Studijní plán

Bakalářský studijní program Ekonomika a management

Makroekonomie A

Cílem kurzu Makroekonomie A je seznámit studenty se základními teoretickými aspekty makroekonomie. Studenti pochopí, co je výstup ekonomiky, cenová hladina a jak se jednotlivé kategorie měří. Budou se orientovat v základních makroekonomických modelech a budou schopni pomocí těchto modelů řešit konkrétní makroekonomické problémy. Dále se seznámí s funkcemi peněz v ekonomice, příčinami a důsledky inflace a nezaměstnaností. Budou ovládat základy teorií měnového kurzu, ekonomického cyklu a ekonomického růstu. Závěr kurzu je věnován praktickému přístupu státu k hospodářské politice na makroekonomické úrovni. Předmět Makroekonomie A je tak základním teoretickým předmětem, který studentům dává teoretické základy pro analýzu vnějšího prostředí podniku a organizací veřejného sektoru.

1. Makroekonomický výstup a jeho měření. Cenová hladina a její měření. Alternativní způsoby měření výstupu ekonomiky.
2. Model důchod-výdaje. Od dvousektorové ekonomiky po otevřenou ekonomiku, multiplikátory a multiplikační efekt.
3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období. Makroekonomická rovnováha v modelu AS-AD.
4. Peníze a trh peněz. Nabídka peněz. Poptávka po penězích. Rovnováha na peněžním trhu, peněžní multiplikátor.
5. Inflace a její typy. Příčiny a důsledky inflace. Nedostatky měření inflace.
6. Nezaměstnanost, její typy, příčiny a důsledky. Měření nezaměstnanosti v České republice a EU.
7. Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka a její modifikace. Vztah inflace a nezaměstnanosti v krátkém a dlouhém období.
8. Zahraniční obchod. Absolutní a komparativní výhoda. Platební bilance a její účty.
9. Teorie měnového kurzu a devizový trh. Teorie rovnovážného měnového kurzu.
10. Ekonomický růst. Potenciální produkt. Růstové teorie.
11. Ekonomický cyklus. Fáze a typy ekonomického cyklu. Hospodářské krize.
12. Hospodářská politika státu. Nástroje, cíle a tvůrci hospodářské politiky. Vliv fiskální a monetární politiky na makroekonomickou situaci země v krátkém a dlouhém období.

Management

Management je základním teoretickým předmětem profilujícího základu studijního programu Ekonomika a management. Studentům poskytuje základní teoretická východiska pro další studium, zejména předmětů Personální management, Finanční management, Operační výzkum, Management veřejné správy a dalších. Důraz je zde proto kladen především na teoretické koncepce managementu a jejich vývoj, jednotlivé manažerské funkce a základní metody manažerského rozhodování.

1. Úvod do managementu. Definice a pojetí managementu.
2. Teorie managementu a jejich vývoj.
3. Management a správa. Management a podnikání.
4. Oblasti managementu a jejich klasifikace.
5. Úrovně managementu. Osobnost a role manažera.
6. Funkce managementu. Management jako proces.
7. Plánování, implementace, kontrola.
8. Rozhodování.
9. Organizování.
10. Vedení lidí, komunikace.
11. Základy strategického managementu.
12. Aktuální trendy v managementu.

Informatika

Cílem předmětu Informatika je rozšířit studentům přehled v oblasti informačních technologií získaný středoškolským vzděláním. Studenti pochopí funkci technických a programových prostředků současných počítačů, seznámí se s prostředím na internetu a bezpečností práce v sítích počítačů. Dále se naučí ovládat nástroje aplikací kancelářského balíku MS Office na úrovni vysokoškolského studia a v návaznosti na potřeby ekonomických analýz, získají pokročilejší znalost pojmů z oblasti informačních technologií, naučí se vyhledávat a zpracovávat údaje z elektronických informačních zdrojů a aktivně používat nástroje textového a tabulkového procesoru či prezentačních programů. Dozvědí se také, jaké existují programy určené pro ekonomickou analýzu a jaké jsou možnosti jejich využití, což jim dává základ pro další studium předmětů, jako jsou Kvantitativní metody A-B.

1. Základní pojmy informatiky. Data, informace, znalosti. Zobrazování informací v počítači.
2. Oblasti využití informatiky, moderní směry vývoje informatiky, provázanost s jinými obory.
3. Architektura počítače, popis částí počítače a jejich funkcí.
4. Periferní zařízení.
5. Operační systémy, jejich funkce. Licenční politika.
6. Programové vybavení počítačů. Aplikační software.
7. Počítačové sítě, jejich možnosti a důvody jejich použití.
8. Technologie internetu, bezpečnost na internetu, škodlivý software a útoky v prostředí počítačových sítí.
9. Bezpečnost a ochrana dat. GDPR. Zabezpečení počítače proti poškození a ztrátě dat.
10. Elektronický podpis a jeho použití, datové schránky, informační technologie a životní prostředí.
11. Architektura informačních systémů, metodiky tvorby IS
12. Úloha uživatele v tvorbě IS, cloudové technologie.

Seminární výuka:

1. Textové procesory a formátování textu. Zpracování a konverze textů.
2. Specifika zpracování ekonomického textu.
3. Formátování dlouhých textů, použití stylů.
4. Tabulkové procesory.
5. Specifika funkcí využitelných pro ekonomickou analýzu.
6. Datové funkce v prostředí tabulkových procesorů.
7. Grafy a analytické nástroje v prostředí tabulkového procesoru.
8. Práce v prezentačních programech.
9. Prezentace výstupů ekonomické analýzy.
10. Databázové systémy.
11. Práce v operačním systému Windows, MAC OS, iOS, Android.
12. Bezpečnost v operačních systémech a počítačových sítích.

Filozofie a etika

Předmět Filozofie a etika je úvodem k reflexi profesní hodnotové orientace a seznamuje studenty se základy filozofie a teoretické etiky. Důraz je kladen také na dialogický přístup při řešení etických problémů. Stěžejním cílem kurzu je podpořit u studentů schopnost sebepoznání a činění informovaných rozhodnutí v oblasti etických problémů a dilemat, které se mohou objevit v praxi hospodářské politiky a správy. Studenti by měli rozumět významu etických teorií pro praktický výkon profese, osvojit si kritické myšlení, být schopni aplikovat poznatky z etických teorií na příklady z praxe a být si vědomi vlastních hodnot a teoretického zázemí, ze kterého tyto hodnoty vycházejí.

1. Pojem filozofie. Vztah filozofie ke speciálním vědám a jiným institucionalizovaným formám duchovní kultury. Základní filozofické vědy. Základní pojmosloví.
2. Klíčové otázky a problémy evropské filozofie. Filozofické tázání z oblasti metafyziky, filozofie poznání, logiky, estetiky, filozofie náboženství.
3. Vybrané otázky filozofické antropologie. Člověk jako osoba, tělo, duše, duch. Důstojnost člověka. Lidská svoboda. Člověk ve vztahu. Čas a konečnost lidské existence. Utrpení a nemoc.
4. Vybrané otázky sociální a politické filozofie. Jednotlivec, společnost, kultura, stát, sociální konflikty, moc a diskriminace, demokracie, totalitarismus, rasismus, lidská práva, práce a volný čas.
5. Etika. Základní pojmy, jejich vztahy, rozdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám.
6. Vybrané pojmy etiky. Dobro, správnost, povinnost, autonomie, hodnota, ctnost, účel, prostředek, spravedlnost, svědomí, vina.
7. Povaha etických norem a způsoby jejich vzniku a zdůvodnění. Vztah k ostatní normativním systémům.
8. Základní etické teorie a jejich aplikace. Etika ctností, hédonismus, utilitarismus, přirozený zákon, společenská smlouva, etika povinnosti, etika spravedlnosti, etika péče.
9. Profesní etika. Etické kodexy a příslušné české i mezinárodní lidskoprávní dokumenty. Etická dilemata.
10. Etika veřejné služby. Profesní etika státních a veřejných zaměstnanců.
11. Lidská práva jako rozhraní práva a mravnosti. Vztah k zodpovědnostem a povinnostem.
12. Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globálního světa.

Právo

Cílem předmětu Právo je zejména seznámit studenty se základy teorie práva, ale také jim zprostředkovat poznatky umožňující jim získat základní orientaci v českém právním řádu a nejdůležitějších českých právních předpisech, včetně práva EU. Předmět zároveň umožní dále formovat schopnosti studentů tyto poznatky uplatnit při výkonu práce ve veřejném a soukromém sektoru i v občanském životě. Zaměření předmětu je tedy realizováno ve vazbě na ekonomii a ekonomiku. Prostřednictvím přednášek a samostudia si studenti osvojí základní právní pojmy a základy českého soukromého i veřejného práva, na což naváží v dalších praktičtěji orientovaných předmětech, jako jsou Veřejné finance a daně, resp. v některých povinně volitelných předmětech, jako jsou Hospodářská politika nebo Veřejné zakázky.

1. Pojem, podstata a funkce práva. Systém práva. Principy právního řádu v ČR, právní odvětví.
2. Právní normy a jejich klasifikace.
3. Právní vztahy a právní skutečnosti. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu.
4. Interpretace práva. Aplikace práva. Právní odpovědnost.
5. Soukromé právo. Absolutní a relativní majetková práva.
6. Pracovní právo. Účastníci pracovně-právních vztahů, pracovní poměr, jeho vznik a ukončení.
7. Systém soudnictví, řízení sporné a nesporné.
8. Civilní žaloba.
9. Výkon rozhodnutí a exekuce. Oddlužení.
10. Veřejné právo. Základy ústavního práva. Základy správního práva.
11. Veřejné právo. Základy finančního práva. Základy trestního práva.
12. Cizinecké právo. Státní občanství, řízení o udělení mezinárodněprávní ochrany.

Cizí jazyk I A-B

Předmět Cizí jazyk I u studentů rozšiřuje znalosti anglického, nebo německého jazyka v ekonomické oblasti. V předmětu Cizí jazyk I se předpokládá vstupní středoškolská úroveň znalosti zvoleného jazyka (B1-B2 dle SERRJ). Cílem předmětu je tak seznámit studenta s odbornou terminologií a zvýšit jeho odborné komunikační schopnosti ve vybraném cizím jazyce. Student po dobu dvou semestrů pracuje na prohlubování svých jazykových dovedností v odborné oblasti. Osvojí si širší slovní zásobu v odborné terminologii, naučí se porozumět odborným ekonomickým textům a pracovat s nimi, bude schopen se samostatně vyjadřovat ústně i písemně v daném oboru. Na předmět Cizí jazyk IA plynule navazuje v letním semestru předmět Cizí jazyk IB. Tematické okruhy výuky Cizího jazyka I částečně kopírují osnovu paralelně vyučovaných předmětů Mikroekonomie A a Makroekonomie A a následně vyučovaného předmětu Ekonomika ČR.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IA:
1. Ekonomie jako vědecká disciplína.
2. Ekonomie a ekonomika. Subjekty ekonomiky.
3. Domácnost, firma, stát.
4. Nabídka, poptávka, trh.
5. Hodnota a cena.
6. Dokonalá a nedokonalá konkurence.
7. Trh práce, zaměstnanost, mzdy.
8. Trh kapitálu, peníze, úrok.
9. Tržní selhání.
10. Vládní selhání.
11. Práce s odbornými texty týkajícími se probraných okruhů.
12. Debatní souboje na vybrané téma z probraných okruhů.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IB:
1. Produkce, HDP a jeho složky.
2. Problematika inflace a nezaměstnanosti.
3. Hospodářská politika jako přístup státu k ekonomice své země.
4. Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky.
5. Vztahy mezi cíli hospodářské politiky.
6. Fiskální politika.
7. Monetární politika.
8. Platební bilance. Zahraničně obchodní politika.
9. Ekonomický růst a ekonomický cyklus.
10. Evropská integrace.
11. Práce s odbornými texty týkajícími se probraných okruhů.
12. Debatní souboje na vybrané téma z probraných okruhů.

Mikroekonomie A

Předmět Mikroekonomie A poskytuje základní teoretické znalosti ekonomie z oblasti chování spotřebitele, firem, trhu a státu. Po absolvování kurzu budou studenti schopni rozumět základním otázkám mikroekonomie, jako jsou teorie chování spotřebitele a teorie chování firmy v různých tržních strukturách. Budou rozumět problematice trhů výrobních faktorů, seznámí se se základními typy tržních selhání a budou schopni kriticky zhodnotit některé možné důsledky řešení tržních selhání. To jim umožní v dalších předmětech pochopit chování jednotlivých ekonomických subjektů jako prvků ekonomického systému.

1. Úvod do studia ekonomie. Trh a jeho struktura.
2. Chování spotřebitele. Teorie užitku, rozpočtové omezení, optimální volba spotřebního koše.
3. Od spotřebitelské volby k tržní poptávce. Elasticity poptávky.
4. Teorie firmy. Produkční funkce, náklady, příjmy a zisk firmy. Rozlišování krátkého a dlouhého období v ekonomii.
5. Dokonalá konkurence. Chování dokonale konkurenčních firem v krátkém a dlouhém období.
6. Nedokonalá konkurence. Monopol a monopolistická konkurence.
7. Nedokonalá konkurence. Oligopol a úvod do teorie her.
8. Trh práce. Nabídka práce, poptávka po práci, rovnovážná mzda, rozdíly ve mzdách.
9. Trhy ostatních výrobních faktorů. Trh kapitálu a trh půdy.
10. Externality a jejich řešení.
11. Veřejné a smíšené statky.
12. Mikroekonomická role vlády a vládní selhání. Škola veřejné volby.

Ekonomika podniku A

Cílem předmětu Ekonomika podniku A je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti podnikové ekonomiky. Studentům jsou nejprve vysvětleny základní pojmy související s podnikáním, podnikem a jeho okolím a poté jsou popsány základní klíčové oblasti podnikání, jako jsou účetnictví a hospodaření podniku, majetková a kapitálová struktura podniku či odměňování. V závěru kurzu jsou studentům představena specifika neziskových institucí, což tvoří základ pro studium managementu v různých typech neziskových organizací. V případě zájmu mohou studenti dále rozšiřovat své znalosti z oblasti ekonomiky podniku také v povinně volitelném předmětu Ekonomika podniku B.

1. Úvod do ekonomiky podniku. Podnikání, podnik, podnikatel. Okolí podniku.
2. Náklady a výnosy. Vztah k výdajům a příjmům. Nákladové funkce.
3. Kalkulace. Kalkulační systém, kalkulační metody.
4. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Bod zvratu.
5. Majetek podniku. Odpisy. Rozvaha.
6. Kapitál podniku. Optimální majetková a kapitálová struktura. Finanční páka, daňový efekt.
7. Podnik jako hospodářský systém. Typologie podniků.
8. Mzdy a mzdové náklady podniku.
9. Slučování a rozdělování podniků.
10. Sanace a zánik podniku.
11. Rizika podnikání. Analýza rizik.
12. Specifika neziskových organizací.

Personální management

Personální management navazuje na předmět Management a rozvíjí znalosti, kterých studenti v tomto předmětu nabyli, v oblasti řízení lidských zdrojů. V úvodu předmětu se studenti seznámí s problematikou trhu práce a lidského kapitálu, naváží plánováním lidských zdrojů, prací s nimi, až se postupně přesunou k základním otázkám legislativní úpravy pracovně právních vztahů a ke specifikům veřejného, resp. neziskového sektoru a mezinárodního prostředí velkých organizací. V tomto předmětu studenti využijí nejen znalosti z Managementu, ale také z předmětů Mikroekonomie A, Právo a Ekonomika podniku A, který je vyučován souběžně.

1. Personální management jako součást managementu. Pojetí, význam, cíle.
2. Lidský kapitál a pracovní síla.
3. Trh práce a zaměstnanost.
4. Plánování a rozhodování v personálním managementu.
5. Výběr a získávání pracovníků.
6. Rozvoj lidských zdrojů. Kvalifikační růst a vzdělávání.
7. Odměňování pracovníků. Motivace, hodnocení, kontrola.
8. Pracovní vztahy a komunikace.
9. Základy pracovního práva.
10. Specifika personálního managementu ve veřejném sektoru.
11. Specifika personálního managementu v neziskovém sektoru.
12. Specifika personálního managementu v mezinárodním prostředí.

Marketingová komunikace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé oblasti marketingu. Jeho teoretickým základem je předmět Mikroekonomie A, zejména problematika chování spotřebitele. Cílem předmětu je představit studentům marketingovou filozofii, seznámit je se základními pojmy, zásadami a koncepty marketingu a přiblížit obsah jednotlivých složek marketingu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své poznatky na základní praktické problémy a využít získané znalosti v dalších navazujících předmětech.

1. Trh jako východisko marketingu. Typy poptávky. Konkurenční podnikatelské koncepce.
2. Marketingové prostředí. Makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí.
3. Informační zabezpečení marketingu. Typy informací. Marketingový výzkum. Výzkumné metody.
4. Spotřebitelské chování. Sekvenční model. Model černé skříňky. Typy nákupní situace.
5. Segmentace trhu. Kritéria segmentace. Proces segmentace. Cílový marketing. Positioning.
6. Úvod do marketingového mixu. Prvky marketingového mixu a jejich provázanost.
7. Produkt jako prvek marketingového mixu. Elementy výrobku. Značení výrobku. Typy a funkce obalu výrobku.
8. Cyklus tržní životnosti produktu. Vývoj nového výrobku. Stádia životnosti výrobku.
9. Distribuce jako prvek marketingového mixu. Přímá a nepřímá distribuce. Distribuční kanál. Funkce VO a MO.
10. Cena jako prvek marketingového mixu. Typy cenových programů (nákladový, tržní, konkurenční).
11. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Integrovaná marketingová komunikace.
12. Strategie marketingové komunikace. Marketingový komunikační mix. Reklama. Podpora prodeje.

Kvantitativní metody A

Cílem předmětu Kvantitativní metody A je přiblížit studentům základní kvantitativní metody, které využijí v průběhu celého studia, ale také případné praxe, ať už ve veřejném, nebo soukromém sektoru. Studenti porozumějí základním matematickým pojmům a pojmům výrokové a predikátové logiky. Dále se budou věnovat funkcím a jejich průběhu. Závěr kurzu je věnován problematice matic a operacím s nimi. V každé části kurzu jsou rozvedeny implikace do ekonomických oborů, zejména do oblastí využitelných v managementu.

1. Úvod do předmětu. Význam matematiky a kvantitativních metod v ekonomických oborech.
2. Základní logické pojmy a operace. Výrok, výroková logika, negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence. Predikátová logika. Logika v ekonomii.
3. Množina, podmnožina, sjednocení, průnik, rozdíl, kartézský součin, číselné množiny a intervaly.
4. Funkce a jejich vlastnosti. Definiční obor, grafické zobrazení. Limita ve vlastním a v nevlastním bodě, spojitost funkce v bodě. Využití v ekonomické analýze.
5. Derivace funkce. Podstata, základní vzorce. Využití v ekonomické analýze.
6. Průběh funkce, význam první a druhé derivace, lokální extrémy, konvexnost a konkávnost. Využití v ekonomické analýze.
7. Neurčitý integrál. Základní pojmy a operace. Využití v ekonomické analýze.
8. Výpočet integrálů. Substituční metoda, metoda per partes.
9. Určitý integrál. Obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka oblouku křivky. Využití v ekonomické analýze.
10. Definice determinantu a matice. Základní pojmy, vlastnosti determinantů. Důležité typy matic.
11. Operace součet a rozdíl matic, násobení matic, inverzní matice. Vlastnosti operací.
12. Maticové rovnice. Soustavy algebraických rovnic. Řešitelnost soustavy algebraických rovnic. Frobeniova věta. Řešení převodem na maticový tvar, Gaussova eliminační metoda. Využití v ekonomické analýze.

Ekonomika veřejného sektoru

Cílem předmětu Ekonomika veřejného sektoru je seznámit studenty s podstatou existence veřejného sektoru, s jeho strukturou a hospodařením. Tento předmět dále rozvíjí znalosti studentů z kurzu Mikroekonomie A a tvoří teoretický základ zejména pro předměty Management veřejné správy a Veřejné finance a daně. Studenti zde získají teoretické znalosti z oblasti teorie veřejné volby, které dále doplní znalosti problematiky státu a státní moci, funkce a činnosti veřejné správy. Studenti se také naučí, jak je veřejný sektor organizován a financován.

1. Tržní selhání jako příčiny existence veřejného sektoru. Význam existence veřejného sektoru.
2. Základní pojmy. Veřejný a soukromý statek, veřejný zájem.
3. Teorie veřejné volby. Teorém středního voliče, cyklický hlasovací paradox.
4. Kolektivní rozhodování. Politický trh.
5. Stát a jeho funkce. Státoprávní teorie. Definice státu. Státní moc.
6. Funkce a činnost veřejné správy. Pojetí veřejné správy.
7. Organizace veřejného sektoru.
8. Finanční systém státu a subjektů územní samosprávy.
9. Příjmy veřejných rozpočtů.
10. Výdaje veřejných rozpočtů.
11. Fiskální federalismus. Modely fiskálního federalismu.
12. Daňová soustava a principy rozpočtového určení daní.

Operační výzkum

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti týkající se vybraných metod a modelů pro podporu manažerského rozhodování tak, aby je byli schopni používat ve vlastní praxi. Součástí seminární výuky je také práce s aktuálními programovými produkty pro optimalizaci a podporu rozhodování. Kurz navazuje na předmět Management a společně s předměty Kvantitativní metody A a Kvantitativní metody B, případně Statistická analýza dat u studentů rozvíjí dovednosti vztahující se k využití kvantitativních metod a modelování pro rozhodování v různých oblastech managementu.

1. Operační výzkum jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování.
2. Základní disciplíny operačního výzkumu. Systémová analýza.
3. Teorie grafů. Optimální cesty v grafu, optimální spojení míst, optimální toky v síti.
4. Síťová analýza. Metoda CPM, metoda PERT.
5. Lineární programování. Princip konstrukce matematických modelů.
6. Základní úlohy lineárního programování. Obecný model úlohy lineárního programování.
7. Řešení a interpretace úloh lineárního programování.
8. Dopravní problém. Distribuční úlohy lineárního programování.
9. Strukturní analýza, strukturní modely. Nákladové propočty.
10. Modely řízení zásob.
11. Modely hromadné obsluhy.
12. Vícekriteriální hodnocení variant.

Manažerské účetnictví

Předmět Manažerské účetnictví navazuje na kurz Ekonomika podniku A. Jeho cílem je prohlubování znalostí v oblasti nákladů, výnosů a zisku směrem k jejich dalšímu využití v manažerském rozhodování. Společně s kurzem Finanční management tak studenty komplexně připravuje na finanční řízení různých typů ekonomiky, včetně ekonomiky veřejného sektoru. Součástí předmětu je také problematika environmentální manažerského účetnictví v kontextu účetnictví udržitelného rozvoje.

1. Manažerské účetnictví. Pojem, cíl, obsah a struktura.
2. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů.
3. Vztah manažerského účetnictví k účetnictví finančnímu a daňovému.
4. Výkonově a odpovědnostně orientované manažerské účetnictví.
5. Informace pro řízení po linii výkonů.
6. Kalkulace, kalkulační systém.
7. Systém plánů a rozpočtů. Rozpočet nákladů při řízení zisku.
8. Metoda standardních nákladů a výnosů.
9. Informace pro řízení po linii odpovědnosti.
10. Informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování.
11. Manažerské účetnictví veřejného sektoru.
12. Účetnictví udržitelného rozvoje. Environmentální manažerské účetnictví.

Kvantitativní metody B

Cílem předmětu Kvantitativní metody B je poskytnout studentům v návaznosti na předmět Kvantitativní metody A základní informace z oblasti statistiky. Studenti se naučí pořizovat a připravovat data pro složitější analytické postupy, které mohou využít ve finančním či operačním managementu. Rovněž se dozvědí, jakým způsobem postupovat při testování statistických hypotéz, které může sloužit jako jeden z podkladů pro manažerské rozhodování. Závěr kurzu je orientován na problematiku kombinatoriky a pravděpodobnosti.

1. Statistika v ekonomii. Základní pojmy statistiky, terminologie, klasifikace proměnných.
2. Populace a výběr. Reprezentativní výběr, časté chyby ve statistické indukci.
3. Pořizování a příprava dat. Dotazníky, analýza proměnných, chybějící hodnoty.
4. Rozdělení četností. Tabulky a grafický aparát.
5. Momentové míry, kvantily, míry polohy, variability a koncentrace.
6. Analýza extrémních hodnot. Příčiny a důsledky, grafické zobrazení, řešení problému.
7. Vztah dvou proměnných. Korelační a regresní analýza, analýza rozptylu, kontingenční tabulky.
8. Analýza časových řad. Charakteristiky časových řad, analýza trendu a sezónnosti.
9. Metody vícerozměrné analýzy.
10. Testování statistických hypotéz. t-test, F-test.
11. Základy kombinatoriky. Kombinace, variace, permutace.
12. Teorie pravděpodobnosti. Definice, pravděpodobnost jevů.

Cizí jazyk II A-B

Předmět Cizí jazyk II u studentů rozšiřuje základní znalosti anglického, nebo německého jazyka v běžných konverzačních tématech. V předmětu Cizí jazyk II se předpokládá vstupní znalost zvoleného jazyka na úrovni začátečníka nebo mírně pokročilého (A1-A2 dle SERRJ). Cílem předmětu je tak seznámit studenta se slovní zásobou týkající se běžných konverzačních témat a zvýšit jeho obecnou komunikační způsobilost ve vybraném cizím jazyce. Student po dobu dvou semestrů pracuje na prohlubování svých jazykových dovedností. Osvojí si novou slovní zásobu, naučí se porozumět běžným i jednodušším ekonomickým textům a pracovat s nimi, bude schopen se samostatně vyjadřovat ústně i písemně a vést běžnou konverzaci na mírně pokročilé úrovni.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IIA:
1. Čísla
2. Všeobecné výrazy. Oslovení, pozdravy, seznámení.
3. Určování času.
4. Barvy a rozměry.
5. Veřejné nápisy.
6. Cestování.
7. Ubytování.
8. Stravování.
9. Na dovolené.
10. Sport a volný čas.
11. Práce s ekonomickým textem.
12. Konverzace na zadané ekonomické téma.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IIB:
1. Nakupování.
2. Nouzové situace.
3. Bydlení.
4. Rodina.
5. Práce a brigáda.
6. Oblékání a dress code.
7. Komunikace.
8. Dopis, email, telefonát.
9. Prezentace.
10. Práce s ekonomickým textem.
11. Konverzace na zadané ekonomické téma.
12. Diskuzní souboje na zadané ekonomické téma.

Ekonomika ČR

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem a vývojem ekonomiky ČR s důrazem na vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi národního hospodářství. Kurz navazuje na základní teoretické znalosti získané v kurzu Makroekonomie A a Ekonomika veřejného sektoru. Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR se zeměmi EU. Prohloubí si znalosti základních principů fungování systému veřejných rozpočtů, seznámí se se stavem veřejných financí a porozumí vazbám mezi deficitem státního rozpočtu a jinými oblastmi ekonomiky ČR.

1. Úvod do předmětu. Zdroje ekonomických informací a dat, jejich důvěryhodnost.
2. Problematika národohospodářské statistiky. Systém národních účtů. Standardy národního účetnictví a jejich aplikace v ČR.
3. Ekonomický systém v ČR. Česká ekonomika před rokem 1989. Transformační proces po roce 1989 a současný ekonomický systém.
4. Trh práce v ČR. Vývoj od 90. let do současnosti. Lidský kapitál a pracovní síla. Zaměstnanost, nezaměstnanost.
5. Životní úroveň a kvalita života. Vzdělání, zdravotnictví a životní prostředí.
6. Ekonomické faktory životní úrovně ČR, statistika rodinných účtů, hospodaření českých domácností.
7. Příjmová nerovnost a chudoba, zadluženost českých domácností.
8. Makroekonomická úroveň ekonomiky. Ekonomický cyklus a dlouhodobý růst v ČR.
9. Odvětvová struktura ekonomiky ČR.
10. Veřejné finance ČR.
11. Postavení ČNB, cenový a kurzový vývoj.
12. Zahraniční obchod a platební bilance ČR.

Finanční management

Předmět Finanční management navazuje na kurzy Ekonomika podniku A a Manažerské účetnictví. Jeho cílem je dále rozvíjet znalosti studentů získané v těchto kurzech v oblasti manažerského rozhodování o financování, řízení likvidity, řízení kapitálové struktury, plánování investic apod. Odpovídá tak na otázky Kde získat kapitál? nebo Kam investovat? a Jak rozdělit zisk? Studenti v tomto kurzu uplatní své znalosti finančních výkazů a seznámí se s hlavními ukazateli finanční analýzy a metodami hodnocení investic.

1. Podstata financí a finančního systému ve vztahu k podniku, neziskové organizaci a ve veřejné správě.
2. Finanční trhy.
3. Časová hodnota peněz.
4. Finanční instrumenty.
5. Zdroje financování.
6. Krátkodobé financování
7. Dlouhodobé financování
8. Náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura podniku.
9. Investování, vztah rizika a výnosu.
10. Finanční analýza. Rentabilita, likvidita, zadluženost. Bonitně bankrotní modely
11. Optimalizace finanční struktury organizace
12. Specifika finančního managementu v neziskové organizaci a ve veřejném sektoru.

Veřejné finance a daně

Cílem předmětu je v návaznosti na kurz Ekonomika veřejného sektoru seznámit studenty se základní strukturou veřejných financí v podmínkách ČR. Předmět postihuje obecné zásady uplatňované ve veřejných financích, funkce veřejných rozpočtů, typy daní, rozpočtové zásady, strukturu rozpočtových systémů, vztahy mezi rozpočty apod. Probírána je konkrétní soustava veřejných rozpočtů v podmínkách ČR, tedy státní rozpočet, veřejné fondy, hospodaření územních samosprávných celků a hospodaření na úrovni rozpočtu EU. Tento kurz studenti využijí také pro získání znalostí o daňovém prostředí jako součásti makroprostředí pro podnikání.

1. Důvody existence veřejného sektoru a veřejných financí.
2. Příjmy veřejných rozpočtů.
3. Daně, jejich funkce a klasifikace.
4. Daňová spravedlnost a efektivita.
5. Daňová zátěž a její měření.
6. Stínová ekonomika a daňové úniky.
7. Výdaje veřejných rozpočtů.
8. Veřejný deficit a veřejný dluh.
9. Toky veřejných financí.
10. Fiskální federalismus.
11. Daňová soustava ČR.
12. Finanční správa.

Dějiny podnikání

Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami podnikání. Nejprve jsou dějiny podnikání zařazeny mezi vědecké disciplíny. Poté je podnikání zasazeno do historického kontextu a ekonomického myšlení. Dále se předmět věnuje různým typům podnikání dle velikosti podnikajícího subjektu. Následně je vysvětleno, jak současná globalizace ovlivňuje podnikání. Závěr předmětu je věnován vybraným osobnostem z historie i současnosti podnikání.

1. Dějiny podnikání jako vědecká disciplína.
2. Hospodářské dějiny.
3. Vývoj ekonomického myšlení.
4. Vývoj teorie a praxe managementu.
5. Malé podnikání.
6. Střední podnikání.
7. Rodinné podnikání.
8. Velkopodnikání.
9. Globální ekonomika.
10. Mnohonárodní podniky.
11. Významní podnikatelé 20. století.
12. Významní podnikatele současnosti.

Světová ekonomika a mezinárodní organizace (ekvivalentní předmět v AJ: World Economy and International Organizations)

Cílem předmětu Světová ekonomika a mezinárodní organizace je popsat studentům světovou ekonomiku jako hospodářských systém a seznámit je s jejím historickým vývojem a současnou strukturou. Cílem kurzu je dále vysvětlit studentům základní principy mezinárodní integrace a popsat hlavní mezinárodní organizace současného světa jako jsou OSN, WTO, WB, IMF či NATO. Po zmínění teoretických přístupů k mezinárodním organizacím a stručném historickém vývoji, jsou detailněji popsány jednotlivé mezinárodní organizace a jejich vliv na ekonomiku.

1. Světová ekonomika jako systém. Struktura a subjekty.
2. Etapizace vývoje světové ekonomiky.
3. Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice. Makroekonomické a sektorové změny, klíčová role technického rozvoje, internacionalizace.
4. Globalizace a regionalizace světové ekonomiky. Mezinárodní integrace.
5. Role národních států, transnacionálních korporací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice.
6. Mezinárodní organizace. Historický vývoj. Aktéři a struktura mezinárodních organizací. Rozhodovací procesy mezinárodních organizací.
7. Organizace spojených národů. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
8. Světová obchodní organizace. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
9. Mezinárodní měnový fond. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
10. Světová banka. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
11. NATO. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
12. Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.

Management veřejné správy

Předmět je zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy a na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je předat studentům znalosti o tom, jak přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení. Předmět je koncipován tak, aby navazoval na předměty Management a Ekonomika veřejného sektoru a prohloubil základní získané znalosti studentů v oblasti řízení.

1. Specifika managementu veřejné správy.
2. Personální řízení ve veřejné správě.
3. Strategické a operativní řízení ve veřejné správě.
4. Strategie jako nástroj rozvoje.
5. Obecný proces jejich tvorby.
6. Implementace strategií.
7. Hierarchická struktura strategií a jejich vzájemné vazby.
8. Hierarchická struktura programových dokumentů a jejich vzájemné vazby.
9. Soustava strategických a taktických dokumentů ve veřejné správě v ČR.
10. Význam a vazba taktických dokumentů ve veřejné správě na veřejné výdajové programy na různých vládních úrovních.
11. Evropské fondy.
12. e-Goverment.

Manažerské informační systémy

Předmět v návaznosti na kurz Informatika objasňuje moderní pojetí manažerského informačního systému a jeho strategický význam pro existenci a rozvoj organizace. Seznamuje studenty s metodikou plánování a projektování informačních systémů a objasňuje základní pojmy. Předmět je určen pro budoucí manažery jako uživatele výpočetní techniky, kteří se kromě pasivního využívání hotových produktů budou aktivně účastnit tvorby nových projektů.

1. Definice informačního systému, komponenty informačního systému, jejich architektura a vývoj.
2. Informační potřeba řídicího pracovníka, strategický význam informačního systému a informací pro řízení.
3. Architektura informačních systémů. Globální a detailní architektura.
4. Principy a specifika projektování informačních systémů, vývoj přístupů k tvorbě informačních systémů.
5. Projektové řízení IS, metriky IS.
6. Nástroje pro modelování informačních systémů, UML.
7. Problematika komunikace projektanta s uživatelem informačního systému, modelování konkrétních IS.
8. Bezpečnost informačních systémů. Bezpečnostní politika. Ochrana dat v informačních systémech.
9. Portálový přístup při budování informačních systémů.
10. Systémová integrace, outsourcing informačního systému.
11. Kvalita dat. Strategický význam kvalitních informací pro řízení.
12. Data minig a Business Intelligence.

Projektové řízení A

Cílem předmětu Projektové řízení A je seznámit studenty se základními aspekty projektů a jejich řízením, na které mohou navázat v dalším studiu. Studentům je vysvětleno, jaká je role manažera v projektu, že je třeba projekty vnímat jako systém, jaké jsou životní cykly projektů a jakým způsobem se řídí lidé v projektech. Závěr předmětu je věnován praktické stránce projektů, zejména problémovým situacím. V dílčích částech kurzu jsou vysvětlena specifika projektového řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru.

1. Projekt a projektové řízení.
2. Role projektového manažera.
3. Projektové řízení jako systém.
4. Systémové vnímání a vzorce chování systému projektů.
5. Systémová dynamika a řízení projektu.
6. Projektové metodologie a přístupy.
7. Tradiční a agilní přístup.
8. Životní cyklus projektu.
9. Řízení lidí v projektech.
10. Firmy založené na projektech.
11. Problémové situace v projektech.
12. Příklady úspěšných a neúspěšných projektů.

Odborná praxe A

Předmět Odborná praxe A je nedílnou součástí studia, zprostředkovává studentům zkušenost a umožňuje jim získávat profesní identitu. Cílem předmětu je poskytnout studentům informace potřebné k volbě zaměření jejich praxí a také zvýšit jejich resilienční schopnosti ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Odborná praxe v organizacích veřejného i soukromého sektoru umožní studentům získat povědomí o praxi na různých úrovních managementu či o využití teoretických poznatků.

Bakalářský seminář I

Předmět Bakalářský seminář I poskytuje informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a umožňuje studentovi průběžně konzultovat postup na své práci se svým vedoucím. Záměrem semináře je umožnit studentovi vypracovat a obhájit kvalifikační práci, v níž prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení problému obvykle se vyskytujícího v praxi, přičemž vychází ze zvolené odborné literatury. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen aplikovat klíčové zásady metodologie výzkumu, provést samostatně výzkum a prezentovat jeho výsledky v podobě závěrečné práce v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Studenti se naučí pracovat s texty, včetně textů cizojazyčných, a s daty přístupnými pro sekundární analýzu. Dále budou studenti po absolvování předmětu schopni zpracovávat koncepty a teorie v nich obsažené, a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku či úkol. Témata bakalářských prací jsou vymezena na oblast ekonomiky a managementu a taková témata, u kterých studenti budou schopni obhájit využitelnost získaných výsledků pro praxi.

1. Podstata Bc. práce, volba tématu bakalářské práce.
2. Náležitosti Bc. práce, seznámení studentů s požadavky na vysokoškolskou závěrečnou práci. Struktura Bc. práce.
3. Práce s odbornými zdroji v Bc. práci.
4. Stanovení cíle Bc. práce, formulace výzkumného problému a výzkumné otázky.
5. Volba výzkumné strategie, metod a technik, role hypotézy v kvalitativním a kvantitativním výzkumu.
6. Zpracování a interpretace výsledků Bc. práce.
7. Diskuze a závěry Bc. práce.
8. Formální úprava Bc. práce.
9. Ochrana duševního vlastnictví. Autorské právo. Plagiátorství a jeho důsledky.
10. Přínos Bc. práce pro praxi, formulace doporučení pro praxi i další zkoumání.
11. Obhajoba Bc. práce.
12. Otázky k vybraným tématům Bc. prací.

Bakalářský seminář II

Bakalářský seminář II navazuje na předmět Bakalářský seminář I. V rámci předmětu jsou studentům poskytnuty informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a zároveň je jim umožněno průběžné konzultovat postup na své práci se svým vedoucím. V rámci konzultací je zaměřena pozornost především na obsahovou a formální stránku závěrečné kvalifikační práce, na její strukturu a splnění požadavků na vzhled bakalářské práce. Student je také seznámen se způsobem hodnocení závěrečných prací i s požadavky na prezentaci při její obhajobě. Obecně lze konstatovat, že bakalářskými pracemi jsou ověřovány předpoklady studujícího samostatně a tvořivě řešit úkoly, které vyplývají z požadavků na absolventa bakalářského studijního programu, při respektování principů ochrany duševního vlastnictví a antiplagiátorských opatření. Výstupem předmětu jsou praktické dovednosti studentů pro zpracování bakalářské práce, jako jednoho z předpokladů úspěšného zakončení studia.

Bakalářská práce

Cílem předmětu je zajištění dokončení bakalářské práce studenta v souladu se zásadami pro její zpracování, a to ve stanoveném termínu. Bakalářské práce se zaměřuje na zpracování a prezentaci odborné problematiky z oblasti hospodářské politiky a správy, kde studující prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení praktického problému, přičemž se opírá o zvolenou odbornou literaturu. Student rovněž prokazuje schopnost práce s textem, včetně cizojazyčného tam, kde je to žádoucí, případně s daty přístupnými pro sekundární analýzu. Dále prokazuje schopnost zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, resp. úkol. Vyžaduje-li řešení problému výzkum, osvědčí studující schopnost koncipovat výzkumné práce a zpracovat získané výsledky. Pokud řešení problému nevyžaduje výzkum, zpracuje studující přehledovou stať s kritickým zhodnocením a vlastními závěry a interpretacemi.

Základy odborné práce

Cílem předmětu Základy odborné práce je připravit studenty na psaní seminárních a závěrečných prací. V rámci kurzu studenti zjistí, co je třeba absolvovat v přípravné fázi zpracování odborné práce, tj. vymezení tématu, cíle, stanovení hypotéz apod. Následně se seznámí s možnostmi používaných metod. Zvláštní pozornost je věnována práci s daty a zdroji literatury včetně způsobu citací. Závěrem kurzu se seznámí s formálními náležitostmi a prezentací odborné práce.

1. Příprava na psaní odborných prací. Téma, cíl, hypotézy, výzkumná otázka.
2. Osnova práce, odborný styl.
3. Zdroje dat a jejich věrohodnost, databáze.
4. Práce s literaturou. Primární vs. sekundární zdroje, typy publikací.
5. Rešerše odborné literatury a přehledová stať.
6. Citace literatury, autorská práce a plagiátorství.
7. Citační normy.
8. Základy empirického výzkumu.
9. Volba vhodných metod.
10. Struktura práce. Úvod, jádro práce, závěr.
11. Formální úprava textu.
12. Prezentace odborné práce.

Psychologie pro manažery

Cílem výuky předmětu je zprostředkovat studentům poznání sebe sama i druhých z hlediska fungování lidské psychiky v procesu sociální interakce a umožnit jim získat znalosti a dovednosti, které budou moci využít při výkonu profese manažera. Předmět seznamuje studenty s poznatky psychologie osobnosti jako psychologické disciplíny zabývající se studiem myšlení, prožívání, chování a jednání. Záměrem je tedy poskytnout studentům základní znalosti z oboru psychologie, seznámit je se základní terminologií, pojmy a koncepty psychologie člověka a dále také podpořit psychologické dovednosti a znalosti využitelné v manažerské praxi. Po absolvování předmětu budou studenti schopni se orientovat v základních tématech souvisejících s obecnou psychologií, psychologií osobnosti, vývojovou psychologií a sociální psychologií, budou umět definovat základní pojmy a diskutovat o hlavních tématech psychologie a o možnostech uplatnění psychologických teorií v praxi.

1. Předmět, cíle a metody. Vztah psychologie k ostatním vědám a souvislost s managementem.
2. Historický vývoj psychologie. Hlavní psychologické a psychoterapeutické směry.
3. Obecná psychologie. Vymezení základních pojmů. Psychika, její biologická a sociální podmíněnost.
4. Emoce, emoční inteligence. Motivace.
5. Problematika potřeb. Volní jednání a složitost rozhodování.
6. Psychologie osobnosti.
7. Struktura a dynamika osobnosti. Integrace osobnosti.
8. Základy vývojové psychologie.
9. Sociální psychologie, socializace, sociální učení a sociální interakce ve vztahu k managementu.
10. Sociální komunikace, sociální skupiny, sociální role a sociální normy ve vztahu k managementu.
11. Duševní zdraví a nemoc. Pojetí normy a normality.
12. Konflikt, frustrace, stres, deprivace. Základy psychohygieny.

Úvod do sociologie

Studenti se seznámí se základními poznatky ze sociologie a antropologie. Po absolvování předmětu budou studenti umět používat základní terminologii a budou se orientovat v nejdůležitějších otázkách, kterými se dlouhodobě sociologie a antropologie jako vědy zabývají. Sociologie je v rámci předmětu představena jako společensko-vědní obor, který se zabývá sociálním životem jednotlivců, skupin a společností, a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu. Dílčím cílem předmětu je přiblížit studentům sociologickou literaturu a zprostředkovat nejnovější sociologické poznatky, které jsou dobrým nástrojem pro to, aby porozuměli moderní vysoce ambivalentní společnosti, změnám, procesům a jevům, které se ve společnosti odehrávají. Po absolvování předmětu se studenti také budou orientovat ve vybraných teoriích hlavních představitelů klasické sociologie a tyto budou umět aplikovat na současné společenské dění.

1. Sociologie jako věda. Vztah sociologie k dalším vědním disciplínám.
2. Tradiční a moderní společnost. Periodizace modernity, postindustriální společnost.
3. Vývoj sociologického myšlení. Školy, směry, hnutí, paradigmata.
4. Kulturní antropologie. Vymezení základních pojmů.
5. Přehled historie antropologického myšlení (směry a hlavní představitelé).
6. Teorie konsensuální, teorie konfliktu a interpretativní.
7. Společnost a jedinec. Sociální interakce, proces socializace a systém sociální kontroly.
8. Sociální status a role. Sociální stratifikace a mobilita.
9. Symbolická komunikace. Institucionalizace jednání, organizované jednání.
10. Konformní a nonkonformní chování. Anomie. Kulturní podmíněnost společenských hodnot a norem.
11. Vybraní představitelé klasického sociologického myšlení.
12. České sociologické myšlení.

Politologie

Cílem předmětu Politologie je se studenty zejména diskutovat základní pojmy z oblasti politologie a politiky. Jsou jim vysvětleny jednotlivé politické ideologie a politické strany. Další část kurzu se věnuje volbám a volebním systémům v České republice a ve světě. Závěr kurzu je věnován politickým stranám v Evropské unii.

1. Úvod do studia politologie. Vymezení a pojetí politologie jako vědy, vznik a historický vývoj, metodologie a jazyk politologie, politologie v podmínkách ČR.
2. Vymezení a charakteristika politiky, dimenze politiky, vztah člověka k politice.
3. Politické ideologie. Liberalismus, konzervativismus, socialismus, nacionalismus, anarchismus, náboženský fundamentalismus. Extremismus.
4. Politické strany. Vymezení význam a vývoj politických stran, charakteristika stranických systémů.
5. Volby a volební systémy. Charakteristika systémů, většinový a poměrný systém.
6. Volební systémy anglosaského světa.
7. Volební systémy kontinentální Evropy.
8. Volební systém České republiky.
9. Lidská práva a jejich ochrana.
10. Politické režimy. Charakteristika, demokratické a nedemokratické režimy.
11. Politické strany a hnutí v České republice. Charakteristika a vývoj politických stran a hnutí.
12. Politické strany EU a frakce Evropského parlamentu.

Manažerské dovednosti

Cílem předmětu Manažerské dovednosti je předat studentům znalosti z oblasti manažerských dovedností. Je jim vysvětleno, jaký charakter by měl mít řídící pracovník, jaké by měl mít dovednosti, a jak a na základě čeho, by se měl rozhodovat. Dále se studenti naučí řešit konflikt, vést lidi a správně si rozvrhnout čas. Součástí předmětu jsou také současné problémy a výzvy v oblasti manažerských dovedností.

1. Řídící pracovník. Dovednosti, charakter a osobnost.
2. Druhy dovedností a proces řízení. Způsob a druhy myšlení. Analytické a syntetické myšlení, kreativita.
3. Rozhodování. Druhy rozhodování a etapy rozhodovacího procesu. Metody rozhodování, rozhodovací kritéria.
4. Delegování a motivace.
5. Komunikace. Druhy komunikace a komunikační proces.
6. Konflikty a jejich řešení.
7. Racionalizace spotřeby času.
8. Vedení lidí. Styly řízení a pracovní skupiny.
9. Sebeřízení, sebereflexe a sebehodnocení.
10. Techniky a metody sebehodnocení, duševní očista manažera.
11. Syndrom vyhoření.
12. Současné problémy a výzvy v oblasti manažerských dovedností.

Manažerská simulační hra

Předmět je postaven na týmové práci, přičemž každý tým představuje management firmy. Úkolem studentů je na základě realizovaných rozhodnutí dosáhnout firemní rovnováhy v simulacích a předstihnout konkurenci ve výši zisku, prodeje a velikosti podílu na trhu. Semináře jsou koncipovány tak, aby byl vždy jeden teoretický seminář, na kterém budou studentům vysvětleny parametry následující hry. Také budou vyloženy varianty, jakým způsobem by se mohl manažer v určitých situacích zachovat. Na praktických seminářích budou sami studenti hrát hru a budou se snažit svým rozhodováním dosáhnout co nejlepších výsledků v herním kole a předstihnout tak konkurenci. Podstatou předmětu je snaha o využití nabytých znalostí studentů z ostatních předmětů a jejich praktické využití v simulaci.

Tematické okruhy jednotlivých her

  • Řízení podniku v době ekonomického růstu.
  • Řízení podniku v době recese.
  • Řízení podniku v době stagnace.
  • Řízení nadnárodní organizace.
  • Řízení neziskové organizace.
  • Řízení organizace veřejné správy.

Statistická analýza dat

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statistiky jakožto vědní disciplíny a umožnit jim získat schopnosti aplikace statistiky v různých fázích kvantitativního výzkumu v oblasti sociální politiky a sociální práce s důrazem na analýzu dat. V rámci výuky budou studenti rozvíjet své projektové dovednosti, dovednosti práce ve skupině a schopnosti ústní prezentace nabytých znalostí. Po dokončení předmětu budou studenti schopni vymezit výzkumný problém, formulovat výzkumnou otázku a vhodně navrhnout empirické šetření. Dále si osvojí dovednosti univariační a bivariační analýzy, především pak popisné statistiky, základů pravděpodobnosti, induktivních statistických metod, testování statistických hypotéz či korelační analýzy. Osvojení těchto dovedností bude probíhat přímo ve výuce za využití výpočetní techniky.

1. Statistika. Podstata, význam pro společenské vědy.
2. Data, proměnné.
3. Příprava datového souboru. Úprava dat před analýzou.
4. Popisná statistika. Četnosti, průměry, variabilita. Interpretace popisných statistik.
5. Normalita rozložení dat. Podstata, důsledky.
6. Grafy. Využití, interpretace.
7. Pravděpodobnost.
8. Formulace hypotéz. Testování statistických hypotéz.
9. Kontingenční tabulky. Podstata, využití.
10. Základy korelační analýzy.
11. Základy regresní analýzy. Metoda nejmenších čtverců.
12. Zdroje dat.

Metody a techniky sociologického výzkumu

Cílem výuky předmětu Metody a techniky sociologického výzkumu je umožnit studentovi získat orientaci v základních metodologických přístupech k sociální realitě, jednotlivých procedurách a technikách výzkumu, porozumět jejich výpovědním limitům a umět prezentovat a využít získané poznatky. Po dokončení předmětu bude student schopen vymezit výzkumný problém, formulovat výzkumnou otázku a vhodně navrhnout empirické šetření.

1. Podstata výzkumné práce, specifika sociálního výzkumu.
2. Zdroje dat využitelné v oblasti sociální práce.
3. Základní metodologické přístupy. Kvalitativní a kvantitativní výzkum.
4. Etické problémy výzkumu.
5. Způsob zpracování projektu výzkumu.
6. Etapy kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Principy indukce a dedukce.
7. Druhy hypotéz a jejich funkce.
8. Způsoby výběru vzorku, problém reprezentativnosti.
9. Základní techniky sběru dat. Rozhovor, dotazník.
10. Problém zkreslení v jednotlivých etapách výzkumu.
11. Principy validity a reliability.
12. Principy kategorizace a pozorování.

Ekonomika podniku B

Cílem předmětu Ekonomika podniku B je rozšířit znalosti studentů z kurzů Ekonomika podniku A, Manažerské účetnictví a Finanční management o vybrané důležité aspekty podnikové ekonomiky na pokročilé úrovni. Jedná se zejména o problematiku financí podniku, včetně účetních a investičních aspektů. V závěru kurzu je pak prostor věnován také tématu marketingu a v neposlední řadě auditu. Kurz je vyučován ve zkráceném, posledním semestru studia.

1. Podnikové řízení, plánování a rozhodování.
2. Financování podniku, pracovní kapitál a cash flow.
3. Finanční analýza podniku.
4. Investiční činnost a plánování.
5. Nákupní činnost. Řízení zásob.
6. Výrobní činnost a plánování výroby.
7. Inovace a marketing.
8. Rozbory a kontroling. Interní audit.
9. Nové formy podnikání a znalostní management. Sociální podnikání.
10. Společenská odpovědnost firmy.
11. Trvale udržitelný rozvoj v řízení podniku.
12. Sdružování podniků (kartely, trasty, koncerny).

Nestátní neziskové organizace

Cílem předmětu Nestátní neziskové organizace je předat studentům znalosti z oblasti neziskového sektoru v České republice s důrazem na nestátní organizace. Studentům jsou popsány jednotlivé aspekty fungování těchto organizací, jako jsou jejich finanční a marketingové řízení, účetnictví či crowdfunding a fundraising.

1. Význam a důvody existence neziskového sektoru.
2. Právní rámec pro neziskový sektor České republiky.
3. Neziskové organizace v České republice.
4. Nestátní neziskové organizace v České republice.
5. Sociální a finanční aspekty neziskových organizací.
6. Řízení neziskových organizací.
7. Finanční řízení a účetnictví neziskových organizací.
8. Daňová specifika neziskových organizací.
9. Marketingové řízení neziskových organizací.
10. Crowdfunding neziskových organizací.
11. Fundraising neziskových organizací.
12. Neziskové organizace v globalizovaném světě.

Politika zaměstnanosti

Kurz Politika zaměstnanosti rozšiřuje vědomosti potřebné pro řízení lidských zdrojů. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky zhodnotit příčiny nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na regionální i makroekonomické úrovni, tj. v souvislosti s ekonomickým cyklem a celkovým socio-ekonomickým vývojem. Další okruh témat je věnován vybraným problémům v rámci politiky zaměstnanosti – tj. zaměstnávání specifických skupin, postavení žen na trhu práce, pracovní migraci, nerovnostem na trhu práce apod. Témata jsou zaměřena na situaci v České republice ve srovnání s Evropskou unií.

1. Lidský kapitál na trhu práce. Význam a proměny, právo na zaměstnání.
2. Politika zaměstnanosti jako součást hospodářské politiky. Cíle politiky zaměstnanosti, úrovně politiky zaměstnanosti.
3. Subjekty politiky zaměstnanosti a jejich role. Stát, tripartita, odbory aj. organizace, firmy, agenturní zaměstnávání.
4. Zaměstnanost a zaměstnatelnost. Flexibilita a regulace, minimální mzda, pracovní doba, částečné úvazky, souvislosti zaměstnanosti, socio-ekonomického a populačního vývoje v ČR a EU.
5. Příčiny nezaměstnanosti v konjunktuře a recesi, souvislost s ekonomickým cyklem, další příčiny nezaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti.
6. Nerovnosti na trhu práce, sociální vyloučení, regionální disparity, pracovní migrace.
7. Systém služeb zaměstnanosti. Činnost úřadů práce, poradenství, zprostředkování zaměstnání, pasivní politika zaměstnanosti.
8. Aktivní politika zaměstnanosti: rekvalifikace, veřejně prospěšné práce aj.
9. Aktivní politika zaměstnanosti: investiční pobídky jako nástroj politiky zaměstnanosti.
10. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním.
11. Postavení žen na trhu práce. Práce a rodičovství, sladění rodinného a pracovního života. Komparace ČR a EU.
12. Evropská strategie zaměstnanosti. Strategie politiky zaměstnanosti v ČR.

Evropská integrace

Cílem předmětu Evropská integrace je v návaznosti na předmět Světová ekonomika a mezinárodní organizace seznámit studenty se základními aspekty integrace v Evropě s důrazem na Evropskou unii. Po stručném historickém přehledu jsou popsány jednotlivé aspekty integrace EU. Dále se kurz zabývá jednotlivými politikami EU. Závěr kurzu je věnován aktuálním problémům evropské integrace.

1. Idea evropského sjednocení a počátky evropské integrace.
2. Evropská společenství a cesta k Evropské unii.
3. Lisabonská smlouva a změny, které přinesla.
4. Instituce Evropské unie.
5. Jednotný vnitřní trh.
6. Hospodářská a měnová unie.
7. Zahraniční a bezpečnostní politika EU.
8. Vnitřní záležitosti a soudnictví v EU.
9. Politiky EU a jejich financování.
10. Strategie Evropa 2020.
11. Postavení České republiky v rámci EU.
12. Aktuální problémy a výzvy evropské integrace.

Hospodářská politika

Cílem kurzu Hospodářská politika je ve vazbě na předměty Mikroekonomie A, Ekonomika veřejného sektoru a Makroekonomie A seznámit studenty se základními problémy z oblasti hospodářské politiky. V první části kurzu jsou vysvětleny základy teorie hospodářské politiky a jejího institucionálního prostředí, hospodářsko-politické koncepce a jejich teoretická východiska. Zbývající část předmětu je věnována jednotlivým typům hospodářské politiky včetně praktické hospodářské politiky a situaci v ČR a EU.

1. Hospodářská politika, definice, nástroje a cíle. Institucionální prostředí hospodářské politiky.
2. Teoretická východiska hospodářské politiky a její základní koncepce. Období předkeynesiánské hospodářské politiky.
3. Keynesiánská a postkeynesiánská hospodářská politika. Přístupy k hospodářské politice do 70. let 20. století.
4. Hospodářská politika uplatňovaná po selhání keynesiánství.
5. Informace v hospodářské politice. Vládní a tržní selhání. Implikace pro tvůrce hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Limity hospodářské politiky.
6. Základní typy hospodářské politiky. Nabídková vs. poptávková hospodářská politika. Stabilizační a prorůstová hospodářská politika.
7. Fiskální politika. Nositelé, cíle, nástroje. Teoretické přístupy k fiskální politice. Problematika veřejných rozpočtů a veřejného dluhu.
8. Monetární politika. Nositelé, cíle, nástroje. Teoretické přístupy k monetární politice. Centrální banka, její postavení a nezávislost.
9. Vnější hospodářská politika. Nositelé, cíle, nástroje. Zahraničně obchodní politika.
10. Další typy hospodářské politiky. Sociální politika. Politika zaměstnanosti. Důchodová, strukturální, regionální a zemědělská politika.
11. Hospodářská politika EU a její typy. Vazba na hospodářskou politiku ČR.
12. Praktická hospodářská politika. Ordoliberalizmus. Stop and go policy. Reganomika a Thatcherismus. Aktuální přístupy k hospodářské politice.

Správní řízení

Cílem předmětu Správní řízení je seznámit studenty se základními aspekty a průběhem správního řízení v podmínkách České republiky. Je jim vysvětleno, které subjekty se správního řízení účastní, jakým způsobem se konstituují správní rozhodnutí a jak se tato rozhodnutí přezkoumávají. Předmět klade důraz také na právní praxi z prostředí české judikatury.

1. Úvod do správního práva procesního.
2. Působnost správního řádu.
3. Základní zásady činnosti správních orgánů.
4. Obsah a struktura správního řádu.
5. Opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy.
6. Část IV. správního řádu.
7. Subjekty správního řízení.
8. Vybrané procesní instituty.
9. Správní řízení v prvním stupni.
10. Správní rozhodnutí.
11. Přezkoumání správního rozhodnutí a správní exekuce.
12. Praxe správního řízení v ČR.

Zahraniční stáž

Studenti absolvují zahraniční pracovní stáž nebo studijní pobyt v rozsahu minimálně jednoho měsíce (20 pracovních dní). A to na partnerských školách nebo u jiných subjektů, které podléhají schválení ze strany garanta předmětu. Po absolvování stáže nebo studijního pobytu studenti zpracují zprávu o průběhu stáže nebo pobytu, kterou potvrdí zahraniční pracoviště nebo vysoká škola.

Ekonomie

Makroekonomie
Mikroekonomie

Ekonomika

Ekonomika podniku A
Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika ČR
Světová ekonomika a mezinárodní organizace

Management

Management
Personální management
Finanční management
Management veřejné správy

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce