doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Zuzana Machová je rektorkou Evropské výzkumné univerzity a členkou České konference rektorů. Působí na Katedře ekonomie a hospodářské politiky ERUNI, kde je rovněž místopředsedkyní Vědecké rady, předsedkyní Rady pro vnitřní hodnocení a členkou Oborové rady doktorských studijních programů. Dále je předsedkyní Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Na Evropské výzkumné univerzitě je garantkou bakalářských studijních programů Ekonomika a management, resp. Economy and Management a také garantkou navazujících magisterských studijních programů Manažerská ekonomie, resp. Managerial Economics. Působí jako šéfredaktorka mezinárodního vědeckého časopisu DANUBE, evidovaného v databázi Scopus, vydávaného společně renomovaným nakladatelstvím de Gruyter a ERUNI. Zuzana Machová je místopředsedkyní Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu skupiny PRIGO, jejíž součástí je i Evropská výzkumná univerzita.

Habilitovala v oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvovala v oboru Ekonomie, magisterské studium pak v programu Hospodářská politika a správa, a to na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Program Právo a právní věda absolvovala v magisterském studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila nebo nyní externě působí také na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Zaměřuje se na problematiku veřejných financí, veřejného sektoru a jeho managementu, projektového a finančního managementu, daňové optimalizace a manažerského účetnictví. V právní oblasti se věnuje zejména správnímu a finančnímu právu a právní teorii. Působí nebo působila nejen v akademickém prostředí, ale také v managementu několika společností mimo jiné se specializací na projektový a finanční management. Vedle svých akademických aktivit vykonávala také právní praxi s mezinárodním prvkem. Publikovala více než čtyřicítku článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a vysokoškolských učebnic. Byla nebo je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů financovaných GAČR, TAČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací a dalšími. Působila jako manažerka mezinárodního týmu výzkumných pracovníků ze zemí OECD. Je členkou Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze a členkou Oborové rady doktorského studia Masarykovy univerzity v Brně. Na této univerzitě je zároveň externí školitelkou studentů doktorského studia, které zapojuje do výuky i vědecko-výzkumné činnosti. V současnosti je také hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství. Působí jako hodnotitelka Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+. Zuzana Machová se také pravidelně účastní zahraničních mobilit a přednáškové činnosti v zahraničí.

Konzultační hodiny: Pá 15:00-16:00 hod.

Kancelář: 009

Mob.:
+420 739 205 552
+420 603 365 984

E-mail: zuzana.machova@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID