Projects realized by our academic staff

Researcher Title of the project Source Period
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.,
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.,
Mgr. Šárka Ulčáková
Pilotní nastavení a ověření modelů sociální práce projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II. MPSV 2019-2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře (TL02000210) TAČR 2019-2020
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku (TL02000101) TAČR 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.,
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Inovace VOV v odborné oblasti humanitní (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011) OPVVV 2018-2021
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. et Mgr. Jaroslav Machovský
Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle Porównawczym (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001705) INTERREG V-A
ČR-Polsko
2018-2019
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice (17-26705S) GAČR 2017
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Koncepcie pomoci ľuďom bez domova Bratislava 2016-2017
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Efficiency vs. Ethical Management in Social Services (EACO/RP09/2016) EACO 2016
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Tvorba štandardov a metodiky Komunitných centier a Nízkoprahových denných centier (ITMS2014+:312041A136) ESF 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Institucionální a měnové souvislosti ekonomické integrace evropských zemí v současnosti (SP2015/115) VŠB-TUO 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Vybraná témata porodnictví a gynekologie 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Zavádzanie štandardov kvality do praxe sociálnych služieb MPSVR SR 2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Podpora CVS pre projekt PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie (ITMS: 26130130110) ESF 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Bereavement Taskforce of the European Association of Palliative Care 2013-2015
Ing. Jaroslav Šigut Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy (CZ.1.07/3.2.07/03.0020) ESF 2013-2015
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ITMS: 26130130095) ESF 2013-2014
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Historie a současnost ošetřovatelství 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Hlávkova nadace 2013
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. Inovace předmětu Finanční politika České republiky (FRVS2013/1072) MŠMT 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike (1/0935/12) VEGA 2012-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) ESF 2012-2014
Mgr. Šárka Ulčáková Sociální práce v kontextu sociálního podnikání (SGS5/FSS/2012) OU 2012
Mgr. Šárka Ulčáková Uplatnění sociální práce v italských sociálních družstvech poskytujících sociální služby (SGS03/FSS/2016) OU 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant Hlávkova nadace 2012
Ing. Lenka Janíčková, Ph.D.,
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikovou sféru (SGS/23/2010) SLU 2011
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
World Tax Index (EACO/RP13/2010) EACO 2010-2016
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276) OPVK 2010-2013
Ing. Jaroslav Šigut Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce (CZ.1.07/3.2.07/01.0068) ESF 2010-2012
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj 2010-2012
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace výuky předmětu Ekonomika ČR (FRVŠ 869/2010) FRVŠ 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda Hlávkova nadace 2010
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí (CZ.1.07/3.2.07/01.0069) ESF 2009-2012
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Integrace studentů se specifickými nároky a se specifickými poruchami učení do studia na VŠB-TU Ostrava VŠB-TUO 2008-2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763) GAČR 2008-2010
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Výuka německého jazyka na technických fakultách u studentů se specifickými poruchami učení (SPU), oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2008 FRVŠ 2006-2008
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Výzkumné centrum programu MŠMT č. 1M0524 „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“ MŠMT 2005-2009
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. EnTecNet –  Deutsch für die Umwelttechnik / Environmental Technology Communication in German (FIN-04- B-P- LA-160505) Leonardo da Vinci 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GA402/05/2210) GAČR 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce (CZ 04.1.03/3.2.15.3/0419) ESF 2005-2007
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Modelování budoucích trendů vybraných ekonomických faktorů rozvoje regionů v makroekonomických souvislostech (CEZ:JI7/98:2751000015) VŠB-TUO
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,
Ing. Jaroslav Šigut
Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska ESF