Ekonomika podniku, management & marketing

Anotace

Cílem studijního modulu Ekonomika podniku, management & marketing je seznámit posluchače s fungováním ekonomiky podniku a moderními metodami jeho řízení. Pozornost je věnována vymezení ekonomiky podniku, jeho majetkovým a finančním tokům a jejich zachycení v účetních výkazech. Dále pak finanční analýze, která slouží jako podklad pro finanční řízení podniku. Druhá polovina modulu je zaměřena na aktuální otázky moderního managementu. Jedná se zejména o daňovou optimalizaci, základy HR, projektového řízení a nové trendy v marketingu.

Osnova

 • Podnik a jeho struktura
 • Finanční výkazy
 • Finanční analýza
 • Manažerské účetnictví a daňová optimalizace
 • Základy HR
 • Projektové řízení
 • Marketingová komunikace
 • Behaviorální marketing

Literatura

 • HORVÁTHOVÁ, Petra, BLÁHA, Jiří a ČOPÍKOVÁ, Andrea. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7380-591-3.
 • KAŠÍK, Milan a HAVLÍČEK, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-100-2.
 • MÁCHAL, Pavel et al. Projektové řízení: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-330-1.
 • SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.