CEMNAS

Zkratka CEMNAS je označením pro zvláštní vysokoškolské pracoviště, které se věnuje těm studentům a uchazečům o studium, kteří potřebují z různých důvodů podpořit. Jedná se v první oblasti o práci s mimořádně nadanými studenty, tedy s těmi, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Druhou úlohou je podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které se snažíme lépe začleňovat do vysokoškolského studia.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jakou jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání a respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce. Pokud potřebujete se svým studiem pomoci, můžete se obrátit na vedoucí našeho pracoviště Mgr. Libuši Halfarovou, Ph.D., která Vám vyjde ve všem ochotně vstříc.

Vysoká škola PRIGO spolupracuje v oblasti práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami s Disability Resource Center při University of Cambridge. Tuto druhou nejlepší univerzitu na světě navštívila rektorka VŠP a další akademičtí pracovníci a řešili spolu s Dr. Hardingem, ředitelem centra na University of Cambridge přístup k znevýhodněným studentům na této univerzitě a ve Velké Británii obecně. Nabyté zkušenosti jsou využívány při fungování CEMNAS.

Centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty zejména:

  • provádí diagnostiku mimořádného nadání a speciálních vzdělávacích potřeb studentů,
  • navrhuje podpůrná, vyrovnávací a další opatření pro studenty se zjištěným mimořádným nadáním nebo speciálními vzdělávacími potřebami, včetně podpůrných opatření pro uchazeče o studium v rámci přijímacího řízení.