Studijní plán

Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa

Mikroekonomie B

Cílem předmětu Mikroekonomie B je poskytnout studentům znalosti z mikroekonomické teorie na pokročilé úrovni. Předmět navazuje na předmět Mikroekonomie A vyučovaný v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa na VŠP, případně na obdobné předměty vyučované v bakalářských studijních programech na jiných vysokých školách. Jeho absolvováním studenti získají hlubší a analytičtější vědomosti o moderní mikroekonomii, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji v předmětech zaměřených na praktickou aplikaci ekonomie. Po úspěšném absolvovaní předmětu studenti porozumí chování spotřebitele i firmy na volném trhu a dokáží řešit otázky vyplývající z mikroekonomické optimality. Dále budou lépe rozumět roli tržního mechanizmu, budou schopni vyhodnotit důsledky tržních poruch, jako jsou nedokonalá konkurence, externality, veřejné statky či asymetrie informací. Pochopením nástrojů mikroekonomie studenti získají znalosti nutné pro ekonomickou analýzu dopadů různých veřejných politik.

1. Rozpočtové omezení, preference a užitek.
2. Teorie projevených preferencí.
3. Poptávka a Slutského rovnice.
4. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka.
5. Nejistota a rovnováha.
6. Technologie výroby a maximalizace zisku.
7. Nákladové křivky a minimalizace nákladů.
8. Nabídka firmy a nabídka odvětví.
9. Monopol a monopolistická konkurence.
10. Oligopol, teorie her a asymetrické informace.
11. Produkce, směna a tržní mechanismus.
12. Externality a veřejné statky.

Teorie hospodářské politiky

Cílem předmětu Teorie hospodářské politiky je prohloubení teoretických znalostí studentů o hospodářské politice z bakalářského studia. Pokročilý kurz hospodářské politiky je zaměřen zejména na teoretické aspekty formování a provádění hospodářské politiky státu, a to jak v obecné rovině, tak v případě konkrétních zemí, zejména České republiky. Hospodářská politika je zasazena do kontextu politických věd a v další části kurzu pak z praktického hlediska do kontextu členství ČR v EU. Nabyté znalosti budou studenti dále rozvíjet zejména v předmětech Sociální politika B, Fiskální politika B, Monetární politika B a Zahraničně obchodní politika.

1. Veřejná volba. Politický trh, politické strany, politický cyklus. Politická moc.
2. Stát v politickém systému. Charakteristické rysy a funkce státu, vláda a její systémy, typy státních zřízení.
3. Hospodářská politika a stát. Ekonomická efektivnost, pojetí sociální spravedlnosti a stability společnosti.
4. Hospodářsko-politické koncepce a historický pohled ekonomických škol na pojetí hospodářské politiky a roli státu v ekonomice země.
5. Možnosti a meze hospodářské politiky.
6. Korupce. Typologie, příčiny, náklady a měření korupce, antikorupční opatření.
7. Zájmové skupiny a lobbing.
8. Role očekávání v hospodářské politice. Časová nekonzistence v hospodářské politice.
9. Proces tvorby hospodářské politiky.
10. Problematika stínové ekonomiky. Příčiny, důsledky a měření.
11. Hospodářská politika České republiky jako členského státu EU.

Sociální politika B

Kurz Sociální politika B v navazujícím magisterském programu prohlubuje vědomosti získané v rámci bakalářského studia. Sociální politiku zasazuje do kontextu společenského, ekonomického a populačního vývoje v České republice a ostatních zemích EU. Kurz se zabývá jak teoretickými koncepcemi a modely, tak praktickými nástroji sociální politiky včetně způsobu jejich financování. Po absolvování kurzu budou studenti schopni pochopit postavení sociální politiky v rámci politického, sociálního a ekonomického vývoje a kriticky zhodnotit koncepce a nástroje rodinné politiky. Na tento kurz navazují zejména prakticky orientované povinně volitelné předměty Nestátní neziskové organizace, Ochrana národnostních menšin, Správa sociálního zabezpečení a Projektování v sociálních službách.

1. Sociální politika v kontextu hospodářské politiky a sociálně ekonomického a demografického vývoje.
2. Sociální stát. Vývoj, proměny a jeho udržitelnost, sociální kompetence státu a obcí.
3. Sociální nerovnost. Sociální stratifikace, sociální mobilita, sociální integrace, genderová nerovnost.
4. Chudoba a sociální vyloučení, sociální inkluze v ČR a ostatních zemích EU.
5. Vzdělanostní společnost. Přístup ke vzdělání, financování vzdělávání, efekty vzdělávání.
6. Koncepce a financování důchodového systému v Evropě.
7. Koncepce a financování důchodového systému v České republice.
8. Financování zdravotní péče v České republice a v ostatních zemích EU.
9. Rodinná politika. Evropské modely rodinných politik.
10. Rodinná politika v ČR. Slučitelnost profesních a rodičovských rolí. Rodiny se specifickými potřebami.
11. Bytová politika. Koncepce sociálního bydlení. Bydlení seniorů.
12. Aktuální trendy a budoucí vývoj sociální politiky v Evropě.

Fiskální politika B

Cílem předmětu Fiskální politika B je předat studentům hlubší znalosti fiskální teorie a politiky. Kurz navazuje zejména na předmět Fiskální politika A vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa na VŠP nebo na obdobné předměty vyučované v bakalářských programech jiných vysokých škol. Ve vazbě na předmět Teorie hospodářské politiky rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblastech měření daňové zátěže, fiskálních pravidel v Evropské unii a v oblasti dluhové krize a vládního defaultu. Dále jsou součástí kurzu alternativní fiskální teorie jako je Barrova-Ricardova ekvivalence, daň z deficitu či teorie dominance fiskální politiky. Závěr předmětu je věnován aktuálním tématům, jako je problematika elektronické evidence tržeb. Daňovou problematiku dále rozvíjí předmět Daňová politika.

1. Moderní pojetí cílů a nástrojů fiskální politiky.
2. Fiskální politika v makroekonomických modelech. Fiskální expanze a restrikce v modelech AS-AD a IS-LM.
3. Daňové systémy zemí EU. Harmonizace daní v EU, podobné rysy a rozdíly daňových systémů.
4. Daňová zátěž a její měření. Daňová zátěž v ČR a zemích EU a OECD.
5. Maastrichtská konvergenční kritéria a fiskální politika.
6. Alternativní možnosti fiskálních pravidel. Fiskální pakt, fiskální brzda, daň z deficitu, monetizace dluhu, odmítnutí dluhu.
7. Dluhová krize. Příčiny a důsledky, dluhová krize zemí EU.
8. Vládní default. Příčiny, průběh, důsledky, příklady z praxe.
9. Příčiny vzniku a možnosti krytí deficitu státního rozpočtu.
10. Teorie krytí deficitu. Barrova-Ricardova ekvivalence, žití na úkor příštích generací.
11. Interakce fiskální a měnové politiky. Teorie her, dominance fiskální politiky.
12. Aktuální problémy fiskální politiky. Elektronická evidence tržeb a její fiskální dopady.

Ekonometrie B

Cílem předmětu Ekonometrie B je prohloubení znalostí ekonometrie z bakalářského studia zejména s ohledem na ekonometrické modelování ekonomických vztahů. Studentům jsou postupně představeny nejběžněji používané ekonometrické metody jako jsou metoda nejmenších čtverců, zobecněná metoda nejmenších čtverců, metoda maximální věrohodnosti, metody odhadů VAR, SVAR a VEC modelů, statických a dynamických modelů panelových dat, vícerovnicových modelů či modelů DSGE.

1. Specifika ekonomických časových řad a možnosti jejich modelování.
2. Stacionarita časových řad.
3. Lineární regrese a metoda nejmenších čtverců.
4. Panelová data. Struktura panelových dat, problematika fixních a náhodných efektů.
5. Statické a dynamické modely panelových dat
6. Zobecněná metoda nejmenších čtverců, metoda maximální věrohodnosti.
7. Modely vektorové autoregrese. VAR, SVAR modely.
8. Modely korekce chyby.
9. Vektorové modely korekce chyby.
10. Vícerovnicové modely.
11. Dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy. Formulace modelů DSGE.
12. Řešení modelů DSGE.

Makroekonomie B

Cílem předmětu Makroekonomie B je rozšířit znalosti studentů o pokročilou makroekonomickou teorii. Předmět navazuje zejména na předmět Makroekonomie A vyučovaný v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa na VŠP, případně v bakalářských programech jiných vysokých škol. Jeho cílem dále je, aby studenti byli schopni řešit makroekonomické problémy s analytickou oporou makroekonomických modelů. V předmětu si studenti osvojí standardní modely rovnováhy ekonomiky, determinace měnového kursu, teorií ekonomického cyklu a teorií ekonomického růstu. Studenti budou schopni určit očekávané krátkodobé i dlouhodobé důsledky různých šoků v ekonomice. Úspěšné absolvování předmětu je nezbytné pro další rozvoj vědomostí studentů v oblastech praktické aplikace makroekonomie, tj. pro potřeby analýz makroekonomických dopadů různých hospodářských politik v malé a otevřené ekonomice, která je součástí EU.

1. Hodnocení výkonnosti ekonomiky.
2. Spotřeba, úspory a investice.
3. Trh peněz.
4. Model IS-LM-BP.
5. Teorie měnového kurzu.
6. Trh práce.
7. Inflace.
8. Model AS-AD.
9. Inflace, nezaměstnanost a hospodářská politika.
10. Teorie ekonomického cyklu. Modely RBC.
11. Teorie ekonomického růstu. Solowův model ekonomického růstu.
12. Nové teorie růstu. Teorie endogenního růstu.

Veřejná správa B

Cílem předmětu Veřejná správa B je prohloubit znalosti studentů z bakalářského studia o další koncepty z oblasti správní vědy a souvisejících témat na středně pokročilé úrovni. Studenti se seznámí s podstatou a historickým vývojem správní vědy, s jejími metodami a s pojmy, jako jsou transformace, reforma a modernizace veřejné správy. Dozvědí se, jaké moderní metody řízení je možné ve veřejné správě využít a jaké existují modely veřejné správy v EU. Poslední část kurzu je věnována otázkám spojeným s kontrolou a hodnocením efektivnosti veřejné správy. Předmět poskytuje teoretické znalosti, které jsou dále rozvíjeny praktičtěji orientovanými kurzy, jako jsou Správní právo, Dotační management, e-Government nebo povinně volitelný předmět Manažerské metody ve veřejné správě.

1. Správa a její klasifikace.
2. Historie studia veřejné správy.
3. Předmět a metody správní vědy.
4. Transformace, reforma, modernizace.
5. Moderní manažerské metody ve veřejné správě.
6. Organizační principy a modely veřejné správy.
7. Vývoj organizace veřejné správy v ČR.
8. Organizace veřejné správy v ČR.
9. Modely veřejné správy v EU.
10. Rozhodování ve veřejné správě
11. Kontrola ve veřejné správě.
12. Hodnocení veřejné správy.

Monetární politika B

Cílem předmětu Monetární politika B je rozšířit znalosti studentů o pokročilá témata monetární politiky. Kurz navazuje na předmět Monetární politika A vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa na VŠP nebo na obdobné předměty vyučované v bakalářských programech jiných vysokých škol. Ve vazbě na předmět Teorie hospodářské politiky je tento kurz zaměřen na konvenční i alternativní nástroje měnové politiky, témata spojení s postavením centrální banky a finanční stabilitou. Pozornost je věnována příčinám a důsledkům měnových a finančních krizí. V závěru kurzu jsou diskutována aktuální témata monetární politiky v ČR, EU a světové ekonomiky. Studenti mohou své znalosti monetární problematiky dále rozvíjet v povinně volitelném předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví.

1. Moderní přístupy k monetární politice. Vymezení cílů a nástrojů.
2. Konvenční a nekonvenční nástroje měnové politiky. Neutrální úroková sazba.
3. Nekonvenční nástroje měnové politiky a jejich aplikace ve vybraných zemích.
4. Rovnovážný měnový kurz.
5. Teorie parity kupní síly.
6. Balassův-Samuelsonův efekt.
7. Dolarizace.
8. Vliv změn měnového kurzu na platební bilanci.
9. Centrální banka a její úloha v oblasti finanční stability.
10. Marko-prudenční politika centrální banky.
11. Měnové a finanční krize.
12. Aktuální výzvy měnové politiky v ČR a v EU.

Prorůstová politika (ekvivalentní předmět v AJ: Pro-growth Policy)

Cílem předmětu Prorůstová politika je seznámit studenty s problematikou ekonomického růstu, který je zde chápán jako dlouhodobé zvyšování kapacit ekonomiky. Po vymezení pojmů studenti identifikují hlavní rozdíly mezi ekonomickým cyklem a dlouhodobým ekonomickým růstem. Osvojí si různé pohledy ekonomického myšlení na ekonomický růst, od merkantilistů po současné směry, jako například novou institucionální ekonomii. V další části kurzu je ekonomický růst a rozvoj zasazen do souvislostí s problematikou vyčerpatelnosti zdrojů, a to jak lidských, tak přírodních. Všechna témata zahrnují explicitní vymezení implikací směrem k moderní prorůstové politice. Na závěr se studenti seznámí s ekonomickým růstem a rozvojem České republiky s výhledem do budoucnosti.

1. Pojetí ekonomického růstu. Vymezení a vysvětlení rozdílu mezi ekonomickým růstem, ekonomickým cyklem a rozvojem. Krátkodobý a dlouhodobý pohled.
2. Ekonomický cyklus. Teoretické přístupy, makroekonomické souvislosti.
3. Možnosti odhadů ekonomického cyklu, pro- a proti-cyklická hospodářská politika.
4. Ekonomický růst a rozvoj z pohledu předklasické a klasické ekonomie.
5. Hranice produkčních možností, ekonomický potenciál země. Keynesiánské pojetí ekonomického růstu.
6. Neoklasický přístup k ekonomickému růstu. Konvergence zemí.
7. Rozšířené modely ekonomického růstu. Nová teorie růstu.
8. Institucionální pohled na ekonomický růst a rozvoj. Pohled institucionální ekonomie a nových institucionálních směrů.
9. Institucionální faktory dlouhodobého ekonomického růstu. Ekonomické, sociální, politické a právní instituce.
10. Historické modely ekonomického růstu a rozvoje.
11. Dlouhodobý ekonomický růst vybraných regionů.
12. Aplikace faktorů prorůstové politiky na ČR a EU.

Daňová politika (ekvivalentní předmět v AJ: Tax Policy)

Cílem předmětu Daňová politika je seznámit studenty s pojmy z oblasti daňové teorie a politiky, a to v návaznosti na již získané znalosti fiskální politiky na úrovni bakalářského i navazujícího magisterského studia. Studenti se naučí rozeznat jednotlivé aspekty implementace jednotlivých typů daní do daňové soustavy a dozvědí se, jakým způsobem vláda využívá daňovou politiku k naplnění svých cílů. Další část předmětu je zaměřena na popis jednotlivých typů daní v daňových systémech současných vyspělých zemí.

1. Definice, funkce a klasifikace daní.
2. Efektivnost daní a nadměrné daňové břemeno.
3. Daňová incidence. Substituční efekty daní.
4. Daňová spravedlnost.
5. Daňová nejistota.
6. Stínová ekonomika a daňové úniky.
7. Makroekonomické důsledky daní. Daně a ekonomický růst
8. Daňová politika a role státu v oblasti daní.
9. Důchodové daně v systémech vyspělých zemí.
10. Majetkové daně v systémech vyspělých zemí.
11. Nepřímé daně v systémech vyspělých zemí.
12. Příspěvky na sociální zabezpečení v systémech vyspělých zemí.

Zahraničně obchodní politika (ekvivalentní předmět v AJ: Foreign Trade Policy)

Cílem předmětu Zahraničně obchodní politika je v návaznosti na předmět Teorie hospodářské politiky seznámit studenty s významem, cíli a nástroji zahraničně obchodní politiky. Předmět je orientovaný zejména na praktické uplatňování zahraničně obchodní politiky, avšak studentům přibližuje také některé teoretické koncepty spadající do oblasti mezinárodní ekonomie a mezinárodního práva.

1. Zahraničně obchodní politika, její význam, nástroje a cíle.
2. Teorie mezinárodního obchodu.
3. Otevřenost ekonomiky. Měření otevřenosti ekonomiky.
4. Nástroje zahraničně obchodní politiky. Autonomní a smluvní nástroje.
5. Tarifní nástroje zahraničně obchodní politiky.
6. Proexportní politika.
7. Význam GATT pro zahraniční obchod. Úloha WTO.
8. Role dalších institucí v zahraničním obchodě.
9. Historie zahraničně obchodní politiky v ČSSR a v ČR.
10. Zahraničně obchodní politika EU.
11. Soupeření v zahraničním obchodě. Obchodní války. Vztahy EU, USA, Ruska a Číny.
12. Mezinárodní řešení sporů.

Správní právo

Cílem předmětu Správní právo je poskytnout studentům v návaznosti na předmět Veřejná správa B informace o výkonu veřejné správy a o základních právních předpisech, které ji upravují. Studenti se naučí orientovat se v systému veřejné správy a v právních předpisech s ní souvisejícími. Předmětem kurzu je také přehled správního řízení a soudnictví.

1. Základní pojmy z oblasti správního práva.
2. Veřejná správa a správní právo.
3. Prameny správního práva.
4. Organizace veřejné správy.
5. Správní činnosti a správní akty.
6. Veřejnoprávní smlouvy.
7. Dozorčí a kontrolní činnost veřejné správy.
8. Trestní právo správní.
9. Správní řízení.
10. Správní soudnictví.
11. Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné správy.
12. Veřejná správa v ČR a EU.

Dotační management

Cílem předmětu Dotační management je seznámit studenty zejména s mechanizmy čerpání dotací ze strukturálních fondů EU prostřednictvím aktuálních českých operačních programů, ale také s dalšími možnosti čerpání dotací z veřejných rozpočtů. Po absolvování kurzu bude student schopen aktivně vyhledat dotační titul vhodný pro konkrétní situaci, bude umět připravit žádost o dotaci a bude znát institucionální rámec čerpání jednotlivých typů dotací.

1. Projekt a projektový záměr.
2. Dotace. Podstata, účel a klasifikace.
3. Strukturální fondy EU.
4. Operační programy ČR. Další dotační tituly.
5. Analýza projektového záměru.
6. Vyhledání vhodného dotačního titulu.
7. Zpracování žádosti o dotaci.
8. Studie proveditelnosti.
9. Finanční analýza a analýza rizik.
10. Poradenství, administrace a technická pomoc při přípravě a realizaci projektu.
11. Dotační monitoring.
12. Praktické ukázky projektových žádostí.

e-Government

Předmět e-Government reaguje na aktuální trendy ve veřejné správě spojené s její digitalizací. Studenti se seznámí s významem e-governmentu, s jeho právním rámcem v České republice, budou se věnovat problematice kybernetické bezpečnosti a trestně-právním důsledkům porušování povinností v oblasti e-governmentu. Dále se dozvědí, jakým způsobem jsou v České republice využívány některé instituty, jako jsou elektronický dokument, konverze dokumentů, elektronický podpis, elektronické doručování apod. Seznámí se také s aktuálními trendy a možným budoucím vývojem včetně vazby na aktuální politickou situaci v ČR a EU.

1. Pojem a podstata e-governmentu.
2. Právní základy e-governmentu v České republice.
3. Elektronický dokument a jeho využití v praxi.
4. Konverze dokumentů.
5. Elektronický podpis a jeho využití ve veřejné správě.
6. Elektronické doručování ve veřejné správě. Datové schránky.
7. Dokazování v prostředí elektronických dokumentů.
8. Kybernetická bezpečnost.
9. Bezpečnost informačních systémů.
10. Ochrana soukromí v prostředí e-governmentu podle zvláštních právních předpisů. GDPR.
11. Trestní a správní důsledky porušování povinností v oblast e-governmentu.
12. Výzvy budoucího vývoje e-governmentu v ČR a EU.

Odborná praxe B

Předmět Odborná praxe B je nedílnou součástí studia, zprostředkovává studentům zkušenost a umožňuje jim získávat profesní identitu. Cílem předmětu je poskytnout studentům informace potřebné k volbě zaměření jejich praxí a také zvýšit jejich resilienční schopnosti ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Odborná praxe v organizacích veřejného i soukromého sektoru umožní studentům získat povědomí o běžné praxi či o využití teoretických poznatků.

Diplomový seminář I

Předmět Diplomový seminář I poskytuje informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a umožňuje studentovi průběžně konzultovat postup na práci se svým vedoucím. Záměrem semináře je umožnit studentovi vypracovat a obhájit kvalifikační práci, v níž prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení problému obvykle se vyskytujícího v teorii nebo praxi ekonomických oborů z oblasti hospodářské politiky a správy, přičemž vychází ze zvolené odborné literatury. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen aplikovat klíčové zásady metodologie výzkumu, provést samostatně výzkum a prezentovat jeho výsledky v podobě závěrečné práce v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Studentům je průběžně vysvětlována a zdůrazňována problematika ochrany duševního vlastnictví, plagiátorství a jeho důsledků.

Diplomový seminář II

Diplomový seminář II navazuje na a rozšiřuje předmět Diplomový seminář I. V rámci předmětu jsou studentům poskytnuty informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a zároveň je jim umožněno průběžně konzultovat postup na práci se svým vedoucím. V rámci konzultací je pozornost zaměřena především na obsahovou a formální stránku závěrečné kvalifikační práce, na její strukturu a splnění požadavků na vzhled diplomové práce. Student je také seznámen se způsobem hodnocení závěrečných prací i s požadavky na prezentaci při její obhajobě. Obecně lze konstatovat, že diplomovými pracemi jsou ověřovány předpoklady studujícího samostatně a tvořivě řešit úkoly, které vyplývají z požadavků na absolventa daného navazujícího magisterského studijního programu. Výstupem předmětu jsou praktické dovednosti studentů pro zpracování diplomové práce, jako jednoho z předpokladů úspěšného zakončení studia.

Diplomová práce

Cílem předmětu je dokončení diplomové práce v souladu se zásadami pro její zpracování, a to ve stanoveném termínu. Diplomová práce se zaměřuje na zpracování a prezentace odborné problematiky z oblasti hospodářské politiky a správy, kde studující prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení teoretického nebo praktického problému, přičemž se opírá o zvolenou odbornou literaturu. Student rovněž prokazuje schopnost práce s textem, včetně cizojazyčného tam, kde je to žádoucí, případně s daty přístupnými pro sekundární analýzu nebo získanými primárními daty. Dále schopnost zpracovávat koncepty a teorie a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, resp. úkol.

Nestátní neziskové organizace

Cílem předmětu Nestátní neziskové organizace je v návaznosti na předmět Sociální politika B předat studentům znalosti z oblasti neziskového sektoru v České republice s důrazem na nestátní organizace. Studentům jsou popsány jedmotlivé aspekty fungování těchto organizací, jako jsou jejich finanční a marketingové řízení, účetnictví či crowdfunding a fundraising.

1. Význam a důvody existence neziskového sektoru.
2. Právní rámec pro neziskový sektor České republiky.
3. Neziskové organizace v České republice.
4. Nestátní neziskové organizace v České republice.
5. Sociální a finanční aspekty neziskových organizací.
6. Řízení neziskových organizací.
7. Finanční řízení a účetnictví neziskových organizací.
8. Daňová specifika neziskových organizací.
9. Marketingové řízení neziskových organizací.
10. Crowdfunding neziskových organizací.
11. Fundraising neziskových organizací.
12. Neziskové organizace v globalizovaném světě.

Ochrana národnostních menšin

Cílem předmětu Ochrana národnostních menšin je v návaznosti na předmět Sociální politika B vysvětlit studentům, co jsou národností menšiny, jaké národností menšiny u nás žijí, jaká jsou jejich práva a jakým způsobem jsou národnostní menšiny chráněny. Studenti se dozvědí také o roli mezinárodních institucí při ochraně národnostních menšin.

1. Národnostní menšiny v ČR.
2. Historie ochrany národnostních menšin na našem území.
3. Organizace spojených národů a její úloha při ochraně menšin.
4. OBSE a Rada Evropy a jejich úloha při ochraně menšin.
5. Kontrolní mechanismy při ochraně menšin.
6. Práva národnostních menšin v mezinárodních dokumentech.
7. Ochrana národnostních menšin v ČR.
8. Právní úprava ochrany národnostních menšin v českém právu.
9. Školství národnostních menšin.
10. Teritoriální a kulturní autonomie.
11. Politické zastoupení národnostních menšin.
12. Současné výzvy při ochraně národnostních menšin.

Správa sociálního zabezpečení

Cílem předmětu Správa sociálního zabezpečení je poskytnout studentům v návaznosti na předmět Sociální politika B ucelený obraz o systému sociálního pojištění a jeho správě s důrazem na aktuální platný stav v České republice a v Evropské unii. Studenti jsou obeznámeni s jednotlivými typy sociálního zabezpečení a s prameny práva, které je upravují.

1. Sociální politika.
2. Sociální zabezpečení.
3. Právo sociálního zabezpečení.
4. Tvorba a úroveň sociálního zabezpečení.
5. Zásady práva sociálního zabezpečení.
6. Prameny práva sociálního zabezpečení.
7. Zdravotní pojištění.
8. Nemocenské pojištění.
9. Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
10. Důchodové pojištění.
11. Státní sociální podpora a sociální pomoc.
12. Sociální zabezpečení v Evropské unii.

Projektování v sociálních službách

Cílem předmětu Projektování v sociálních službách je v návaznosti na předmět Sociální politika B seznámit studenty s jednotlivými aspekty projektů a projektování s důrazem na projekty a projektování v oblasti sociálních služeb. Řešena je také role projektového manažera v projektu a jeho kompetence, které si studenti v rámci seminární výuky osvojují. Součástí předmětu jsou také praktické ukázky konkrétních projektů.

1. Projekt a jeho rysy.
2. Projektový management.
3. Role projektového manažera.
4. Sociální práce a sociální služby.
5. Životní cyklus projektu.
6. Technické kompetence projektového manažera.
7. Řízení času a organizace projektu.
8. Řízení rizik.
9. Komunikace a vyjednávání.
10. Vedení projektového týmu.
11. Konflikty a jejich řešení.
12. Příklady projektů v sociálních službách.

Manažerské metody ve veřejné správě

Cílem předmětu Manažerské metody ve veřejné správě je seznámit studenty s rolí manažera ve veřejné správě a se specifiky řízení veřejného sektoru, včetně moderních metod uplatňovaných v současné době. Poté, co jsou studenti seznámení s rolí manažera obecně, jim jsou vysvětlena specifika manažerského řízení a rozhodování ve veřejné správě. Důraz je kladen také na takové aspekty, jako jsou manažerská etika či současné výzvy v managementu veřejné správy.

1. Management a role manažera.
2. Management změn a risk management.
3. Systém veřejné správy v ČR.
4. Řízení měst, obcí a regionů.
5. Knowledge management.
6. Chytrá města.
7. Zodpovědná města.
8. Kreativní management.
9. Management veřejného prostranství.
10. Management podpůrných procesů.
11. Manažerská etika.
12. Současné výzvy managementu veřejné správy.

Veřejná volba

Cílem předmětu Veřejná volba je v návaznosti na kurzy Teorie hospodářské politika a Veřejná správa B a na znalosti absolventů bakalářských studijních programů poskytnout studentům navazujícího studia středně pokročilou znalost konceptů spojených s teorií veřejné volby. Absolventi kurzu pochopí mechanizmy kolektivního rozhodování v různých systémech a příčiny a důsledky chování jednotlivých aktérů politického trhu v komparaci s trhem ekonomickým. To jim umožní lépe pochopit reálná politická rozhodnutí a jejich důsledky pro ekonomiku.

1. Teorie veřejné volby. Význam a historický vývoj.
2. Ekonomický a politický trh. Veřejný a individuální zájem.
3. Kolektivní rozhodování. Mechanismus kolektivní akce. Pravidla hlasování.
4. Problém politického cyklu. Ideologické a oportunistické strany. Charakteristické chování voličů.
5. Teorém středního voliče. Arrowův teorém nemožnosti.
6. Volební systémy. Většinový a poměrný systém.
7. Veřejná volba v přímé demokracii. Zastupitelská demokracie.
8. Ekonomie byrokracie. Zájmové skupiny a lobbing.

Projektové řízení B

Cílem předmětu Projektové řízení B je seznámit studenty s pokročilými aspekty fungováním projektů a jejich řízením a navázat tak na předmět Projektové řízení A vyučovaných v bakalářském studiu. Studentům je vysvětleno, jaká je role manažera v projektu, že je třeba projekty vnímat jako systém, jaké jsou životní cykly projektů a jakým způsobem se řídí lidé na projektech. Velký důraz je kladen zejména na nutnost komplexního vnímání projektu jako systému mnoha činností. Součástí kurzu jsou také praktické ukázky úspěšných projektů.

1. Projekt a projektové řízení.
2. Role projektového manažera.
3. Projektové řízení jako systém.
4. Systémové myšlení. Podstata a význam.
5. Systémové vnímání a vzorce chování systému projektů.
6. Systémová dynamika a řízení projektu.
7. Mentální modely.
8. Systémové myšlení a vizualizace systémů.
9. Spirály smrti a systémové otázky.
10. Životní cyklus projektu.
11. Řízení lidských zdrojů na projektech.
12. Příklady úspěšných a neúspěšných projektů.

Bankovnictví a pojišťovnictví

Cílem předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví je seznámit studenty se základními aspekty fungování finančního systému, a to v návaznosti na již získané znalosti monetární politiky na úrovni bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předmět se věnuje vybraným otázkám bankovnictví a pojišťovnictví zejména ve vazbě na existenci veřejných financí a realizaci hospodářské politiky.

1. Bankovnictví a pojišťovnictví. Význam a místo v českém finančním systému.
2. Banka. Funkce, podmínky založení, bilance. Bankovní soustava.
3. Aktivní a pasivní obchody bank. Neutrální obchody bank.
4. Investiční bankovnictví. Obchody s cennými papíry a finanční inovace.
5. Pojišťovna, pojišťovnictví, pojistný trh. Hlavní druhy pojištění.
6. Pojištění jako součást finanční teorie a politiky. Pojištění jako součást důchodové teorie a politiky.
7. Pojištění jako komponent měnové rovnováhy. Vztah k veřejným financím, k financím podniků.
8. Regulace bank a pojišťoven.

Zahraniční stáž

Studenti absolvují zahraniční pracovní stáž (zaměření na ekonomické obory, hospodářskou politiku a správu) nebo studijní pobyt v rozsahu minimálně jednoho měsíce (20 pracovních dní). A to na partnerských školách nebo u jiných subjektů, které podléhají schválení ze strany garanta předmětu. Po absolvování stáže nebo studijního pobytu studenti zpracují zprávu o průběhu stáže nebo pobytu, kterou potvrdí zahraniční pracoviště nebo vysoká škola.

Ekonomie

Mikroekonomie B
Makroekonomie B

Hospodářská politika

Teorie hospodářské politiky
Sociální politika B
Fiskální politika B
Monetární politika B
Zahraničně obchodní politika

Veřejná správa

Veřejná správa B
Správní právo
Dotační management
e-Government

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce