Výzkumný ústav PRIGO Open Research

Hlavním posláním Výzkumného ústavu PRIGO Open Research je provádění základního, aplikovaného a smluvního výzkumu v oblastech akreditovaných studijních programů, ale také v dalších oblastech, které vyplývají z aktuálních společenských potřeb. Do výzkumných aktivit zapojujeme také studenty bakalářských i navazujících magisterských studijních programů naší vysoké školy, stejně jako studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol PRIGO. Pokud máte zájem zapojit se a bádat s námi, kontaktujte nás.

Kolektiv pracovníků PRIGO Open Research tvoří významné osobnosti akademického světa společně s předními odborníky z praxe. Toto spojení nám dává unikátní možnost propojení základního a aplikovaného výzkumu, jehož výsledky pak můžeme prezentovat v poradenství a ve výuce. Naši studenti tak mají vždy aktuální znalosti vycházející ze současného stavu poznání a jeho aplikace v praxi, a to nejen v prostředí České republiky, ale zejména ze zahraničí. Věnujeme se především oblastem ekonomie, hospodářské politiky, práva, veřejné správy, daňové teorie i její aplikace, ale i dalším společensko-vědním disciplínám. 

Členové výzkumného týmu PRIGO Open Research jsou pravidelnými řešiteli vědecko-výzkumných projektů financovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Evropské unie, ministerstev a municipalit, European Association Comenius a dalších. K nejvýznamnějším projektům patří projekt World Tax Index. Jedná se o vývoj a aplikaci multikriteriálního ukazatele daňové zátěže, který slouží k mezinárodní komparaci různých aspektů daňové zátěže podnikatelů i domácností. Na projektu se podílel mezinárodní tým složený z odborníků z akademické i podnikatelské sféry, zástupců centrálních bank i vlád zemí OECD.