Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek pro studijní program Sociální politika a sociální práce je stanoven na 23. 10. 2020.

Termín písemné i ústní školní přijímací zkoušky pro studijní program Sociální politika a sociální práce je stanoven na sobotu 24. 10. 2020.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 23. 10. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.