Profesní manažerské vzdělávání v programech BBA, MBA, DBA, MPA a LL.M.

Vysoká škola PRIGO je členem České asociace MBA škol (CAMBAS), která působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Vysoká škola PRIGO nabízí profesní manažerské vzdělávání v jednoletých a dvouletých programech BBA, MBA, MPA a LL.M. a ve dvouletém programu DBA. Tyto programy jsou všeobecně mezinárodně přijímány v praxi jako ekvivalenty vysokoškolského studia a jsou zaměřeny na poskytování znalostí a dovedností v oblasti podnikání, práva nebo veřejné správy. Ve všech programech je vyžadována praxe v oboru. Studium BBA (Bachelor of Business Administration) je chápáno jako ekvivalentní bakalářským studijním programům v tuzemsku, lze ho absolvovat ve dvouletém programu Podnikání a daně a je určeno uchazečům, kteří dosáhli alespoň středoškolského vzdělání s maturitou. Absolventům vyšších odborných škol, bakalářských studijních programů na vysokých školách nebo programů BBA nabízíme studium ve dvouletých programech magisterského nebo postgraduálního typu Podnikání a daně v globálním prostředí (MBA, Master of Business Administration), Management ve veřejné správě (MPA, Master of Public Administration), Management ve školství (MPA) a Management ve zdravotnictví (MPA). Dále v programech Sociální právo (LL.M., Master of Laws), Školské právo (LL.M.) a Zdravotnické právo (LL.M.). Programy LL.M. jsou koncipovány jako jednoleté. Absolventi magisterského studia na vysokých školách nebo programů MBA si mohou své vzdělání rozšířit ve dvouletém programu Management v globálním prostředí (DBA, Doctor of Business Administration), který je ekvivalentní doktorským studijním programům. Ve všech případech je pro přijetí ke studiu vyžadována alespoň dvouletá praxe v manažerské nebo obdobné pozici.

Studium je realizováno prezenční formou a prostřednictvím blended-learningu – moderní výukové metody, která v sobě kombinuje prezenční studium s online vzděláváním prostřednictvím e-learningu, webinářů a online konzultací s pedagogy. Strukturováno je do studijních modulů, které odpovídají uceleným tematickým blokům. Studium probíhá také v českém jazyce. Na výuce ve všech studijních programech se podílejí výhradně vysokoškolští pedagogové a přední odborníci z praxe. Nadstandardní podmínky absolvování studia Vám dávají jistotu, že budete schopni nabyté znalosti maximálně využít ve své praxi a případně je dále předat svým kolegům.

Studium v programech profesního manažerského vzdělávání se řídí vnitřními předpisy Vysoké školy PRIGO, zejména Řádem celoživotního vzdělávání, Studijním a zkušebním řádem, Poplatkovým řádem a řádem školného, Vyhláškou rektora o zásadách pro psaní kvalifikačních a jiných prací a Vyhláškou rektora o výši plateb spojených se studiem.

Nabídka studijních programů

(Uvedená cena se vztahuje na programy realizované v českém jazyce.)

BBA (Bachelor of Business Administration)

Podnikání a daně

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 39.000 Kč/rok, nebo 3.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Ekonomika podniku
 2. Management & marketing
 3. Daně a daňová soustava
 4. Účetnictví a daně
 5. Manažerské účetnictví
 6. Lidské zdroje (HR)
 7. Právo v podnikání
 8. Prezentační dovednosti

MBA (Master of Business Administration)

Podnikání a daně v globálním prostředí

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Mezinárodní podnikání
 2. Daňová politika a její dopady na podnikání
 3. Zdaňování korporací
 4. Zdaňování spotřeby a jeho mezinárodní aspekty
 5. Nadnárodní korporace, globální firmy a zdanění
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

DBA (Doctor of Business Administration)

Management v globálním prostředí

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: tři roky
Cena: 69.000 Kč/rok, nebo 6.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Procesní management
 2. Krizový management
 3. Leadership a jeho mezinárodní specifika
 4. Metody vědecké práce

MPA (Master of Public Administration)

Management ve veřejné sféře

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Veřejný sektor a podstata jeho existence
 2. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 3. New Public Management
 4. Moderní manažerské metody ve veřejné sféře
 5. Manažerské rozhodování ve veřejné sféře
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie
Management ve školství

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Školství jako součást veřejného sektoru
 2. Soukromé školství a jeho specifika
 3. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 4. Moderní manažerské metody ve školství
 5. Manažerské rozhodování ve školství
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie
Management ve zdravotnictví

Rozsah studia: osm studijních modulů
Délka studia: dva roky
Cena: 49.000 Kč/rok, nebo 4.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
 2. Soukromé zdravotnictví a jeho specifika
 3. Vývoj a současný stav pojetí managementu
 4. Moderní manažerské metody ve zdravotnictví
 5. Manažerské rozhodování ve zdravotnictví
 6. Efektivní komunikace
 7. Self-management a osobní rozvoj
 8. Manažerská psychologie

LL.M. (Master of Laws)

Sociální právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Právo sociálního zabezpečení
 3. Právní postavení poskytovatelů sociálních služeb
 4. Správní řízení v praxi
Školské právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Školství a jeho právní ukotvení v systému práva
 3. Právní postavení pedagogických pracovníků
 4. Správní řízení v praxi
Zdravotnické právo

Rozsah studia: čtyři studijní moduly
Délka studia: jeden rok
Cena: 79.000 Kč/rok, nebo 7.990 Kč/měs.

Studijní moduly:

 1. Vybrané aspekty právní teorie
 2. Zdravotnické právo a související právní odvětví
 3. Právní postavení poskytovatelů zdravotních služeb
 4. Ochrana práv pacienta

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se zahájením výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 je možné podávat prostřednictvím on-line formuláře níže v následujícím termínu.

 • Termín pro podání přihlášky: 30. 9. 2021
 • Datum konání přijímací zkoušky: 8. 10. 2021
 • Zahájení výuky: říjen 2021

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má podobu ústního odborného a motivačního pohovoru a slouží k ověření znalostí uchazeče o studium v oblasti managementu a celospolečenského přehledu a jeho motivace ke studiu.

Doporučená literatura

VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.