Přijímací řízení

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2020/2021 přijímají uchazeči do následujících bakalářských studijní oborů:

 • ve studijním programu Hospodářská politika a správa:
  • obor Veřejná ekonomika a správa,
  • obor Management v sociální sféře,
 • ve studijním programu Sociální politika a sociální práce:
  • obor Sociální práce.

Bakalářské studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se absolventům přiznává titul „Bakalář“ uváděný ve zkratce „Bc.“ před jménem. Všechny studijní obory jsou akreditovány a realizovány v prezenční a kombinované formě studia. Ve všech studijních oborech uchazečům nabízíme možnost účasti v unikátním programu Competencies for Master‘s Degree. Více informací naleznete ZDE.

Podmínky přijetí

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zápisu studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole sociálně správní je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 3), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

 1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
 2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
 3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) a 3), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testu dle bodu 3), je povinen tuto skutečnost doložit vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 29. 2. 2020 (s výjimkou oboru Sociální práce, kam bylo možné podávat přihlášku do 13. 12. 2019).

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 6. 3. 2020.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 9. 3. 2020.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 29. 2. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

 • kritérium prospěchu,
 • kritérium kvalifikované kompetentnosti.

Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky je stanoveno pro jednotlivé programy a obory následovně:

a) Prospěch do průměru 1,5: prezenční bakalářské studium (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).
b) Prospěch do průměru 1,9: kombinované bakalářské studium (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

Při splnění uvedeného kritéria pro daný program splňuje uchazeč kritérium prospěchu. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného oboru. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než kapacita příslušného oboru, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující okamžik doručení přihlášky ke studiu.

Kritérium kvalifikované kompetentnosti pro prominutí přijímací zkoušky je považováno za splněné v případě, že je naplněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

a) absolvování zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v oboru, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímající instituce,
b) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem,
c) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
d) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až c) potvrzené rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).

V případě naplnění kapacit má ve všech případech přednost kritérium prospěchu před kritériem kvalifikované kompetentnosti. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Příprava na písemnou školní přijímací zkoušku

KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 1. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-80-2.
KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 2. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-81-9 .

Příprava na ústní pohovor
obor Sociální práce

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-69-7.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0211-0.

obor Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská a sociální politika. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2019. ISBN 978-80-87291-23-8.
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978 80 86572-69-7.
KOTLÁN, Igor a kol. Základy společenských věd IBrno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-75-8.