CEMNAS

Zkratka CEMNAS je označením pro zvláštní vysokoškolské pracoviště, které se věnuje těm studentům, kteří potřebují z různých důvodů podpořit. Jedná se v první oblasti o práci s mimořádně nadanými studenty, tedy s těmi, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Druhou úlohou je podpora studentů se specifickými potřebami, které se snažíme lépe začleňovat do vysokoškolského studia.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jakou jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání a respektování vzdělávacích potřeb jedince.

Vysoká škola PRIGO spolupracuje v oblasti práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami s Disability Resource Center při University of Cambridge. Tuto druhou nejlepší univerzitu na světě navštívila rektorka VŠP a další akademičtí pracovníci a řešili opakovaně spolu s Dr. Hardingem, ředitelem tohoto centra na University of Cambridge přístup k znevýhodněným studentům na této univerzitě a ve Velké Británii obecně. Nabyté zkušenosti jsou využívány při fungování CEMNAS.

Centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty zejména:

a) provádí diagnostiku mimořádného nadání a specifických vzdělávacích potřeb studentů,
b) navrhuje podpůrná, vyrovnávací a další opatření pro studenty se zjištěným  mimořádným nadáním nebo speciálními vzdělávacími potřebami.

V případě zájmu o další informace k této problematice můžete kontaktovat vedoucí centra, paní Mgr. Libuši Halfarovou, Ph.D.