prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.

Jana Geršlová je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky, členkou Vědecké rady a Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy PRIGO. V roce 2004 byla jmenována profesorkou v oboru Ekonomie. Habilitační řízení absolvovala v oboru Národohospodářství na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1996. Disertační práci zpracovala z oblasti hospodářských dějin (CSc.). Působila na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala řadu studijních i výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Jako hostující akademický pracovník působila v letech 1998–2003 na univerzitách v Zürichu a Bonnu. Až do současnosti působí v rámci nepravidelných přednášek na Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden.
Odborně se věnuje tématu dějin národního hospodářství, hospodářským dějinám, evropským podnikatelským osobnostem a firmám a otázkám etiky v podnikání Je spoluautorkou dvoudílných hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1945 (nakladatelství Doplněk). Kromě tuzemských i zahraničních odborných časopisů, kde publikovala řadu vědeckých statí, se věnuje popularizaci výzkumných výsledků a problematice metodologie vědecké a odborné práce. Je autorkou knihy Vádemékum vědecké a odborné práce (nakladatelství Professional Publishing). Publikace Co se skrývá za značkou? Historická encyklopedie podnikatelů a Dějiny moderního podnikání vyšly v rámci projektu GAČR. Jana Geršlová je autorkou čtyř monografií k tématu podnikání ve stavebnictví (z toho dvě v projektu Národohospodářského ústavu Hlávkovy nadace). Tématu podnikání úspěšných žen ve světově známých firmách byla věnována nedávno vydaná monografie Podnikatelka nebo Popelka (nakladatelství Professional Publishing, 2020). V současné době realizuje výzkumný projekt NAKI II (projekt 2018-2022) v rámci spolupráce s Národním technickým muzeem Hardtmuth – od uhlu k tužkařskému impériu, s plánovanou monografií Výroba tužek ve střední Evropě v 19. a 20. století. Pro svazek Podnikatelé a podnikání (v rámci tematické řady Velké dějiny koruny české v nakladatelství Paseka) zpracovává část zaměřenou na podnikatele českých zemí v 19. století, rodinné podnikání, technologický vývoj a etiku a morálku v souvislosti s podnikáním.
Jana Geršlová byla členkou Akreditační komise České republiky (2006-2016) a předsedkyní stálé pracovní skupiny pro ekonomiku a členkou Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (do roku 2021). V současnosti je místopředsedkyní Kontrolní rady GAČR (v letech 2016-2019 byla její předsedkyní). V současnosti působí ve vědeckých radách Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě, Univerzity obrany v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracuje s německou akreditační agenturou ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften und Mathematik) na projektech v letech 2018, 2019 a 2021 a do sučasnosti je členkou komise (Beschwerdekommission) rakouské AQ Austria (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung). Je členkou Společnosti pro etiku v podnikání ČR v Praze, kde přednáší o etickém rozměru našich firem za první republiky.

Kancelář: 013

Tel.: +420 604 491 021

E-mail: jana.gerslova@prigo.cz

Profil na Google Scholar

Profil na ORCID