Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 23. 8. 2021.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 28. 8. 2021.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 23. 8. 2021 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.