Projects realized by our academic staff

Researcher Title of the project Source Period
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. Problematic aspects of legislative and executive activities related to the COVID-19 pandemic Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze* 2021-2022
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. Zdanění korporací v České republice – Překážka pro hospodářská růst? Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze* 2020-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
International analysis of corporate social responsibility in selected districts of the Moravian-Silesian Region and Opole Voivodeship (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001754) INTERREG V-A
ČR-Polsko*
2020-2021
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.,
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
Ing. Boris Navrátil, CSc.,
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Lifestyle and Quality of Life in the Context of Life Plans and Identity of the Inhabitants of the Czech-Polish Border Area After Accession to the EU (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002122) INTERREG V-A
ČR-Polsko*
2019-2020
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
Ing. Daniel Němec, Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Nastavení systému sociálních odvodů a jeho dopady na stínovou ekonomiku v České republice Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze* 2019-2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře (TL02000210) TAČR* 2019-2020
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.,
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.,
Mgr. Šárka Ulčáková
Pilotní nastavení a ověření modelů sociální práce projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II smluvní výzkum MPSV* 2019-2020
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku (TL02000101) TAČR* 2019-2021
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ekonomické a sociální determinanty právních novelizací v informačním systému ASPI smluvní výzkum
AKRF*
2019-2020
Ing. Martin Murín, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Čo robia politici zle? Vybrané problémy verejných financií vo vzťahu k ekonomickému rastu vyspelých krajín sveta (MUNI/A/1131/2018) MŠMT 2019
Ing. Martin Murín, Ph.D. Tvorba a implementácia testbankov pre semináre predmetu Makroekonomie 1 (MUNI/FR/1500/2018) FR MU 2019
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Odhad daňového zatížení a jeho vlivu na ekonomiku ČR (MUNI/A/1098/2018) MŠMT 2019
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Preventive Competencies on Comparative Background (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001705) INTERREG V-A
ČR-Polsko*
2018-2019
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Inovace VOV v odborné oblasti humanitní (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011) OPVVV* 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
WTI Application in DSGE Modelling (EACO/RP08/2016) EACO* 2016-2021
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
Eliška Krupičková,
Bohuslav Koukol,
Veronika Martynková
Mapa vzdělanosti v okrese Karviná v kontextu trhu práce smluvní výzkum Okresní hospodářská komora Karviná* 2018-2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut,
Anežka Antošíková,
Petra Hermanová,
Marcela Lišková
Analýza aktuálního stavu ČOV, nakládání s odpady a druhotnými surovinami a související infrastruktury v rámci ČR a EU smluvní výzkum HEDVIGA GROUP a.s.* 2018-2020
Ing. Martin Murín, Ph.D. Inovace a aktualizace studijních materiálů v Makroekonomii 1 (MUNI/FR/0106/2018) FR MU 2018
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Vliv systematizace elementů daňového zatížení, sociálních odvodů a sociální politiky na společenský blahobyt (MUNI/A/1139/2017) MŠMT 2018
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Efficiency vs. Ethical Management in Social Services (EACO/RP09/2016) EACO* 2016-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice (17-26705S) GAČR 2017
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Koncepcie pomoci ľuďom bez domova Bratislava 2016-2017
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Tvorba štandardov a metodiky Komunitných centier a Nízkoprahových denných centier (ITMS2014+:312041A136) ESF 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
Mgr. Šárka Ulčáková Uplatnění sociální práce v italských sociálních družstvech poskytujících sociální služby (SGS03/FSS/2016) OU 2016
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Institucionální a měnové souvislosti ekonomické integrace evropských zemí v současnosti (SP2015/115) VŠB-TUO 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Vybraná témata porodnictví a gynekologie MŠMT 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Zavádzanie štandardov kvality do praxe sociálnych služieb MPSVR SR 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Podpora CVS pre projekt PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie (ITMS: 26130130110) ESF 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Využití potenciálu pro regionální rozvoj sídel v MSK (02321/2014/RRC) MSK* 2014-2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability MŠMT 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Bereavement Taskforce of the European Association of Palliative Care EAPC 2013-2015
prof. PhDr. František Varadzin,
Ing. Jaroslav Šigut
Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy (CZ.1.07/3.2.07/03.0020) ESF* 2012-2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ITMS: 26130130095) ESF 2013-2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Historie a současnost ošetřovatelství MŠMT 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze 2013
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. Inovace předmětu Finanční politika České republiky (FRVS2013/1072) MŠMT 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
Ing. Boris Navrátil, CSc. Makroekonomická efektivnost jako faktor konkurenceschopnosti členských států Evropské unie v globalizovaném prostředí MŠMT 2013
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike (1/0935/12) VEGA 2012-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) ESF 2012-2014
Mgr. Šárka Ulčáková Sociální práce v kontextu sociálního podnikání (SGS5/FSS/2012) OU 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze 2012
Ing. Lenka Janíčková, Ph.D.,
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikovou sféru (SGS/23/2010) SLU 2011
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
World Tax Index (EACO/RP13/2010) EACO 2010-2015
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276) OPVK 2010-2013
doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce (CZ.1.07/3.2.07/01.0068) ESF* 2010-2012
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj (CZ.1.07/3.2.07/02.0009) ESF* 2011-2012
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace výuky předmětu Ekonomika ČR (FRVŠ 869/2010) FRVŠ 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda Národohospodářský ústav J. Hlávky v Praze 2010
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí (CZ.1.07/3.2.07/01.0069) ESF* 2010-2012
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska (CZ.3.22/2.3.00/08.00153) ESF* 2009-2010
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava VŠB-TUO 2008-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763) GAČR 2008-2011
prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Strengthening the educational and scientific collaboration among faculties of economics within v4 and countries of south eastern europe (IVF 30810004) IVF* 2008-2010
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Výuka německého jazyka na technických fakultách u studentů se specifickými poruchami učení (SPU), oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2008 FRVŠ 2006-2008
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce (CZ 04.1.03/3.2.15.3/0419) ESF 2006-2008
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Nechť studuje kdokoliv, kdekoli a kdykoli! (ESF 3.2 OP RLZ) ESF 2006-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Výzkumné centrum programu MŠMT č. 1M0524 „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“ MŠMT 2005-2009
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. EnTecNet – Deutsch für die Umwelttechnik / Environmental Technology Communication in German (FIN-04- B-P- LA-160505) Leonardo da Vinci 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GA402/05/2210) GAČR 2005-2007
Ing. Václav Bezecný Posílení aktivní politiky zaměstnanosti – Nová příležitost (CZ.04.1.03/1.1.15.1/0012) ESF* 2005-2007
Ing. Václav Bezecný Rovné příležitosti mužů a žen – rovné šance (CZ.04.1.03/2.2.15.1/0017) ESF* 2005-2007
Ing. Václav Bezecný PHARE 2003 RLZ: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti – Nová šance PHARE 2003 RLZ* 2003-2006
Ing. Václav Bezecný Projekt Equal RESTART: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu MPSV,
PHARE-EQUAL*
2002-2005
Ing. Václav Bezecný Partnerství na úseku „Správce bytového fondu“ (Insertion Training and Retrainging of local employees of Social Housing Companies in Europe) Leonardo da Vinci* 2001-2004
Ing. Václav Bezecný PHARE 98 RLZ: Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů (CZ 9902.02) PHARE 98 RLZ* 2000-2001
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Modelování budoucích trendů vybraných ekonomických faktorů rozvoje regionů v makroekonomických souvislostech (CEZ:JI7/98:2751000015) VŠB-TUO 1998-2003

* Projects dedicated to the PRIGO University