prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Igor Kotlán je profesorem na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Na ERUNI je prorektorem a rovněž garantem doktorských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, resp. Economic Policy and Public Administration. Je také předsedou Vědecké rady, předsedou Oborové rady doktorských studijních programů a místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení Evropské výzkumné univerzity.

Igor Kotlán je předsedou Strategické rady PRIGO, nejvyššího orgánu skupiny škol PRIGO, jejíž součástí je i Evropská výzkumná univerzita. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a pro oblast Právo. Je také hodnotitelem Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství a Technologické agentury ČR. Působí jako hodnotitel Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+.

V roce 2014 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru Ekonomika a management. Habilitoval a absolvoval doktorská studia v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Magisterské studium absolvoval tamtéž v programu Hospodářská politika a správa. Doktorské studium absolvoval také v oboru Veřejné právo se specializací na správní právo, právo sociálního zabezpečení, finanční právo a ústavní právo, a to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné univerzitě ukončil i rigorózní řízení v oboru Finanční právo se zaměřením na daňové právo a právo sociálního zabezpečení. Působil nebo nyní externě působí na několika ekonomických a právnických fakultách v ČR. Jedná se o Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a další.

Je předním českým odborníkem na problematiku hospodářské politiky, správy, daní, práva sociálního zabezpečení, managementu a veřejných financí. Je spoluautorem učebnice Hospodářská a sociální politika, která je hojně citovaná i ve WoS. Je autorem více než stovky publikací, z toho tvoří více než čtyřicet články v časopisech s impakt faktorem, v časopisech zahrnutých v databázi Scopus nebo sbornících v databázi Web of Science. Napsal přes 20 monografií a učebnic. Byl nebo je řešitelem vědecko-výzkumných projektů financovaných GAČR, TAČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací a mnoha dalšími. Působil jako předseda panelu Právní vědy a politologie a místopředseda Oborové komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky.

Je členem edičních rad časopisů indexovaných ve Web of Science nebo Scopus, jako je Politická ekonomie, Review of Economic Perspectives a několika dalších. Je členem Oborové rady doktorského studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je rozhodcem schváleným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jako expert se pravidelně vyjadřuje k aktuálnímu dění v médiích, jako je Český rozhlas, MFD, Deník, Ekonom apod. Dlouhodobě také vedl mezinárodní výzkumné týmy a působil v pozicích středního managementu a top managementu několika společností.

Bližší informace zejména o publikační činnosti naleznete na ORCID nebo Google Scholar.

Konzultační hodiny: Út 11:00-12:00 hod.
PRIGO Group

Kancelář: 009

Tel.: +420 734 578 171

E-mail: igor.kotlan@eruni.org

Profil na ORCID