Důsledky pandemie koronaviru COVID-19 pro fungování kulturních institucí a sociokulturních organizací v česko-polské příhraniční oblasti

Projekt s názvem Důsledky pandemie koronaviru COVID-19 pro fungování kulturních institucí a sociokulturních organizací v česko-polské příhraniční oblasti, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002831 je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Mezinárodní výzkumný projekt se zabývá analýzou činností neziskových organizací na česko-polské hranici v době pandemie koronaviru COVID-19 a s tím souvisejícími restrikcemi. Cílem je seznámení se s problémy fungování institucí a sociokulturních organizací, podmínkami a možnostmi jejich činností, využíváním nových forem práce prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, včetně možností zvyšování klíčových kompetencí v důsledku zavedených vládních opatření.

Analýza výzkumného tématu je soustředěna do několika specifických oblastí:

  1. S jakými problémy se neziskové organizace během pandemie setkaly?
  2. Do jaké míry se změnily formy činnosti a jejich rozsah ve zkoumaných místních komunitách před a během pandemie?
  3. Jaké nové formy a prostředky se uplatnily v kulturní a osvětové práci?
  4. Jaké byly vztahy a kontakty mezi účastníky a organizátory během pandemie, jaký byl rozsah kontaktů zkoumaných institucí a organizací s polskými partnery?
  5. Přispělo období pandemie k osvojení nových kompetencí/dovedností zaměstnanců? Vyzkoušeli nové formy činnosti či kontaktů při plnění statutárních úkolů a jak je lze využít po pandemii?
  6. Jaké ztráty utrpěly neziskové organizace v rámci své činnosti?

Sborník příspěvků ze závěrečné konference naleznete zde.