Studijní obory

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z veřejné ekonomie a veřejné správy, hospodářské politiky (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), práva (včetně správního práva a práva EU), managementu, financí i ekonomiky municipalit. Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Veřejná ekonomika a správa jsou znalosti o uplatňování moderních zásad řízení ve veřejné správě i respektování právních a etických norem v jejich činnosti. Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje a současného stavu v Evropské unii. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních schopností a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky.
Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě (v ekonomickém managementu samosprávných orgánů všech stupňů, v nejrůznějších orgánech státní správy, zejména finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení), v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u společností, agentur, poradenských firem zajišťujících koexistenci a koordinaci subjektů a aktivit na určitém území. Získané poznatky a dovednosti může absolvent uplatnit při:

 • využívání informačních systémů řízení, výpočetní techniky a ekonomicko-matematických metod pro efektivní chod správního úřadu včetně efektivního využívání veřejných prostředků;
 • přípravě materiálů pro tvorbu rozpočtů;
 • zpracování finančních podkladů a projektů;
 • zabezpečení dozoru a kontroly na úrovni územních samosprávných celků;
 • zpracování informací o formách, vztazích a procesech kontrolní činnosti prováděných orgány veřejné správy;
 • zpracování informací, přehledů a průběhu o dozorovém procesu vůči územním samosprávám;
 • konkrétní správní činnosti a postupech;
 • základní práci v legislativních procesech a při přípravě legislativních návrhů na příslušné úrovni veřejné správy;
 • obecné činnosti při výkonu samosprávných činností, které jsou svěřeny územním samosprávným celkům;
 • činnosti v oblasti životního prostředí.

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa je teoreticky vybaven také pro navazující studium magisterského stupně vysokoškolského studia.

Elitní studium pro nadané v Ostravě

Elitní studium ekonomie v programu Hospodářská politika a správa organizačně zajišťuje celoškolské pracoviště vysoké školy – Výzkumný ústav VŠEO. Program připravuje odborníky v oblasti fungování ekonomiky národního hospodářství se zvláštním zaměřením na oblast veřejného sektoru. Studenti jsou připravováni pro praxi, zároveň je jim však poskytnut kvalitní základ pro studium v navazujícím magisterském programu a pro případnou vědeckou práci. Studijní program je určen zejména mimořádně nadaným studentům, tedy těm, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností a kteří mají v řadě případů specifické vzdělávací potřeby, a studentům projevujícím hluboký zájem o studovanou problematiku.

Předpoklad vysoké kvality výuky umožňující individuální přístup ke studentům a zohlednění jejich vzdělávacích potřeb je naplněn prostřednictvím práce s menším kolektivem a využití nejmodernějších výukových metod. Uvedené zároveň umožňuje bližší kontakt studentů s pedagogy a jejich zapojení do sofistikovanějších debat nad vyučovanými tématy. Povinné předměty studijního programu na sebe postupně logicky navazují. V prvním ročníku jsou přednášeny předměty, které tvoří základ pro další studium. V dalších ročnících se postupně zvyšuje odbornost a nároky kladené na studenty a zužuje se zaměření jednotlivých odborných předmětů. Povinně volitelné jsou pak koncipovány tak, aby rozšiřovaly znalosti povinných předmětů v oblastech, o něž jeví studenti větší zájem. Více informací naleznete zde.

Studijní obor Management v sociální sféře

Absolvent bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti řízení systémů sociálních služeb s cílem pochopit úlohu managementu při řízení organizací v sektoru sociálních služeb. Důraz bude kladen na pochopení významu lidských zdrojů pro rozvoj společnosti i jednotlivých firem a institucí a na řízení změn v organizaci. Pozornost bude věnována ekonomii a managementu, hospodářské a sociální politice, sociálně správní a sociálně právní problematice, poradenství a hospodářsko-politickým, ekonomickým, finančním a manažerským aktivitám v sociálně ekonomické oblasti. Důraz bude kladen na efektivní zvládnutí podstaty a širších souvislostí sociální politiky a na vytváření základů profesionální kompetence v podobě žádoucích komunikativních dovedností. Absolventi získají přehled o koncepci řízení zaměřeného na kvalitu z hlediska potřeb uživatele a praktické dovednosti vyžadované k realizaci takové koncepce.
Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě a samosprávě, v referentských a vedoucích pozicích ústředních správních orgánů, krajů a obcí a jimi zřizovaných institucích, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích, v institucích zaměřených na oblast sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení. Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění také v soukromoprávních institucích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.) a při poradenské činnosti. Další oblasti uplatnění zahrnují střední manažerské pozice v asistenčních službách v oblasti sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociálního pojištění.

Absolvent studijního oboru Management v sociální sféře je dostatečně vybaven také ke studiu v navazujícím magisterském stupni vysokoškolského studia.

VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA – studijní program Hospodářská politika a správa
VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA – studijní program Hospodářská politika a správa

Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce

Studijní obor Sociální práce

Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ vysokoškolského studia, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.
Sociální pracovník vykonává podle zákona sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Kind bright man taking disabled lady for a walk

Absolvent bakalářského studijního oboru Sociální práce získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti sociální politiky, sociálně správních činností, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí, sociální ochrany občanů, sociálního zabezpečení, dále při zpracování sociální analýzy a tvorbě projektů. Důraz je kladen na efektivní zvládnutí teorie a širších souvislostí sociální politiky a sociální práce včetně orientace ve způsobech materiálně technické a informativní pomoci, ve schopnostech terénní práce a průběžné informační činnosti, ve vytváření základů profesionální kompetence sociálních pracovníků v podobě žádoucích komunikativních dovedností a navazujících činností sociální práce.
Získané znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru Sociální práce ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy, v oblastech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, nestátních neziskových organizací, sociálních službách, obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů, správy sociálního zabezpečení, v následujících oblastech:

 • oblast sociálního zabezpečení (sociálně správní činnosti v rámci sociální pomoci jako sociální pracovník obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, oblast sociálních služeb včetně ústavní péče a ostatních služeb dle zákona o sociálních službách),
 • oblast státní sociální podpory, úřady práce, krajské úřady,
 • oblast sociálně právní ochrany dětí (sociální pracovník, kurátor pro mládež, osoby pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností),
 • oblast politiky zaměstnanosti (úřady práce apod.),
 • oblast spravedlnosti (mediační a probační služba),
 • oblast MV – vězeňství – sociální pracovník,
 • nestátní neziskové organizace – terénní sociální práce,
 • oblast školství (sociální pracovník v ústavech a výchovných zařízeních),
 • oblast humanitární práce.

Absolvent studijního oboru Sociální práce je dostatečně teoreticky i prakticky vybaven také k práci:

 • v soukromoprávních neziskových institucích – spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní zařízení, nadace apod.),
 • v ústavních zařízeních sociálních služeb a dalších sociálních službách dle zákona o sociálních službách,
 • na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, obecních a krajských úřadech,
 • v oblasti politiky zaměstnanosti na úřadech práce,
 • v oblasti školství – jako sociální pracovník.

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Kvalitní výkon sociální práce je podložen teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědní disciplíny a praktickými schopnostmi a dovednostmi pro jednání s klienty a dalšími subjekty.
Budovaný profil absolventa je podpořen z hlediska formování svého potenciálu také na základě informací a zkušeností z řešení projektu Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika „Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“, který mapuje prostředí Moravskoslezského kraje a česko-polského příhraničí.

Absolvent studijního oboru Sociální práce je teoreticky vybaven také pro navazující studium magisterského stupně vysokoškolského studia.

VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA – studijní program Sociální politika a sociální práce
VZOROVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA – studijní program Sociální politika a sociální práce

Přijímací řízení

Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2019/2020 přijímají uchazeči do následujících bakalářských studijní oborů:

 • ve studijním programu Hospodářská politika a správa:
  • obor Veřejná ekonomika a správa,
  • elitní studium v Ostravě,
  • obor Management v sociální sféře,
 • ve studijním programu Sociální politika a sociální práce:
  • obor Sociální práce.

Bakalářské studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se absolventům přiznává titul „Bakalář“ uváděný ve zkratce „Bc.“ před jménem. Všechny studijní obory jsou akreditovány a realizovány v prezenční a kombinované formě studia. Ve studijním programu Hospodářská politika a správa nabízíme také elitní studium pro nadané v Ostravě. Více informací naleznete zde.

Podmínky přijetí

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zápisu studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 4), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

 1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
 2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
 3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok,
 4. absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z fakult Masarykovy univerzity v Brně.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) až 4), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testů uvedených v bodech 3) a 4), je povinen tuto skutečnost doložit příslušným vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 25. 10. 2019.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 31. 10. 2019.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 31. 10. 2019.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 25. 10. 2019 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.

Young woman using digital tablet at cafe

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

 • kritérium prospěchu,
 • kritérium kvalifikované kompetentnosti.

Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky je stanoveno pro jednotlivé programy a obory následovně:

a) Prospěch do průměru 1,2: elitní prezenční bakalářské studium ekonomie v Ostravě v programu Hospodářská politika a správa (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

b) Prospěch do průměru 1,5: prezenční bakalářské studium v Havířově v programu Hospodářská politika a správa – obory Veřejná ekonomika a správa nebo Management v sociální sféře nebo v programu Sociální politika a sociální práce – obor Sociální práce (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

c) Prospěch do průměru 1,9: kombinované bakalářské studium v Havířově v programu Hospodářská politika a správa – obory Veřejná ekonomika a správa nebo Management v sociální sféře nebo v programu Sociální politika a sociální práce – obor Sociální práce (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

Při splnění uvedeného kritéria pro daný program splňuje uchazeč kritérium prospěchu. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného oboru. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než kapacita příslušného oboru, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující okamžik doručení přihlášky ke studiu.

Kritérium kvalifikované kompetentnosti pro prominutí přijímací zkoušky je považováno za splněné v případě, že je naplněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

a) absolvování zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v oboru, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímající instituce,
b) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem.
c) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
d) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až c) potvrzené rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).

V případě naplnění kapacit má ve všech případech přednost kritérium prospěchu před kritériem kvalifikované kompetentnosti. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Příprava na písemnou školní přijímací zkoušku

KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 1. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-80-2.
KOTLÁN, Pavel a kol. Studijní předpoklady a základy logiky – 2. díl. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2018. ISBN 978-80-86572-81-9 .

Příprava na ústní pohovor
obor Sociální práce

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-69-7.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0211-0.

obor Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře

KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2012. ISBN 978-80-86572-76-5.
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978 80 86572-69-7.
KOTLÁN, Igor a kol. Základy společenských věd IBrno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2011. ISBN 978-80-86572-75-8.

Poplatky spojené se studiem

Na Vysoké škole PRIGO jsme si vědomi mnohdy tíživé sociální situace uchazečů, studentů a jejich rodin. Proto Vám umožníme nejprve studovat a poté platit školné. Víme, že Vás dokážeme připravit pro výkon budoucího povolání a zajistit Vám vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Proto také víme, že nám své studium v budoucnu uhradíte. Nabízíme Vám možnost odkladu platby školného až na dobu po ukončení studia, a to až v délce šesti let od ukončení studia. To znamená, že školné můžete začít splácet až po devíti letech od zahájení studia. Možnost odkladu se nevztahuje na studium oboru Sociální práce v kombinované formě. Konkrétní podmínky platby za studium si můžete sjednat smluvně ještě před zahájením studia. Konkrétní výši školného pro aktuální akademický rok naleznete ZDE.