Právo v podnikání

Anotace

Cílem studijního modulu Právo v podnikání je seznámit posluchače se základy soukromého práva se zaměřením na problematiku relativních majetkových práv, tedy závazků a smluv. V modulu je dále věnována významná pozornost problematice živnostenského podnikání a práva obchodních korporací. Posluchači získají znalosti spojené s otázkami vzniku a zániku obchodních společností a také se záležitostmi veřejných rejstříků a informací v podnikání. Část modulu se pak vztahuje k vybraným aktuálním otázkám pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Osnova

 • Systém a struktura soukromého práva
 • Majetková práva, relativní majetková práva
 • Živnostenské podnikání
 • Obchodní korporace I.
 • Obchodní korporace II.
 • Informace v podnikání, veřejné rejstříky
 • Aktuální otázky pracovního práva
 • Aktuální otázky práva sociálního zabezpečení

Literatura

 • KOZIEŁ, Michal. Právní předpisy v podnikání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3606-5.
 • SEHNÁLEK, David. Právo v podnikání: česká a evropská právní regulace podnikání pro ekonomy[CD-ROM]. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-78-7.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.