Výzkumná témata

Vysoká škola PRIGO se profiluje nejen jako vzdělávací instituce, ale také jako instituce vědecky orientovaná. Naše vysoká škola je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena mezi výzkumné organizace, čímž je validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené umožní další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Realizujeme excelentní výzkum a jsme nově také nositeli prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky.

Akademičtí pracovníci Vysoké školy PRIGO se věnují výzkumným tématům z oblasti ekonomie, hospodářské politiky, veřejné správy, sociální politiky, sociální práce, zdravotnictví, práva, pedagogiky, informatiky a mnoha dalším okruhům.

Zabýváme se hospodářskou politikou a jejím institucionálním prostředím, zejména otázkami dopadů změn legislativy na makroekonomické veličiny, důsledky korupce a lobbingu či problematikou stínové ekonomiky. Velká část našeho výzkumu je zaměřena na problematiku veřejných rozpočtů, daňové politiky a dopadů změn daňové legislativy na ekonomiku.

Dlouhodobě řešíme mezinárodní projekty zaměřené na měření daňového zatížení v zemích OECD a vedeme tým mezinárodních expertů, který se zabývá konstrukcí vlastního alternativního indexu daňového zatížení – WTI (World Tax Index).

V oblasti sociální práce se věnujeme sociálním službám, nastavení modelů sociální práce, dopadům demografických změn na ekonomiku, metodologii sociální práce a souvisejícím tématům.

Smluvním partnerům  nabízíme spolupráci na zmíněných výzkumných tématech, ať už se jedná o orgány státní správy a samosprávy, velké korporace, podniky nebo neziskové organizace či vědecké instituce.