Vzdělávací plán

Studium pedagogiky

Absolvent vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitele odborných předmětů střední školy a učitele odborného výcviku a praktického vyučování střední školy dle § 9 a 10, § 12, § 16 a 17, § 20 a 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Jedná se o dvousemestrální studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Základy pedagogiky

Cílem předmětu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pojmy pedagogiky. Po jeho absolvování tak budou rozumět základním termínům užívaným v pedagogice, seznámí se se základními aspekty jednotlivých pedagogických disciplín, obsahem vzdělání, a získají rovněž povědomí o kvalifikačních předpokladech pedagogické profese.

1. Vymezení a předmět studia pedagogiky, základní pojmy obecné pedagogiky
2. Klasifikace disciplín pedagogiky
3. Vztah pedagogiky k jiným vědám
4. Pedagogická diagnostika
5. Principy moderní pedagogiky
6. Alternativní způsoby vzdělávání
7. Dějiny pedagogiky a školství
8. Systém výchovy a vychovávání, výchovně-vzdělávací soustava
9. Soudobé teorie vzdělávání
10. Nejvýznamnější problémy současné pedagogiky
11. Osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické praxe
12. Edukační procesy a jejich kontext
13. Cíle, výsledky a efekty edukace
14. Žák – subjekt či objekt edukace
15. Obsahová náplň pedagogiky
16. Pedagogická psychologie

Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů

Cílem předmětu je porozumět základním didaktickým principům, formám a metodám výuky aplikovaných ve výuce. Účastníci se seznámí s transformací učiva z RVP do ŠVP, začleněním průřezových témat a uvědomí si specifika využití mezipředmětových (mezioborových) vztahů. Ve výuce budou využívány metody aktivizující účastníky vzdělávacího programu, forma skupinové práce založena na vzájemné interakci vyučujícího a účastníků vzdělávacího programu s využitím formativního hodnocení dle Dylana Wiliama.

1. Didaktika, předmět didaktiky, vymezení didaktiky jako vědní disciplíny, vztah obecné didaktiky a oborových didaktik
2. Vyučovací proces – základní kategorie procesu vyučování a jejich vztahy
3. Typy výuky, cyklus výuky, fáze výuky
4. Cíl procesu vyučování – členění cílů výuky, práce učitele s výukovým cílem, taxonomie výukových cílů, motivační význam cíle
5. Obsah výuky – činitelé obsahu vzdělávání, zdroje vzdělávacího obsahu, didaktická transformace učiva, složky obsahu vzdělávání, faktory ovlivňující výběr a strukturaci obsahu učiva
6. Teorie základního učiva, formální a materiální vzdělávání, didaktická analýza učiva
7. Vyučovací metody – klasifikace metod a charakteristika metod
8. Vyučovací metody – klasifikace metod a charakteristika metod (dokončení tématu)
9. Organizační formy – klasifikace forem vyučování, klasické a alternativní formy organizační formy, individualizované vyučování, diferenciace v procesu vyučování
10. Didaktické prostředky – materiální prostředky, učební pomůcky, didaktická technika, učebnice
11. Hodnocení – druhy hodnocení
12. Příprava na vyučování – typy příprav
13. Didaktické principy
14. Vyučovací hodina – dělení vyučovacích hodin, fáze vyučovacích hodin, analýza vyučovací hodiny
15. Vzájemné vztahy učitele a žáků ve vyučování – vyučování orientované na učitele, na žáka, kompetence učitele
16. Klima školy, atmosféra výuky, prostředí výuky
17. Sebereflexe učitele
18. Pedagogické dokumenty – vzdělávací standard, vzdělávací program, kurikulum, učební plán, učební osnovy, tematický plán, Bílá kniha

Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku

Předmět je zaměřen na problematiku cílů, obsahu, metod, forem a prostředků praktické výuky a odborného výcviku na středních, vyšších odborných školách. Účastníci vzdělávacího programu budou obeznámeni s problematikou bezpečnosti práce, legislativy v práci učitele praktické výuky a odborného výcviku, dokumentací, hodnocením a systémem ukončování vzdělávání žáků v praktické části výuky.

1. Obsah a cíle praktického vyučování a odborného výcviku
2. Osobnost, postavení, úloha a povinnosti učitele
3. Mezipředmětové vztahy – odborný předmět x praktické vyučování, odborný výcvik
4. Organizační formy praktické výuky a odborného výcviku
5. Metody praktické výuky a odborného výcviku
6. Exkurze
7. Příprava učitele na vyučovací jednotku, den
8. Diagnostika učitele, dokumentace učitele
9. Přijímání žáků
10. Materiální výukové prostředky
11. Profil absolventa
12. Odloučená a smluvní pracoviště odborného výcviku
13. Hodnocení žáků v praktické výuce a odborném výcviku
14. Odměňování žáků za produktivní práci
15. Závěrečné zkoušky
16. Legislativa spojená s praktickou výukou a odborným výcvikem, vybrané školní dokumenty, zdroje k vyhledávání informací vztahující se k jednotlivým profesím
17. Bezpečnost a ochrana zdraví v praktické výuce a odborném výcviku, práce s mladistvými
18. Fiktivní firma

Teorie a metodika výchovy

Cílem předmětu je seznámit účastníka vzdělávacího programu s cíli a řízením výchovného procesu ve školním prostředí, úlohou učitele a jeho kompetencemi, problematikou kázně a autority.

1. Pojem, rysy, funkce a cíle výchovy
2. Principy, zásady, formy a činitelé výchovy
3. Složky výchovy, podmínky a prostředky výchovy
4. Role a kompetence učitele
5. Výchovný proces, řízení výchovné činnosti
6. Rozhodovací procesy v edukaci jako významný faktor teorie výchovy
7. Kázeň a svoboda jako společenské a pedagogické jevy, problematika autority
8. Hodnotová orientace žáků a studentů, výchova k prosociálnosti
9. Výchova jako součást socializace, kooperace ve výchovných vztazích
10. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova

Základy speciální pedagogiky

Předmět seznamuje účastníky vzdělávacího programu se způsobem práce s žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a specifiky žáků a studentů mimořádně nadaných. Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou schopni popsat způsob práce s žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, s žáky a studenty mimořádně nadanými, vypracovat pro ně individuální vzdělávací plán a vysvětlit rozdíl mezi integrací a inkluzí ve vzdělávání.

1. Socializace osob se speciálními potřebami, integrace x inkluze
2. Speciálně pedagogická diagnostika, poradenský systém speciální pedagogiky
3. Základní dělení speciální pedagogiky I – somatopedie, logopedie, surdopedie
4. Základní dělení speciální pedagogiky II –tyflopedie, etopedie, psychopedie
5. Specifické poruchy chování – ADHD, ADD, autismus
6. Specifické poruchy učení
7. Práce s mimořádně nadanými žáky
8. Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

Základy sociální pedagogiky

Cílem předmětu je seznámit účastníka vzdělávacího programu s procesem socializace, sociálního učení a problematikou sociálního rozvrstvení. Účastníci získají poznatky o možnostech aplikace sociální pedagogiky ve školní praxi a budou se orientovat v problematice rizikového a závadného chování. V neposlední řadě nabízí předmět širší vhled do problémů spjatých s výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny.

1. Proces socializace, socializace osobnosti a výchova
2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte, spolupráce školy a rodiny
3. Sociální učení, společenské hodnoty
4. Sociální role, status a autorita učitele
5. Sociální mobilita a sociální stratifikace
6. Sociální deviace, jejich prevence a kompenzace
7. Agrese a šikana ve školním prostředí
8. Delikvence a kriminalita ve školním prostředí
9. Problematika sociálně znevýhodněných žáků a studentů
10. Problematika národnostních menšin

Základy obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s vývojem a strukturou osobnosti, individuálními rozdíly v učení, styly učení, vlivy na morální vývoj jedince a psychickými procesy.

1. Činitelé ovlivňující vývoj, zákony vývojových změn
2. Periodizace duševního vývoje – charakteristika vývojových období člověka, biologické a psychosociální aspekty jednotlivých vývojových fází, vývojové krize – vývoj řeči a komunikace, myšlení, osobnosti
3. Období prenatální, novorozenecké
4. Období kojenecké a batolecí
5. Předškolní období, mladší školní věk
6. Období pubescence, období adolescence
7. Období dospělosti a stáří
8. Struktura osobnosti – osobnostní rysy, typy osobnosti
9. Morální vývoj člověka, generační a mezigenerační vlivy
10. Já a osobnost, typologie jáství, sebepojetí
11. Psychické procesy I – vědomí, nevědomí, vnímání, imaginace, řeč
12. Psychické procesy II – emoce, motivace
13. Psychické procesy III – myšlení, paměť
14. Psychické procesy IV – učení, pozornost

Základy pedagogické psychologie

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s možnostmi, jak zvládat školní zátěž, profesní stres, s psychologickými aspekty hodnocení žáků, poruch učení, motivace ve vyučování, možnostmi rozvoje nadaného žáka, styly výuky a posilováním sociálního chování žáků.

1. Poznávání žáků učitelem – obtíže a chyby při poznávání osobnosti, shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji
2. Osobnost učitele, styly výuky, vyučovací metody
3. Proces učení – řízení procesu učení
4. Učení a motivace
5. Pedagogická diagnostika
6. Hodnocení žáků
7. Zvládání školní zátěže
8. Sebehodnocení učitele, učitelský stres, psychohygiena
9. Struktura třídy, klima školní třídy, sociální klima školy
10. Schopnosti a jejich rozvíjení, talentované dítě ve škole
11. Poruchy učení
12. Význam školní výchovy a pobytu mezi vrstevníky – sociální chování a sociální dovednosti

Základy sociální psychologie

Účastníci vzdělávacího programu budou po absolvování předmětu schopni zvládat řešit konflikty, rozpoznat chyby v sociální percepci, komunikovat s žáky a dalšími subjekty.

1. Sociální percepce – formování dojmu, atribuční procesy
2. Poznávání žáků učitelem – obtíže a chyby při poznávání osobnosti, shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji
3. Osobnost učitele – vztah učitel – žák/student
4. Komunikace se zákonnými zástupci, komunikace na pracovišti
5. Komunikační procesy – sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace
6. Druhy konfliktů, řešení konfliktů

Seminář k závěrečné práci I

Účastníci vzdělávacího programu jsou seznámeni s významem a cílem zpracování závěrečné práce, jsou vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat s účastníky vzdělávacího programu, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce.

1. Závěrečná práce jako projekt, obsahové a formální náležitosti závěrečné práce, ochrana duševního vlastnictví, plagiátorství, etika
2. Shromažďování, třídění a vyhodnocení nasbíraných dat

Seminář k závěrečné práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde účastníci vzdělávacího programu samostatně zpracovávají zvolené téma vztahující se k vzdělávacímu programu a jejich oboru, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce, účastníci připravují závěrečnou prezentaci své práce.

1. Výzkumná činnost v pedagogické praxi
2. Prezentace závěrečné práce

Cílem praxe účastníků vzdělávacího programu je aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s žáky či studenty při praktické výuce na střední škole či na odborném výcviku, výuce odborných předmětů na střední, jazykové či umělecké škole, příp. konzervatoři.