doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Naděžda Klabusayová je docentkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Vystudovala obor Ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. V roce 2002 se tamtéž habilitovala v oboru Podniková ekonomika a management. Má dlouholeté pedagogické a výzkumné zkušenosti z oblastí organizace a řízení výroby, řízení jakosti, logistického a strategického managementu a ochrany spotřebitele.

V posledních 20 letech byla garantkou několika předmětů bakalářského i magisterského studia na Ekonomické fakultě a Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Jako řešitelka byla členkou týmů podílejících se na výzkumných úkolech celostátního charakteru zaměřených na efektivnost řídící práce, životní prostředí, jakost, logistický management a ochranu spotřebitele. Působila jako proděkanka Ekonomické fakulty VŠB-TUO (2008-2012), vykonávala funkci interní auditorky systému managementu jakosti a manažerky kvality, byla členkou Rady studijního programu Ekonomika a management a členkou Vědecké rady na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Podílela se také na rozvoji problematiky ochrany spotřebitele v mezinárodním výzkumném projektu „PERL 2“ ACADEMIC NETWORKS. Od roku 1990 je členkou České společnosti pro jakost, v letech 2004-2007 vykonávala funkci zástupce České republiky v Generálním shromáždění ANEC a byla spoluzakladatelkou Logistické akademie. Od roku 2023 je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti Ekonomické obory.

S praxí spolupracuje formou konzultační a projekční činnosti, formou výuky v kurzech MBA a jako lektorka odborných seminářů ve výše uvedených oblastech. Vedla několik desítek bakalářských a diplomových prací a byla úspěšnou školitelkou studentů doktorského studia. Ve výčtu její publikační činnosti jsou monografie týkající se technické harmonizace a posuzování shody stanovených výrobků. Je také spoluautorkou knih Logistika v praxi, Logistika, Integrovaný systém řízení a několika skript týkajících se logistického managementu, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Je rovněž autorkou nebo spoluautorkou několika desítek odborných článků a statí, včetně těch v databázích WoS a Scopus.

Konzultační hodiny: St 10:00-12:00 hod.

Kancelář: 307

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: nadezda.klabusayova@eruni.org

Profil na ORCID