prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Igor Kotlán je předsedou Strategické rady PRIGO, nejvyššího orgánu skupiny PRIGO. Je také předsedou Vědecké rady Vysoké školy PRIGO a garantem navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa a Economic Policy and Public Administration na Vysoké škole PRIGO. Působí na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Vysoké školy PRIGO. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a pro oblast Právo. Je také hodnotitelem Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství a Technologické agentury ČR. Působí jako hodnotitel Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+. V roce 2014 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru Ekonomika a management. Habilitoval a absolvoval doktorská studia v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.
Magisterské studium absolvoval tamtéž v programu Hospodářská politika a správa. Doktorské studium absolvoval také v oboru Veřejné právo se specializací na správní právo, právo sociálního zabezpečení, finanční právo a ústavní právo, a to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné univerzitě ukončil i rigorózní řízení v oboru Finanční právo se zaměřením na daňové právo a právo sociálního zabezpečení. Je předním českým odborníkem na problematiku hospodářské politiky, správy, daní, práva sociálního zabezpečení, managementu a veřejných financí. Je spoluautorem učebnice Hospodářská a sociální politika, která je používána jako studijní literatura na většině ekonomicky a právnicky zaměřených fakult v ČR i na Slovensku. Tato učebnice má 124 citací v Google Scholar a 36 citací v renomované databázi Web of Science. Uvedené ohlasy zahrnují publikace v odborných časopisech, ale často i v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací napříč českými univerzitami. Působil nebo nyní externě působí na několika ekonomických a právnických fakultách v ČR. Jedná se o Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a další. Je autorem více než stovky publikací, z toho tvoří více než čtyřicet články v časopisech s impakt faktorem, v časopisech zahrnutých v databázi Scopus nebo sbornících v databázi Web of Science. Napsal také více než 20 monografií a učebnic. Jeho h-index vyjadřující citovanost a ohlasy jeho publikací je vysoce nadprůměrný a je roven 10. Byl nebo je řešitelem vědecko-výzkumných projektů financovaných GAČR, TAČR, Evropskou unií, EACO, Hlávkovou nadací a mnoha dalšími. Do roku 2017 působil jako předseda panelu Právní vědy a politologie a místopředseda Oborové komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky. Působí jako člen akreditační komise pro VOV, která je poradním orgánem MŠMT. Je členem edičních rad časopisů indexovaných ve Web of Science nebo Scopus, jako je Politická ekonomie, Review of Economic Perspectives a několika dalších. Je členem Oborové rady doktorského studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je rozhodcem schváleným Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Jako expert se pravidelně vyjadřuje k aktuálnímu dění v médiích, jako je Český rozhlas, MFD, Deník, Ekonom apod. Dlouhodobě také vedl mezinárodní výzkumné týmy a působil v pozicích středního managementu a top managementu několika společností. Vykonával také právní praxi, a tudíž jeho akademická dráha byla vždy nerozlučně spojena s praxí a faktickým přenosem poznatků do praktického života.

Bližší informace zejména o publikační činnosti naleznete na ORCID nebo Google Scholar.

Konzultační hodiny: Út 11:00-12:00 hod.
PRIGO Group

Kancelář: 009

Tel.: +420 734 578 171

E-mail: igor.kotlan@prigo.cz

Profil na ORCID