Specifika mezinárodního obchodu EU

Anotace

Cílem studijního modulu Specifika mezinárodního obchodu v EU je v návaznosti na modul Mezinárodní obchodní právo prohloubit znalosti posluchačů vztahující se ke specifickým záležitostem právní úpravy mezinárodního obchodu Evropské unie. Je zde nejprve obecně rozebrána problematika práva EU, jeho povahy, tvorby a pramenů, zejména pokud jde o účinek směrnic. Dále je pozornost věnována otázkám spojeným s fungováním jednotného vnitřní trhu, ochraně spotřebitele či obchodních společností v EU. Poslední část kurzu je věnována závazkovým vztahům v EU.

Osnova

 • Právo EU a jeho povaha
 • Prameny práva EU
 • Soudnictví EU
 • Jednotný vnitřní trh
 • Ochrana spotřebitele v EU
 • Právo obchodních společností
 • Smluvní závazkové vztahy v EU
 • Mimosmluvní závazkové vztahy v EU

Literatura

 • GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.
 • LASÁK, Jan. Právo obchodních společností: právní předpisy Evropské unie s judikaturou. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-611-0.
 • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Evropské obchodní soudnictví. Ostrava: Key Publishing, 2011. ISBN 978-80-7418-118-4.
 • SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8340-0.
 • TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-333-2.