Studijní plán

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa

Mikroekonomie A

Předmět Mikroekonomie A poskytuje základní teoretické znalosti ekonomie z oblasti chování spotřebitele, firem, trhu a státu. Po absolvování kurzu budou studenti schopni rozumět základním otázkám mikroekonomie, jako jsou teorie chování spotřebitele a teorie chování firmy v různých tržních strukturách. Budou rozumět problematice trhů výrobních faktorů, seznámí se se základními typy tržních selhání a budou schopni kriticky zhodnotit některé možné důsledky řešení tržních selhání. To jim umožní v dalších předmětech pochopit chování jednotlivých ekonomických subjektů.

1. Úvod do studia ekonomie. Trh a jeho struktura.
2. Chování spotřebitele. Teorie užitku, rozpočtové omezení, optimální volba spotřebního koše.
3. Od spotřebitelské volby k tržní poptávce. Elasticity poptávky.
4. Teorie firmy. Produkční funkce, náklady, příjmy a zisk firmy. Rozlišování krátkého a dlouhého období v ekonomii.
5. Dokonalá konkurence. Chování dokonale konkurenčních firem v krátkém a dlouhém období.
6. Nedokonalá konkurence. Monopol a monopolistická konkurence.
7. Nedokonalá konkurence. Oligopol a úvod do teorie her.
8. Trh práce. Nabídka práce, poptávka po práci, rovnovážná mzda, rozdíly ve mzdách.
9. Trhy ostatních výrobních faktorů. Trh kapitálu a trh půdy.
10. Externality a jejich řešení.
11. Veřejné a smíšené statky.
12. Mikroekonomická role vlády a vládní selhání. Škola veřejné volby.

Ekonomika veřejného sektoru

Cílem předmětu Ekonomika veřejného sektoru je seznámit studenty s podstatou existence veřejného sektoru, s jeho strukturou a hospodařením. Tento předmět dále rozvíjí znalosti studentů z paralelního kurzu Mikroekonomie. Na něj pak navazují zejména předměty Hospodářská politika, Veřejná správa A, Ekonomika ČR a Daňová soustava ČR, pro jejichž výuku tento předmět poskytuje základy společně s předměty Mikroekonomie A a Makroekonomie A. Studenti zde získají teoretické znalosti z oblasti teorie veřejné volby, které dále doplní znalosti problematiky státu a státní moci, funkce a činnosti veřejné správy. Studenti se také naučí, jak je veřejný sektor organizován a financován.

1. Tržní selhání jako příčiny existence veřejného sektoru. Význam existence veřejného sektoru.
2. Základní pojmy. Veřejný a soukromý statek, veřejný zájem.
3. Teorie veřejné volby. Teorém středního voliče, cyklický hlasovací paradox.
4. Kolektivní rozhodování. Politický trh.
5. Stát a jeho funkce. Státoprávní teorie. Definice státu. Státní moc.
6. Funkce a činnost veřejné správy. Pojetí veřejné správy.
7. Organizace veřejného sektoru.
8. Finanční systém státu a subjektů územní samosprávy.
9. Příjmy veřejných rozpočtů.
10. Výdaje veřejných rozpočtů.
11. Fiskální federalismus. Modely fiskálního federalismu.
12. Daňová soustava a principy rozpočtového určení daní.

Právo

Cílem předmětu Právo je zejména seznámit studenty se základy teorie práva, ale také jim zprostředkovat poznatky umožňující jim získat základní orientaci v českém právním řádu a nejdůležitějších českých právních předpisech, včetně práva EU. Předmět zároveň umožní dále formovat schopnosti studentů tyto poznatky uplatnit při výkonu práce ve veřejném a soukromém sektoru i v občanském životě. Zaměření předmětu je tedy realizováno ve vazbě na hospodářskou politiku. Prostřednictvím přednášek a samostudia si studenti osvojí základní právní pojmy a základy českého soukromého i veřejného práva, na což naváží v dalších praktičtěji orientovaných předmětech, zejména pak Veřejné právo a Správní řízení, resp. v některých povinně volitelných předmětech, jako jsou Systém sociálního zabezpečení nebo Veřejné zakázky.

1. Pojem, podstata a funkce práva. Systém práva. Principy právního řádu v ČR, právní odvětví.
2. Právní normy a jejich klasifikace.
3. Právní vztahy a právní skutečnosti. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu.
4. Interpretace práva. Aplikace práva. Právní odpovědnost.
5. Soukromé právo. Absolutní a relativní majetková práva.
6. Pracovní právo. Účastníci pracovně-právních vztahů, pracovní poměr, jeho vznik a ukončení.
7. Systém soudnictví, řízení sporné a nesporné.
8. Civilní žaloba.
9. Výkon rozhodnutí a exekuce. Oddlužení.
10. Veřejné právo. Základy ústavního práva. Základy správního práva.
11. Veřejné právo. Základy finančního práva. Základy trestního práva.
12. Cizinecké právo. Státní občanství, řízení o udělení mezinárodněprávní ochrany.

Filozofie a etika

Předmět Filozofie a etika je úvodem k reflexi profesní hodnotové orientace a seznamuje studenty se základy filozofie a teoretické etiky. Důraz je kladen také na dialogický přístup při řešení etických problémů. Stěžejním cílem kurzu je podpořit u studentů schopnost sebepoznání a činění informovaných rozhodnutí v oblasti etických problémů a dilemat, které se mohou objevit v praxi hospodářské politiky a správy. Studenti by měli rozumět významu etických teorií pro praktický výkon profese, osvojit si kritické myšlení, být schopni aplikovat poznatky z etických teorií na příklady z praxe a být si vědomi vlastních hodnot a teoretického zázemí, ze kterého tyto hodnoty vycházejí.

1. Pojem filozofie. Vztah filozofie ke speciálním vědám a jiným institucionalizovaným formám duchovní kultury. Základní filozofické vědy. Základní pojmosloví.
2. Klíčové otázky a problémy evropské filozofie. Filozofické tázání z oblasti metafyziky, filozofie poznání, logiky, estetiky, filozofie náboženství.
3. Vybrané otázky filozofické antropologie. Člověk jako osoba, tělo, duše, duch. Důstojnost člověka. Lidská svoboda. Člověk ve vztahu. Čas a konečnost lidské existence. Utrpení a nemoc.
4. Vybrané otázky sociální a politické filozofie. Jednotlivec, společnost, kultura, stát, sociální konflikty, moc a diskriminace, demokracie, totalitarismus, rasismus, lidská práva, práce a volný čas.
5. Etika. Základní pojmy, jejich vztahy, rozdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám.
6. Vybrané pojmy etiky. Dobro, správnost, povinnost, autonomie, hodnota, ctnost, účel, prostředek, spravedlnost, svědomí, vina.
7. Povaha etických norem a způsoby jejich vzniku a zdůvodnění. Vztah k ostatní normativním systémům.
8. Základní etické teorie a jejich aplikace. Etika ctností, hédonismus, utilitarismus, přirozený zákon, společenská smlouva, etika povinnosti, etika spravedlnosti, etika péče.
9. Profesní etika. Etické kodexy a příslušné české i mezinárodní lidskoprávní dokumenty. Etická dilemata.
10. Etika veřejné služby. Profesní etika státních a veřejných zaměstnanců.
11. Lidská práva jako rozhraní práva a mravnosti. Vztah k zodpovědnostem a povinnostem.
12. Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globálního světa.

Informatika

Cílem předmětu Informatika je rozšířit studentům základní přehled v oblasti informačních technologií získaný středoškolským vzděláním. Studenti se v rámci předmětu naučí ovládat nástroje aplikací kancelářského balíku MS Office na úrovni vysokoškolského studia a v návaznosti na potřeby ekonomických analýz, získají pokročilejší znalost pojmů z oblasti informačních technologií, naučí se vyhledávat a zpracovávat údaje z elektronických informačních zdrojů a aktivně používat nástroje textového a tabulkového procesoru či prezentačních programů. Dozvědí se také, jaké existují programy určené pro ekonomickou analýzu a jaké jsou možnosti jejich využití, což jim dává základ pro další studium předmětů, jako jsou Kvanititativní metody A-B a Ekonometrie A.

1. Základní pojmy informatiky. Data, informace, znalosti. Úvod do problematiky zpracování dat.
2. Význam informatiky. Informatika v ekonomických oborech. Informatika v národohospodářské praxi.
3. Programové vybavení počítačů. Specifika SW vyvíjeného pro ekonomickou analýzu.
4. Textové procesory. Specifika zpracování ekonomického textu.
5. Tabulkové procesory. Specifika funkcí využitelných pro ekonomickou analýzu.
6. Grafy a analytické nástroje v prostředí tabulkového procesoru. Využití v ekonomické analýze.
7. Datové struktury, algoritmizace a programování.
8. Práce s databázovými programy. Báze ekonomických dat. Databáze odborných ekonomických publikací.
9. Práce v prezentačních programech. Prezentace výstupů ekonomické analýzy.
10. Charakteristika a služby počítačových sítí. Bezpečnost a ochrana dat. GDPR.
11. Základy webdesignu. Webhosting.
12. BYOD. Možnosti a využití při studiu.

Cizí jazyk I A-B

Předmět Cizí jazyk I u studentů rozšiřuje znalosti anglického, nebo německého jazyka v oblasti ekonomie a hospodářské politiky a správy. V předěmtu Cizí jazyk I se předpokládá vstupní středoškolská úroveň znalosti zvoleného jazyka (B1-B2 dle SERRJ). Cílem předmětu je tak seznámit studenta s odbornou terminologií a zvýšit jeho odborné komunikační schopnosti ve vybraném cizím jazyce. Student po dobu dvou semestrů pracuje na prohlubování svých jazykových dovedností v odborné oblasti. Osvojí si širší slovní zásobu v odborné terminologii, naučí se porozumět odborným ekonomickým textům a pracovat s nimi, bude schopen se samostatně vyjadřovat ústně i písemně v daném oboru. Na předmět Cizí jazyk IA plynule navazuje v letním semestru předmět Cizí jazyk IB. Tematické okruhy výuky Cizího jazyka I částečně kopírují osnovu paralelně vyučovaných předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A, Hospodářská politika a Ekonomika ČR.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IA:
1. Ekonomie jako vědecká disciplína.
2. Ekonomie a ekonomika. Subjekty ekonomiky.
3. Domácnost, firma, stát.
4. Nabídka, poptávka, trh.
5. Hodnota a cena.
6. Dokonalá a nedokonalá konkurence.
7. Trh práce, zaměstnanost, mzdy.
8. Trh kapitálu, peníze, úrok.
9. Tržní selhání.
10. Vládní selhání.
11. Práce s odbornými texty týkajícími se probraných okruhů.
12. Debatní souboje na vybrané téma z probraných okruhů.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IB:
1. Produkce, HDP a jeho složky.
2. Problematika inflace a nezaměstnanosti.
3. Hospodářská politika jako přístup státu k ekonomice své země.
4. Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky.
5. Vztahy mezi cíli hospodářské politiky.
6. Fiskální politika.
7. Monetární politika.
8. Platební bilance. Zahraničně obchodní politika.
9. Ekonomický růst a ekonomický cyklus.
10. Evropská integrace.
11. Práce s odbornými texty týkajícími se probraných okruhů.
12. Debatní souboje na vybrané téma z probraných okruhů.

Makroekonomie A

Cílem kurzu Makroekonomie A je seznámit studenty se základními teoretickými aspekty makroekonomie. Studenti pochopí, co je výstup ekonomiky, cenová hladina a jak se jednotlivé kategorie měří. Budou se orientovat v základních makroekonomických modelech a budou schopni pomocí těchto modelů řešit konkrétní makroekonomické problémy. Dále se seznámí s funkcemi peněz v ekonomice, příčinami a důsledky inflace a nezaměstnaností. Budou ovládat základy teorií měnového kurzu, ekonomického cyklu a ekonomického růstu. Závěr kurzu je věnován praktickému přístupu státu k hospodářské politice na makroekonomické úrovni. Předmět Makroekonomie A je tak základním teoretickým předmětem, který studentům dává teoretické základy pro navazující studium hospodářské politiky a jejích dílčích disciplín.

1. Makroekonomický výstup a jeho měření. Cenová hladina a její měření. Alternativní způsoby měření výstupu ekonomiky.
2. Model důchod-výdaje. Od dvousektorové ekonomiky po otevřenou ekonomiku, multiplikátory a multiplikační efekt.
3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období. Makroekonomická rovnováha v modelu AS-AD.
4. Peníze a trh peněz. Nabídka peněz. Poptávka po penězích. Rovnováha na peněžním trhu, peněžní multiplikátor.
5. Inflace a její typy. Příčiny a důsledky inflace. Nedostatky měření inflace.
6. Nezaměstnanost, její typy, příčiny a důsledky. Měření nezaměstnanosti v České republice a EU.
7. Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka a její modifikace. Vztah inflace a nezaměstnanosti v krátkém a dlouhém období.
8. Zahraniční obchod. Absolutní a komparativní výhoda. Platební bilance a její účty.
9. Teorie měnového kurzu a devizový trh. Teorie rovnovážného měnového kurzu.
10. Ekonomický růst. Potenciální produkt. Růstové teorie.
11. Ekonomický cyklus. Fáze a typy ekonomického cyklu. Hospodářské krize.
12. Hospodářská politika státu. Nástroje, cíle a tvůrci hospodářské politiky. Vliv fiskální a monetární politiky na makroekonomickou situaci země v krátkém a dlouhém období.

Hospodářská politika

Cílem kurzu Hospodářská politika je ve vazbě na předměty Mikroekonomie A, Ekonomika veřejného sektoru a zejména paralelně probíhající Makroekonomie A seznámit studenty se základními problémy z oblasti hospodářské politiky. V první části kurzu jsou vysvětleny základy teorie hospodářské politiky a jejího institucionálního prostředí, hospodářsko-politické koncepce a jejich teoretická východiska. Zbývající část předmětu je věnována jednotlivým typům hospodářské politiky včetně praktické hospodářské politiky a situaci v ČR a EU. Tento předmět dále rozvíjejí předměty věnující se konkrétním oblastem hospodářské politiky, zejména Fiskální politika A, Monetární politika A, Sociální politika A a Politika zaměstnanosti.

1. Hospodářská politika, definice, nástroje a cíle. Institucionální prostředí hospodářské politiky.
2. Teoretická východiska hospodářské politiky a její základní koncepce. Období předkeynesiánské hospodářské politiky.
3. Keynesiánská a postkeynesiánská hospodářská politika. Přístupy k hospodářské politice do 70. let 20. století.
4. Hospodářská politika uplatňovaná po selhání keynesiánství.
5. Informace v hospodářské politice. Vládní a tržní selhání. Implikace pro tvůrce hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Limity hospodářské politiky.
6. Základní typy hospodářské politiky. Nabídková vs. poptávková hospodářská politika. Stabilizační a prorůstová hospodářská politika.
7. Fiskální politika. Nositelé, cíle, nástroje. Teoretické přístupy k fiskální politice. Problematika veřejných rozpočtů a veřejného dluhu.
8. Monetární politika. Nositelé, cíle, nástroje. Teoretické přístupy k monetární politice. Centrální banka, její postavení a nezávislost.
9. Vnější hospodářská politika. Nositelé, cíle, nástroje. Zahraničně obchodní politika.
10. Další typy hospodářské politiky. Sociální politika. Politika zaměstnanosti. Důchodová, strukturální, regionální a zemědělská politika.
11. Hospodářská politika EU a její typy. Vazba na hospodářskou politiku ČR.
12. Praktická hospodářská politika. Ordoliberalizmus. Stop and go policy. Reganomika a Thatcherismus. Aktuální přístupy k hospodářské politice.

Ekonomika ČR

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem a vývojem ekonomiky ČR s důrazem na vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi národního hospodářství. Kurz navazuje na základní teoretické znalosti získané v kurzu Makroekonomie A a Hospodářská politika, a dále v předmětu Ekonomika veřejného sektoru. Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR se zeměmi EU. Prohloubí si znalosti základních principů fungování systému veřejných rozpočtů, seznámí se stavem veřejných financí a porozumí vazbám mezi deficitem státního rozpočtu a jinými oblastmi ekonomiky ČR.

1. Úvod do předmětu. Zdroje ekonomických informací a dat, jejich důvěryhodnost.
2. Problematika národohospodářské statistiky. Systém národních účtů. Standardy národního účetnictví a jejich aplikace v ČR.
3. Ekonomický systém v ČR. Česká ekonomika před rokem 1989. Transformační proces po roce 1989 a současný ekonomický systém.
4. Trh práce v ČR. Vývoj od 90. let do současnosti. Lidský kapitál a pracovní síla. Zaměstnanost, nezaměstnanost.
5. Životní úroveň a kvalita života. Vzdělání, zdravotnictví a životní prostředí.
6. Ekonomické faktory životní úrovně ČR, statistika rodinných účtů, hospodaření českých domácností.
7. Příjmová nerovnost a chudoba, zadluženost českých domácností.
8. Makroekonomická úroveň ekonomiky. Ekonomický cyklus a dlouhodobý růst v ČR.
9. Odvětvová struktura ekonomiky ČR.
10. Veřejné finance ČR.
11. Postavení ČNB, cenový a kurzový vývoj.
12. Zahraniční obchod a platební bilance ČR.

Politologie

Cílem předmětu Politologie je se studenty zejména diskutovat základní pojmy z oblasti politologie a politiky. Jsou jim vysvětleny jednotlivé politické ideologie a politické strany. Další část kurzu se věnuje volbám a volebním systémům v České republice a ve světě. Závěr kurzu je věnován politickým stranám v Evropské unii.

1. Úvod do studia politologie. Vymezení a pojetí politologie jako vědy, vznik a historický vývoj, metodologie a jazyk politologie, politologie v podmínkách ČR.
2. Politika. Vymezení a charakteristika politiky, dimenze politiky, vztah člověka k politice.
3. Politické ideologie. Liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, nacionalizmus, anarchizmus, náboženský fundamentalizmus. Extremizmus
4. Politické strany. Vymezení význam a vývoj politických stran, charakteristika stranických systémů.
5. Volby a volební systémy. Charakteristika systémů, většinový a poměrný systém.
6. Volební systémy anglosaského světa.
7. Volební systémy kontinentální Evropy.
8. Volební systém České republiky.
9. Lidská práva a jejich ochrana.
10. Politické režimy. Charakteristika, demokratické a nedemokratické režimy.
11. Politické strany a hnutí v České republice. Charakteristika a vývoj politických stran a hnutí.
12. Politické strany EU a frakce Evropského parlamentu.

Kvantitativní metody A

Cílem předmětu Kvantitativní metody A je přiblížit studentům základní kvantitativní metody, které využijí v průběhu celého studia, ale také případné praxe, ať už ve veřejném, nebo soukromém sektoru. Studenti porozumí základním matematickým pojmům a pojmům výrokové a predikátové logiky. Dále se budou věnovat funkcím a jejich průběhu. Závěr kurzu je věnován problematice matic a operacím s nimi. V každé části kurzu jsou rozvedeny implikace do ekonomických oborů, zejména do oblastí využitelných v hospodářské politice a ekonometrii.

1. Úvod do předmětu. Význam matematiky a kvantitativních metod v ekonomických oborech.
2. Základní logické pojmy a operace. Výrok, výroková logika, negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence. Predikátová logika. Logika v ekonomii.
3. Množina, podmnožina, sjednocení, průnik, rozdíl, kartézský součin, číselné množiny a intervaly.
4. Funkce a jejich vlastnosti. Definiční obor, grafické zobrazení. Limita ve vlastním a v nevlastním bodě, spojitost funkce v bodě. Využití v ekonomické analýze.
5. Derivace funkce. Podstata, základní vzorce. Využití v ekonomické analýze.
6. Průběh funkce, význam první a druhé derivace, lokální extrémy, konvexnost a konkávnost. Využití v ekonomické analýze.
7. Neurčitý integrál. Základní pojmy a operace. Využití v ekonomické analýze.
8. Výpočet integrálů. Substituční metoda, metoda per partes.
9. Určitý integrál. Obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka oblouku křivky. Využití v ekonomické analýze.
10. Definice determinantu a matice. Základní pojmy, vlastnosti determinantů. Důležité typy matic.
11. Operace součet a rozdíl matic, násobení matic, inverzní matice. Vlastnosti operací.
12. Maticové rovnice. Soustavy algebraických rovnic. Řešitelnost soustavy algebraických rovnic. Frobeniova věta. Řešení převodem na maticový tvar, Gaussova eliminační metoda. Využití v ekonomické analýze.

Sociální politika A

Cílem předmětu Sociální politika A je v návaznosti na předmět Hospodářská politika seznámit studenty nejen se základními poznatky o cílech, funkcích, principech, nástrojích a účincích sociální politiky, ale také s aktuálním stavem sociální politiky v České republice a v zahraničí, zejména v zemích Evropské unie. Stěžejní úlohou předmětu je také směřovat studenty k pochopení procesů formování sociální politiky, k pochopení role různých subjektů v procesu její tvorby, k porozumění jejím všestranným účinkům a k osvojení si principů analýzy sociálních politik. Studenti v rámci výuky získají předpoklady k nalézání sociálně i ekonomicky vhodných řešení sociálních problémů a naučí se porozumět vazbám, které jsou mezi těmito problémy, procesem formování sociální politiky a jejími účinky.

1. Sociální procesy a sociální politika, vznik sociálního státu a jeho základní funkce.
2. Principy a cíle sociální politiky.
3. Sociální stát, jeho typy a jeho vývojová stadia.
4. Sociální rizika a sociální zabezpečení.
5. Sociální pomoc.
6. Sociální pojištění.
7. Prevence sociálních problémů: politika pracovního trhu.
8. Sociální rozvoj a lidský kapitál: zdravotní politika.
9. Sociální rozvoj a lidský kapitál: vzdělávací politika.
10. Sociální rozvoj a lidský kapitál: rodinná politika.
11. Sociální rozvoj a lidský kapitál: bytová politika.
12. Mezinárodní instituce a úmluvy, sociální politika EU.

Politika zaměstnanosti

Kurz Politika zaměstnanosti prohlubuje základní vědomosti získané v rámci předmětu Hospodářská politika. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky zhodnotit příčiny nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na regionální i makroekonomické úrovni, tj. v souvislosti s ekonomickým cyklem a celkovým socio-ekonomickým vývojem. Další okruh témat je věnován vybraným problémům v rámci politiky zaměstnanosti – tj. zaměstnávání specifických skupin, postavení žen na trhu práce, pracovní migraci, nerovnostem na trhu práce apod. Témata jsou zaměřena na situaci v České republice ve srovnání s Evropskou unií.

1. Lidský kapitál na trhu práce. Význam a proměny, právo na zaměstnání.
2. Politika zaměstnanosti jako součást hospodářské politiky. Cíle politiky zaměstnanosti, úrovně politiky zaměstnanosti.
3. Subjekty politiky zaměstnanosti a jejich role. Stát, tripartita, odbory aj. organizace, firmy, agenturní zaměstnávání.
4. Zaměstnanost a zaměstnatelnost. Flexibilita a regulace, pracovní doba, částečné úvazky, souvislosti zaměstnanosti, socio-ekonomického a populačního vývoje v ČR a EU.
5. Příčiny nezaměstnanosti v konjunktuře a recesi, souvislost s ekonomickým cyklem, další příčiny nezaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti.
6. Nerovnosti na trhu práce, sociální vyloučení, regionální disparity, pracovní migrace.
7. Systém služeb zaměstnanosti. Činnost úřadů práce, poradenství, zprostředkování zaměstnání, pasivní politika zaměstnanosti.
8. Aktivní politika zaměstnanosti: rekvalifikace, veřejně prospěšné práce aj.
9. Aktivní politika zaměstnanosti: investiční pobídky jako nástroj politiky zaměstnanosti.
10. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním.
11. Postavení žen na trhu práce. Práce a rodičovství, sladění rodinného a pracovního života. Komparace ČR a EU.
12. Evropská strategie zaměstnanosti. Strategie politiky zaměstnanosti v ČR.

Veřejné právo

Cílem předmětu Veřejné právo je rozšířit znalosti studentů z předmětu Právo. Tento kurz je podrobněji zaměřen na jednotlivé typy veřejného práva, jako jsou ústavní právo, správní právo, finanční právo, trestní právo či procesní právo. Součástí kurzu je také přehled právní služby a soudní soustavy v České republice.

1. Podstata a vymezení veřejného práva. Subjekty veřejného práva.
2. Dualismus veřejného a soukromého práva.
3. Zásady veřejného práva.
4. Ústavní právo.
5. Správní právo.
6. Finanční právo.
7. Trestní právo.
8. Procesní právo.
9. Právo životního prostředí.
10. Právo sociálního zabezpečení.
11. Mezinárodní právo veřejné.
12. Právní služba, soudní soustava. Ústavní soud, obecné soudy, správní soudnictví, státní zastupitelství, policie, advokacie, notáři, probace a mediace.

Ekonometrie A

Cílem kurzu Ekonometrie A je poskytnout studentům ve vazbě na předměty Kvantitativní metody A-B, Informatika, Mikroekonomie A a Makroekonomie A základní znalosti z oblasti ekonometrie a ekonometrického modelování. Studenti se seznámí s jednotlivými typy dat a jejich sběrem. Dále se naučí odhadnout jednoduché ekonometrické modely a dokáží posoudit, který model je vhodný pro modelování dané situace. Součástí kurzu je také problematika časových řad s ohledem na specifika ekonomických časových řad.

1. Úvod do ekonometrie. Předmět zkoumání a historie, ekonometrický model, modelování a ekonometrická data.
2. Typy statistických dat. Nominální, ordinální, intervalová, poměrová. Sběr dat, datové zdroje, transformace časových řad.
3. Regresní úloha, regresní modely a jejich členění, volba funkční formy.
4. Metoda nejmenších čtverců. Výhody a nevýhody, vlastnosti.
5. Jednoduchý a vícerozměrný regresní model.
6. Korelační analýza. Párový a vícenásobný koeficient korelace.
7. Hodnocení kvality regresního modelu. Kritéria kvality, koeficient determinace, informační kritéria.
8. Testování statistických hypotéz. Testování průkaznosti regresních parametrů a modelů.
9. Předpoklady klasického lineárního regresního modelu.
10. Analýza časových řad. Specifika ekonomických časových řad, stacionarita ekonomických časových řad.
11. Analýza trendu, sezónnosti, cykličnosti ekonomických časových řad, filtrování ekonomických časových řad.
12. Využití ekonometrie v hospodářsko-politické analýze.

Kvantitativní metody B

Cílem předmětu Kvantitativní metody B je poskytnout studentům v návaznosti na předmět Kvantitativní metody A základní informace z oblasti statistiky. Studenti se naučí pořizovat a připravovat data pro složitější statisticko-ekonometrické postupy, čímž průběžně navazují na paralelně probíhající předmět Ekonometrie A. Rovněž se dozvědí, jakým způsobem postupovat při testování statistických hypotéz. Závěr kurzu je orientován na problematiku kombinatoriky a pravděpodobnosti.

1. Statistika v ekonomii. Základní pojmy statistiky, terminologie, klasifikace proměnných.
2. Populace a výběr. Reprezentativní výběr, časté chyby ve statistické indukci.
3. Pořizování a příprava dat. Dotazníky, analýza proměnných, chybějící hodnoty.
4. Rozdělení četností. Tabulky a grafický aparát.
5. Momentové míry, kvantily, míry polohy, variability a koncentrace.
6. Analýza extrémních hodnot. Příčiny a důsledky, grafické zobrazení, řešení problému.
7. Vztah dvou proměnných. Korelační a regresní analýza, analýza rozptylu, kontingenční tabulky.
8. Analýza časových řad. Charakteristiky časových řad, analýza trendu a sezónnosti.
9. Metody vícerozměrné analýzy.
10. Testování statistických hypotéz. t-test, F-test.
11. Základy kombinatoriky. Kombinace, variace, permutace.
12. Teorie pravděpodobnosti. Definice, pravděpodobnost jevů.

Cizí jazyk II A-B

Předmět Cizí jazyk II u studentů rozšiřuje základní znalosti anglického, nebo německého jazyka v běžných konverzačních tématech. V předmětu Cizí jazyk II se předpokládá vstupní znalost zvoleného jazyka na úrovni začátečníka nebo mírně pokročilého (A1-A2 dle SERRJ). Cílem předmětu je tak seznámit studenta se slovní zásobou týkající se běžných konverzačních témat a zvýšit jeho obecnou komunikační způsobilost ve vybraném cizím jazyce. Student po dobu dvou semestrů pracuje na prohlubování svých jazykových dovedností. Osvojí si novou slovní zásobu, naučí se porozumět běžným i jednodušším ekonomickým textům a pracovat s nimi, bude schopen se samostatně vyjadřovat ústně i písemně a vést běžnou konverzaci na mírně pokročilé úrovni.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IIA:
1. Čísla
2. Všeobecné výrazy. Oslovení, pozdravy, seznámení.
3. Určování času.
4. Barvy a rozměry.
5. Veřejné nápisy.
6. Cestování.
7. Ubytování.
8. Stravování.
9. Na dovolené.
10. Sport a volný čas.
11. Práce s ekonomickým textem.
12. Konverzace na zadané ekonomické téma.

Tematické okruhy pro předmět Cizí jazyk IIB:
1. Nakupování.
2. Nouzové situace.
3. Bydlení.
4. Rodina.
5. Práce a brigáda.
6. Oblékání a dress code.
7. Komunikace.
8. Dopis, email, telefonát.
9. Prezentace.
10. Práce s ekonomickým textem.
11. Konverzace na zadané ekonomické téma.
12. Diskuzní souboje na zadané ekonomické téma.

Veřejná správa A

Cílem předmětu Veřejná správa A je v návaznosti na předměty Ekonomika veřejného sektoru a Hospodářská politika poskytnout studentům hlubší znalosti problematiky veřejné správy a managementu veřejného sektoru. Studenti se dozvědí, co je veřejná moc a veřejná správa, jaké má orgány a jak se člení. Dále je prostor věnován otázkám řízení ve veřejné správě a tématu New Public Management. Na kurz dále navazuje předmět Správní řízení, který dále rozvíjí znalosti studentů v oblasti správního řádu a dalších souvisejících předpisů a povinně volitelný předmět Veřejné zakázky.

1. Funkce státu a veřejné správy. Vztah státní správy a samosprávy.
2. Způsob organizace a fungování státní moci. Formy vlády a formy státního zřízení.
3. Správní reforma. Východiska, průběh, důsledky.
4. Obecní zřízení a jeho aspekty.
5. Krajské zřízení a jeho aspekty.
6. Ústřední správa. Role ústřední správy v ČR.
7. Digitalizace veřejné správy. E-government.
8. Postavení úředníků v ČR.
9. Legislativní proces a normotvorba v ČR.
10. Veřejné zakázky a jejich kontrola.
11. Management ve veřejné správě.
12. New Public Management.

Světová ekonomika a mezinárodní organizace (ekvivalentní předmět v AJ: World Economy and International Organizations)

Cílem předmětu Světová ekonomika a mezinárodní organizace je popsat studentům světovou ekonomiku jako hospodářských systém a seznámit je s jejím historickým vývojem a současnou strukturou. Cílem kurzu je dále vysvětlit studentům základní principy mezinárodní integrace a popsat hlavní mezinárodní organizace současného světa jako jsou OSN, WTO, WB, IMF či NATO. Po zmínění teoretických přístupů k mezinárodním organizacím a stručném historickém vývoji, jsou detailněji popsány jednotlivé mezinárodní organizace a jejich vliv na hospodářskou politiku.

1. Světová ekonomika jako systém. Struktura a subjekty.
2. Etapizace vývoje světové ekonomiky.
3. Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice. Makroekonomické a sektorové změny, klíčová role technického rozvoje, internacionalizace.
4. Globalizace a regionalizace světové ekonomiky. Mezinárodní integrace.
5. Role národních států, transnacionálních korporací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice.
6. Mezinárodní organizace. Historický vývoj. Aktéři a struktura mezinárodních organizací. Rozhodovací procesy mezinárodních organizací.
7. Organizace spojených národů. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
8. Světová obchodní organizace. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
9. Mezinárodní měnový fond. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
10. Světová banka. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
11. NATO. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.
12. Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva. Poslání, historie, struktura, rozhodovací proces a výstupy.

Daňová soustava ČR

Cílem předmětu Daňová soustava ČR je vysvětlit studentům v návaznosti na předměty Ekonomika veřejného sektoru a Hospodářská politika základní pojmy týkající se daní a seznámit je s daňovým systémem České republiky. Studenti se dozvědí, jaké jsou základní konstrukční prvky jednotlivých typů daní, které se vyskytují v českém daňovém mixu. Kurz je zaměřen také na měření daňové zátěže a na daňový systém v Evropské unii.

1. Základní pojmy. Daň a její konstrukce.
2. Daňové principy, požadavky na daňový systém, daňový mix.
3. Daň z příjmu fyzických osob. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
4. Daň z příjmu právnických osob. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
5. Spotřební daně. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
6. Daň z přidané hodnoty. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
7. Daň z nemovitosti. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
8. Silniční daň. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, osvobození od daně.
9. Ostatní daně a poplatky. Cla.
10. Příspěvky na sociální zabezpečení.
11. Daňová zátěž. Měření daňové zátěže a jeho meze.
12. Daně v Evropské unii.

Ekonomika podniku A

Cílem předmětu Ekonomika podniku A je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti podnikové ekonomiky. Studentům jsou nejprve vysvětleny základní pojmy související s podnikáním, podnikem a jeho okolím a poté jsou popsány základní klíčové oblasti podnikání, jako jsou účetnictví a hospodaření podniku, majetková a kapitálová struktura podniku či odměňování. V závěru kurzu jsou studentům představena také specifika neziskových institucí. V případě zájmu mohou studenti dále rozšiřovat své znalosti z oblasti ekonomiky podniku v povinně volitelém předmětu Ekonomika podniku B.

1. Úvod do ekonomiky podniku. Podnikání, podnik, podnikatel. Okolí podniku.
2. Náklady a výnosy. Vztah k výdajům a příjmům. Nákladové funkce.
3. Kalkulace. Kalkulační systém, kalkulační metody.
4. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Bod zvratu.
5. Majetek podniku. Odpisy. Rozvaha.
6. Kapitál podniku. Optimální majetková a kapitálová struktura. Finanční páka, daňový efekt.
7. Podnik jako hospodářský systém. Typologie podniků.
8. Mzdy a mzdové náklady podniku.
9. Slučování a rozdělování podniků.
10. Sanace a zánik podniku.
11. Rizika podnikání. Analýza rizik.
12. Specifika neziskových organizací.

Fiskální politika A

Cílem předmětu Fiskální politika A je zejména v návaznosti na předmět Hospodářská politika seznámit studenty se základními aspekty fiskální politiky s důrazem na fiskální politiku v České republice. Nejprve jsou definovány základní pojmy a jsou vysvětleny funkce fiskální politiky. Další část kurzu se pak věnuje struktuře a stavu veřejných financí a státního rozpočtu v České republice a ve světě. Závěr předmětu je věnován problematice finančních a dluhových krizí.

1. Definice a historický vývoj fiskální politiky.
2. Funkce fiskální politiky. Alokační, stabilizační a redistribuční funkce.
3. Cíle, nástroje a nositelé fiskální politiky.
4. Soustava veřejných rozpočtů v ČR. Státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, fondy zdravotních pojišťoven, státní účelové fondy.
5. Státní rozpočet ČR. Proces schvalování rozpočtu, struktura příjmů a výdajů.
6. Deficity rozpočtů. Příčiny a důsledky.
7. Veřejný dluh. Příčiny a důsledky.
8. Přístupy ekonomických škol k deficitnímu financování. Cyklicky vs. každoročně vyrovnaný rozpočet.
9. Daňový systém ČR a rozpočtové určení daní.
10. Deskripce a stav veřejných financí v ČR.
11. Deskripce a stav veřejných financi v EU.
12. Finanční a dluhové krize.

Monetární politika A

Cílem předmětu Monetární politika A je zejména v návaznosti na předmět Hospodářská politika seznámit studenty se základními aspekty měnové politiky. Předmět se zabývá problematikou peněz – nabídkou, poptávkou a rovnováhou na peněžním trhu. Studentům je dále vysvětleno, jaká je role centrální banky v bankovním systému a měnové politice. Závěr kurzu je věnován problematice měnového kurzu a devizových intervencí a měnovým a finančním krizím.

1. Definice a historický vývoj monetární politiky.
2. Cíle, nástroje a nositelé monetární politiky.
3. Peníze a jejich role v ekonomice.
4. Nabídka a poptávka po penězích.
5. Úrok a úroková míra, peněžní trh a jeho rovnováha.
6. Bankovní systém. Jednostupňový a dvoustupňový systém.
7. Centrální banka. Funkce, cíle a nástroje centrálních bank.
8. Regulace a dohled v bankovním sektoru.
9. Typy monetární politiky. Měnová expanze a měnová restrikce.
10. Měna a měnový kurz. Definice pojmů, systém měnových režimů.
11. Devizové intervence. Mechanismus fungování.
12. Měnové a finanční krize.

Správní řízení

Cílem předmětu Správní řízení je v návaznosti na kurz Veřejné právo seznámit studenty se základními aspekty a průběhem správního řízení v podmínkách České republiky. Je jim vysvětleno, které subjekty se správního řízení účastní, jakým způsobem se konstituují správní rozhodnutí a jak se tato rozhodnutí přezkoumávají. Předmět klade důraz také na právní praxi z prostředí české judikatury.

1. Úvod do správního práva procesního.
2. Působnost správního řádu.
3. Základní zásady činnosti správních orgánů.
4. Obsah a struktura správního řádu.
5. Opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy.
6. Část IV. správního řádu.
7. Subjekty správního řízení.
8. Vybrané procesní instituty.
9. Správní řízení v prvním stupni.
10. Správní rozhodnutí.
11. Přezkoumání správního rozhodnutí a správní exekuce.
12. Praxe správního řízení v ČR.

Evropská integrace (ekvivalentní předmět v AJ: Europrean Integration)

Cílem předmětu Evropská integrace je v návaznosti na předmět Světová ekonomika a mezinárodní organizace seznámit studenty se základními aspekty integrace v Evropě s důrazem na Evropskou unii. Po stručném historickém přehledu jsou popsány jednotlivé aspekty integrace EU. Dále se kurz zabývá jednotlivými politikami EU. Závěr kurzu je věnován aktuálním problémům evropské integrace.

1. Idea evropského sjednocení a počátky evropské integrace.
2. Evropská společenství a cesta k Evropské unii.
3. Lisabonská smlouva a změny, které přinesla.
4. Instituce Evropské unie.
5. Jednotný vnitřní trh.
6. Hospodářská a měnová unie.
7. Zahraniční a bezpečnostní politika EU.
8. Vnitřní záležitosti a soudnictví v EU.
9. Politiky EU a jejich financování.
10. Strategie Evropa 2020.
11. Postavení České republiky v rámci EU.
12. Aktuální problémy a výzvy evropské integrace.

Odborná praxe A

Předmět Odborná praxe A je nedílnou součástí studia, zprostředkovává studentům zkušenost a umožňuje jim získávat profesní identitu. Cílem předmětu je poskytnout studentům informace potřebné k volbě zaměření jejich praxí a také zvýšit jejich resilienční schopnosti ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Odborná praxe v organizacích veřejného i soukromého sektoru umožní studentům získat povědomí o praxi či o využití teoretických poznatků.

Bakalářský seminář I

Předmět Bakalářský seminář I poskytuje informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a umožňuje studentovi průběžné konzultovat postup na své práci se svým vedoucím. Záměrem semináře je umožnit studentovi vypracovat a obhájit kvalifikační práci, v níž prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení problému obvykle se vyskytujícího v praxi, přičemž vychází ze zvolené odborné literatury. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen aplikovat klíčové zásady metodologie výzkumu, provést samostatně výzkum a prezentovat jeho výsledky v podobě závěrečné práce v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Studenti se naučí pracovat s texty, včetně textů cizojazyčných, a s daty přístupnými pro sekundární analýzu. Dále budou studenti po absolvování předmětu schopni zpracovávat koncepty a teorie v nich obsažené, a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku/úkol. Témata bakalářských prací jsou vymezena na oblast hospodářské politiky a správy a taková témata, u kterých studenti budou schopni obhájit využitelnost získaných výsledků pro praxi.

1. Podstata Bc. práce, volba tématu bakalářské práce.
2. Náležitosti Bc. práce, seznámení studentů s požadavky na vysokoškolskou závěrečnou práci. Struktura Bc. práce.
3. Práce s odbornými zdroji v Bc. práci.
4. Stanovení cíle Bc. práce, formulace výzkumného problému a výzkumné otázky.
5. Volba výzkumné strategie, metod a technik, role hypotézy v kvalitativním a kvantitativním výzkumu.
6. Zpracování a interpretace výsledků Bc. práce.
7. Diskuze a závěry Bc. práce.
8. Formální úprava Bc. práce.
9. Ochrana duševního vlastnictví. Autorské právo. Plagiátorství a jeho důsledky.
10. Přínos Bc. práce pro praxi, formulace doporučení pro praxi i další zkoumání.
11. Obhajoba Bc. práce.
12. Otázky k vybraným tématům Bc. prací.

Bakalářský seminář II

Bakalářský seminář II navazuje na předmět Bakalářský seminář I. V rámci předmětu jsou studentům poskytnuty informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a zároveň je jim umožněno průběžné konzultovat postup na své práci se svým vedoucím. V rámci konzultací je zaměřena pozornost především na obsahovou a formální stránku závěrečné kvalifikační práce, na její strukturu a splnění požadavků na vzhled bakalářské práce. Student je také seznámen se způsobem hodnocení závěrečných prací i s požadavky na prezentaci při její obhajobě. Obecně lze konstatovat, že bakalářskými pracemi jsou ověřovány předpoklady studujícího samostatně a tvořivě řešit úkoly, které vyplývají z požadavků na absolventa bakalářského studijního programu, při respektování principů ochrany duševního vlastnictví a antiplagiátorských opatření. Výstupem předmětu jsou praktické dovednosti studentů pro zpracování bakalářské práce, jako jednoho z předpokladů úspěšného zakončení studia.

Bakalářská práce

Cílem předmětu je zajištění dokončení bakalářské práce studenta v souladu se zásadami pro její zpracování, a to ve stanoveném termínu. Bakalářské práce se zaměřuje na zpracování a prezentaci odborné problematiky z oblasti hospodářské politiky a správy, kde studující prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při formulování a řešení praktického problému, přičemž se opírá o zvolenou odbornou literaturu. Student rovněž prokazuje schopnost práce s textem, včetně cizojazyčného tam, kde je to žádoucí, případně s daty přístupnými pro sekundární analýzu. Dále prokazuje schopnost zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, resp. úkol. Vyžaduje-li řešení problému výzkum, osvědčí studující schopnost koncipovat výzkumné práce a zpracovat získané výsledky. Pokud řešení problému nevyžaduje výzkum, zpracuje studující přehledovou stať s kritickým zhodnocením a vlastními závěry a interpretacemi.

Základy odborné práce

Cílem předmětu Základy odborné práce je připravit studenty na psaní seminárních a závěrečných prací. V rámci kurzu studenti zjistí, co je třeba absolvovat v přípravné fázi zpracování odborné práce, tj. vymezení tématu, cíle, stanovení hypotéz apod. Následně se seznámí s možnostmi používaných metod. Zvláštní pozornost je věnována práci s daty a zdroji literatury včetně způsobu citací. Závěrem kurzu se seznámí s formálními náležitostmi a prezentací odborné práce.

1. Příprava na psaní odborných prací. Téma, cíl, hypotézy, výzkumná otázka.
2. Osnova práce, odborný styl.
3. Zdroje dat a jejich věrohodnost, databáze.
4. Práce s literaturou. Primární vs. sekundární zdroje, typy publikací.
5. Rešerše odborné literatury a přehledová stať.
6. Citace literatury, autorská práce a plagiátorství.
7. Citační normy.
8. Základy empirického výzkumu.
9. Volba vhodných metod.
10. Struktura práce. Úvod, jádro práce, závěr.
11. Formální úprava textu.
12. Prezentace odborné práce.

Informační systémy ve veřejné správě

Cílem předmětu Informační systémy ve veřejné správě je obeznámení studentů s rolí informatiky ve výkonu veřejné správy. Seznámí se s vlastnostmi a základní architekturou informačních systémů státní správy, samosprávy měst a obcí a jejich komunikací. Porozumí členění informačních systémů a naučí se popsat požadované vlastnosti informačních systémů státní a veřejné správy. Budou také schopni charakterizovat státní informační politiku a způsob financování rozvoje informačních a komunikačních technologií. Seznámí se s moderními veřejnými službami a s obsahem základních registrů státní správy.

1. Architektura IS měst a obcí. Státní informační politika. Význam informační společnosti.
2. Informační potřeba řídicího pracovníka, strategický význam informačního systému a informací pro řízení.
3. Definice informačního systému, komponenty informačního systému, jejich architektura a vývoj.
4. Informatizace vzdělávacích institucí, hlavní úkoly a cíle v oblasti informatizace vzdělávacích institucí: Informační gramotnost, e-learning.
5. Služby E-governmentu. Legislativní prostředí E-governmentu.
6. Základní registry, obsah, referenční údaj, gesce.
7. Architektura komunikačního prostředí informačních systémů veřejné správy.
8. Systém datových schránek, funkce, elektronický podpis. Czech POINT, význam, použití.
9. Další složky státního informačního systému, registry, rejstříky.
10. Portál veřejné správy, portál územních samospráv, informační systémy ÚSC.
11. Kvalita informací a jejich význam. Nové přístupy k vyhodnocování dat, Big Data, Data Minig.
12. Dostupnost informačních systémů, portálový přístup. Bezpečnost informačních systémů.

Systém sociálního zabezpečení

Cílem předmětu Systém sociálního zabezpečení je seznámit studenty se systémem sociálního zabezpečení v České republice. Poté, co jsou vysvětleny základní pojmy se předmět věnuje jednotlivým pilířům systému sociálního zabezpečení. Zmíněny jsou také fiskální dopady systému sociálního zabezpečení, a to jak na příjmovou, tak na výdajovou stránku veřejných rozpočtů. V neposlední řadě je součástí předmětu hodnocení udržitelnosti současného systému zejména s ohledem na proces demografického stárnutí obyvatelstva.

1. Vymezení základních pojmů. Sociální událost, sociální politika, systém sociálního zabezpečení, MPSV, podpůrčí doba, nezaopatřené dítě.
2. Historický vývoj sociálního zabezpečení v ČR a EU.
3. Pilíře systému sociálního zabezpečení. Pojištění, podpora, pomoc.
4. Systém sociálního zabezpečení v ČR. Právní postavení a přehled dávek sociálního zabezpečení.
5. Pojištění. Sociální a zdravotní pojištění. Právní úprava, výše pojištění pro jednotlivé skupiny obyvatel.
6. Podpora. Dávky státní sociální podpory, přehled dávek, aktuální stav v ČR.
7. Pomoc. Dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče. Přehled dávek a aktuální stav v ČR.
8. Role orgánů statní správy v oblasti sociálního zabezpečení.
9. Veřejné finance a sociální zabezpečení – rozpočtové určení pojištění.
10. Veřejné finance a sociální zabezpečení – dopady podpory a pomoci na výdajovou stránku veřejných rozpočtů.
11. Systémy sociálního zabezpečení ve světě.
12. Aktuální problémy systému sociálního zabezpečení v ČR s ohledem na demografický vývoj.

Životní podmínky domácností

Cílem předmětu Životní podmínky domácností je seznámit studenty se základními pojmy, které se týkají kvality života, a souvisejícími statistickými daty a jejich zdroji. Studenti se seznámí zejména s pojmy životní minimum, existenční minimum, minimální a zaručená mzda, průměrná mzda, medián mezd a naučí se chápat rozdíly a vzájemný vztah mezi nimi. Získají znalosti o výdajích a spotřebě domácností, o podmínkách bydlení, o problémech, jakými jsou chudoba, zadluženost nebo příjmová nerovnost. Dále jim bude přednesen historický vývoj životních podmínek domácností v České republice, ale také v zahraničí pro mezinárodní srovnání.

1. Domácnosti. Vymezení základních pojmů.
2. Statistické sledování životních podmínek domácností. Zdroje dat.
3. Složení domácností, demografická struktura a její vývoj v ČR.
4. Příjmy domácností. Životní a existenční minimum.
5. Průměrná mzda, medián mezd, mzdové rozdíly.
6. Sociální příjmy v ČR.
7. Výdaje a spotřeba různých typů domácností.
8. Bydlení domácností a jeho vývoj v ČR.
9. Zadluženost domácností a její vývoj v ČR.
10. Chudoba a sociální exkluze.
11. Příjmová nerovnost. Význam, měření, vývoj.
12. Životní podmínky domácností v mezinárodním srovnání.

Populační vývoj a migrace

Cílem předmětu Populační vývoj a migrace je seznámit studenty se základními demografickými pojmy, současným demografickým vývojem a metodami demografické analýzy. Po absolvování předmětu budou studenti umět používat základní demografické pojmy, budou se orientovat v používaných demografických ukazatelích, porozumí současnému demografickému vývoji v ekonomickém kontextu a budou schopni na toto téma diskutovat. Část předmětu je vyčleněna aktuálním otázkám migrace a migrační politiky.

1. Úvod do demografie. Vymezení předmětu, společenský význam disciplíny, vnitřní struktura demografie, demografická literatura.
2. Historie demografie. Vývoj demografického myšlení, česká demografie, historie sčítání lidu a evidence přirozené měny.
3. Demografické ukazatele. Míry, kvocienty, čas v demografii, Lexisův diagram.
4. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku, národnostní, sociální, ekonomická a vzdělanostní struktura, struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání.
5. Prostorová struktura obyvatelstva, migrace.
6. Demografická analýza. Úmrtnost, sňatečnost a rozvodovost, plodnost, porodnost, potratovost.
7. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Demografické odhady a projekce.
8. Populační teorie a politika, demografická revoluce, druhý demografický přechod.
9. Světový populační vývoj.
10. Demografie České republiky a její postavení ve světovém populačním vývoji.
11. Aktuální otázky migračního vývoje ve světě.
12. Migrační politika EU a ČR.

Ekonomika podniku B

Cílem předmětu Ekonomika podniku B je rozšířit znalosti studentů z kurzu Ekonomika podniku A o vybrané důležité aspekty podnikové ekonomiky. Jedná se zejména o problematiku financí podniku, včetně účetních a investičních aspektů. V závěru kurzu je pak prostor věnován také tématu marketingu a v neposlední řadě auditu. Kurz je vyučován ve zkráceném, posledním semestru studia.

1. Podnikové řízení, plánování a rozhodování.
2. Financování podniku, pracovní kapitál a cash flow.
3. Finanční analýza podniku.
4. Investiční činnost a plánování.
5. Nákupní činnost. Řízení zásob.
6. Výrobní činnost a plánování výroby.
7. Inovace a marketing.
8. Rozbory a kontroling. Interní audit.

Projektové řízení A

Cílem předmětu Projektové řízení A je seznámit studenty se základními aspekty projektů a jejich řízením, na které mohou navázat v dalším studiu. Studentům je vysvětleno, jaká je role manažera v projektu, že je třeba projekty vnímat jako systém, jaké jsou životní cykly projektů a jakým způsobem se řídí lidé v projektech. Závěr předmětu je věnován praktické stránce projektů, zejména problémovým situacím. Kurz je vyučován ve zkráceném, posledním semestru studia.

1. Projekt a projektové řízení. Role projektového manažera.
2. Projektové řízení jako systém. Systémové vnímání a vzorce chování systému projektů. Systémová dynamika a řízení projektu.
3. Projektové metodologie a přístupy. Tradiční a agilní přístup.
4. Životní cyklus projektu.
5. Řízení lidí v projektech.
6. Firmy založené na projektech.
7. Problémové situace v projektech.
8. Příklady úspěšných a neúspěšných projektů.

Veřejné zakázky

Cílem předmětu Veřejné zakázky je v návaznosti na kurz Ekonomika veřejného sektoru poskytnout studentům základní informace o veřejných zakázkách a jejich zákonné úpravě v českém právním systému. Studentům jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti veřejných zakázek a jejich typy. Důraz je kladen zejména na praktickou aplikaci a výklad je doplněn příklady z praxe. Kurz je vyučován ve zkráceném, posledním semestru studia.

1. Veřejná zakázka. Vymezení základních pojmů, právní úprava. Zadavatel, dodavatel a účastník zadávacího řízení.
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Veřejné zakázky malého rozsahu. Podlimitní, nadlimitní a zjednodušený režim.
3. Zadávací a technické podmínky veřejných zakázek.
4. Nabídky. Otevírání, posouzení a hodnocení.
5. Uzavření smlouvy, zrušení a dokončení zadávacího řízení. Změny a odstoupení od smlouvy.
6. Dynamické nákupní systémy a elektronizace veřejného zadávání.
7. Sektorové veřejné zakázky. Postup při zadávání.
8. Praxe veřejných zakázek v České republice.

Manažerské dovednosti

Cílem předmětu Manažerské dovednosti je předat studentům znalosti z oblasti manažerských dovedností. Je jim vysvětleno, jaký charakter by měl mít řídící pracovník, jaké by měl mít dovednosti, a jak a na základě čeho, by se měl rozhodovat. Dále se studenti naučí řešit konflikt, vést lidi a správně si rozvrhnout čas. Součástí předmětu jsou také současné problémy a výzvy v oblasti manažerských dovedností. Kurz je vyučován ve zkráceném, posledním semestru studia.

1. Řídící pracovník. Dovednosti, charakter a osobnost.
2. Druhy dovedností a proces řízení. Způsob a druhy myšlení. Analytické a syntetické myšlení, kreativita.
3. Rozhodování. Druhy rozhodování a etapy rozhodovacího procesu. Metody rozhodování, rozhodovací kritéria.
4. Delegování a motivace.
5. Komunikace. Druhy komunikace a komunikační proces.
6. Konflikty a jejich řešení. Racionalizace spotřeby času.
7. Vedení lidí. Styly řízení a pracovní skupiny.
8. Současné problémy a výzvy v oblasti manažerských dovedností.

Zahraniční stáž

Studenti absolvují zahraniční pracovní stáž nebo studijní pobyt v rozsahu minimálně jednoho měsíce (20 pracovních dní). A to na partnerských školách nebo u jiných subjektů, které podléhají schválení ze strany garanta předmětu. Po absolvování stáže nebo studijního pobytu studenti zpracují zprávu o průběhu stáže nebo pobytu, kterou potvrdí zahraniční pracoviště nebo vysoká škola.

Ekonomie

Mikroekonomie A
Makroekonomie A

Hospodářská politika

Hospodářská politika
Sociální politika A
Fiskální politika A
Monetární politika A
Politika zaměstnanosti

Ekonomika a správa

Veřejná správa A
Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika ČR
Světová ekonomika a mezinárodní organizace
Evropská integrace

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce