Informace o studijních programech nabízených pro akademický rok 2023/2024

Bakalářský studijní program
Ekonomika a management (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management je příprava absolventů, kteří pochopí strukturu a fungování jakéhokoliv typu ekonomiky a budou schopni ji řídit s využitím moderních manažerských metod. Jedná se tedy o studium řízení ekonomiky bez ohledu na její velikost, příslušnost k soukromému, či veřejnému sektoru, ziskový, nebo neziskový charakter, právní formu, národní, mezinárodní, či nadnárodní charakter apod. Obsahové zaměření programu tak vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů v nejrůznějších manažerských pozicích v soukromém i ve veřejném sektoru, tzn. v podnicích, nadnárodních korporacích, v mezinárodně působících firmách, v úřadech, v orgánech územní samosprávy a v dalších organizacích veřejného či neziskového sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, managementu a struktury a fungování ekonomiky podniku, ČR a světa. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů mají studenti možnost se úžeji profilovat v oblasti řízení dílčích typů ekonomiky. Během studia získají odborné znalosti i praktické dovednosti nutné pro výkon praxe vedoucího pracovníka, stejně jako jazykové kompetence. Díky tomu budou připraveni na další studium nebo zaměstnání nejen v ČR, ale také v zahraničí. Součástí studia je absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech orientovaných na oblast managementu a správy.

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management se uplatní zejména jako:

 • korporátní manažer,
 • finanční a projektový manažer,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích,
 • manažer ve veřejném sektoru nebo v neziskovém sektoru,
 • podnikatel.

Bakalářský studijní program
Hospodářská politika a správa (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa je příprava absolventů vybavených kompetencemi pro kvalifikovaný výkon samostatného pracovníka v hospodářsko-politické oblasti, zejména v oblasti měnové, v bankovnictví a pojišťovnictví, v orgánech a institucích EU, v orgánech státní správy a samosprávy či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou fiskální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a financování. Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na hospodářskou politiku a správu.

Absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborný pracovník:

 • v centrální bance, komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • v ústředních orgánech státní správy a v orgánech samosprávných celků,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

Navazující magisterský studijní program
Manažerská ekonomie (Ing.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Manažerská ekonomie je zaměřen na aplikaci ekonomické teorie a metod v procesu manažerského rozhodování na úrovni soukromého i  veřejného sektoru ekonomiky. Cílem studia v tomto programu je příprava absolventů, kteří budou vybaveni vysoce specializovanými znalostmi z oblasti manažerské ekonomie sloužícími  jako základ originálního myšlení nebo výzkumu a budou schopni kritického uvědomování si znalostí v tomto oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi. Absolventi dále získají speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí manažerské ekonomie. Absolventi studijního programu budou také schopni řídit a transformovat pracovní nebo studijní kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy, a nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům nebo za posuzování strategických výkonů týmů.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Manažerská ekonomie se uplatní jako:

 • korporátní manažer, zejména finanční a projektový manažer na úrovni strategického řízení,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích na střední a vrcholové úrovni,
 • manažer v neziskovém sektoru, ve veřejném sektoru na střední a vrcholové úrovni,
 • podnikatel.

Navazující magisterský studijní program
Hospodářská politika a správa (Ing.)

Absolvent dvouletého navazujícího programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturou či prostřednictvím zahraniční stáže nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní jako odborný analytik či manažer v těchto typech institucí a organizací:

 • bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, pojišťovny a další finanční instituce),
 • orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací,
 • veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy a samospráva, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové organizace),
 • firmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém managementu).

Obdržíte iPad pro školu i osobní použití

Pro studenty, přijaté na základě druhého kola nebo následujících kol přijímacího řízení, je standardní školné ve výši 9.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99.900 Kč ročně v případě jednorázové splátky.

Studenti mohou čerpat stipendium ze sociálního programu pro talentované studenty. V žádosti o poskytnutí tohoto stipendia je nutné prokázat mimořádný talent, a to na základě výsledků přijímacího řízení a doložit tíživou sociálně-ekonomickou situaci.

Akce pro studium bez školného, kterou čerpali studenti přijatí na základě prvního kola přijímacího řízení, již byla ukončena.

Studenti přijatí ve všech kolech přijímacího řízení mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia. Zároveň od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.