Mezinárodní podnikání

Anotace

Cílem studijního modulu Mezinárodní podnikání je poskytnout posluchačům základní znalosti o problematice internacionalizace podnikatelských aktivit a jejich managementu. Pozornost je nejprve věnována vývoji globální ekonomiky, vlivu státu na mezinárodní podnikání a právnímu rámci mezinárodního podnikání. Diskutovány jsou také otázky mezinárodních aspektů zdanění podniků. Stěžejní část kurzu se pak zabývá internacionalizací produktu či pracovní síly a faktorům ovlivňujícím konkurenceschopnost podniku na světových trzích.

Osnova

 • Globalizace světové ekonomiky
 • Právní rámec podnikání v EU a mimo ni
 • Vliv státu na mezinárodní podnikání
 • Instituce na podporu mezinárodního podnikání
 • Daňové aspekty mezinárodního podnikání
 • Internacionalizace podnikatelských aktivit
 • Konkurenceschopnost podniku
 • Management internacionalizace podniku

Literatura

 • GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.
 • ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • PAVLÁK, Miroslav. Internacionalizace malého [a] středního podnikání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. ISBN 978-80-261-0401-8.
 • POTUŽÁKOVÁ, Zuzana et al. Podnik v mezinárodním prostředí. Liberec: Technická univerzita, 2016. ISBN 978-80-7494-311-9.
 • ZAPLETALOVÁ, Šárka. Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-16-3.