Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30. 4. 2020 (s výjimkou oboru Sociální práce, kam bylo možné podávat přihlášku do 13. 12. 2019).

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 15. 5. 2020.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 18. 5. 2020.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 30. 4. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.