Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 8. 2023.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 15. 9. 2023.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 31. 8. 2023 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka. V případě studijních programů realizovaných v cizím jazyce činí poplatek 180 EUR.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.