Akreditované studijní programy

Vysoká škola PRIGO nabízí studium v následujících akreditovaných studijních programech:
 • Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa v českém jazyce (Ing.)
 • Navazující magisterský studijní program Economic Policy and Public Administration v anglickém jazyce (Ing.)
 • Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Economic Policy and Public Administration v anglickém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Information and Communication Security (Cybersecurity) v anglickém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce v českém jazyce (Bc.)
 • Bakalářský studijní program Social Policy and Social Work v anglickém jazyce (Bc.)

Standardní doba studia činí ve všech akreditovaných bakalářských studijních programech tři roky a v navazujících magisterských programech pak dva roky.

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa (Bc.)

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný pracovní výkon samostatného pracovníka v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech a institucích EU, v měnové oblasti, v bankovnictví a pojišťovnictví či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou fiskální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a financování. Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na hospodářskou politiku a správu.

Absolventi bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborní pracovníci

 • v ústředních orgánech státní správy,
 • v orgánech samosprávných celků,
 • v komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • na úřadech práce, správě sociálního zabezpečení, finančních úřadech,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa (Ing.)

Absolvent se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturu či prostřednictvím zahraniční stáže nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce. Uplatnění absolventů jako odborných analytiků či manažerů lze nalézt v těchto typech institucí a organizací:

 • veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy a samospráva, orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové organizace),
 • bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, pojišťovny a další finanční instituce),

firmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém managementu).

Bakalářský studijní program Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) (Bc.)

Program je zaměřený na získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast kybernetické bezpečnosti operačních systémů, počítačových sítí, databází a informačních systémů. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT. Absolventi budou vybaveni jak komplexním teoretickým základem oboru, tak praktickými dovednostmi. Tento studijní program tak umožní absolventům jak přímé uplatnění v praxi, tak i pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • technické prostředky počítačových systémů a sítí,
 • informační a počítačová bezpečnost,
 • operační systémy,
 • komunikační technologie
 • databázové systémy,
 • správa informačních systémů.

Absolventi programu Informační a komunikační bezpečnost získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nejen pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu, ale také přímo nastoupit na pracovní pozice související s kybernetickou bezpečností IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu. Absolventi tak získají předpoklady pro práci na pozicích správce počítačové sítě, správce informační systémů, data manager, pracovník zodpovědný za bezpečnosti IS/ICT, architekt sítí a systémů menšího a středního rozsahu, odborný pracovník dodavatelů služeb cloud computingu, ERP systémů. Zaměstnavateli absolventů budou především odborné firmy poskytující služby v oblasti IS/ICT, zejména provozovatelé počítačových sítí, správci dat, cloud computing firmy, telekomunikační firmy, bezpečnostní konzultanti. Dále všechny střední a velké firmy provozující vlastní IS/ICT infrastrukturu.

Absolventi najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které s ohledem na předpisy ke kybernetické bezpečnosti budou muset nasadit specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Absolvent může také pracovat na pozicích:

 • manažer kybernetické bezpečnosti,
 • architekt kybernetické bezpečnosti,
 • auditor kybernetické bezpečnosti.

Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce (Bc.)

Cílem studia je příprava odborníků v oblasti sociální politiky a sociální práce, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat, která poskytuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 110 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem studia je tedy rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Studijní program poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky a dovednosti nutné pro práci s klientem a dalšími subjekty, stejně jako kompetence jazykové. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP. Do výuky jsou dále v potřebném rozsahu zapojeni odborníci z praxe, kteří garantují provázanost studijního programu z praxí a jeho profesní zaměření.

Absolvent bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce:

 • má znalosti sociální politiky, teorií a metod sociální práce, metod sociologického výzkumu, relevantních výsečí práva a právní teorie, psychologie, filozofie a etiky, sociologie, teorie etnických a menšinových skupin a teorie zdraví a nemoci relevantní pro výkon sociální práce,
 • rozumí cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a klientů,
 • rozumí odlišnostem sociální práce od jiných pomáhajících oborů,
 • má znalosti postupů budování a udržení pomáhajícího vztahu ke klientovi, zná rizika tohoto vztahu a umí jim předcházet,
 • má znalosti etických teorií a principů relevantních pro sociální práci, včetně způsobu jejich aplikace při reflexi činnosti sociálních pracovníků,
 • zná základní postupy managementu, zejména ve veřejné správě,
 • rozumí možnostem, podmínkám a omezením aplikace teoretických přístupů a metod sociální práce a příbuzných oborů při práci s klienty nebo při zajišťování podmínek sociální práce s klienty,
 • dokáže posoudit životní situaci klientů a identifikovat přitom problémové interakce a potřeby klienta,
 • umí navrhnout, realizovat a zhodnotit pomáhající intervenci v souladu s etickými požadavky na výkon sociální práce,
 • dokáže reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon sociální práce,
 • je schopen využít podporu supervizora při tvořivém zvládání etických, odborných, skupinových nebo osobních problémů vynořujících se v procesu řešení úkolů sociální práce.

Absolvent bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce se uplatní zejména:

 • v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové práce, práce s rodinou,
 • při pomoci lidem získávat služby a komunitní zdroje,
 • v oblasti podpory změn v organizaci, koordinaci komplexní pomoci, komunitní práci a zapojování se do sociálních a politických aktivit, jejichž cílem je ovlivnit sociální politiku a ekonomický rozvoj společnosti,
 • ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí (ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, Úřad práce České republiky a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální začleňování, prevence).

Informace o studiu sociální práce si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Competencies for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí

Studenti, kteří nastoupí ke studiu v našich bakalářských studijních programech od akademického roku 2021/2022, budou mít možnost absolvovat unikátní program celoživotního vzdělávání Competencies for Master’s Degree. V tomto programu jsou studenti systematicky připravováni na studium v magisterských programech (Master’s Degree) prestižních univerzit ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou pokračovat ve studiu po úspěšném absolvování bakalářského studia u nás.