Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z veřejné ekonomie a veřejné správy, hospodářské politiky (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), práva (včetně správního práva a práva EU), managementu, financí i ekonomiky municipalit. Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Veřejná ekonomika a správa jsou znalosti o uplatňování moderních zásad řízení ve veřejné správě i respektování právních a etických norem v jejich činnosti. Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje a současného stavu v Evropské unii. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních schopností a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky.
Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě (v ekonomickém managementu samosprávných orgánů všech stupňů, v nejrůznějších orgánech státní správy, zejména finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení), v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u společností, agentur, poradenských firem zajišťujících koexistenci a koordinaci subjektů a aktivit na určitém území. Získané poznatky a dovednosti může absolvent uplatnit při:

 • využívání informačních systémů řízení, výpočetní techniky a ekonomicko-matematických metod pro efektivní chod správního úřadu včetně efektivního využívání veřejných prostředků;
 • přípravě materiálů pro tvorbu rozpočtů;
 • zpracování finančních podkladů a projektů;
 • zabezpečení dozoru a kontroly na úrovni územních samosprávných celků;
 • zpracování informací o formách, vztazích a procesech kontrolní činnosti prováděných orgány veřejné správy;
 • zpracování informací, přehledů a průběhu o dozorovém procesu vůči územním samosprávám;
 • konkrétní správní činnosti a postupech;
 • základní práci v legislativních procesech a při přípravě legislativních návrhů na příslušné úrovni veřejné správy;
 • obecné činnosti při výkonu samosprávných činností, které jsou svěřeny územním samosprávným celkům;
 • činnosti v oblasti životního prostředí.

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa je teoreticky vybaven také pro navazující studium magisterského stupně vysokoškolského studia.

Elitní studium pro nadané v Ostravě

Elitní studium ekonomie v programu Hospodářská politika a správa organizačně zajišťuje celoškolské pracoviště vysoké školy – Výzkumný ústav VŠEO. Program připravuje odborníky v oblasti fungování ekonomiky národního hospodářství se zvláštním zaměřením na oblast veřejného sektoru. Studenti jsou připravováni pro praxi, zároveň je jim však poskytnut kvalitní základ pro studium v navazujícím magisterském programu a pro případnou vědeckou práci. Studijní program je určen zejména mimořádně nadaným studentům, tedy těm, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností a kteří mají v řadě případů specifické vzdělávací potřeby, a studentům projevujícím hluboký zájem o studovanou problematiku.

Předpoklad vysoké kvality výuky umožňující individuální přístup ke studentům a zohlednění jejich vzdělávacích potřeb je naplněn prostřednictvím práce s menším kolektivem a využití nejmodernějších výukových metod. Uvedené zároveň umožňuje bližší kontakt studentů s pedagogy a jejich zapojení do sofistikovanějších debat nad vyučovanými tématy. Povinné předměty studijního programu na sebe postupně logicky navazují. V prvním ročníku jsou přednášeny předměty, které tvoří základ pro další studium. V dalších ročnících se postupně zvyšuje odbornost a nároky kladené na studenty a zužuje se zaměření jednotlivých odborných předmětů. Povinně volitelné jsou pak koncipovány tak, aby rozšiřovaly znalosti povinných předmětů v oblastech, o něž jeví studenti větší zájem. Více informací naleznete zde.

Studijní obor Management v sociální sféře

Absolvent bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti řízení systémů sociálních služeb s cílem pochopit úlohu managementu při řízení organizací v sektoru sociálních služeb. Důraz bude kladen na pochopení významu lidských zdrojů pro rozvoj společnosti i jednotlivých firem a institucí a na řízení změn v organizaci. Pozornost bude věnována ekonomii a managementu, hospodářské a sociální politice, sociálně správní a sociálně právní problematice, poradenství a hospodářsko-politickým, ekonomickým, finančním a manažerským aktivitám v sociálně ekonomické oblasti. Důraz bude kladen na efektivní zvládnutí podstaty a širších souvislostí sociální politiky a na vytváření základů profesionální kompetence v podobě žádoucích komunikativních dovedností. Absolventi získají přehled o koncepci řízení zaměřeného na kvalitu z hlediska potřeb uživatele a praktické dovednosti vyžadované k realizaci takové koncepce.
Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě a samosprávě, v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích, v institucích zaměřených na oblast sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení. Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění také v soukromoprávních institucích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.) a při poradenské činnosti. Další oblasti uplatnění zahrnují střední manažerské pozice v asistenčních službách v oblasti sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního pojištění.

Absolvent studijního oboru Management v sociální sféře je dostatečně vybaven také ke studiu v navazujícím magisterském stupni vysokoškolského studia.

VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA – studijní program Hospodářská politika a správa
VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA – studijní program Hospodářská politika a správa

Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce

Studijní obor Sociální práce

Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ vysokoškolského studia, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.
Sociální pracovník vykonává podle zákona sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Kind bright man taking disabled lady for a walk

Absolvent bakalářského studijního oboru Sociální práce získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti sociální politiky, sociálně správních činností, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí, sociální ochrany občanů, sociálního zabezpečení, dále při zpracování sociální analýzy a tvorbě projektů. Důraz je kladen na efektivní zvládnutí teorie a širších souvislostí sociální politiky a sociální práce včetně orientace ve způsobech materiálně technické a informativní pomoci, ve schopnostech terénní práce a průběžné informační činnosti, ve vytváření základů profesionální kompetence sociálních pracovníků v podobě žádoucích komunikativních dovedností a navazujících činností sociální práce.
Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Sociální práce ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy, v oblastech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, nestátních neziskových organizací, sociálních službách, obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů, správy sociálního zabezpečení, v následujících oblastech:

 • oblast sociálního zabezpečení (sociálně správní činnosti v rámci sociální pomoci jako sociální pracovník obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, oblast sociálních služeb včetně ústavní péče a ostatních služeb dle zákona o sociálních službách),
 • oblast státní sociální podpory, úřady práce, krajské úřady,
 • oblast sociálně právní ochrany dětí (sociální pracovník, kurátor pro mládež, osoby pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností),
 • oblast politiky zaměstnanosti (úřady práce apod.),
 • oblast spravedlnosti (mediační a probační služba),
 • oblast MV – vězeňství – sociální pracovník,
 • nestátní neziskové organizace – terénní sociální práce,
 • oblast školství (sociální pracovník v ústavech a výchovných zařízeních),
 • oblast humanitární práce.

Absolvent studijního oboru Sociální práce je dostatečně teoreticky i prakticky vybaven také k práci:

 • v soukromoprávních neziskových institucích – spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.),
 • v ústavních zařízeních sociálních služeb a dalších sociálních službách dle zákona o sociálních službách,
 • na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, obecních a krajských úřadech,
 • v oblasti politiky zaměstnanosti na úřadech práce,
 • v oblasti školství – jako sociální pracovník.

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Kvalitní výkon sociální práce je podložen teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědní disciplíny a praktickými schopnostmi a dovednostmi pro jednání s klienty a dalšími subjekty.
Budovaný profil absolventa je podpořen z hlediska formování svého potenciálu také na základě informací a zkušeností z řešení projektu Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika „Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“, který mapuje prostředí Moravskoslezského kraje a česko-polského příhraničí.

Absolvent studijního oboru Sociální práce je teoreticky vybaven také pro navazující studium magisterského stupně vysokoškolského studia.

VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA – studijní program Sociální politika a sociální práce
VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA – studijní program Sociální politika a sociální práce