Profesní manažerské vzdělávání v programech BBA, MBA, DBA, MPA a LL.M.

Profesní manažerské studium na Vysoké škole PRIGO není studiem podle zákona o vysokých školách, ale je akreditováno mezinárodně působící akreditační, výzkumnou a vzdělávací institucí European Association Comenius (EACO) působící ve Vídni, která klade na poskytovatele studia vysoké nároky nejen, pokud jde o kvalitu studia, ale zejména pokud jde o personální zabezpečení výuky a kvalitu studijních materiálů využívaných v blended-learningové formě studia. Vysoká škola PRIGO splnila náročné podmínky všech 18 kritérií nutných pro získání akreditace, včetně pětidenní kontrolní činnosti ve výukových prostorách Vysoké školy PRIGO. Garantem vzdělávání je Vysoká škola PRIGO, nestátní nezisková organizace, která je členem skupiny škol PRIGO a která spolupracuje s několika zahraničními univerzitami z USA, Číny a dalších zemí – mimo jiné také s University of Cambridge patřící mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy na světě. Diplom absolventa programu BBA, MBA, DBA, MPA nebo LL.M. je vydáván Vysokou školou PRIGO a současně kontrasignován akreditační organizací EACO působící ve Vídni. V roce 2020 se Vysoká škola PRIGO stala členem České asociace MBA škol (CAMBAS), která působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Vysoká škola PRIGO nabízí profesní manažerské vzdělávání v jednoletých a dvouletých programech BBA, MBA, MPA a LL.M. a ve dvouletém programu DBA. Tyto programy jsou všeobecně mezinárodně přijímány v praxi jako ekvivalenty vysokoškolského studia a jsou zaměřeny na poskytování znalostí a dovedností v oblasti podnikání, práva nebo veřejné správy. Ve všech programech je vyžadována praxe v oboru. Studium BBA (Bachelor of Business Administration) je chápáno jako ekvivalentní bakalářským studijním programům v tuzemsku, lze ho absolvovat ve dvouletém programu Podnikání a daně a je určeno uchazečům, kteří dosáhli alespoň středoškolského vzdělání s maturitou. Absolventům vyšších odborných škol, bakalářských studijních programů na vysokých školách nebo programů BBA nabízíme studium ve dvouletých programech magisterského nebo postgraduálního typu Podnikání a daně v globálním prostředí (MBA, Master of Business Administration), Management ve veřejné správě (MPA, Master of Public Administration), Management ve školství (MPA) a Management ve zdravotnictví (MPA). Dále v programech Sociální právo (LL.M., Master of Laws), Školské právo (LL.M.) a Zdravotnické právo (LL.M.). Programy LL.M. jsou koncipovány jako jednoleté. Absolventi magisterského studia na vysokých školách nebo programů MBA si mohou své vzdělání rozšířit ve dvouletém programu Management v globálním prostředí (DBA, Doctor of Business Administration), který je ekvivalentní doktorským studijním programům. Ve všech případech je pro přijetí ke studiu vyžadována alespoň dvouletá praxe v manažerské nebo obdobné pozici.

Studium je realizováno prezenční formou a prostřednictvím blended-learningu – moderní výukové metody, která v sobě kombinuje prezenční studium s online vzděláváním prostřednictvím e-learningu, webinářů a online konzultací s pedagogy. Strukturováno je do studijních modulů, které odpovídají uceleným tematickým blokům. Studium probíhá také v českém jazyce. Na výuce ve všech studijních programech se podílejí výhradně vysokoškolští pedagogové a přední odborníci z praxe. Nadstandardní podmínky absolvování studia Vám dávají jistotu, že budete schopni nabyté znalosti maximálně využít ve své praxi a případně je dále předat svým kolegům.

Studium v programech profesního manažerského vzdělávání se řídí vnitřními předpisy Vysoké školy PRIGO, zejména Řádem celoživotního vzdělávání, Studijním a zkušebním řádem, Poplatkovým řádem a řádem školného, Vyhláškou rektora o zásadách pro psaní kvalifikačních a jiných prací a Vyhláškou rektora o výši plateb spojených se studiem.

Nabídka studijních programů

(Uvedená cena se vztahuje na programy realizované v českém jazyce.)

BBA (Bachelor of Business Administration)

Podnikání a daně

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 39.000 Kč/rok, nebo 3.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Ekonomika podniku
 2. Management & marketing
 3. Daně a daňová soustava
 4. Účetnictví a daně
 5. Manažerské účetnictví
 6. Lidské zdroje (HR)
 7. Právo v podnikání
 8. Prezentační dovednosti

MBA (Master of Business Administration)

Podnikání a daně v globálním prostředí

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Mezinárodní podnikání
 2. Daňová politika a její dopady na podnikání
 3. Zdaňování korporací
 4. Zdaňování spotřeby a jeho mezinárodní aspekty
 5. Nadnárodní korporace, globální firmy a zdanění
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

DBA (Doctor of Business Administration)

Management v globálním prostředí

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: tři roky
Cena: 69.000 Kč/rok, nebo 6.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Procesní management
 2. Krizový management
 3. Leadership a jeho mezinárodní specifika
 4. Metody vědecké práce

MPA (Master of Public Administration)

Management ve veřejné sféře

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Veřejný sektor a podstata jeho existence
 2. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 3. New Public Management
 4. Moderní manažerské metody ve veřejné sféře
 5. Manažerské rozhodování ve veřejné sféře
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie
Management ve školství

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Školství jako součást veřejného sektoru
 2. Soukromé školství a jeho specifika
 3. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 4. Moderní manažerské metody ve školství
 5. Manažerské rozhodování ve školství
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie
Management ve zdravotnictví

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
 2. Soukromé zdravotnictví a jeho specifika
 3. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 4. Moderní manažerské metody ve zdravotnictví
 5. Manažerské rozhodování ve zdravotnictví
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

LL.M. (Master of Laws)

Sociální právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Právo sociálního zabezpečení
 3. Právní postavení poskytovatelů sociálních služeb
 4. Správní řízení v praxi
Školské právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Školství a jeho právní ukotvení v systému práva
 3. Právní postavení pedagogických pracovníků
 4. Správní řízení v praxi
Zdravotnické právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Zdravotnické právo a související právní odvětví
 3. Právní postavení poskytovatelů zdravotních služeb
 4. Ochrana práv pacienta

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se zahájením výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 je možné podávat prostřednictvím on-line formuláře níže v následujícím termínu.

 • Termín pro podání přihlášky: 23. 8. 2021
 • Datum konání přijímací zkoušky: 28. 8. 2021
 • Zahájení výuky: říjen 2021

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má podobu ústního odborného a motivačního pohovoru a slouží k ověření znalostí uchazeče o studium v oblasti managementu a celospolečenského přehledu a jeho motivace ke studiu.

Doporučená literatura

VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.