmy a s názvoslovím hudební výchovy, s hudebně pohybovými aktivitami vhodnými pro děti předškolního věku, s významem hudebních činností v předškolním věku, se základy hry na rytmické a melodické nástroje a naučit je základům hlasové hygieny. Součástí předmětu je také přehled dějin hudby a hra na nástroj (klavír nebo kytaru), kde se již předpokládá, že účastník při zahájení vzdělávání na nástroj umí hrát.

1. Základní hudební pojmy
2. Hudební názvosloví a notopis
3. Dějiny hudby – hudební období a ukázky z české i světové hudby (poslechové činnosti), hlavní představitelé jednotlivých hudebních období a jejich hudební díla, hudební styly
4. Klasifikace hudebních činností, hudební činnost v předškolním vzdělávání
5. Hlasová výchova
6. Hudebně pohybová výchova – hudebně pohybové činnosti
7. Nauka o hudebních nástrojích
8. Praktické hudební činnosti
9. Hudební poslech
10. Instrumentální hra
11. Dětské lidové taneční hry
12. Hra na rytmické a melodické nástroje
13. Hra na nástroj – hudební doprovod k písním a hlasovým cvičením
14. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe učitele

Didaktika výtvarné výchovy

Předmět je určen k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné výchovy. Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pojmy a s názvoslovím výtvarné výchovy, specifiky výtvarné výchovy pro děti předškolního věku a naučit je konkrétním výtvarným činnostem vhodným pro děti v mateřské škole. Účastníkům jsou představeny pokročilé výtvarné techniky, součástí předmětu jsou rovněž dějiny výtvarného umění.

1. Teorie barev, práce s různým typem materiálu, volba tématu
2. Výtvarné techniky a výtvarné činnosti pro předškolní děti – kresba
3. Výtvarné techniky a výtvarné činnosti pro předškolní děti – malba
4. Výtvarné techniky a výtvarné činnosti pro předškolní děti – grafika
5. Plošná a prostorová a plastická tvorba – modelování (haptika, tvarování prostorové konstruování)
6. Významní národní ilustrátoři pro děti, ilustrace ke knížkám
7. Vývoj a zvláštnosti dětského projevu
8. Kompetence k výtvarným aktivitám získané na konci předškolního vzdělávání
9. Muzejní edukace – metody a formy
10. Plánování výtvarné činnosti
11. Příprava učitele
12. Seznámení s odbornými publikacemi, kurikulárními dokumenty, metodicky zaměřenou literaturou
13. Hodnocení výtvarné činnosti a reflexe
14. Projekt ve výtvarné výchově

Didaktika pracovní výchovy

Cílem předmětu je poskytnout účastníkům vzdělávacího programu poznatky o vlastnostech, využití a možnostech zpracování různého druhu materiálu a praktickou průpravu v osvojování základních pracovních a tvůrčích dovedností při práci s těmito druhy materiálu. Součástí obsahu předmětu je i vlastní praktická kreativní činnost účastníků vzdělávacího programu.

1. Technické myšlení, technická gramotnost
2. Druhy materiálů – práce s drobným technickým materiálem – vlastnosti, možnosti zpracování, pomocný a netradiční materiál
3. ruhy materiálů – práce s přírodním materiálem – vlastnosti, možnosti zpracování, sběr a uchovávání přírodního materiálu
4. Pracovní pomůcky a nástroje, pracovní techniky
5. Bezpečnost ve výchovně vzdělávacím procesu
6. Základy pěstitelství – péče o pokojové a zahradní rostliny, vypěstování rostliny ze semene, konstrukční činnosti
7. Stolování – prostírání, pravidla slušného chování
8. Vybavení kuchyně, příprava pokrmu
9. Organizační formy a metody pracovní výchovy
10. Didaktické principy
11. Příprava učitele, odborné publikace a metodicky zaměřená literatura
12. Hodnocení dětí a reflexe učitele

Didaktika pohybových činností

Předmět je určen k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem předmětu je naučit účastníky vzdělávacího programu základům pohybových aktivit, zdravotního a koordinačního cvičení, psychomotoriky a kondičního cvičení, vysvětlit jim, jak tyto dovednosti aplikovat při každodenní práci s dětmi. Po absolvování předmětu budou účastníci vzdělávacího programu ovládat teoretické i praktické dovednosti atletiky, míčových her, gymnastiky, dechových cvičení, budou rozumět zásadám bezpečného kondičního cvičení a budou schopni propojit pohybovou a hudební nauku.

1. Základy pohybové aktivity, bezpečnost při pohybových aktivitách
2. Význam pohybu v životě dítěte, specifika pohybové aktivity dětí předškolního věku
3. Základy atletiky
4. Míčové hry pro děti
5. Gymnastika pro děti
6. Základy psychomotoriky, psychomotorické pomůcky
7. Kondiční cvičení dětí předškolního věku
8. Dechová cvičení
9. Rozcvičení pro děti, protahování, regenerace
10. Teorie zdravotního cvičení, specifika zdravotního cvičení dětí předškolního věku, zdravotní cvičení dětí s pohybovým omezením
11. Koordinační cvičení, koordinační cviky vhodné pro děti
12. Základní taneční kroky, taneční tvorba pro děti, tanec pro děti
13. Hry podporující socializaci dítěte
14. Hry podporující jemnou motoriku dítěte
15. Netradiční sportovní a pohybové hry
16. Příprava učitele, hodnocení dětí, reflexe

Anglický jazyk s didaktikou

Vstupním předpokladem předmětu je jazyková kompetence účastníka vzdělávacího programu na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. V průběhu výuky bude účastník seznámen s tématy vhodnými k výuce v MŠ se zaměřením na rozvoj slovní zásoby korespondující s těmito tématy. V jazykové rovině je důraz kladen především na ústní projev účastníka vzdělávacího programu s ohledem na fonetickou správnost ve vyjadřování, která hraje při zprostředkování jazyka dětem v MŠ klíčovou roli. Součástí jazykové přípravy jsou kromě znalostí jazykovědných disciplín i základy literatury pro děti a mládež. Didaktika cizího jazyka pro MŠ rozšiřuje profesní didaktické kompetence učitele s ohledem na výuku cizího jazyka pro děti předškolního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky dítěte předškolního věku a s nimi související priority ve výuce cizího jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v cizím jazyce a rozvoj audioorálních dovedností. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí formy výuky, způsoby přípravy učebních materiálů a strategie výuky cizího jazyka. Náplní předmětu je též způsob hodnocení dětí.

1. Cíle a obsah jazykového vyučování v MŠ
2. Základy fonetiky a fonologie – fonetická abeceda, transkripce, rytmus, přízvuk, větná intonace, přídechy, nácvik správné výslovnosti
3. Metody a postupy v počátečním vyučování – výuka cizího jazyka v MŠ
4. Říkanky, básničky, písničky, jazykolamy, rozpočitadla, didaktické jazykové hry včetně „prstových her“
5. Nácvik slovní zásoby
6. Poslechové činnosti
7. Využití dramatiky v anglickém jazyce – divadélko s maskami
8. Využití anglického jazyka při výtvarných, pracovních a pohybových činnostech
9. Formy výuky AJ
10. Plánování výuky AJ, příprava učitele
11. Práce s učitelskými učebnicemi, tvorba vlastních výukových materiálů, prezentací, hodnocení učebních materiálů, příklady dobré praxe
12. Literatura pro děti a mládež – příběhy, pohádky, poezie
13. Hodnocení dětí a reflexe učitele
14. Projekt

Zdraví a nemoc, první pomoc

Práce s lidmi, ať již s dětmi nebo jejich rodiči, bývá často spojena s nemocností, tělesným, smyslovým nebo duševním postižením. Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se specifiky, vývojovými vadami a různými druhy onemocnění dětí, s teoretickými i praktickými základy první pomoci s důrazem na první pomoc u dětí a se základy problematiky hygieny a epidemiologie. Za tímto účelem jsou účastníci mimo jiné seznámeni s častými nemocemi a úrazy, které se vyskytují u dětí. Akcentována bude také problematika duševního zdraví a nemoci.

1. Pojem zdraví a nemoc, hodnocení zdraví a jeho problémy
2. Zdravotní problematika dětského věku
3. Dětská onemocnění
4. Duševní onemocnění, závislosti, psychiatrická péče
5. Vrozené vývojové vady
6. Nemoci dýchací soustavy
7. Poruchy imunity
8. Alergie
9. První pomoc u bezvědomí a resuscitace – kardiopulmonální resuscitace
10. Základy záchrany tonoucího
11. Úrazy u dětí
12. Krvácení a zlomeniny
13. Popáleniny a omrzliny
14. Hygiena a epidemiologie

Seminář k závěrečné práci I

Účastníci vzdělávacího programu jsou seznámeni s významem a cílem zpracování závěrečné práce, jsou vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat s účastníky vzdělávacího programu, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce.

1. Závěrečná práce jako projekt, obsahové a formální náležitosti závěrečné práce
2. Shromažďování, třídění a vyhodnocení nasbíraných dat

Seminář k závěrečné práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde účastníci vzdělávacího programu samostatně zpracovávají zvolené téma vztahující se k vzdělávacímu programu, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce, účastníci připravují závěrečnou prezentaci své práce.

1. Výzkumná činnost v pedagogické praxi
2. Prezentace závěrečné práce

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi v MŠ a rozvoj schopností analyzovat vlastní pedagogickou činnost.