Studium pro nadané

V akademickém roce 2019/2020 jsme v Ostravě nově otevřeli elitní studium ekonomie v programu Hospodářská politika a správa v prezenční formě, které organizačně zajišťuje celoškolské pracoviště vysoké školy – Výzkumný ústav VŠEO. Přijímáme pouze omezený počet studentů, kteří měli výborný prospěch na střední škole nebo absolvovali jiný studijní program na vysoké škole s výbornými výsledky a projdou přijímací zkouškou. V případě, kdy uchazeč dosáhl na střední škole prospěchu do 1,2, může mu být přijímací zkouška odpuštěna dle podmínek uvedených dále. Celé studium je bez školného a minimální výše stipendia po celou dobu studia je 1.000,- Kč/měsíc. Nabízíme nejen náročné studium, ale také individuální přístup, projektově orientovanou výuku a kvalitní základ pro navazující magisterská nebo doktorská studia v zahraničí i v České republice. Vyučovat budou pouze špičky ve svém oboru a renomované autority, které vychovali již několik desítek úspěšných doktorandů. Spolupracujeme mimo jiné s University of Cambridge, kde se naši pedagogové a psychologové zúčastní pravidelných stáží.

O studiu

Studium se uskutečňuje ve studijním programu Hospodářská politika a správa. Program připravuje odborníky v oblasti fungování ekonomiky národního hospodářství se zvláštním zaměřením na oblast veřejného sektoru. Studenti jsou připravováni pro praxi, zároveň je jim však poskytnut kvalitní základ pro studium v navazujícím magisterském programu a pro případnou vědeckou práci. Studijní program je určen zejména mimořádně nadaným studentům, tedy těm, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností a kteří mají v řadě případů specifické vzdělávací potřeby, a studentům projevujícím hluboký zájem o studovanou problematiku.

Předpoklad vysoké kvality výuky umožňující individuální přístup ke studentům a zohlednění jejich vzdělávacích potřeb je naplněn prostřednictvím práce s menším kolektivem a využití nejmodernějších výukových metod. Uvedené zároveň umožňuje bližší kontakt studentů s pedagogy a jejich zapojení do sofistikovanějších debat nad vyučovanými tématy. Povinné předměty studijního programu na sebe postupně logicky navazují. V prvním ročníku jsou přednášeny předměty, které tvoří základ pro další studium. V dalších ročnících se postupně zvyšuje odbornost a nároky kladené na studenty a zužuje se zaměření jednotlivých odborných předmětů. Povinně volitelné jsou pak koncipovány tak, aby rozšiřovaly znalosti povinných předmětů v oblastech, o něž jeví studenti větší zájem. Studium se uskutečňuje výhradně v prezenční formě.

Bakalářské studium v tomto studijním programu je svým charakterem koncipováno tak, že absolventovi velmi dobře umožňuje pokračovat v navazujících magisterských studijních programech nebo posléze v doktorských studijních programech v ČR i v zahraničí. Na čelním místě je nutno zmínit studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to zejména v programech Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika a správa a dalších včetně doktorského studia. Obsahová náplň studia je zmíněnému výrazně přizpůsobena. Naši studenti jsou připravováni na přijímací zkoušky do dalších stupňů studia a většina profesorů a docentů Vysoké školy PRIGO na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity externě působí, a to buď v samotné výuce, při vedení doktorandů, vědeckých projektů nebo v orgánech Masarykovy univerzity.

V případném navazujícím nebo doktorském studiu se nejen neztratíte a nebudete studenty „druhé kategorie“, ale naopak – budete připraveni působit jako elitní členové týmu.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 4), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

  1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
  2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
  3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok,
  4. absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z fakult Masarykovy univerzity v Brně.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) až 4), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testů uvedených v bodech 3) a 4), je povinen tuto skutečnost doložit příslušným vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

  • kritérium prospěchu,
  • kritérium kvalifikované kompetentnosti.

Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky je naplněno, pokud uchazeč doloží prospěch do průměru 1,2 (průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních čtyř ročníků na střední škole na základě výročních vysvědčení; není-li k dispozici výroční vysvědčení za poslední ročník, započítává se pololetní vysvědčení).

Při splnění uvedeného kritéria splňuje uchazeč kritérium prospěchu. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného oboru. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než kapacita oboru, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující okamžik doručení přihlášky ke studiu.

Kritérium kvalifikované kompetentnosti pro prominutí přijímací zkoušky je považováno za splněné v případě, že je naplněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

a) absolvování zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v oboru, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v délce alespoň jeden měsíc, doložené potvrzením ze strany přijímající instituce,
b) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni B2 doložené příslušným certifikátem.
c) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
d) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až c) potvrzené rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).

V případě naplnění kapacit má ve všech případech přednost kritérium prospěchu před kritériem kvalifikované kompetentnosti. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 25. 10. 2019.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 31. 10. 2019.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 31. 10. 2019.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 25. 10. 2019 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz.