doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Zuzana Machová je rektorkou Vysoké školy PRIGO, místopředsedkyní Vědecké rady a předsedkyní Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy PRIGO. Je garantkou bakalářských studijních programů Ekonomika a management a Economy and Management a také garantkou navazujících magisterských studijních programů Manažerská ekonomie a Managerial Economics na Vysoké škole PRIGO. Zároveň je místopředsedkyní Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu skupiny PRIGO. Je členkou České konference rektorů. Habilitovala v oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvovala v oboru Ekonomie, magisterské studium pak v programu Hospodářská politika a správa, a to na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Program Právo a právní věda absolvovala v magisterském studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila nebo nyní externě působí také na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.
Zaměřuje se na problematiku veřejných financí, veřejného sektoru a jeho managementu, projektového a finančního managementu, daňové optimalizace a manažerského účetnictví. V právní oblasti se věnuje zejména správnímu a finančnímu právu a právní teorii. Působí nebo působila nejen v akademickém prostředí, ale také v managementu několika společností mimo jiné se specializací na projektový a finanční management. Vedle svých akademických aktivit vykonávala také právní praxi s mezinárodním prvkem. Publikovala více než čtyřicítku článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Její h-index je roven 8. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a vysokoškolských učebnic. Byla nebo je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů financovaných GAČR, TAČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací a dalšími. Působila jako manažerka mezinárodního týmu výzkumných pracovníků ze zemí OECD. Je členkou Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze a členkou Oborové rady doktorského studia Masarykovy univerzity v Brně. Na této univerzitě je zároveň externí školitelkou studentů doktorského studia, které zapojuje do výuky i vědecko-výzkumné činnosti.
V současnosti je také hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství. Působí jako hodnotitelka Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+. Její renomé a uznání mezinárodní komunitou je vyjádřeno také spoluprací se zahraničními členy Vědecké rady Vysoké školy PRIGO či Mezinárodního evaluačního panelu Vysoké školy PRIGO a zahraničními členy vědeckých výborů pořádaných konferencí. Zuzana Machová je společně s ředitelkou International Office garantkou rozvoje mezinárodní spolupráce. V posledních letech tak došlo k podpisu memorand o vzájemné spolupráci Vysoké školy PRIGO s mnoha univerzitami v Evropě, USA a Číně a rozvoji aktivit v rámci programu Erasmus+. Zuzana Machová se také pravidelně účastní zahraničních mobilit a přednáškové činnosti v zahraničí.

Konzultační hodiny: Pá 15:00-16:00 hod.

Kancelář: 009

Mob.:
+420 739 205 552
+420 603 365 984

E-mail: zuzana.machova@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID