Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku

Anotace

Cílem studijního modulu Řešení sporů v mezinárodním obchodím styku je v návaznosti na modul Mezinárodní obchodní právo prohloubit znalosti posluchačů v oblasti soudního a mimosoudního řešení sporů, které vznikají při mezinárodním obchodním styku. Postupně je zaměřen na vymezení přeshraničního sporu a možnosti jeho řešení – soudní řešení, rozhodčí řízení, mediaci a další formy ADR.

Osnova

 • Mezinárodní spor
 • Možnosti řešení mezinárodních sporů, alternativní řešení sporů
 • Řešení mezinárodních sporů před obecnými soudy
 • Rozhodčí řízení
 • Rozhodčí smlouva
 • Mezinárodní úmluvy
 • Mediace, konciliace
 • Současné trendy řešení mezinárodních sporů

Literatura

 • DOBIÁŠ, Petr a kol. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-468-8.
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a VALENTOVÁ, Lucia. Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-142-7.
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a kol. Mezinárodní soudnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7751-5.
 • MAKARIUS, Vít. Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě: prevence, plánování a řízení sporu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-295-3.
 • MALACKA, Michal a kol. Mediace dnes – realita a perspektivy. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-170-0.